Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych

Wydawnictwo: WKŁ
Autor: Piotr Nita
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: twarda,  Stron: 588, Format: B5, 219 rysunków, 113 tablic, 2008 r. 

W książce na podstawie najnowszych osiągnięć przedstawiono zagadnienia związane z budową i utrzymaniem nawierzchni lotniskowych, uwzględniając ich trwałość i niezawodność, a także perspektywiczne kierunki rozwoju. Wyróżniono zagadnienia diagnostyki technicznej nawierzchni lotniskowych oraz ekologiczne aspekty koegzystencji środowiska naturalnego i obiektów lotniskowych. Nowe wydanie rozszerzono o opis lotniskowych robót ziemnych, odwodnienia lotnisk i kanalizacji lotniskowej, wzmocnień nawierzchni betonowych oraz zaopatrzenia lotnisk w energię elektryczną i wodę. Uwzględniono najnowsze normy europejskie.

Odbiorcy książki: projektanci i inżynierowie służb utrzymania nawierzchni lotniskowych oraz stenci wyższych uczelni technicznych o specjalności budowa dróg i lotnisk.

Spis treści:
Przedmowa
1. Wiadomości wstępne
1.1. Podstawowe pojęcia prawne dotyczące lotnisk i ruchu lotniczego
1.2. Elementy funkcjonalne lotnisk i ich charakterystyka
1.3. Rola i zadania nawierzchni lotniskowych
1.4. Specyfika pracy nawierzchni lotniskowych i jej obciążeń
1.4.1. Zależność od warunków meteorologicznych i klimatycznych
1.4.2. Szczególny charakter obciążeń nawierzchni lotniskowych
1.4.3. Rozkład obciążeń i prędkości w czasie rozbiegu samolotu
1.4.4. Analiza prędkości statku powietrznego w funkcji długości rozbiegu
1.4.5. Obciążenie nawierzchni drogi startowej w funkcji rozbiegu
1.4.6. Obciążenie nawierzchni drogi startowej w czasie dobiegu statku powietrznego
1.4.7. Dynamiczne obciążenie nawierzchni lotniskowych
1.4.8. Charakterystyka termicznych obciążeń wymuszonych
1.4.9. Wymagania eksploatacyjne dla nawierzchni lotniskowych
1.5. Wpływ rozwoju konstrukcji statków powietrznych na rozwój infrastruktury lotniskowej
Bibliografia

2. Prace pomiarowe oraz roboty ziemne na lotniskach
2.1. Ogólna charakterystyka robót lotniskowych
2.2. Przygotowanie terenu pod bowę lotniska
2.3. Prace pomiarowe związane z wyznaczaniem lotniska w terenie
2.4. Roboty ziemne na lotniskach
2.5. Ekonomiczne aspekty projektowania wysokościowego terenu lotniska
2.6. Metody projektowania pionowego ukształtowania terenu lotniska
2.6.1. Metoda projektowania przekrojów pionowych
2.6.2. Metoda profili izometrycznych
2.6.3. Metoda projektowania rzędnych wierzchołków kwadratów siatki niwelacyjnej
2.6.4. Metoda projektowania warstwic
2.6.5 Sprawdzanie pionowej konfiguracji terenu w płaszczyźnie stycznej do przebiegu warstwic i jej korekta 64
2.6.6. Wybór odpowiedniej metody projektowania w zależności od ukształtowania pionowego terenu wybranego pod lotnisko
2.6.7. Obliczanie ilości robót ziemnych. Bilans robót ziemnych
2.6.8. Obliczanie objętości robót ziemnych za pomocą izolinii roboczych
2.6.9. Projekt organizacji robót ziemnych
2.6.10. Komputerowe metody obliczania ilości robót ziemnych
2.7. Geologiczno-inżynierskie badanie gruntów i podłoży gruntowych pod powierzchnie lotniskowe
2.7.1. Uwagi ogólne i podział gruntów
2.7.2. Grunty budowlane
2.7.3. Określenie parametrów geotechnicznych podłoża
2.8. Nośność podłoży gruntowych pod nawierzchnie lotniskowe
2.8.1. Podstawowe cechy fizyczne gruntów
2.8.2. Plastyczność gruntów spoistych
2.8.3. Podstawowe cechy mechaniczne gruntów
2.9. Warunki konstruowania podłoży gruntowych pod nawierzchnie lotniskowe
2.10. Metody badań i ustalenia miarodajnej wartości wskaźników nośności podłoża
2.11. Wzmocnienie podłoży gruntowych i metody badań ich nośności
2.11.1. Naturalne wzmocnienie podłoża gruntowego
2.11.2. Mechaniczne wzmocnienie podłoża gruntowego
2.11.3. Wzmocnienie podłoża gruntowego wapnem
2.11.4. Wzmocnienie podłoża gruntowego cementem
2.11.5. Wzmocnienie podłoża gruntowego środkami chemicznymi – żywicami
2.11.6. Wzmocnienie podłoży gruntowych nowoczesnymi środkami wiążącymi
2.11.7. Wzmocnienie podłoży gruntowych geosyntetykami
Bibliografia

