Kategorie

Nasza oferta

Największa oferta w Polsce - 6000 tytułów 

książek polskich

książek zagranicznych

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Gruntoznawstwo inżynierskie

Wydawnictwo: PWN
Autor: Stanisław Pisarczyk
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
54,90 zł

ISBN 9788301178437

Oprawa: miękka, Format: 16,5x24 cm , Stron: 376, 2014 r.

Gruntoznawstwo inżynierskie zgodne z normami europejskimi! W książce są omówione wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu szeroko pojętej geotechniki stosowanej, tzn. mechaniki gruntów i skał, fundamentowania oraz nowych technologii stosowanych w geotechnice. Przedstawiono zwięzły opis zjawiska, najprostsze metody obliczeniowe oraz techniki wykonywania badań za pomocą ogólnie dostępnego wyposażenia laboratoryjnego.

W obecnym wydaniu uwzględniono dodatkowo wymagania nowych norm: PN-EN ISO 14688-1:2006 i PN-EN ISO 14688-2:2006 w zakresie oznaczania i klasyfikacji gruntów oraz nowe podejście do obliczania stanów granicznych nośności i stanu granicznego użytkowalności dla obiektów budowlanych według zasad obowiązujących w normie PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Podano nowe zasady planowania i wykonywania badań geotechnicznych jak również interpretacji i szacowania ich wyników.
Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów budownictwa i inżynierii środowiska politechnik, wydziałów technicznych uniwersytetów przyrodniczych i wydziałów geologii uniwersytetów, a także dla inżynierów i techników praktyków zajmujących się projektowaniem, realizacją i użytkowaniem obiektów budowlanych oraz wykonywaniem badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa i ochrony środowiska oraz badań budowli ziemnych.

