Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Nieruchomości - ujednolicone przepisy

Wydawnictwo: Legis
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
80,85 zł

Okładka: miękka, Format: A4, Stron: 382, 2014 r., stan prawny 1 marca 2014  

Książka ma czytelny i przejrzysty układ. Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem. Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem  prawnym została wprowadzona.

Publikacja podzielona jest na osiem głównych działów:

1. Prawo cywilne i administracyjne
2. Gospodarka nieruchomościami
3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
4. Geodezja i kartografia
5. Lokale (najem, własność)
6. Dodatki, dopłaty, dofinansowanie
7. Prawo spółdzielcze
8. Podatki

Spis treści:

1. PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE

— Ustawa – Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

— Ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (Wyciąg) z dnia 17 listopada 1964 r.

— Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. 

— Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów z dnia 17 września 2001 r.

— Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym z dnia 21 listopada 2013 r.

— Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru zawiadomienia o zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta z dnia 21 listopada 2013 r.

— Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Centralnej Informacji  Ksiąg Wieczystych z dnia 27 listopada 2013 r. 

— Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych z dnia 29 listopada 2013 r. 

— Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej z dnia 21 listopada 2013 r. 

— Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia czynności, które przy prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych mogą spełniać samodzielnie pracownicy sądowi z dnia 21 listopada 2013 r. 

— Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie utrwalania treści wpisów w księgach wieczystych z dnia 14 marca 2003 r.

— Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia zbioru dokumentów dla nieruchomości, które nie mają założonych ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu, oraz postępowania w tych sprawach z dnia 21 listopada 2013 r.

— Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych założonych przed dniem 1 stycznia 1947 r. oraz utraty mocy prawnej niektórych takich ksiąg z dnia 14 lipca 1986 r. 

— Ustawa o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym z dnia 14 lutego 2003 r. 

— Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z dnia 7 września 2007 r. 

— Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym z dnia 18 grnia 2007 r.

— Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych z dnia 27 sierpnia 2001 r. 

— Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Wyciąg) z dnia 17 czerwca 1966

— Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z dnia 29 lipca 2005 r. 

— Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez czoziemców z dnia 24 marca 1920 r. 

— Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić czoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości z dnia 20 czerwca 2012 r. 

— Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, ziałów i akcji nabytych lub objętych przez czoziemców z dnia 23 listopada 2004 r. 

2. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

— Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

— Zarządzenie Nr 33 Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia regulaminu Państwowej Rady Nieruchomości z dnia 30 grnia 2009 r. 

— Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. 

— Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa z dnia 24 sierpnia 2004 r.

— Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości z dnia 7 grnia 2004 r. 

— Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie scalania i podziału nieruchomości z dnia 4 maja 2005 r. 

— Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z dnia 21 września 2004 r. 

— Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości z dnia 29 czerwca 2005 r. 

— Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego z dnia 13 grnia 2013 r. 

— Komunikat Ministra Infrastruktury w sprawie uzgodnienia standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności” z dnia 4 stycznia 2010 r.

— Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami z dnia 13 grnia 2013 r. 

— Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości z dnia 13 grnia 2013 r. 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

z dnia 22 czerwca 2010 r. 

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych z dnia 24 stycznia 2005 r. 

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie centralnego rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami z dnia 24 stycznia 2005 r.

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie centralnego rejestru zarządców nieruchomości z dnia 24 stycznia 2005 r.

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie minimalnych wymogów programowych dla stiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami z dnia 7 czerwca 2010 r. 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych, szkoleń lub seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości z dnia 14 lipca 2010 r.

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami z dnia 15 lutego 2008 r. 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości z dnia 11 stycznia 2008 r. 

— Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu z dnia 10 lutego 1998 r.

— Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19 października 1991 r.

— Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia 5 grnia 2011 r. 

— Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości z dnia 2 marca 2009 r. 

— Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności z dnia 16 lutego 2012 r. 

— Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów z dnia 30 kwietnia 2012 r. 

— Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat z dnia 24 maja 2012 r. 

— Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z dnia 14 stycznia 2009 r. 

— Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym z dnia 21 maja 2009 r. 

— Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z dnia 29 marca 1994 r.


3. PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

— Zarządzenie Nr 12 Ministra Infrastruktury w sprawie regulaminu Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z 20 maja 2013

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu projektu stium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003 r.

— Uchwała Nr 239 Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 z dnia 13 grnia 2011 r. 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003 r.

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13 maja 2004 r. 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy z dnia 26 sierpnia 2003 r. 

— Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów z dnia 26 marca 1982 r. 

— Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. 

4. GEODEZJA I KARTOGRAFIA

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. 

— Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych z dnia 15 października 2012 r. 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni z dnia 9 listopada 2004 r. 

— Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych z dnia 3 października 2011 r. 

— Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju z dnia 10 stycznia 2012 r. 

— Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012 r.

— Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r.

— Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej z dnia 2 kwietnia 2001 r.

— Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości z dnia 14 kwietnia 1999 r. 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz  zielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego z dnia 19 lutego 2004 r. 

— Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie z dnia 12 lipca 2001 r.

— Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 5 września 2013 r.

— Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów z dnia 9 stycznia 2012 r. 

— Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r. 

5. LOKALE (NAJEM, WŁASNOŚĆ)

— Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r.

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części z dnia 27 grnia 2007 r. 

— Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.

— Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości z dnia 19 grnia 1994 r.

— Ustawa o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe z dnia 12 października 1994 r. 

— Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. 

— Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 r. 

— Ustawa o timeshare z dnia 16 września 2011 r. 

6. DODATKI, DOPŁATY, DOFINANSOWANIE

— Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 r.

— Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu z dnia 26 kwietnia 2013 r.

— Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 28 grnia 2001 r. 

— Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, zielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z dnia 30 listopada 1995 r. 

— Ustawa o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania z dnia 8 września 2006 r. 

— Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o zielonych dopłatach z dnia 23 listopada 2006 r. 

— Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych z dnia 8 grnia 2006 r. 

— Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych lzi z dnia 27 września 2013 r. 

— Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie umów oraz informacji o zielonym finansowym wsparciu z dnia 19 listopada 2013 r. 


7. PRAWO SPÓŁDZIELCZE

— Ustawa Prawo spółdzielcze (Wyciąg) z dnia 16 września 1982 r.

— Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych z dnia 4 kwietnia 1995 r. 

— Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grnia 2000 r. 

— Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 5 listopada 2009 r. 

8. PODATKI

— Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Wyciąg) z dnia 12 stycznia 1991 r. 

— Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości z dnia 22 kwietnia 2004 r. 

— Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków zielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną z dnia 5 sierpnia 2008 r. 

— Ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. 

— Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn z dnia 26 września 2011 r. 

— Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn z dnia 18 grnia 2006 r. 

— Ustawa o opłacie skarbowej (Wyciąg) z dnia 16 listopada 2006 r. 

— Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej z dnia 28 września 2007 r. 

— Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. 

— Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 16 grnia 2008 r. 

— Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Wyciąg) z dnia 26 lipca 1991 r.