Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Kształtowanie przestrzeni na terenach wiejskich

Autor: Magdalena Bielska, Adrianna Kupidura
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
41,00 zł

ISBN: 978-83-7814-073-3

Oprawa: miękka, Format: 16x23 cm, Stron: 174, 2013 r., rysunki czarno-białe

W opracowaniu szczegółowo omówiono sposoby, metody i cechy, które należy brać pod uwagę przy charakterystyce i analizie opracowywanego obszaru oraz metody i cechy, które należy brać pod uwagę przy charakterystyce i analizie opracowywanego obszaru oraz metody opracowywania planu urządzeniowo-rolnego i założeń do projektu scalania gruntów. Bogate treści zawarte w monografii przedstawiono na podstawie obszernej literatury krajowej i zagranicznej oraz własnych badań autorek.

Spis treści:
 

Przedmowa
1. Wprowadzenie do tematyki kształtowania przstrzeni na obszrach wiejskich

1.1.  Kierunki produkcji rolniczej

1.1.2. Ziemia jako specyficzny czynnik produkcji

1.1.3. Rolnictwo zrównoważone

1.1.4. Rolnictwo ekologiczne

1.2. Od wielofukcyjnego rozwoju obszarów wiejskich do prac urządzeniowo-rolnych

 
2. 
Kompleksowe urządzanie obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej

2.1.  Rozwój obszarów wiejskich w wybranych krajach UE (omówienie przykładów rozwiązań systemowych, omówienie rozwiązań zastosowanych na wybranych obiektach)

2.1.2. Rozwój obszarów wiejskich w Holandii

2.1.2. Rozwój obszarów wiejskich w Bawarii

2.1.3. Rozwój obszarów wiejskich we Francji


3. Krótka charakterystyka struktury przestrzennej obszarów wiejskich w Polsce

3.1.  Kierunki rozwoju obszarów wiejskich, zmiany strukturalne

3.1.1.     Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych

3.1.2.     Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej


4. Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna

4.1.  Nieruchomość rolna, gospodarstwo rolne

4.2.  Rolnicza przestrzen produkcyjna

4.3.  Leśna przestrzeń produkcyjna

4.4.  Gospodarka gruntami leśnymi

5. Rola miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze poddanym urządzeniom rolnym

6. Plan urządzeniowo-rolny

6.1.  Ogólna charakterystyka gminy

6.2.  Charakterystyka środowiska przyrodniczego gminy

6.3.  Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej

6.4.  Ocena warunkow produkcji rolnej

6.5.  Schemat opracowania planu urządzeniowo-rolnego

6.5.1.     Prace przygotowawcze

6.5.2.     Ocena istniejącego stanu (inwentaryzacja) oraz jego analiza

6.5.3.     Ustalenie programu prac urządzeniowych

6.5.4.     Konsultacje społeczne nad projektem programu prac urządzeniowych

6.5.5.     Ustalenie szacunkowych kosztów

6.5.6.     Ustalenie harmonogramu realizacji prac urządzeniowych


7. Zagadnienia prawne scalania i wymiany gruntów

8. Procedury techniczne opracowania założeń do projektu scalenia gruntów (projektu ogólnego)

8.1.  Dane potrzebne do opracowania założeń do projektu scalania gruntów

8.2.  Zakres opracowań stialnych – przykłady

8.2.1.     Układ komunikacyjny

8.2.2.     Istniejące i projektowane tereny zabudowane

8.2.3.     Istniejace i projektowane tereny sportu i rekraacji

8.2.4.     Tereny użytkowane rolniczo

8.2.5.     Lasy

8.2.6.     Istniejące i projektowane tereny zieleni w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody

8.2.7.     Istniejące i projektowane formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody

8.2.8.     Nieużytki

8.2.9.     Grunty pod wodami


9. Szacowanie gruntów w procesie scalania

9.1.  Zasady przeprowadzania szacunku gruntów metodą wskaźnikową

9.2.  Specyfikacja produkcji rolniczej. Wyposażenia rolnictwa w podstawowe środki produkcji

9.2.1.     Podatek rolny i gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym


10. Ocena oodziaływania projektu scalania na środowisko

10.1.      Ocena oddziaływania na środowisko w świetle prawa wspólnotowego

10.2.      Ocena oddziaływania przedsięwzięc na środowisko w świetle prawa polskiego

11. Efekty prac scaleniowych

12. Rozgraniczanie nieruchomości

12.1 Rozgraniczenie nieruchomości wg ustawy prawo wodne

13. Podział nieruchomości rolnych i leśnych

Bibliografia