3. Odwodnienie lotnisk
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Pochodzenie wód podziemnych, ich znaczenie i charakterystyka
3.2.1. Rodzaje wód podziemnych
3.2.2. Opady atmosferyczne, ich rodzaje i charakterystyka
3.2.3. Parowanie, sublimacja, spływ, odpływ i przepływ
3.2.4. Retencja
3.3. Systemy odwodnienia lotnisk
3.3.1. Kanalizacja lotniskowa nawierzchni sztucznych
3.3.2. Kanalizacja lotniskowa nawierzchni gruntowych
3.3.3. Drenaż lotniskowy
3.3.4. Inne urządzenia odwadniające na lotniskach
3.4. Nawadnianie pola wzlotów
3.5. Metody obliczeń odwodnienia lotnisk
3.5.1. Sposób obliczeń kanalizacji lotniskowej
3.5.2. Obliczanie ścieków otwartych na nawierzchniach sztucznych
3.5.3. Obliczanie rowów i ścieków gruntowych
3.5.4. Obliczanie drenażu lotniskowego
Bibliografia

4. Podbudowy pod nawierzchnie lotniskowe
4.1. Zadania i rola podbów
4.2. Podbudowy pod nowe nawierzchnie lotniskowe
4.2.1. Podbudowy z gruntów stabilizowanych cementem
4.2.2. Kruszywa do podbów pod nawierzchnie
4.2.3. Podbudowy z kruszywa ulepszonego cementem
4.2.4. Podbudowy z chego betonu
4.2.5. Podbudowy stabilizowane wapnem
4.2.6. Podbudowy z tworzyw sztucznych
4.2.7. Podbudowy z betonu cementowego zbrojonego polimerowymi elementami komórkowymi
4.3. Istniejące podbudowy pod nawierzchnie lotniskowe
Bibliografia

5. Materiały, składniki i właściwości materiałów do budowy betonowych nawierzchni lotniskowych
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Materiały składowe betonu nawierzchniowego
5.3. Metody projektowania mieszanki betonowej przeznaczonej na nawierzchnie lotniskowe 
5.3.1. Metoda projektowania składu betonu zalecana przez przepisy krajowe
5.3.2. Francuska metoda projektowania betonu
5.3.3. Brytyjska metoda projektowania betonu
5.4. Klasy wytrzymałości betonu
5.5. Klasy ekspozycji betonu
5.6. Materiały do wypełnienia szczelin w nawierzchniach betonowych
5.6.1. Masy stosowane na gorąco
5.6.2. Masy stosowane na zimno
5.7. Metody badań podstawowych parametrów betonu nawierzchniowego
5.7.1. Wytrzymałość na ściskanie
5.7.2. Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu
5.7.3. Wytrzymałość betonu na bezpośrednie rozciąganie
5.7.4. Wytrzymałość betonu w czasie
5.7.5. Naprężenia dopuszczalne dla betonu
5.7.6. Moduł sprężystości betonu
5.7.7. Współczynnik Poissona
5.7.8. Skurcz betonu
5.7.9. Pęcznienie betonu
5.8. Wytrzymałość betonu na obciążenia arowe
Bibliografia

6. Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Cechy charakterystyczne i rodzaje konstrukcji nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego
6.3. Betonowe nawierzchnie lotniskowe układane w szalunkach
6.3.1. Przygotowanie mieszanki betonowej
6.3.2. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
6.4. Współczesne metody budowy nawierzchni betonowych bez szalunków – metodą ślizgową
6.4.1. Sprzęt i urządzenia do budowy nawierzchni betonowych
6.4.2. Maszyny i sprzęt pomocniczy w bowie nawierzchni
6.5. Realizacja robót nawierzchniowych
6.5.1. Wykonanie warstwy poślizgowej
6.5.2. Układanie mieszanki betonowej
6.5.3. Wykonywanie nawierzchni w trnych warunkach atmosferycznych
6.5.4. Pielęgnacja nawierzchni betonowych po ich wykonaniu
6.5.5. Szczeliny w lotniskowych nawierzchniach betonowych
6.6. Technologia betonów wałowanych w bowie nawierzchni lotniskowych
6.7. Kontrola jakości wykonywanych robót związanych z budową nawierzchni lotniskowych
6.7.1. Uwagi ogólne
6.7.2. Program kontroli jakości robót
6.7.3. Opis badań kontrolnych
6.8. Ogólna ocena wyników badań
6.9. Nowe technologie robót nawierzchniowych
6.9.1. Nawierzchnie z betonu upłynnionego
6.9.2. Nawierzchnie z betonu wewnętrznie uszczelnionego
6.10. Nawierzchnie z betonów o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (betony wysokowartościowe)
6.11. Wzmocnienie nawierzchni betonowych
Bibliografia

