Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków. Poradnik inwestora

Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Autor: Heidrich Zbigniew
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
98,00 zł

ISBN 978-83-60956-39-7

Oprawa: twarda, Format: 17x24 cm, Stron: 184, 2013 r.

Jest to drugie wydanie unikatowej książki dotyczącej przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) poprawione i uzupełnione o nowe rozdziały. Obejmuje takie zagadnienia jak: 
- uwarunkowania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie budowy i eksploatacji POŚ, 
- technologia i technika oczyszczania ścieków w POŚ, 
- ekonomika i źródła finansowania POŚ, 
- przygotowanie i realizacja inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem popełnianych błędów przez inwestora. 

Poradnik wzbogacony jest o Katalog POŚ stosowanych na terenach o zabowie rozproszonej, czyli w przeważającej mierze na terenach wiejskich i na obrzeżach miast. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w swoim programie gwarantuje dofinansowania do budowy POŚ informacje zawarte w katalogu zawierają cenne wskazówki pomocne przy podejmowaniu decyzji o rozwiązaniu problemu oczyszczania ścieków w sytuacji braku możliwości podłączenia do kanalizacji.


Książkę dedykujemy wszystkim gminom, które w sytuacji braku możliwości podłączenia do kanalizacji zdecydowały się rozwinąć problem oczyszczania ścieków za pomocą POŚ. Skierowana jest ona również do projektantów przydomowych oczyszczalni ścieków, ich użytkowników, inwestorów i stentów wydziałów inżynierii środowiska.


Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Heidricha

Spis treści

DZIAŁ I. Tomasz Warężak
Uwarunkowania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie budowy i eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ)

1. Prawo Unii Europejskiej w zakresie budowy POŚ / 9
1.1. Dyrektywa Rady dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych / 9
1.2. Ramowa Dyrektywa Wodna / 10
1.3. Europejskie aprobaty techniczne / 11
1.4 Europejskie Normy, Normy zharmonizowane / 12
1.5. Deklaracja zgodności, CE / 16

2. Prawo polskie w zakresie budowy POŚ / 19
2.1. Ustawa Prawo wodne / 19
2.2. Ustawa Prawo budowlane / 21
2.3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / 22
2.4. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / 23
2.5. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / 24
2.6. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne / 25
2.7. Ustawa o wyrobach budowlanych / 25
2.8. Ustawa Prawo zamówień publicznych / 26
2.9. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych / 27
2.10. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków odprowadzania ścieków / 30
2.11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / 31
2.12. Rozporządzanie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji / 32
2.13. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia / 33
2.14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej / 34
2.15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym / 35
2.16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE / 35
2.17. Polskie Normy / 36
2.18. Aprobaty techniczne / 37
2.19. Załączniki / 39

DZIAŁ II. Zbigniew Heidrich, Grzegorz Stańko
Technologia i technika oczyszczania ścieków w POŚ

3. Technologia oczyszczania ścieków w POŚ / 51
3.1. Ogólne założenia technologiczne / 51
3.2. Problematyka oczyszczania ścieków odprowadzanych z pojedynczych domów i ich małych zgrupowań / 52
3.3. Ilość ścieków / 55
3.4. Jakość ścieków / 57
3.4.1. Wskaźniki zanieczyszczeń / 57
3.5. Ładunki i stężenia zanieczyszczeń / 60
3.6. Warunki odprowadzania ścieków do odbiornika / 64
3.7. Układy technologiczne oczyszczalni ścieków / 67
3.7.1. Operacje i procesy technologiczne / 67
3.7.2. Rozwiązania technologiczne przydomowych oczyszczalni ścieków / 70

4. Budowa POŚ / 73
4.1. Osadniki gnilne / 73
4.2. Drenaż rozsączający / 78
4.3. Filtry piaskowe / 91
4.4. Stnie chłonne / 97
4.5. Złoża biologiczne / 100
4.6. Urządzenia osadu czynnego / 110
4.7. Hydrofitowe (hydrobotaniczne) oczyszczalnie ścieków / 120
4.8. Gospodarka osadowa / 129
4.9. Kanalizacja bezodpływowa / 133

DZIAŁ III. Marek Goleń
Ekonomika i źródła finansowania POŚ

5. Ekonomika gospodarki ściekowej na terenach niezurbanizowanych / 145
5.1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków jako sposób zaspokajania zbiorowej potrzeby mieszkańców w zakresie oczyszczania ścieków / 145
5.2. Granica opłacalności stosowania zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków / 146
5.3. Partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków / 150
5.4. Analiza kosztów wariantów inwestycyjnych jako kryterium wyboru systemu sanitacyjnego / 155

6. Źródła finansowania budowy POŚ / 159
6.1. Środki własne jednostek samorządu terytorialnego / 159
6.2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / 161
6.3. EFRROW – PROW 2007-2013 / 165
Wpływ PROW 2007-2013 na gospodarkę ściekową obszarów wiejskich / 169
6.4. Fundusze skandynawskie / 170
DZIAŁ IV. Adam Zawadzki
Przygotowanie i realizacja inwestycji

7. Przygotowanie i realizacja inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem popełnianych błędów
przez inwestora / 175
7.1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków / 176