Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Opodatkowanie usług budowlanych

Wydawnictwo: Wszechnica podatkowa
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
53,00 zł
Oprawa: broszurowa, Format: 23,5x16,5 cm, Stron:184, 2011 r. 

 
Publikacja adresowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych i powstała w celu rozwiązania wątpliwości, rodzących się na tle opodatkowania tej działalności. 

Autorka dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wieloletniej praktyki w zawodzie Doradcy Podatkowego, dając przy tym wskazówki pomagające uniknąć błędów w rozliczaniu się z urzędem skarbudowym. Wszystkich wyjaśnień ziela z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego ze wskazaniem przepisów prawnych regulujących poszczególne zagadnienia tematyczne. Książka stanowi praktyczny i rzeczowy poradnik ilustrowany przykładami zdarzeń gospodarczych.

Spis treści:
ROZDZIAŁ I
 
Usługi budowlane – pojęcia ogólne
1. Istota i cele klasyfikacji PKOB
2. Pojęcia podstawowe
2.1. Podział budynków
2.2. Pojęcie budynku i lokalu wg KŚT
2.3. Bynek jako samodzielny środek trwały
2.4. Budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym
3. Podział budynków wg KŚT w powiązaniu z PKOB
4. Rodzaje działalności budowlanej
5. Umowy o roboty budowlane w świetle kodeksu cywilnego
5.1. Definicja umowy o roboty budowlane
5.2. Elementy umów o roboty budowlane
5.3. Istota umów o roboty budowlane
5.4. Umowy o roboty budowlane w Polskiej Normie
5.5. Rodzaje umów budowlanych
5.6. Wynagrodzenia stosowane w umowach o roboty budowlane
5.7. Obowiązki inwestora
5.8. Obowiązki wykonawcy
5.9. Gwarancje
5.10. Dokumentowanie odbioru prac budowlanych
5.11. Zabezpieczenie wykonania umowy, kaucja gwarancyjna
5.12. Rozliczenie kaucji
5.13. Przykładowy wzór umowy o roboty budowlane
6. Odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy
7. PKWiU dotyczące usług budowlanych

ROZDZIAŁ II 
Jak założyć firmę budowlaną?
1. Pojęcie przedsiębiorcy, firmy przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa
2. Formy organizacyjne podmiotów prowadzących działalność budowlaną
3. Jak założyć działalność gospodarczą osoby fizycznej
3.1. Rejestracja działalności gospodarczej
3.2. Wybór formy opodatkowania
4. Moment rozpoczęcia działalności gospodarczej
5. Podmioty gospodarcze w formie spółek
5.1. Podział spółek
5.2. Charakterystyka spółek
6. Mały podatnik w podatku dochodowym i w podatku VAT
7. Pozostałe zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
7.1. Zasady rozliczeń w formie bezgotówkowej
7.2. Rozliczanie transakcji między krajowymi podmiotami w walutach obcych
7.3. Prawidłowa nazwa firmy
7.4. Współodpowiedzialność nabywców majątku firmy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy
8. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

ROZDZIAŁ III 
Opodatkowanie usług budowlanych podatkiem dochodowym
1. Zasady ogólne – opodatkowanie według skali podatkowej
1.1. Przychody
1.2. Moment powstania przychodu
1.3. Koszty
1.4. Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności
1.5. Amortyzacja środków trwałych
1.6. Zasady ustalania dochodu
1.7. Sposoby opłacania zaliczek
1.8. Ustalenie wysokości dochodu za dany rok podatkowy
2. Podatek liniowy
2.1. Wyłączenia z podatku liniowego
2.2. Utrata prawa do liniowego opodatkowania dochodu
2.3. Skutki utraty prawa do opodatkowania stawką 19%
2.4. Zasady opodatkowania podatkiem liniowym
2.5. Zaliczki w podatku liniowym
2.6. Zeznanie roczne
2.7. Skutki wyboru liniowej formy opodatkowania dochodu
3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przy świadczeniu usług budowlanych
3.1. Zakres przedmiotowy opodatkowania
3.2. Zakres podmiotowy opodatkowania
3.3. Podstawa opodatkowania ryczałtem
3.4. Stawki ryczałtu stosowane przy usługach budowlanych
3.5. Odliczenia w ryczałcie
3.6. Księgi, ewidencje i dokumentacja w ryczałcie
3.7. Zasady płatności podatku w ryczałcie
3.8. Przykład obliczenia zaliczki na podatek ryczałtowy w ciągu roku
3.9. Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem
4. Karta podatkowa przy świadczeniu usług budowlanych .
4.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy karty podatkowej
4.2. Wysokość podatku w karcie podatkowej
4.3. Obowiązki formalne podatnika opodatkowanego kartą podatkową
5. Sporządzenie i wycena spisu z natury
6. Podatek dochodowy – pytania i odpowiedzi

ROZDZIAŁ IV 
Ogólne zasady funkcjonowania podatku VAT
1. Podstawowe cechy podatku VAT, czyli podatku od wartości dodanej
2. Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem VAT
3. Zakres podmiotowy opodatkowania podatkiem VAT
4. Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług
5. Zwolnienie podmiotowe z VAT
6. Zasady ustalania zobowiązania w podatku VAT
7. Podatek należny
8. Podatek naliczony
9. Terminy odliczania podatku naliczonego
9.1. Zasady ogólne
9.2. Termin odliczenia podatku naliczonego z faktur za media
9.3. Odliczenie VAT od usług budowlanych
9.4. Odliczenie podatku naliczonego z faktur korygujących
9.5. Podatek naliczony wynikający ze spisu z natury w związku z utratą zwolnienia podmiotowego z VAT
9.6. Odliczenie podatku naliczonego z faktur MP
9.7. Odliczenie podatku naliczonego poprzez korektę deklaracji
10. Zasady odliczania VAT przy zakupie samochodów
11. Zwrot nadwyżki podatku VAT na rachunek bankowy

ROZDZIAŁ V 
VAT w budownictwie
1. Definicje dotyczące budownictwa na potrzeby VAT
2. Obowiązek podatkowy w budownictwie
2.1. Obowiązek podatkowy dla deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych
2.2. Obowiązek podatkowy dla wykonawców usług budowlanych
2.3. Obowiązek podatkowy przy częściowym wykonaniu robót budowlanych lub otrzymaniu zapłaty
3. Rozliczenie kaucji gwarancyjnej
4. Faktury za usługi budowlane
4.1. Faktury za usługi wykonane w kraju
4.2. Faktury za usługi dla kontrahenta zagranicznego
5. Rozliczenia stron kontraktu budowlanego
6. Usługi budowlane w transakcjach zagranicznych
6.1. Miejsce świadczenia usług
6.2. Rozliczenie świadczonej usługi w deklaracji VAT
7. Stawki VAT w budownictwie
7.1. Usługi budowlane i dostawa nowych obiektów budowlanych
7.2. Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości od 1 stycznia 2009 roku
7.3. VAT od zmiany prawa do lokalu spółdzielczego
7.4. Stawka VAT na materiały budowlane
8. Podstawa opodatkowania dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem
9. Kasy fiskalne w budownictwie
9.1. Podstawa prawna
9.2. Obowiązek rejestrowania obrotów za pomocą kas fiskalnych w budownictwie
9.3. Instalowanie kas rejestrujących i zasady odliczania kwot wydatkowanych na zakup kas
9.4. Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
9.5. Naruszenie terminu instalacji kas fiskalnych przez czynnego podatnika VAT
9.6. Serwis i awaria kasy rejestrującej