7. Lotniskowe nawierzchnie zbrojone z betonu cementowego
7.1. Lotniskowe nawierzchnie żelbetowe
7.2. Wykonanie nawierzchni żelbetowych w szalunkach
7.3. Nawierzchnie lotniskowe o zbrojeniu ciągłym
7.4. Wykonanie szczelin w nawierzchniach zbrojonych
7.5. Nawierzchnie betonowe o minimalnej zawartoœci stali
7.6. Nawierzchnie dyblowane
7.7. Lotniskowe nawierzchnie betonowe zbrojone stalowym włóknem rozproszonym
7.8. Lotniskowe nawierzchnie betonowe zbrojone włóknami sztucznymi
7.9. Zastosowania betonów zbrojonych włóknami sztucznymi w bowie nawierzchni
Bibliografia

8. Lotniskowe nawierzchnie sprężone
8.1. Uwagi ogólne
8.2. Analiza czynników uzasadniających stosowanie płyt wstępnie sprężonych w bowie nawierzchni lotniskowych
8.3. Nawierzchnie lotniskowe z płyt wstępnie sprężonych
8.3.1. Technologia produkcji płyt wstępnie sprężonych
8.3.2. Budowa nawierzchni lotniskowych z prefabrykowanych płyt wstępnie sprężonych
Bibliografia
 
9. Lotniskowe nawierzchnie zbudowane z użyciem spoiw asfaltowych
9.1. Materiały stosowane do budowy nawierzchni lotniskowych z użyciem spoiw asfaltowych
9.1.1. Lepiszcza
9.1.2. Pochodzenie asfaltów i ich charakterystyka
9.1.3. Modyfikatory i dodatki do asfaltu
9.1.4. Elastomeroasfalty i polimeroasfalty
9.1.5. Normowe wymagania dla asfaltów stosowanych do budowy nawierzchni lotniskowych 
9.1.6. Zasady stosowania asfaltów drogowych
9.2. Emulsje asfaltowe
9.3. Kruszywa mineralne
9.3.1. Cechy techniczne kruszywa łamanego
9.3.2. Wypełniacze mineralne
9.4. Projektowanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych
9.4.1. Projektowanie składu mieszanki mineralnej
9.4.2. Projektowanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie badań mechanicznych
9.4.3. Produkcja i zakres stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych
9.5. Asfaltowe nawierzchnie lotniskowe
9.5.1. Budowa nawierzchni
9.5.2. Maszyny do produkcji i wbudowania mieszanek mineralno-asfaltowych
9.5.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe modyfikowane elastomerami
9.6. Nawierzchnie lotniskowe z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA (Splitt - Mastix - Asphalt)
9.7. Renowacja nawierzchni z betonu asfaltowego
9.8. Technologia asfaltów spienionych i możliwość wykorzystania
jej do robót nawierzchniowych na lotniskach
9. 9. Wzmacnianie nawierzchni asfaltowych geotekstyliami
9.10. Wzmacnianie nawierzchni nowymi warstwami konstrukcyjnymi
9.11. Kontrola jakości realizowanych i wykonanych robót
Bibliografia

10. Lotniskowe nawierzchnie darniowe i gruntowe
10.1. Warunki pracy nawierzchni darniowych i gruntowych
10.2. Ocena przydatności nawierzchni gruntowych i darniowych do startów i lądowań
10.3. Kryteria nośności nawierzchni darniowych
10.4. Użytkowanie nawierzchni darniowej
10.5. Charakterystyka czynników powodujących erozję gruntowych części nawierzchni lotniskowych
Bibliografia

11. Niekonwencjonalne nawierzchnie lotniskowe
11.1. Nawierzchnie lotniskowe rulonowe typu MATA
11.2. Lotniskowe nawierzchnie składane w postaci pasm płytowych
11.3. System budowy nawierzchni operacyjnych typu MO-MAT
11.4. System składanych nawierzchni aluminiowych – aluminium airfi eld system
Bibliografia

