Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Budownictwo - ujednolicone przepisy stan prawny - 1 września 2014 r.

Wydawnictwo: Legis
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Okładka: miękka, Format: A4, Stron: 416, 2014 r., stan prawny 1 września 2014 r.

GRATIS płyta CD na której: Książka obiektu budowlanego w formie pliku PDF; Wybrane umowy i formularze funkcjonujące w budownictwie; Dodatkowe akty prawe - Geodezja i kartografia, Geologia i górnictwo, Inspekcja sanitarna, Ochrona środowiska, Prawo pracy, Ceny, Dozór techniczny, Drogi publiczne, Gospodarka nieruchomościami, Ochrona gruntów, Ochrona przeciwpożarowa, Ochrona zabytków, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Prawo autorskie, Prawo energetyczne, Przepisy dla lotnisk, Systemy oceny zgodności, Kodeks cywilny, Transport kolejowy, PKOB, Odpady i wiele innych; Załączniki.

Książka ma czytelny i przejrzysty układ. Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem. Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem  prawnym została wprowadzona.

 

Publikacja podzielona jest na dziesięć głównych działów:
1. Ustawa - Prawo budowlane
2. Warunki techniczne obiektów budowlanych
3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
4. Projekty budowlane
5. Budowa, użytkowanie, utrzymanie obiektów budowlanych
6. Nadzór budowlany
7. Przepisy BHP i PPOŻ
8. Wyroby budowlane
9. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
10. Kodeks postępowania administracyjnego

 

Spis treści:

1. USTAWA – PRAWO BUDOWLANE

— Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

 

2. WARUNKI TECHNICZNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie z dnia 26 października 2005 r.

—  Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe r.

—  Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie z dnia 20 kwietnia 2007 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie z dnia 21 listopada 2005 r.

—  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie dnia 26 lutego 1996 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Łączności w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

—  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie z dnia 2 sierpnia 1996 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999 r.

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych z dnia 16 stycznia 2002 r. 

 

3. SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE

—  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 28 kwietnia 2006 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno- użytkową z dnia 21 stycznia 2008 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową z dnia 28 grnia 2009  r.

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 19 listopada 2001 r.

 

4. PROJEKTY BUDOWLANE

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na bowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na bowę z dnia 23 czerwca 2003 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu bow-lanego z dnia 3 lipca 2003 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 24 września 1998 r.

—  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej z dnia 2 kwietnia 2001 r. 

 

5. BUDOWA, UŻYTKOWANIE, UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

—  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej z dnia 6 listopada 2008 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli z dnia 23 czerwca 2003 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych z dnia 30 sierpnia 2004 r.

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową z dnia 3 lipca 2003 r. 

—  Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu z dnia 11 sierpnia 2001 r.

—  Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 9 stycznia 2009 r.

—  Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

—  Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzaniakosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004 r.

—  Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych z dnia 8 lipca 2010 r. 

 

6. NADZÓR BUDOWLANY

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na bowę i decyzji o pozwoleniu na bowę z dnia 11 lutego 2009 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych z dnia 23 czerwca 2003 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie z dnia 11 lutego 2009 r. 

—  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego z dnia 19 marca 1999 r. 

—  Ustawa o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. 

—  Ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z dnia 15 grnia 2000 r.

—  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 11 grnia 2003 r.

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z dnia 31października 2002 r.  

—  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnegoz dnia 16 października 2002 r.  

—  Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Wyciąg) z dnia 13 października 1998 r. 

 

7. PRZEPISY BHP I PPOŻ

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. 

—  Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych z dnia 10 lutego 1977 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r.

—  Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 września 2001 r.

—  Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Wyciąg) z dnia 24 sierpnia 1991 r.

—  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 16 czerwca 2003 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenówz dnia 7 czerwca 2010 r.

—  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r. 

 

8. WYROBY BUDOWLANE

—  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE z dnia 11 sierpnia 2004 r.

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania z dnia 14 października 2004 r. 

—  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu mandatów zielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów z dnia 5 lipca 2004 r. 

—  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych z dnia 18 maja 2011 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 11 sierpnia 2004 r.

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania z dnia 8 listopada 2004 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych z dnia 8 kwietnia 2011 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu z dnia 2 września 2009 r. 

—  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu dnia 25 stycznia 2011 r. 

—  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt lzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów z dnia 2 stycznia 2007 r.

 

9. PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE — Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

10. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO — Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. 

11. WYKAZ DOKUMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PŁYCIE CD