Spis treści

Przedmowa 

1. Wiadomości wstępne 

1.1. Określenie gruntoznawstwa inżynierskiego

1.2. Pojęcie gruntu budowlanego i podłoża budowlanego

1.3. Właściwości gruntów a praktyka inżynierska fundamentowania 

1.4. Gruntoznawstwo inżynierskie a nauki pokrewne 

2. Podstawowe wiadomości o pochodzeniu skał i gruntów

2.1. Budowa skorupy ziemskiej 

2.2. Procesy geologiczne

2.3. Podział skał ze względu na ich genezę 

2.4. Zaburzenia tektoniczne i trzęsienia ziemi 

2.5. Wietrzenie 

2.6. Zjawiska krasowe 

2.7. Utwory akumulacji rzecznej 

2.8. Utwory akumulacji lodowcowej

2.9. Utwory eoliczne

2.10. Utwory zastoiskowe i organiczne 

2.11. Gleba

3. Ogólna klasyfikacja gruntów budowlanych

3.1. Klasyfikacja gruntów budowlanych według PN-86/B-2480

3.2. Klasyfikacja gruntów według PN-EN ISO 14688:2006 

3.2.1. Wprowadzenie 

3.2.2. Rodzaje gruntów na podstawie uziarnienia 

4. Fizyczne właściwości gruntów 

4.1. Skład mineralny gruntów i jego wpływ na właściwości gruntów

4.2. Struktura i tekstura gruntów 

4.3. Uziarnienie gruntów 

4.3.1. Wprowadzenie 

4.3.2. Oznaczanie uziarnienia gruntów

4.3.3. Wskaźniki uziarnienia gruntu 

4.4. Cechy fizyczne gruntów 

4.4.1. Rodzaje cech fizycznych

4.4.2. Gęstość właściwa gruntu 

4.4.3. Gęstość objętościowa gruntu 

4.4.4. Wilgotność gruntu 

4.4.5. Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 

4.4.6. Porowatość i wskaźnik porowatości gruntu

4.4.7. Stopień wilgotności gruntu 

4.4.8. Stopień zagęszczenia gruntów i stany gruntów niespoistych

4.4.9. Granice konsystencji, stopień plastyczności i stany gruntów spoistych 

4.4.10. Wskaźnik plastyczności 

4.4.11. Wskaźnik zagęszczenia. Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego

4.4.12. Zależność między wskaźnikiem zagęszczenia i stopniem zagęszczenia gruntów niespoistych 

5. Ruch wody gruntowej i zjawiska z nim związane 

5.1. Rodzaje wody w gruncie 

5.2. Podział wód podziemnych 

5.3. Podstawowe warunki ruchu wody w gruncie 

5.4. Filtracja. Prawo Darcy’ego 7

5.5. Filtracja w gruntach spoistych 

5.6. Wyznaczanie współczynnika filtracji 

5.6.1. Metody wyznaczania

5.6.2. Obliczanie współczynnika filtracji za pomocą wzorów empirycznych 

5.6.3. Laboratoryjne metody wyznaczania współczynnika filtracji

5.6.4. Wyznaczanie współczynnika filtracji metodą badan´ polowych 

5.6.5. Obliczanie współczynnika filtracji w gruntach uwarstwionych 

5.7. Dopływ wody do studni i rowów

5.7.1. Określenia podstawowe 

5.7.2. Wydatek studni

5.7.3. Dopływ wody gruntowej do rowu

5.8. Jednoczesne działanie zespołu studzien 

5.9. Mechaniczne działanie wody na szkielet gruntowy 

5.9.1. Wypór w gruncie 

5.9.2. Ciśnienie wody w porach. Naprężenia całkowite i efektywne 

5.9.3. Fizyczna interpretacja naprężeń całkowitych i efektywnych 

5.9.4. Ciśnienie spływowe 

5.9.5. Zjawiska w gruncie wywołane filtracją 

5.9.6. Sposoby zabezpieczenia gruntów przed szkodliwym działaniem filtracji 

5.10. Równania ruchu wody gruntowej. Siatka przepływu 

5.10.1. Podstawowe równania ciągłości przepływu wody

5.10.2. Siatka przepływu (hydrodynamiczna)

6. Mechaniczne właściwości gruntów 

6.1. Ściśliwość gruntów 

6.1.1. Wprowadzenie 

6.1.2. Określenie wielkości charakteryzujących ściśliwość i odprężenie gruntu 

6.1.3. Związki teoretyczne pomiędzy wielkościami charakteryzującymi ściśliwość gruntu 

6.1.4. Orientacyjne wartości liczbowe modułów odkształcenia i modułów ściśliwości edometrycznej 

6.1.5. Laboratoryjne badanie edometrycznego modułu ściśliwości 

6.1.6. Badanie osiadania zapadowego – współczynnik zapadowości 

6.2. Wytrzymałość gruntów na ścinanie 

6.2.1. Wprowadzenie. Wzór Coulomba

6.2.2. Opór tarcia wewnętrznego i kąt tarcia wewnętrznego 

6.2.3. Spójność 

