Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Umowa o roboty budowlane z wzorami

Wydawnictwo: LexisNexis
Autor: Agnieszka Damasiewicz
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
85,00 zł
Oprawa: miękka, Format: 14x21 cm, Stron: 354, 2010 r.


W książce w praktyczny sposób omówiono treść umów o roboty budowlane. Autorka sięga do doświadczeń z negocjacji towarzyszących zawieraniu umów, a także negocjacji prowadzących do zawarcia ugód i porozumień pozasądowych w razie sporu między inwestorem i wykonawcą. Autorka pokazuje również, jak sądy rozstrzygają sprawy dotyczące kontraktów budowlanych. Na końcu książki zamieszczono wzory umów o roboty budowlane. Książka odpowiada m.in. na pytania: 

• Które prace wykonywać na podstawie umowy o dzieło, a które na podstawie umowy o roboty budowlane?
• Jakie są konsekwencje traktowania robót budowlanych jako podzielnych lub jako niepo-dzielnej całości? 
• Kto pokrywa, w różnych okolicznościach, koszty prac dodatkowych? 
• Jak się rozliczyć, kiedy dochodzi do nieporozumień przy odbiorze robót lub do zerwania umowy? 
• Jaka jest różnica między odpowiedzialnością za nienależyte wykonanie umowy a odpowiedzialnością z tytułu rękojmi, i której z nich opłaca się dochodzić? 

Książka przeznaczona jest zarówno dla prawników praktyków, jak i dla uczestników procesu inwestycyjnego, którzy negocjują lub realizują umowę.

Dr Agnieszka Damasiewicz, prawnik-praktyk w kancelarii radców prawnych oraz wykładowca, jest autorką i współautorką publikacji dotyczących zagadnień prawnych i praktyki na rynku nieruchomości, w tym umów zawieranych w tym sektorze. Prowadzi także szkolenia branżowe, m.in. we współpracy z LexisNexis Polska.

 

Spis treści:

Wykaz skrótów 

Wstęp
 

Rozdział I. Umowa o dzieło czy umowa o roboty budowlane
1. Roboty budowlane jako specyficzne dzieło

2. Stosowanie przepisów o umowie o dzieło do umowy o roboty budowlane 

3. Umowa o roboty budowlane a umowa o generalne wykonawstwo 
 

Rozdział II. Treść umowy o roboty budowlane

1. Źródła rekonstrukcji stosunku prawnego

1.1. Ustawa i wykładnia przepisów 

1.2. Zasady współżycia społecznego

1.3. Ustalony zwyczaj

1.4. Umowa 

1.4.1. Sposoby zawarcia umowy i jej forma

1.4.2. Treść umowy i wykładnia oświadczeń woli stron 
 

Rozdział III. Przedmiot umowy – roboty budowlane i ich zakres oraz prace dodatkowe 

1. Sposób ustalenia przedmiotu umowy o roboty budowlane 

2. Zamiany zakresu umówionych prac

3. Dodatkowe roboty budowlane

4. Podzielność świadczenia
 

Rozdział IV. Podmioty umowy o roboty budowlane 

1. Inwestor

1.1. Inwestor w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane

1.2. Profesjonalista lub konsument

1.3. Zmiana inwestora 

2. Wykonawca

2.1. Profesjonalizm

2.2. Kierownik budowy

2.3. Obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę 

2.4. Zmiana wykonawcy 

3. Komunikacja między stronam

3.1. Specyfika komunikacji jako cecha istotna tej umowy 

3.2. Reprezentacja stron


Rozdział V. Wynagrodzenie

1. Przepisy stosowane do wynagrodzenia i jego zmiany

2. Określenie wynagrodzenia kosztorysowego lub ryczałtowego 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe 

4. Wynagrodzenie kosztorysowe a roboty dodatkowe

5. Warunki i termin zapłaty

5.1. Terminy zapłaty w braku ustaleń stron

5.2. Terminy zapłaty zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

5.3. Ustalanie terminów zapłaty

5.4. Ustalanie warunków zapłaty

5.5. Wynagrodzenie w przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania

5.6. Potrącenia

6. Zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia

7. Cesja wierzytelności o wynagrodzenie na rzecz innych osób 


Rozdział VI. Terminy wykonania 


Rozdział VII. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania oraz rękojmia i gwarancja 

