Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Umowa o roboty budowlane. Szczegółowa analiza podatkowa. Aspekty prawne i bilansowe. Przykłady

Wydawnictwo: ODDK
Autor: dr Marcin Jamroży (red.), Agnieszka Jamroży, Halina Lebrand, Przemysław Fil
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
168,00 zł

Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 292, 2012 r. 

Opracowanie – przygotowane przez wysokiej klasy specjalistów – to szczegółowa i praktyczna analiza problemów podatkowych związanych z realizacją kontraktów budowlanych, wynikających zarówno ze stosowania przepisów ustaw o podatkach dochodowych (rozdział II), umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (rozdział III), jak również ustawy o VAT (rozdział IV). Książkę otwiera charakterystyka prawna umowy o roboty budowlane (rozdział I), natomiast końcowy rozdział (rozdział V) dotyczy ujęcia i wyceny kontraktów długoterminowych na gruncie prawa bilansowego. Rozważania zilustrowane są licznymi przykładami z praktyki Autorów.

Polecamy praktykom z branży budowlano-montażowej, w szczególności dyrektorom finansowym, księgowym, kontrolerom, a także prawnikom, doradcom podatkowym lub biegłym rewidentom.

Spis treści:

Z recenzji 

Przedmowa

Rozdział I Charakter prawny umowy o roboty budowlane Agnieszka Jamroży

1. Pojęcie umowy o roboty budowlane i jej ogólna charakterystyka prawna

2.Zawarcie umowy o roboty budowlane

3. Umowy przedwstępne

4.Rodzaje umów o roboty budowlane

4.1.Umowa o generalne wykonawstwo

4.2.Umowa o wykonawstwo częściowe

4.3.Umowa o podwykonawstwo

5.Postanowienia umów o roboty budowlane

5.1. Strony umowy

5.2. Przedmiot umowy

5.3.Prawa i obowiązki stron umowy o roboty budowlane

5.3.1.Prawa i obowiązki inwestora

5.3.2.Prawa i obowiązki wykonawcy

5.3.3.Wynagrodzenie

6. Odpowiedzialność stron

6.1.Odpowiedzialność inwestora

6.2.Odpowiedzialność wykonawcy

7.Zabezpieczenie wykonania umowy

7.1.Zabezpieczenia na rzecz inwestora

7.2.Zabezpieczenia na rzecz wykonawcy

8.Ubezpieczenia

9. Zmiana umowy. Spory

10. Standardy FIDIC

 

Rozdział II

Opodatkowanie dochodów polskich rezydentów osiąganych w kraju  Marcin Jamroży  

1. Podatnicy

1.1.Samodzielne przedsięwzięcia

1.2.Wspólne przedsięwzięcia

2.Przychody podatkowe

2.1.Zakres pojęcia przychodu

2. Świadczenia nieodpłatne albo częściowo odpłatne

2.3.Przychody zwolnione

2.4.Moment powstania przychodu

2.4.1. Przychody rozpoznawane memoriałowo

2.4.2.Przychody rozpoznawane kasowo

2.5.Zaliczka a zapłata częściowa

3. Koszty podatkowe

3.1.Roboty budowlane a inwestycje

3.2. Świadczenia częściowe a świadczenie końcowe

3.3.Alokacja kosztów do przychodów

3.4.Wybrane pozycje kosztowe

3.4.1.Sposób grupowania kosztów

3.4.2.Koszty finansowania dłużnego

3.4.3.Różnice kursowe

3.4.4. Amortyzacja

3.4.5.Koszty likwidacji środka trwałego

3.4.6. Kary umowne

  1. Dochód podatkowy a zysk brutto
  2. Rozliczanie strat podatkowych
  3. Dokumentacja w zakresie cen transferowych
  4. Rozliczanie kontraktów według wzorca FIDIC

 

Rozdział III
Opodatkowanie dochodów zakładu zagranicznego Marcin Jamroży

1. Powstanie zakładu

1.1.Ogólna definicja zakładu

1.2.Pojęcie zakładu budowlanego

1.3.Spółki osobowe

2. Pojęcie prac budowlanych lub montażowych

3.Określenie okresu prowadzenia budowy

4.Rozgraniczenie jurysdykcji podatkowej

4.1.Opodatkowanie w państwie źródła

4.2. Unikanie podwójnego opodatkowania w państwie rezydencji

4.3. Kolizje

5.Powstanie obowiązku podatkowego

6.Przypisanie przychodów i kosztów

6.1.Zasady ogólne

6.2.Przekazanie środków trwałych

6.3.Przekazanie personelu

6.3.1.Z perspektywy przedsiębiorcy

6.3.2.Z perspektywy pracownika

7.Ustalanie dochodu podatkowego

  1. Składanie zeznań podatkowych i inne obowiązki informacyjne
  2. Ekskurs: Obowiązki polskiego przedsiębiorcy budowlanego w Niemczech
  3. Zarządzanie podatkami w zagranicznych projektach budowlanych