6.2.4. Badanie wytrzymałości na ścinanie w aparacie bezpośredniego ścinania 

6.2.5. Badanie wytrzymałości na ścinanie w aparacie trójosiowego ściskania

6.2.6. Badanie wytrzymałości na ścinanie gruntów gruboziarnistych i kamienistych

7. Pęcznienie gruntów spoistych

7.1. Wprowadzenie

7.2. Badanie wskaźnika pęcznienia

7.3. Badanie ciśnienia pęcznienia 

8. Podstawowe wiadomości z mechaniki skał 

8.1. Uwagi ogólne 

8.2. Ogólna charakterystyka skał i masywów skalnych 

8.2.1. Określenie skał i masywów skalnych 

8.2.2. Ogólna charakterystyka skał i masywów skalnych jako podłoża budowlanego

8.3. Parametry określające spękania i szczeliny w skałach 

8.4. Właściwości fizyczne skał

8.5. Właściwości mechaniczne skał6

8.6. Badania właściwości masywów skalnych w inżynierii wodnej 

8.6.1. Rozpoznawanie masywów skalnych 

8.6.2. Badania właściwości masywów skalnych 

8.7. Geotechniczna klasyfikacja masywów fliszowych 

8.7.1. Wprowadzenie 

8.7.2. Klasyfikacja geofizyczna KFG 

8.7.3. Klasyfikacja geotechniczna KF

9. Wpływ temperatury na właściwości gruntów 

9.1. Wprowadzenie 

9.2. Wpływ mrozu na grunty 

9.2.1. Wiadomości ogólne 

9.2.2. Tworzenie się wysadzin i przełomów

9.2.3. Określenie głębokości przemarzania gruntu 

9.2.4. Kryteria wysadzinowości gruntów 

9.2.5. Zabezpieczanie obiektów budowlanych przed wysadzinami i przełomami 

9.3. Wpływ temperatury na właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów 

9.3.1. Wstęp 

9.3.2. Wpływ temperatury na zmiany wilgotności gruntu 

9.3.3. Wpływ temperatury na ściśliwość gruntów spoistych 

9.3.4. Wpływ temperatury na wytrzymałość gruntów spoistych 

9.3.5. Wpływ temperatury na zagęszczenie gruntów 

9.3.6. Wpływ temperatury na wodoprzepuszczalność gruntów 

9.3.7. Wpływ temperatury na przewodnictwo elektryczne gruntów 

10. Wpływ drgań i wstrząsów na właściwości gruntów 

10.1. Wprowadzenie .

10.2. Tiksotropia gruntów 

10.3. Upłynnienie gruntów 

10.4. Wpływ drgań na parametry mechaniczne gruntów 

10.4.1. Uwagi ogólne 

10.4.2. Wpływ obciążeń dynamicznych na kąt tarcia wewnętrznego i spójność gruntów 

10.4.3. Wpływ obciążeń dynamicznych na ściśliwość gruntów 

11. Wpływ agresywnych zanieczyszczeń środowiska na właściwości gruntów budowlanych 

11.1. Wprowadzenie

11.2. Rodzaje substancji zanieczyszczających grunty 

11.3. Sposoby rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w gruncie 

11.4. Wpływ zanieczyszczeń na właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów

11.4.1. Wpływ oleju napędowego na właściwości fizyczne 

11.4.2. Wpływ oleju napędowego na właściwości mechaniczne

12. Podstawowe metody wzmacniania i uszczelniania gruntów 

12.1. Cel wzmacniania i uszczelniania podłoża gruntowego 

12.2. Podstawowe metody wzmacniania i uszczelniania gruntów 

12.2.1. Wymiana gruntu 

12.2.2. Wstępne obciążenie gruntu 

12.2.3. Dreny pionowe i metoda elektroosmozy 

12.2.4. Zagęszczanie gruntów

12.2.5. Zastrzyki

12.2.6. Stabilizacja wgłębna gruntów 

12.2.7. Zamrażanie gruntu

12.2.8. Spiekanie gruntu 

12.2.9. Zbrojenie gruntów 

13. Roboty ziemne

13.1. Wprowadzenie 

13.2. Podział gruntów na kategorie i ich właściwości 

13.3. Prace przygotowawcze przed robotami ziemnymi

13.3.1. Czynności wstępne

13.4. Wykonywanie wykopów 

13.4.1. Rodzaje wykopów 

13.4.2. Odwodnienie wykopów fundamentowych

13.4.3. Metody odspajania gruntu i wykonywania wykopów 

13.5. Wykonywanie nasypów 

13.5.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów

13.5.2. Metody zagęszczania gruntów i kontrola jakości zagęszczania 

13.6. Wykonywanie zasypki 

13.7. Obliczanie robót ziemnych

14. Inżyniersko-geologiczna charakterystyka głównych rodzajów gruntów budowlanych Polski 

14.1. Wprowadzenie 

14.2. Ogólna charakterystyka naturalnych gruntów budowlanych wydzielonych obszarów 

