Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i praktyka

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski
Autor: Jerzy Lechnio, Sylwia Kulczyk, Ewa Malinowska, Iwona Szumacher
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Okładka: miękka, Format:  B5, Stron: 392 r., 2008 r.

Tematyka XX tomu serii "Problemy Ekologii Krajobrazu" koncentruje się na szeroko rozumianych zagadnieniach klasyfikacji krajobrazu i jej teoretycznych i praktycznych zastosowaniach. W niniejszym tomie czytelnik odnajdzie przykłady prac mieszczące się w nurcie szeroko rozumianej geoekologii. Prezentują one zróżnicowanie metodyczne podejść do kwestii porządkowania i kodowania zjawisk przestrzennych. Omawiane są więc kwestie teorii ujęć klasyfikacyjnych i procedur klasyfikacji ora typologii krajobrazu. Szeroko reprezentowane są także klasyczne opracowania o charakterze regionalnym , będące często przykładami rozwiązań praktycznych. Z zawartości tomu wyodrębniają się stia ukazujące możliwości zastosowania nowych technik i podejść do analizy struktury krajobrazu. Wielowątkowy charakter prezentowanych opracowań może być inspiracją do dalszych badań i postępu metodycznego w dziedzinie geoekologii o walorach utylitarnych oraz wpłynąć na poziom odbioru społecznego opracowań.


Spis treści:
Przedmowa

Foreword

Artykuły - Articles

 

Olaf Bastian

Landscape classification – between fact and fiction


Katarzyna Ostaszewska

Fizycznogeograficzne i geochemiczne klasyfikacje krajobrazu
Physicogeographical and geochemical landscape classifications

 

Jerzy Solon

Przegląd wybranych podejść do typologii krajobrazu
The review of chosen approaches up to landscape typology

 

Galina Martsinkevich

Classification of landscape diversity as a source of the qualitative and quantitative information

 

Jan Otaheľ, Jan Feranec, Juraj Betak, Karol Husar, Monika Kopecka

Landscape changes: analysis and classification

 

Jurgen H. Breuste

Urban Ecosystem Classification - a landscape classification system for European cities as tool for analysis, evaluation and practical urban landscape management

 

Jaromir Kolejka, Zdenek Lipsky

Landscape typology in the Czech Republic (Typologia krajobrazu Republiki Czeskiej)

 

Anatolij Melnyk

Klasyfikacja krajobrazów naturalnych Karpat Ukraińskich
The Ukrainian Carpatians natural landscape classification

 

Pavel Zhoomar

Classification of technogenic landscapes

 

Grzegorz Janicki, Jan Rodzik, Andrzej Tyc

Krajobraz naturalny Wyżyn Polskich - propozycja klasyfikacji
Natural landscape of the Polish Uplands – proposal of classification

 

Jerzy Solon

Typologia krajobrazu kulturowego Polski
The typology of Polish cultural landscape

 

Wiaczesław Andrejczuk

Problemowe aspekty typologii i klasyfikacji krajobrazów krasowych
Problematic aspects of typology and classification of karst landscapes

 

Anna Majchrowska

Systematyzacja krajobrazu w wybranych krajach
Systematisation of landscape in chosen countries

 

Burghard Meyer, Gabor Mezosi

Landscape functional mosaics

 

Sylwia Kulczyk

The methodical problems of landscape classification for the purpose of ecotourism

Andrzej Mizgajski

Zarządzanie krajobrazem jako aspekt zarządzania
Landscape management as the aspect of management

 

Maciej Pietrzak

Jednostki krajobrazowe – figury czy bryły?
Landscape units – figures or blocks?

 

Joannna Adamczyk

Analiza obiektowa krajobrazu metodami geomatyki – możliwości i ograniczenia
Object based landscape analysis using geomatics method – possibilities and limitations

 

Amir Haushang Ehsani, Fredrich Quiel

Artificial Neural Networks for landscape analysis of the Biosphere Reserve ”Eastern Carpathians” with Landsat ETM+ and SRTM data

 

Sylwia Horska-Schwarz

Typologia krajobrazu w ocenie jakości i stopnia zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego na przykładzie ujściowych odcinków wybranych dolin rzecznych (Kaczawy, Widawy, Nysy Kłodzkiej)
Typology of landscape in assessment of quality and degree of contamination of environment on example of the riverbeds estuary section

 