 

Rozdział IV
Opodatkowanie na gruncie ustawy o VAT Halina Lebrand

1. Podatnicy

2.Podstawowe definicje w budownictwie

2.1.Definicje na gruncie ustawyoVAT

2.2.  Definicje zawarte w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)

2.3.  Budownictwo mieszkaniowe od 1stycznia 2008r  

3.Powstanie obowiązku podatkowego

3.1.Zasady ogólne

3.2. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanychibudowlano-montażowych

3.3.Inne przypadki

4. Miejsce świadczenia

4.1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów

4.2.Miejsce świadczenia przy usługach

5. Stawki podatku VAT w budownictwie

5.1. Stawki podatku VAT w budownictwie do 31 grudnia 2007 r. 5.2. Stawki podatku VAT w budownictwie do 31 grudnia 2010 r.

5.3.Bezzwrotna pomoc zagraniczna6.Zwolnieniaprzedmiotowe

6. Odliczanie i zwrot podatku

7. Faktury korygujące

 

Rozdział V
Kontrakty długoterminowe w prawie bilansowym  Przemysław Fil

1.Pojęcie kontraktów długoterminowych

2.Identyfikacja kontraktów budowlanych

2.1.Grupa kontraktów

2.2.Kontrak tłączny

2.3.Zmiana kontraktu

3. Przychody, koszty i wynik z kontraktów długoterminowych
3.1. Przychody z umów
3.2.Koszty z umów
3.3.Ujęcie wyniku

4.Szacowane straty na zleceniu

4.Metoda stopnia zaawansowania

  1. Metoda zysku zerowego
  2. Podate kodroczony

6.1. Relacje między przychodami księgowymi a podatkowymi

6.2. Relacje między kosztami księgowymi a podatkowymi
7. Prezentacja kontraktów długoterminowych w sprawozdaniu finansowym

7.1.Prezentacja w bilansie

7.2.Rachunek zysków i strat

7.3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i informacja dodatkowa

8. Przykłady rozliczen ́kontraktów budowlanych

8.1.Metoda stopnia zaawansowania

8.2.Metoda zysku zerowego

Wymogi odnośnie do Zakładowej Polityki Rachunkowości

Wykaz literatury 

Wykaz aktów prawnych i pozostałych źródeł 


O Autorach:

dr Marcin Jamroży - Doktor nauk ekonomicznych, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Podyplomowych Studiów Międzynarodowego Prawa i Planowania Podatkowego. Doradca podatkowy, radca prawny, biegły sądowy. Partner w Rödl & Partner. Autor lub współautor wielu publikacji krajowych i zagranicznych, w tym m.in. książkowych: Opodatkowanie spółki osobowej, Dokumentacja podatkowa cen transferowych, Komentarz do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami, Obniżanie ciężarów podatkowych, Umowa o roboty budowlane, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców.

Agnieszka Jamroży Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Filologii Angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie klientom niemiecko- i anglojęzycznym, specjalistka w zakresie prawa handlowego i cywilnego, była komplementariuszka w kancelarii prawnej należącej do grupy Rödl & Partner, autorka publikacji z zakresu prawa polskiego i międzynarodowego, tłumaczka Kodeksu pracy na język angielski.

Halina Lebrand Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doradca podatkowy, główna księgowa z wieloletnią praktyką, doświadczony wykładowca, od 1993 r. związana z firmą Rödl & Partner w Warszawie, początkowo jako kierownik działu księgowości, a od 1999 r. jako doradca podatkowy, posiada wieloletnią praktykę w rozliczeniach podmiotów zagranicznych (zwłaszcza zagranicznych firm budowlanych), specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych, przeprowadza przeglądy podatkowe, autorka artykułów z zakresu prawa podatkowego.

Przemysław Fil Absolwent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, biegły rewident, partner w grupie Rödl & Partner, kieruje oddziałami Rödl & Partner w Gdańsku oraz Warszawie, doświadczony wykładowca, specjalizuje się zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej, autor i współautor publikacji książkowych z zakresu prawa bilansowego.