Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 264, 2013 r., Fotografie i rysunki barwne i czarno-białe

W pracy omówiono nowe, współczesne uwarunkowania i aspekty społeczne, kulturowe i technologiczne czy ekonomiczne kształtowania zwartej tkanki miejskiej. Omówiono też nowe narzędzia analizy i projektowania obszarów miejskich. Efektem pracy jest synteza elementów projektowania urbanistycznego, które można uznać za zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, wraz z omówieniem ich zastosowań we współczesnych projektach urbanistycznych.

Spis treści:
Wprowadzenie 
Geneza, cel i metoda pracy 
Znaczenie zagadnień poruszonych w pracy
Istniejący stan wiedzy w zakresie tematu badań 
Struktura 

1. W kierunku zrównoważonego rozwoju
1.1. Idea rozwoju zrównoważonego w odniesieniu do urbanistyki 
1.2. Zrównoważona urbanistyka a koncepcje kształtowania miast w XX w  
1.3. Awangardowa ekourbanistyka, nowe technologie i parametrycyzm  . Badanie tkanki miejskiej za pomocą zaawansowanej analizy przestrzennej. 
Parametryczne projektowanie urbanistyczne 
Projektowanie algorytmiczne w urbanistyce  
1.4. Współczesny, niezrównoważony rozwój polskich miast 
1.5. Podsumowanie 

2. Koncepcja miasta zwartego i zrównoważona mobilność 
2.1. Miasto zwarte  
2.1.1. Koncentracja i gęstość 
2.1.2. Zdekoncentrowana koncentracja. Policentryczna struktura miejska 
2.1.3. Krytyka koncepcji miasta zwartego 
2.2. Miasto zwarte i idea zrównoważonej mobilności 
2.3. Powiązania komunikacyjne i nowa kultura mobilności 
2.3.1. Sieć uliczna i komunikacja samochodowa 
2.3.2. Samochody przyszłości 
2.3.3. Ruch pieszy 
2.3.4. Komunikacja rowerowa 
2.3.5. Komunikacja publiczna  
2.3.6. Mieszkanie bez samochodu (car free housing) 
2.3.7. Nowe środki transportu miejskiego 
2.4. Podsumowanie 

3. Współczesne aspekty kształtowania zwartej tkanki miejskiej 
3.1. Struktura funkcjonalna - wielofunkcyjność i dostępność usług 
3.2. Zrównoważona jednostka sąsíedzka jako element struktury miejskiej 
3.2.1. Problem sąsiedztwa i wspólnoty w polskich miastach 
3.3. Kompozycja urbanistyczna - geometria, czytelność, harmonia 
3.4. Znaczenie przestrzeni publicznych 
3.4.1. Formy zabudowy i pierzeje przestrzeni publicznych 
3.5. Wielokryterialna ocena jakości założeń urbanistycznych  
3.6. Podsumowanie - znaczenie zwartej struktury miejskiej 

4. Współczesne projekty urbanistyczne w Polsce a idea miasta zwartego 
4.1. Współczesne projekty miastotwórcze w Polsce - próba klasyfikacji 
4.2. Duże projekty urbanistyczne - nowe dzielnice miejskie 
Młode Miasto w Gdańsku 
Plac Społeczny, Wrocław  
Osiedle JAR, Toruń 
Wrocławski wzorcowy zespół mieszkaniowy WUWA2 - Nowe Źerniki 
4.3. Miasto w mieście jako konkurencyjna oferta deweloperska 
Eko Park, Warszawa 
Miasteczko Wilanów, Warszawa
Kabaty, Warszawa 
Promenady Wrocławskie 
Kamienice Krakowskie  
4.4. Osiedla na przedmieściach jako alternatywa dla chaotycznej suburbanizacji
Siewierz Jeziorna 

Nowe Polkowice  
4.5. Dogęszczanie i restrukturyzacja tkanki miejskiej 
Stium zagospodarowania fragmentu śródmieścia Opola  
Serce miasta, Goleniów - nowe centrum na terenach zdegradowanych 
Zielone Tarasy - nowa przestrzeń publiczna w Oświęcimiu 
4.6. Podsumowanie 

5. Koncepcja zrównoważonego rozwoju dzielnicy - Nowa Huta Przyszłości 
5.1. Założenia koncepcji 
5.2. Rozwiązania komunikacyjnejako kanwa rozwoju tkanki miejskiej  
5.3. Nowa wielofunkcyjna dzielnica - konkretyzacja idei Mobility Oriented Development 
5.4. Koncepcja rewitalizacji terenów poprzemysłowych 
5.5. Nowe funkcje centrotwórcze 
5.6. Podsumowanie 

6. Podsumowanie 
6.1. Zrównoważona urbanistyka jako paradygmat kształtowania przestrzeni 
6.2. Współczesne aspekty i uwarunkowania kształtowania tkanki miejskiej 
6.3. Miasto zrównoważone a rozwój warsztatu urbanistycznego 
6.4. Potrzeba i perspektywy kształtowania zwartej tkanki miejskiej w Polsce 

Bibliografia 
Spis ilustracji 
Streszczenie 

Wstęp:

Przedmiotem monografii jest problematyka kształtowania współczesnej przestrzeni miejskiej w kontekście idei zrównoważanego rozwoju. Istotą zrównoważonego rozwoju są racjonalne wykorzystanie zasobów i maksymalizacja korzyści społecz­nych, ekonomicznych i środowiskowych z działalności lzkiej. Ponieważ większość tej działalności odbywa się w miastach i warunkowana jest przez sposób ich organi­zacji, w naturalny sposób zrównoważany rozwój dotyczy urbanistyki.