14.2.1. Obszary skał magmowych i metamorficznych 

14.2.2. Obszary skał osadowych zdiagenezowanych 

14.2.3. Obszary skał osadowych słabo zdiagenezowanych .

14.2.4. Obszary gruntów osadowych niezdiagenezowanych

14.2.5. Obszary gruntów osadowych niezdiagenezowanych pochodzenia glacjalnego i rzecznego

14.3. Ogólna charakterystyka naturalnych gruntów nasypowych

14.4. Ogólna charakterystyka gruntów antropogenicznych 

14.4.1. Odpady powęglowe .

14.4.2. Odpady hutnicze 

14.4.3. Odpady paleniskowe 

14.4.4. Odpady komunalne stałe 

15. Badania terenowe gruntów

15.1. Podstawy prawne wykonywania badan´ gruntów

15.2. Cel i zakres badan´ podłoża gruntowego 

15.3. Podstawowe prace badawcze

15.3.1. Rodzaje prac badawczych 

15.3.2. Wykopy, szybiki i otwory badawcze 

15.3.3. Pobieranie próbek gruntu 

15.3.4. Ustalanie położenia zwierciadła wody gruntowej i pobieranie próbek wody

15.3.5. Makroskopowe rozpoznanie gruntów według PN-88/B-04481

15.3.6. Makroskopowe rozpoznanie gruntów według PN-EN ISO 14688-1:2006 

15.3.7. Sondowanie gruntów 

15.3.8. Próbne obciążanie gruntów 

15.3.9. Badania dylatometryczne 

15.3.10.Badanie wytrzymałości gruntów sondami obrotowymi 

15.3.11.Badanie gruntów spoistych przyrządami kieszonkowymi

15.4. Badania geofizyczne podłoża gruntowego 

15.4.1. Ogólna charakterystyka badan´ geofizycznych

15.4.2. Badania elektrooporowe 

15.4.3. Badania radioizotopowe 

15.4.4. Badania sejsmiczne 

16. Zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

16.1. Wprowadzenie

16.2. Rodzaje warunków gruntowych 

16.3. Podział obiektów budowlanych na kategorie 

16.4. Zakres badan´ geotechnicznych podłoża gruntowego 

16.5. Opracowanie dokumentacji badan´ podłoża gruntowego

16.5.1. Zawartość dokumentacji 

16.5.2. Zasady wyznaczania uogólnionych wartości parametrów geotechnicznych 

16.5.3. Metoda statystyczna określania wartości parametrów geotechnicznych normowych i obliczeniowych według PN-81/B-03020 

16.5.4. Określanie wartości parametrów geotechnicznych według Eurokodu 7

16.6. Dokumentacja geologiczno-inżynierska

16.6.1. Wiadomości wstępne

16.6.2. Wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja geologiczno-inżynierska potrzebna do posadowienia obiektów budowlanych

17. Naprężenie w ośrodku gruntowym 

17.1. Założenia do wyznaczania naprężenia w ośrodku gruntowym w stanie sprężystym 

17.2. Wyznaczanie naprężenia pierwotnego 

17.3. Wyznaczanie składowych naprężenia od obciążeń zewnętrznych 

17.3.1. Składowa pionowa naprężenia od siły skupionej 

17.3.2. Składowa pionowa naprężenia od obciążenia ciągłego

17.4. Rozkład i wartości składowych naprężenia w podłożu w poziomie posadowienia fundamentów 

17.5. Rozkład i wartości naprężenia w podłożu poniżej poziomu posadowienia fundamentów

17.6. Obliczanie naprężenia pod nasypami 

17.6.1. Wprowadzenie 

17.6.2. Rozkład naprężenia od obciążeń pasmowych równomiernych 

17.6.3. Rozkład naprężenia od obciążeń pasmowych trójkątnych 

18. Nośność i odkształcalność podłoża gruntowego 

18.1. Wprowadzenie 

18.2. Obliczanie nośności podłoża gruntowego według PN-81/B-03020 

18.2.1. Wiadomości ogólne 9

18.2.2. Obliczenia I stanu granicznego według PN-81/B-03020 

18.2.3. Obliczenia II stanu granicznego według PN-81/B-03020 

18.2.4. Obliczenia osiadań fundamentów według PN-81/B-03020

18.2.5. Przebieg odkształceń w czasie 

18.3. Obliczanie nośności fundamentów według PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 

18.3.1. Wprowadzenie 

18.3.2. Warunki obliczeniowe stanów granicznych nośności fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7 

18.4. Sprawozdanie stanów granicznych użytkowalności i obliczanie osiadań fundamentów według PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 

