Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych

Autor: Cezary Madryas, Andrzej Kolonko, Leszek Wysocki
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Okładka: twarda, Format: B5,  Stron: 377, 2002 r.

W publikacji omówiono historię rozwoju kanalizacji miast, tradycyjne i najnowsze rozwiązania materiałowe przewodów, zasady obliczeń statyczno-wytrzymałościowych ich konstrukcji oraz wybrane, wykopowe i bezwykopowe techniki wykonawstwa. Rozważania problemów statyczno-wytrzymałościowych wzbogacono o przykłady obliczeniowe. Wiele miejsca poświęcono także zagadnieniom ochrony przewodów przed korozją chemiczną i biologiczną. Przedstawiono ponadto wybrane techniki aprobacyjnych i eksploatacyjnych badań przewodów. Jeden z rozdziałów poświęcono rozwiązaniom stni rewizyjnych jako budowli integralnie związanych z przewodami kanalizacyjnymi. Wszystkie analizy i rozważania przeprowadzono w nawiązaniu do obowiązujących norm krajowych, a w przypadku ich braku- do uregulowań obowiązujących w Unii Europejskiej. 

Książka jest pierwszą na polskim rynku monografią ukierunkowaną w całości na analizę problemów konstrukcyjnych budowli, jakimi są przewody kanalizacyjne. Adresowana jest przede wszystkim do pracowników stosownych instytucji badawczych, wykonawców i eksploatatorów sieci, producentów oraz dystrybutorów rur i stzienek, a także stentów wybranych wydziałów wyższych uczelni technicznych.

Spis treści:
Przedmowa 

1. HISTORIA ROZWOJU KANALIZACJI (A. Kolonko, C. Madryas)
 

1.1. Kanalizacja w rozwoju cywilizacji technicznej 
1.1.1. Wprowadzenie 
1.1.2. Okres od powstania pierwszych cywilizacji do początków naszej ery 
1.1.3. Akwedukty 
1.1.4. Okres od początków naszej ery do końca XIX wieku 
1.2. Rozwój kanalizacji miast polskich 
1.2.1. Wprowadzenie 
1.2.2. Historia kanalizacji Warszawy 
1.2.2.1. Okres przed rokiem 1878 
1.2.2.2. Okres po 1878 roku 
1.2.3. Historia kanalizacji Wrocławia 
1.2.3.1. Okres przed rokiem 1945 
1.2.3.2. Okres po 1945 roku 
1.2.4. Historia kanalizacji Krakowa 

2. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH (A. Kolonko, C. Madryas, L. Wysocki) 
2.1. Przewody kamionkowe 
2.1.1. Etapy rozwojowe przewodów kamionkowych 
2.1.2. Surowce do produkcji rur kamionkowych 
2.1.3. Technologia produkcji 
2.1.4. Właściwości rur kamionkowych 
2.1.4.1. Odporność chemiczna 
2.1.4.2. Parametry wytrzymałościowe kamionki i rur kamionkowych 
2.1.5. Złącza rur kamionkowych 
2.1.5.1. Złącza rur kamionkowych układanych w wykopach otwartych 
2.1.5.2. Złącza rur kamionkowych układanych metodami bezwykopowymi 
2.1.6. Badania 
2.1.6.1. Wprowadzenie 
2.1.6.2. Wyznaczanie jednostkowej siły niszczącej FN 
2.1.6.3. Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu 
2.1.6.4. Wyznaczanie momentu niszczącego przy zginaniu w kierunku podłużnym (RMF) 
2.1.6.5. Badanie wodoszczelności rur 
2.1.7. Typoszeregi rur kamionkowych 
2.1.8. Oznaczenia 
2.2. Kolektory murowane 
2.2.1. Materiały konstrukcyjne 
2.2.2. Wykonawstwo kolektorów 
2.2.3. Kształty przekrojów poprzecznych 
2.3. Przewody żeliwne 
2.3.1. Wprowadzenie 
2.3.2. Żeliwo szare i sferoidalne 
2.3.3. Parametry wytrzymałościowe żeliwa sferoidalnego 
2.3.4. Technologia produkcji metodą odlewania w formach piaskowych 
2.3.5. Technologia produkcji metodą odlewania odśrodkowego 
2.3.6. Obróbka końcowa odlanych rur 
2.3.7. Powłoki ochronne 
2.3.7.1. Wprowadzenie 
2.3.7.2. Zewnętrzne powłoki ochronne rur żeliwnych 
2.3.7.3. Wewnętrzne powłoki ochronne rur żeliwnych 
2.3.7.4. Właściwości wewnętrznej wykładziny z zaprawy cementowej 
2.3.8. Złącza rur żeliwnych 
2.3.9. Zakres zastosowań 
2.3.10. Badania 
2.3.10.1. Wprowadzenie 
2.3.10.2. Badanie wytrzymałości żeliwa na rozciąganie Rm 
2.3.10.3. Badanie wytrzymałości przy zginaniu rury w kierunku podłużnym 
2.3.10.4. Badanie sztywności pierścieniowej S 
2.3.10.5. Badanie szczelności połączeń rur w przypadku nadciśnienia 
2.3.11. Oznaczenia 
2.4. Przewody betonowe 
2.4.1. Przewody monolityczne 
2.4.1.1. Wymagania materiałowe 
2.4.1.2. Rozwiązania konstrukcyjne 
2.4.2. Kolektory prefabrykowane 
2.4.2.1. Wymagania materiałowe 
2.4.2.2. Wymagania konstrukcyjne 
2.4.2.3. Produkcja rur 
2.4.3.4. Asortyment wyrobów 
2.5. Przewody stalowe 
2.5.1. Wprowadzenie 
2.5.2. Technologia produkcji 
2.5.3. Zabezpieczenia antykorozyjne 
2.5.4. Połączenia rur stalowych z wykładziną z zaprawy cementowej 
2.5.5. Asortyment produkcji 
2.5.6. Oznaczenia 
2.6. Przewody z polimerobetonu 
2.6.1. Wprowadzenie 
2.6.2. Właściwości polimerobetonu i wyprodukowanych z niego rur 
2.6.3. Technologia produkcji rur z polimerobetonu 
2.6.4. Typoszeregi rur z polimerobetonu 
2.6.5. Połączenia rur polimerobetonowych 
2.6.6. Badania rur z polimerobetonu 
2.6.6.1. Badania materiałowe 
2.6.6.2. Badanie wodoszczelności 
2.6.6.3. Badanie wytrzymałości rur na obciążenie zewnętrzne 
2.6.7. Oznaczenia 
2.7. Przewody z tworzyw sztucznych 
2.7.1. Wiadomości wstępne 
2.7.2. Przewody podatne z tworzyw termoplastycznych 
2.7.2.1. Wprowadzenie 
2.7.2.2. Przewody z polietylenu 
2.7.2.2.1. Właściwości polietylenu 
2.7.2.2.2. Produkcja i asortyment rur polietylenowych 
2.7.2.2.3. Łączenie elementów polietylenowych 
2.7.2.3. Przewody z polichlorku winylu 
2.7.2.3.1. Produkcja rur z polichlorku winylu 
2.7.2.3.2. Właściwości rur z polichlorku winylu 
2.7.2.3.3. Połączenia rur i elementów z PCW 
2.7.2.3.4. Asortyment wyrobów z PCW 
2.7.2.4. Przewody z polipropylenu 
2.7.2.4.1. Produkcja i właściwości rur z polipropylenu 
2.7.2.4.2. Połączenia rur i elementów z PP 
2.7.2.4.3. Asortyment wyrobów z PP 
2.7.3. Przewody z duroplastów 
2.7.3.1. Wiadomości wstępne 
2.7.3.2. Produkcja rur GRP w procesie odlewania odśrodkowego 
2.7.3.3. Produkcja rur GRP w procesie nawojowym 
2.7.3.4. Właściwości i badania rur GRP 
2.7.3.5. Połączenia rur i elementów z GRP 
2.7.3.6. Asortyment wyrobów 
2.7.4. Badania polimerów 

3. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE PRZEWODÓW (A. Kolonko, C. Madryas, L. Wysocki) 
3.1. Przewody ułożone w wykopach 
3.1.1. Wprowadzenie 
3.1.2. Początki rozwoju teorii obliczeniowych 
3.1.2.1. Początki rozwoju teorii dotyczących rur sztywnych 
3.1.2.2. Początku rozwoju teorii dotyczącej rur podatnych 
3.1.3. Badania doświadczalne 
3.1.4. Współczesne metody obliczeniowe 
3.1.4.1. Wprowadzenie 
3.1.4.2. Założenia do metod obliczeniowych 
3.1.4.2.1. Rury sztywne i podatne 
3.1.4.2.2. Współpraca układu rurociąg-ośrodek gruntowy 
3.1.4.2.3. Sztywność obwodowa rury 
3.1.4.2.4. Reologiczne właściwości układu rurociąg środek gruntowy 
3.1.4.2.5. Kryteria wymiarowania 
3.1.5. Metoda skandynawska wymiarowania 
3.1.5.1. Omówienie metody 
3.1.5.2. Przykład obliczeniowy 
3.1.6. Metoda wymiarowania według wytycznych ATV-DVWK-A127 
3.1.6.1. Omówienie metody 
3.1.6.2. Przykład obliczeniowy dla rury podatnej 
3.1.6.3. Założenia obliczeniowe dla rury sztywnej 
3.2. Przewody ułożone technikami bezwykopowymi 
3.2.1. Założenia teoretyczne 
3.2.2. Przykład obliczeniowy 
3.3. Przewody ciśnieniowe 
3.3.1. Wprowadzenie 
3.3.2. Dobór grubości ścianki rury 
3.3.2.1. Rurociągi ułożone poza ośrodkiem gruntowym 
3.3.2.2. Rurociągi ciśnieniowe ułożone w gruncie 
3.3.3. Uderzenie hydrauliczne 
3.3.4. Bloki oporowe 
3.3.4.1. Zabezpieczanie łuków 
3.3.4.2. Zabezpieczanie kształtek 
3.3.4.3. Zabezpieczenie zwężek 
3.3.5. Zagadnienie rozszerzalności termicznej 

4. WYKONAWSTWO PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH (C. Madryas, L. Wysocki) 
4.1. Wykonawstwo przewodów metodą wykopową 
4.1.1. Roboty ziemne 
4.1.1.1. Podział gruntów na kategorie 
4.1.1.2. Prace wstępne 
4.1.1.3. Dobór sposobu odwodnienia wykopów 
4.1.1.4. Realizacja wykopów 
4.1.1.5. Sposoby zabezpieczania ścian wykopów 
4.1.1.6. Odkrycia wykopaliskowe 
4.1.2. Układanie przewodów 
4.1.2.1. Układanie przewodów posadowionych powyżej zwierciadła wody gruntowej 
4.1.2.2. Układanie przewodów posadowionych poniżej zwierciadła wody gruntowej 
4.1.2.3. Układanie rurociągów na słabych gruntach 
4.1.3. Wykonywanie prac w okresie obniżonych temperatur 
4.1.4. Usuwanie obudowy wykopu 
4.1.5. Próba szczelności 
4.2. Bezwykopowe techniki układania przewodów kanalizacyjnych 
4.2.1. Historia rozwoju i podział technik bezwykopowych 
4.2.2. Porównanie technik bezwykopowych 
4.2.3. Przeciski hydrauliczne (Pipe Jacking) 
4.2.3.1. Historia technologii i zakres jej stosowania 
4.2.3.2. Opis technologii 
4.2.3.3. Urządzenia do przeciskania nich dobór 
4.2.3.4. Przykład 
4.2.4. Mikrotunelowanie 
4.2.4.1. Historia technologii i zakres jej stosowania 
4.2.4.2. Opis technologii 
4.2.4.3. Dobór głowicy 
4.2.4.4. Materiałowe rozwiązania rur stosowanych w mikrotunelowaniu 
4.2.4.5. Wymagania dotyczące placu budowy 
4.2.4.6. Przykłady zastosowań mikrotunelowania do budowy sieci kanalizacyjnej 
4.2.5. Przewierty sterowane (Horizontal Directional Drilling - HDD) 
4.2.5.1. Założenia techniki i zakres jej stosowania 
4.2.5.2. Badania geologiczne i rozpoznanie terenu 
4.2.5.3. Projektowanie przewiertu i placu budowy 
4.2.5.4. Wykonywanie otworu pilotowego 
4.2.5.5. Poszerzanie otworu pilotowego i montaż rury technologicznej 
4.2.5.6. Wybrane przykłady zastosowań sterowanych metod budowy rurociągów do budowy kanalizacji w Polsce 
4.2.6. Wiercenia kierunkowe (Directional Drilling) 
4.2.6.1. Opis technologii 
4.2.6.2. Przykłady zastosowań metody do budowy przewodów kanalizacyjnych w Polsce 
4.2.7. Ekonomiczne aspekty stosowania metod bezwykopowych 
4.2.7.1. Wprowadzenie 
4.2.7.2. Różnicowe kryterium kosztów 
4.2.7.3. Oceny wielostopniowe (procedury eksperckie) 
4.2.7.3.1. Metody oceniania technicznych cech przedsięwzięcia 
4.2.7.3.2. Metody oceniania finansowych i społecznych kosztów przedsięwzięcia 
4.2.8. Kolizje z innymi obiektami 