12. Diagnostyka techniczna i niezawodność nawierzchni lotniskowych
12.1. Uwagi ogólne
12.2. Problem stanów niezawodnościowych nawierzchni
12.3. Metody stosowane w ocenie stanu technicznego
12.4. Metody oceny nośności nawierzchni
12.4.1. Zasada działania i budowa urządzenia do badania nośności nawierzchni lotniskowych UL-1
12.4.2. Rozwiązanie teoretyczne
12.4.3. Zasada działania i budowa urządzenia do badania nośności nawierzchni lotniskowych typu HWD (Heavy Weight Defl ectometer) 
12.4.4. Nośność nawierzchni według zasad LCN (Load Classifi cation Number)
12.5. Równość nawierzchni
12.6. Szorstkość nawierzchni
12.7. Metody ultradźwiękowe
12.8. Metody radarowe
12.9. Metoda sejsmiczna określania stanu technicznego układu konstrukcyjnego
12.10. Proponowane wskaźniki oceny nawierzchni
12.11. Miejsce diagnostyki nawierzchni lotniskowych w docelowym systemie ich utrzymania
12.12. Niezawodność techniczna betonowych nawierzchni lotniskowych
12.13. Problemy technicznej niezawodności nawierzchni
Bibliografia

13. Rekonstrukcja, naprawy i zabiegi utrzymaniowe związane z wykorzystaniem nawierzchni lotniskowych
13.1. Czynniki wywołujące zmianę stanu technicznego nawierzchni lotniskowych
13.2. Charakterystyka najczęściej występujących zniszczeń
13.2.1. Złuszczenia powierzchni płyt
13.2.2. Uszkodzenia wgłębne
13.2.3. Spękanie krawędzi płyt nawierzchniowych
13.2.4. Pękanie i odłamania naroży płyt
13.2.5. Pęknięcia włoskowate i szczelinowe
13.2.6. Progi między krawędziami sąsiednich płyt nawierzchniowych
13.2.7. Zwietrzenia masy zalewowej w szczelinach dylatacyjnych
13.3. Uszkodzenia nawierzchni z betonu asfaltowego
13.3.1. Pęcherze w nawierzchniach asfaltowych
13.3.2. Wykruszenia masy asfaltowej
13.3.3. Zrakowacenia nawierzchni asfaltowych
13.4. Wskaźniki bieżącej oceny technicznej nawierzchni lotniskowych
13.5. Kryteria kwalifikacyjne napraw i zabiegów utrzymaniowych
13.6. Remont i naprawy nawierzchni lotniskowych
13.6.1. Materiały do napraw nawierzchni betonowych
13.6.2. Żywice epoksydowe
13.6.3. Kompozycja gruntująca
13.6.4. Betony i zaprawy epoksydowe
13.6.5. Materiały do napraw nawierzchni z betonu asfaltowego
13.6.6. Naprawa uszkodzeń nawierzchni z betonu cementowego
13.6.7. Naprawa nawierzchni asfaltowych
13.6.8. Naprawa nawierzchni prefabrykowanych
13.6.9. Naprawy sztucznych nawierzchni lotniskowych materiałami bitumiczno-epoksydowymi
13.7. Środki i metody zwalczania oblodzeń na nawierzchniach lotniskowych
Bibliografia

14. Zaopatrzenie lotnisk w energię elektryczną
14.1. Uwagi ogólne
14.2. Urządzenia zasilające
14.3. Lotniskowe układy elektroenergetyczne wysokiego napięcia
14.4. Lotniskowe układy energetyczne niskiego napięcia
14.5. Linie przesyłowe i stacje transformatorowe
14.6. Współczesny model lotniskowych systemów elektroenergetycznych
14.7. Rozdzielnie niskiego napięcia
14.8. Rodzaje lotniskowych instalacji elektrycznych
14.9. Akumulatornie lotniskowe
14.10. Dokumentacja eksploatacyjno-konserwacyjna instalacji
Bibliografia

15. Zaopatrzenie lotnisk w wodę
15.1. Uwagi ogólne
15.2. Źródła wody i jej jakość
15.3. Składowe elementy urządzeń wodociągowych lotniska
15.4. Pozostałe elementy składowe sieci wodociągowej na lotnisku
Bibliografia

16. Ekologiczne warunki koegzystencji lotniska i jego infrastruktury technicznej ze środowiskiem naturalnym 557
16.1. Uwagi ogólne
16.2. Hałas lotniczy i sposoby jego ograniczania
16.3. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego na otoczenie
16.4. Zagrożenia wód (powierzchniowych i podziemnych) oraz gruntów środkami chemicznymi powstającymi w procesie eksploatacji lotnisk głównie ropą naftową i jej pochodnymi
16.4.1. Źródła zanieczyszczeń i ich charakterystyka
16.4.2. Charakterystyka rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i oddziaływania związków ropopochodnych w gruncie
16.4.3. Metodyka prowadzenia prac związanych z oczyszczaniem gruntu ze związków ropy i jej pochodnych
16.4.4. Wskaźniki degradacji gleby
Bibliografia
Skorowidz