18.4.1. Stany graniczne użytkowalności 

18.4.2. Obliczanie osiadań fundamentów 

19. Stateczność zboczy i skarp 

19.1. Ruch mas ziemnych i przyczyny jego powstawania

19.2. Podział osuwisk 

19.3. Metody określenia zagrożenia osuwiskami 

19.3.1. Rozpoznanie geomorfologiczne 

19.3.2. Rozpoznanie geologiczne 

19.3.3. Rozpoznanie hydrogeologiczne 

19.4. Metody obliczania stateczności skarp i zboczy 

19.4.1. Warunki stateczności zboczy

19.4.2. Stateczność skarp w gruntach niespoistych 

19.4.3. Stateczność skarp w gruntach spoistych

19.5. -Ocena stateczności skarp metodą stanu granicznego nośności według PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7

19.5.1. Wprowadzenie 

19.5.2. Stateczność skarp w gruntach niespoistych 

19.5.3. Stateczność skarp w gruntach spoistych

19.6. Zabezpieczenie stateczności zboczy i skarp nasypów 

19.6.1. Zabezpieczenie stateczności zboczy

19.6.2. Zabezpieczenie stateczności skarp nasypów 

20. Parcie i odpór gruntu 

20.1. Wprowadzenie

20.2. Założenia obliczeniowe według teorii Coulomba 

20.3. Wyznaczanie parcia czynnego i odporu na ściany oporowe w gruntach niespoistych 

20.3.1. Wyznaczanie parcia czynnego gruntu 

20.3.2. Wyznaczanie parcia biernego 

20.4. Wyznaczanie parcia czynnego i odporu na ściany oporowe w gruntach spoistych 

20.5. Wyznaczanie parcia spoczynkowego gruntu 

20.6. Wyznaczanie parć w podłożu uwarstwionym z naziomem obciążonym równomiernie 

20.7. Zależność parcia czynnego i odporu od przemieszczeń i odkształceń ścian oporowych 

20.8. Obliczanie parcia gruntu na obudowę wykopów 

Literatura

Normy, instrukcje, wytyczne 

Przedmowa

Oddany do rąk Czytelnika podręcznik pt. Gruntoznawstwo inżynierskie zawiera wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu szeroko pojętej geotechniki, tzn. mechaniki gruntów i skał, fundamentowania, nowych technik w geotechnice. Podręcznik ten jest przeznaczony dla studentów wydziałów budownictwa i inżynierii środowiska politechnik, wydziałów technicznych akademii rolniczych i wydziałów geologii uniwersytetów, a także dla inżynierów i techników praktyków zajmujących się projektowaniem, realizacją i użytkowaniem obiektów budowlanych, wykonywaniem badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa i ochrony środowiska oraz badań budowli ziemnych. Na początku podręcznika omówiono podstawowe procesy geologiczne kształtujące budowę skał litych i gruntów, klasyfikację gruntów budowlanych, ich właściwości fizyczne i mechaniczne oraz metody badań , ruch wody gruntowej i zjawiska z nim związane, a także pęcznienie gruntów. Następnie podano podstawowe wiadomości z mechaniki skał oraz wpływ temperatury, wibracji i zanieczyszczeń gruntów na ich właściwości fizyczne i mechaniczne. 

Dalej szeroko omówiono nowoczesne metody wzmacniania i uszczelniania podłoża gruntowego i konstrukcji ziemnych, roboty ziemne oraz prowadzenie terenowych badań rozpoznania podstawowych parametrów geotechnicznych w gruncie, ze szczególnym uwzględnieniem sondowań i badań geofizycznych. Przedstawiono również obecnie obowiązujące przepisy dotyczące zasad ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. W podręczniku omówiono też rozkład naprężeń w ośrodku gruntowym, wywołanych różnymi obciążeniami, nośność i odkształcalność podłoża gruntowego, stateczność zboczy i skarp oraz parcie i odpór gruntu na konstrukcje oporowe.

W drugim uzupełnionym i poprawionym wydaniu podręcznika uwzględniono dodatkowo wymagania nowych norm: PN-EN ISO 14688-1:2006 i PN-EN ISO 14688-2:2006 w zakresie oznaczania i klasyfikacji gruntów. Przedstawiono też nowe podejście do obliczania stanów granicznych nośności i stanu granicznego użytkowalności dla obiektów budowlanych według zasad obowiązujących w normie PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Podano również nowe zasady planowania i wykonywania badań geotechnicznych oraz interpretacji i szacowania ich wyników.