1. Wykonanie zobowiązania

2. Nienależyte wykonanie a niewykonanie zobowiązania 

3. Nienależyte wykonanie zobowiązania a rękojmia za wady

4. Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej

5. Okoliczności, za które strona umowy ponosi odpowiedzialność

5.1. Należyta staranność 

5.2. Zasady „sztuki” i prawo budowlane

5.3. Wina a inne okoliczności obciążające jedną ze stron

5.4. Ryzyko i siła wyższa

6. Przesłanki odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji

7. Odstąpienie od umowy

7.1. Odstąpienie a wypowiedzenie

7.2. Skutki odstąpienia

8. Nieważność umowy

9. Rozwiązanie umowy 


Rozdział VIII. Stwierdzenie wykonania lub niewykonania zobowiązania


Rozdział IX. Odpowiedzialność inwestora 

1. Wynagrodzenie

1.1. Gwarancja zapłaty

1.1.1. Cel regulacji o gwarancjach zapłaty za roboty budowlane 

1.1.2. Zakres stosowania gwarancji zapłaty

1.1.3. Podmioty zobowiązane do ustanowienia gwarancji 

1.1.4. Niemożliwość ograniczenia prawa zażądania gwarancji i niemożliwość odstąpienia od umowy z powodu żądania zielenia gwarancji

1.1.5. Skutki odmowy ustanowienia gwarancji 

1.1.6. Treść gwarancji

1.1.7. Rodzaje gwarancji

1.1.8. Koszty gwarancji

2. Inne obowiązki inwestora 

2.1. Opóźnienie z wydaniem placu lub niewydanie placu budowy

2.2. Wadliwość lub brak dokumentacji

2.3. Brak odbioru

3. Sankcje 

3.1. Odpowiedzialność za brak zapłaty wynagrodzenia

3.2. Odpowiedzialność za niewykonanie innych obowiązków

3.2.1. Odstąpienie przez wykonawcę z powodu niewykonania obowiązków przez inwestora

3.2.2. Kary umowne

4. Solidarna odpowiedzialność 

4.1. Źródło i znaczenie

4.2. Zgoda inwestora 

4.3. Sposób wyrażenia zgody przez inwestora 

4.4. Skutki braku wyrażenia zgody

4.5. Zrzeczenie się prawa do zgody
4.6. Zrzeczenie się prawa do odpowiedzialności

4.7. Zarzuty inwestora – komu trzeba zapłacić

4.8. Powiadomienie przez podwykonawcę 

4.9. Zgoda na dalszych podwykonawców 

4.10. Umowy związane z robotami, za jakie inwestor nie odpowiada


Rozdział X. Odpowiedzialność wykonawcy 

1. Odpowiedzialność kontraktowa 

2. Przedawnienie roszczeń z tytułu umowy o roboty budowlane

2.1. Okres przedawnienia

2.2. Początek biegu terminu przedawnienia

2.3. Przerwanie biegu przedawnienia

2.4. Przedawnienie roszczeń z tytułu umowy oraz roszczenia na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu

3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonanie robót budowlanych 

3.1. Cechy odpowiedzialności z tytułu rękojmi

3.2. Roszczenia z tytułu rękojmi

3.2.1. Naprawa

3.2.2. Obniżenie wynagrodzenia

3.2.3. Wybór roszczeń

5. Odstąpienie od umowy przez inwestora 

5.1. Odstąpienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności kontraktowej

5.2. Odstąpienie wskutek istnienia wad

5.3. Odstąpienie na podstawie przepisów szczególnych o umowie o dzieło

5.3.1. Odstąpienie wskutek opóźnienia z rozpoczęciem lub kontynuacją robót

5.3.2. Odstąpienie z powodu wadliwości wykonywanych robót

5.3.3. Odstąpienie bez podania przyczyny

6. Odpowiedzialność za teren budowy


Rozdział XI. Spory sądowe i arbitraż

Bibliografia

Wzory umowy o roboty budowlane