Rafał Kot

Problem delimitacji mikroregionów fizycznogeograficznych w krajobrazach dolin i nizin
The problem of physicogeographical microregions delimitation in lowlands and river valleys landscapes

 

Tomasz Gietkowski

Problem wyznaczenia granic regionu na przykładzie Borów Tucholskich
The attempt of delimitation regional boundaries; an example of Bory Tucholskie region

 

Krzysztof Badora

Stan środowiska przyrodniczego a klasyfikacje krajobrazów
The state of the environment and landscapes classifications

 

Bohdan Mucha

Zróżnicowanie warunków topoklimatycznych w Karpackim Przyrodniczym Parku Narodowym
The differentiation of the thopoclimatical conditions in Carpathian Natural National Park

 

Katarzyna Kozina

Przekształcenia krajobrazu dna doliny Piławy na odcinku Mościsko-ujście do Bystrzycy - próba waloryzacji
Human transformation of the valley floor of the Piława river between Mościsko and the mouth to Bystrzyca – try of valuation

 

Andrzej Macias

Badania przepływów materii i energii w krajobrazie miejskim
Matter and energy flow analysis (MEFA) in city’s landscape)

 

Henryk Janukowicz

Zdegradowane grądy z carex brizoides l. wybranych obszarów Pomorza Zachodniego
The degradated broadleaf woods of carex brizoides l. from selected areas of Western Pomerania

 

Barbara Wycichowska

Specyfika krajobrazu wizualnego i jego klasyfikacja
Specificity of visual landscape and its classification

 

Sebastian Bernat

Dźwięk jako element oceny i klasyfikacji krajobrazu
Sound influence on landscape classification and landscape evaluation

NotAtki - short commuNicAtioNs

Zita Izakovicová

Integrated landscape management – basic tool for implementation of the sustainable development in the practice

 

Marcin Kozieł

Zastosowanie bazy danych CORINE Land Cover 2000 do analiz struktury krajobrazu wybranych obszarów chronionych w Polsce
Application of CORINE Land Cover 2000 database to landscape structure analysises of selected protected areas in Poland

 

Mieczysław Kunz

Digital general maps of tree stands as a basis for the creation of landscape units

 

Juraj Lieskovský

Classification and Analyze of Non forest Woody Vegetation in Agricultural Landscape

 

Regina Misovicová, Zuzana Pucherová

The classification of Nitra’s town contact area and selected villages in its hinterland

 

Milena Moyzeová

Landscape classification on the basis of the ecological and social aspects

 

Dusan Romportl, Tomass Chuman, Zdenek Lipský

New method of landscape typology in the Czech Republic

 

Iryna I. Schastnaya

Classification and fragmentation of natural-anthropogenic landscapes for the purposes of
the balanced spatial organization of territory

 

Natalia Tupitsyna

Classification of Urban Landscapes: the case sty of Mahilew (Belarus)

 

Maria Zachwatowicz

Nowe elementy systemu obszarów chronionych w Polsce i ich potencjał dla
zrównoważonego gospodarowania krajobrazem – próba klasyfikacji obszarów Natura
2000
New elements of the nature conservation system in Poland and their potential for
sustainable landscape management– an attempt to classification of Natura 2000 sites

 

Frantisek Petrovič, Juraj Hresko, Maria Vrabelová

Time-spatial changes of the landscape diversity in the traditional land utilisation (Tribeč
Mts, West Carpathians, Slovakia)

 

Zuzana Miklosovicová

Multi functional landscape evaluation of Trnava district

 

Irina P. Usava

Application of landscape assessment for biodiversity conservation (the case sty of
Eastern Belarus Landscape Province)

 

Emilia Janeczko

Podstawy metodyczne oceny krajobrazu leśnego w otoczeniu szlaków komunikacyjnych
The methodical basis to forest landscape around routes assessment

 

Alina Gerlee

Korytarz ekologiczny – rozumienia pojęcia w teorii i rzeczywistości
Ecological corridor – theory and reality of understanding the term

 

Karol Wojciech Chylinski, Beata Fornal–Pieniak

Walory wizualne roślinności spontanicznej na dachach poprzemysłowych budynków w
Warszawie
Visual aspects of spontaneous vegetation on roofs of abandoned industrial buildings in
Warsaw

 

Zbigniew Borkowski

Kryteria klasyfikacji krajobrazów
Criteria of landscape classification