Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Difin
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 30,00 zł

Oprawa: miękka, Format: 14,5x20,5 cm, Stron: 142, 2012 r.


Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM) pozwala wnioskodawcom na odzyskanie części poniesionych kosztów. O zwrot może się ubiegać osoba fizyczna, która poniosła wydatki na bowę budynku mieszkalnego; nadbowę lub rozbowę budynku na cele mieszkalne lub przebowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach; remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Zwrotem objęte są wydatki, poniesione począwszy od dnia 1 maja 2004 r. (okumentowane imiennymi fakturami VAT) wyłącznie na materiały budowlane, których symbole PKWiU zostały enumeratywnie określone w wykazach materiałów budowanych ogłoszonych przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, działającego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Spis treści:
Wstęp

Rozdział I. Procedura uchwalenia ustawy
1. Projekty ustaw
1.1. Ustawa o VZM
1.2. Ustawa o kompensacie
2. Prace parlamentarne i uchwalenie ustawy
3. Nowelizacje

Rozdział II. Podmioty uprawnione do zwotu

Rozdział III. Tytuł prawny i zakres robót budowlanych kwalifikujących się do zwrotu
1. Tytuł prawny i prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
1.1. Tytuł prawny
1.2. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
2. Pozwolenie na bowę
3. Zakres przedmiotowy
3.1. Budowa
3.2. Nadbudowa lub rozbudowa oraz przystosowanie budynku niemieszkalnego
3.3. Remont

Rozdział IV. Wydatki podlegające zwrotowi
1. Wykazy materiałów budowlanych
1.1. Ministra Transportu i Budownictwa z 2005 r.
1.2. Ministra Infrastruktury z 20110 r.
2. Dokumentowanie poniesionych wydatków
2.1. Aktualna podstawa prawna - rozporządzenie MF z 2011 r
2.2. Archiwalne akty prawne dotyczące wystawiania faktur VAT
2.1.1. Rozporządzenie z 2004 r
2.1.2. Rozporządzenie z 2005 r.
2.1.3. Rozporządzenie z 2008 r.
3. Zakup materiałów budowlanych
4. Obliczanie kwoty zwrotu

Rozdział V. Postępowanie w sprawie zwrotu
1. Uregulowania ustawy VZM
1.1. Zagadnienia ogólne
1.2. Wniosek o zwrot VZM-1
2. Uregulowania Ordynacji podatkowej
2.1. Ogólne zasady postępowania
2.2. Wyłączenie pracownika (naczelnika) organu
2.3. Pełnomocnicy
2.4. Doręczenia
2.5. Wezwania
2.6. Protokoły
2.7. Udostepnianie akt
2.8. Dowody
2.9. Zawieszenie postępowania
2.10. Decyzje
2.11. Postanowienia
2.12. Odwołania
2.13. Zażalenia
2.14. Wznowienia postępowania
2.15. Kary porządkowe

Rozdział VI. Odpowiedzialnośc karna skarbudowa
Załączniki. Akty prawne i wzory formularzy