Zasady kształtowania środowiska zbudowanego, formułowane w ramach nurtu tzw. zrównoważonej urbanistyki,postulują holistyczne podejście do problematyki rozwoju miast w trzech skalach. Po pierwsze – policentrycznej struktury regionów, metropolii i miast. Po drugie – tkanki miejskiej i sieci komunikacyjnej dziel­nic, są­siedztw i osiedli. Po trzecie – skali kwartału, budynków, pierzei i przestrzeni publicz­nej. W odniesieniu do formy miasta oznacza to powrót do wartości zwartej, wielo­funkcyjnej tkanki miejskiej, za­pewniającej lokalnie do­stęp do usług i terenów rekre­acji. Gęstość i intensywność uzasadniają oraz promują zrównoważoną mobilność, rozu­mianą jako redukcja potrzeb transportowych oraz promowanie transportu alterna­tywnego dla indy­widualnej motoryzacji: pieszego, rowerowego i zbioro­wego. Klu­czowe dla zwartej tkanki miej­skiej jest pojęcie sąsiedztwa (ang.neighborhood) jako wyodręb­nionego obszaru, który zamieszkuje lokalna wspólnota, identyfikująca się z nim i w pewnym sensie będąca gospodarzem miejsca.

W pracy omówiono nowe, współczesne uwarunkowania i aspekty społeczne, kulturowe, technologiczne czy ekonomiczne kształtowania zwartej tkanki miejskiej. Są to m.in. nowe style życia mieszkańców (m.in. nowe wzorce zamieszkania i pracy) oraz nowe formy transportu miejskiego, w tym koncepcja tzw. osobistej mobilności na żądanie. Omówiono też nowe narzędzia analizy i projektowania obszarów miej­skich, takie jak: systemy wielokryterialnej oceny założeń urbanistycznych oraz pa­rametryczne i algorytmiczne projektowanie struktury miejskiej. Tak zwany parametrycyzm wydaje się być naturalną konsekwencją dążenia do optymalnego wykorzystania zasobów, ale także nową urbanistyczną utopią, niosącą ze sobą pewne zagrożenia.

Istotną częścią pracy jest zastosowanie zasad zrównoważonej urbanistyki w  kon­kretnych uwarunkowaniach – konkretyzacji idei w praktyce projektowania urbani­stycznego. Problematykę tę omówiono z odniesieniami do wybranych przykładów projektów z miast europejskich. Omówiono kilkanaście współczesnych projektów miasto­twórczych w Polsce, tzn. kompleksowych przedsięwzięć urbanistycznych, obejmujących nową zabowę, elementy układu komunikacyjnego oraz kształtowanie przestrzeni publicznych. Wyodrębniono kompleksowe projekty urbani­styczne no­wych dzielnic miejskich, projekty deweloperskie typu miasto w mieście, osiedla na przedmieściach, mające stano­wić alternatywę dla chaotycznej suburbaniza­cji, oraz projekty dogęszczania i re­struktury­zacji istniejącej tkanki miejskiej.

Ważnym elementem pracy jest refleksja dotycząca własnych doświadczeń pro­jektowych, w tym przede wszystkim związanych ze zwycięskim projektem konkursowym Kra­ków – Nowa Huta Przyszłości (2012).  Udział w konkursie był możliwością wykorzy­stania doświadczeń gromadzonych w ramach pracy badawczej. Od­zwierciedleniem stiów, postula­tów teoretycznych oraz dobrych prak­tyk było zaproponowanie modelowego, nowego pasma urbanizacji, w którym roz­wój nowej, wielofunkcyjnej tkanki miejskiej byłby zharmonizowany z układem komunikacyjnym, realizowa­nym zgodnie z założeniami zrównoważonej mobilności.

Efektem pracy jest synteza elementów projektowania urbanistycznego, które można uznać za zgodne z zasadą zrównoważanego rozwoju, wraz z omówieniem ich zastosowań we współczesnych projektach urbanistycznych w Polsce.  Kwestie zagospodarowania miast wydają się obecnie jednym z głównych wyzwań cywiliza­cyjnych Polski. Istotną kwestią jest kształtowanie obszarów miejskich, promujących zrównoważony styl życia mieszkańców. Trwała zmiana tendencji rozwojowych
w kierunku bardziej harmo­nijnego rozwoju miast wymaga zarówno zmian na pozio­mie poli­tyki krajowej czy prawodaw­stwa, jak i właściwego kształtowania rozwoju na poziomie miast i konkretnych projektów. Potrzeba dobrej urbanistyki postrzegana przez pryzmat wymagań zrównoważonego rozwoju daje potencjalną moż­liwość po­pularyzacji i faktycznej inspiracji dla działań, których efektem może być bardziej harmonijna, racjonalna i użyteczna przestrzeń wokół nas.