5. BADANIA PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH (C. Madryas) 
5.1. Wprowadzenie 
5.2. Badania dla celów aprobacyjnych 
5.2.1. Założenia ogólne 
5.2.2. Badania chemiczne 
5.2.3. Badania makroskopowe 
5.2.4. Badania sztywności obwodowej 
5.2.5. Określanie siły niszczącej 
5.2.6. Wyznaczenie stopnia arności 
5.2.7. Szczelność połączenia 
5.2.8. Wytrzymałość połączeń na rozerwanie 
5.2.9. Badania elementów komory roboczej i trzonu stzienki (kręgów) 
5.3. Badania eksploatacyjne 
5.3.1. Założenia ogólne 
5.3.2. Charakterystyka wybranych metod kontroli 
5.3.2.1. Kontrola wnętrza przewodu 
5.3.2.2. Badanie szczelności 
5.3.2.3. Metody pomiaru rys, przemieszczeń oraz geometrii przekroju i niwelety 
5.3.2.4. Badania struktury i grubości ścian przewodów metodami nieniszczącymi 
5.3.2.5. Badania warunków gruntowych w otoczeniu kanału 
5.3.2.6. Podsumowanie 
5.4. Przykłady badań kolektorów kanalizacyjnych 
5.4.1. Kolektory żelbetowe 
5.4.1.1. Wprowadzenie 
5.4.1.2. Opis obiektów 
5.4.1.3. Opis badań 
5.4.1.4. Wyniki badań 
5.4.2. Kolektory ceglane 
5.4.2.1. Wprowadzenie 
5.4.2.2. Przykłady badanych kolektorów ceglanych 
5.4.2.2.1. Kolektor w ul. Nowy Świat i Ruskiej we Wrocławiu 
5.4.2.2.2. Inne kolektory 
5.4.3. Podsumowanie 

6. STUDZIENKI KANALIZACYJNE (A. Kolonko, L. Wysocki) 
6.1. Wprowadzenie 
6.2. Wymagania 
6.3. Rozwiązania materiałowe stzienek kanalizacyjnych 
6.4. Połączenia 
6.4.1. Połączenia elementów stzienek kanalizacyjnych 
6.4.2. Połączenia stzienek z przewodami kanalizacyjnymi 
6.5. Badania 
6.6. Inne obiekty na sieci 

7. ZAGROŻENIA KOROZYJNE W KANAŁACH ŚCIEKOWYCH (A. Kolonko, L. Wysocki) 
7.1. Przewody betonowe i murowane 
7.1.1. Rodzaje zagrożeń 
7.1.2. Podstawowe wymagania w zakresie ochrony przed korozją 
7.1.3. Sposoby ochrony przed korozją 
7.2. Przewody stalowe i żeliwne 
7.2.1. Rodzaje zagrożeń korozyjnych 
7.2.2. Podstawowe wymagania w zakresie ochrony przed korozją 
7.2.3. Charakterystyka środowisk, czynników i procesów korozyjnych 
7.2.4. Sposoby ochrony rurociągów przed korozją 

LITERATURA