Kategorie

Nasza oferta

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego. Teoria, Wymiarowanie, Realizacja

Autor: Antoni Szydło
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
75,00 zł

ISBN 9788389478030

Oprawa: twarda, Format:  16x23 cm , Stron: 207, 2002 r.,liczne rysunki, tablice, wykresy i zdjęcia

 

Drogowe nawierzchnie betonowe nie mają w  naszym kraju zakorzenionej tradycji. Rozwój technologii nawierzchni drogowych do końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku koncentrował się przede wszystkim na nawierzchniach asfaltowych. Nawierzchnie betonowe natomiast realizowane były głównie na lotniskach, placach postojowych, drogach zakładowych, a także lokalnych.


Kryzys energetyczny w gospodarce światowej, w tym również i polskiej w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, przyczynił się do zainteresowania administracji drogowej nawierzchniami betonowymi. Zostało to spotęgowane zwłaszcza wtedy, gdy w połowie lat dziewięćdziesiątych zaobserwowano nagminne zjawisko powstawania kolein w nawierzchniach asfaltowych, spowodowane m.in.  zwiększającym się obciążeniem osi pojazdów, jak i wzrostem intensywności ruchu.

W niniejszej monografii przedstawiono historię rozwoju drogowych nawierzchni betonowych w świecie i w Polsce oraz ich podział. Omówiono zagadnienia mechaniki nawierzchni, w tym obciążenia pochodzące od kół pojazdów, wpływy klimatyczne i modele obliczeniowe. Zaprezentowano metody wymiarowania nawierzchni betonowych oraz ich typizację, co wobec braku w kraju własnych metod wymiarowania może okazać się bardzo przydatne. Zagadnienia te przedstawiono w rozdziałach od 1 do 6, a w rozdziałach od 7 do 11 warunki przygotowania podłoża, podbudów, podano technologię przygotowywania mieszanek betonowych oraz metody układania nawierzchni betonowych. W rozdziale 12 przedstawiono metody badań nawierzchni betonowych a w 13 zaprezentowano technologie utrzymaniowe tych nawierzchni. Obszernie przedstawiono też technologie wzmacniania istniejących nawierzchni asfaltowych warstwami z betonu cementowego oraz sposób ich wymiarowania. Jest to problematyka bardzo aktualna i na czasie wobec intensywnej degradacji nawierzchni asfaltowych.

Liczba publikacji i podręczników w Polsce z zakresu nawierzchni betonowych nie jest imponująca. Przed wojną, w 1935 roku, powstały pierwsze "Wytyczne budowy nawierzchni betonowych", opracowane w Drogowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Pierwszy podręcznik o nawierzchniach betonowych autorstwa E. Bratro  pt. "Betonowe nawierzchnie drogowe" został wydany przez Związek Polskich Fabryk Portland-Cementu w 1939 roku. Po długiej przerwie, w 1983 roku, w Wydawnictwie Komunikacji i Łączności ukazał się podręcznik pt. "Nowoczesne nawierzchnie betonowe" autorstwa nestora polskiego drogownictwa Stefana Rolli. W tym samym roku Państwowe Wydawnictwa Naukowe wydały pracę Czesława Lewinowskiego pt."Wymiarowanie konstrukcji jezdni drogowych z betonu cementowego". Od tej pory, czyli od ponad 20 lat, nie ukazała się żadna pozycja książkowa z zakresu drogowych nawierzchni betonowych. (ze wstępu)

 

Spis treści:
Ważniejsze oznaczenia
Słowo wstępne
1.Wprowadzenie
1.1. Rys historyczny nawierzchni betonowych
1.2. Charakterystyczne cechy nawierzchni betonowych
1.3. Podział nawierzchni betonowych
1.3.1. Uwagi ogólne
1.3.2. Rodzaje konstrukcji nawierzchni
Literatura

2. Wpływ obciążenia
2.1. Ruch drogowy i jego strktura
2.2. Obciążenie kołem
2.3. Wpływ nierówności drogi na obciążenie
2.4. Powtarzalność obciążeń
2.5. Oś obliczeniowa
Literatura

3. Wpływ warunków klimatycznych
3.1. Wpływ temperatury
3.2. Wpływ warunków wodnych
3.3. Podsumowanie
Literatura

4. Modele nawierzchni betonowych
4.l. Uwagi ogólne
4.2. Modele  Westergaarda
4.3. Modele sprężystej półprzestrzeni Warstwowej
4.4. Model płyty o skończonych wymiarach w planie
Literatura

5. Wybrane metody wymiarowania nawierzchni betonowych
5.1. Metoda OSŻO
5.2. Metoda francuska
5.3. Metoda brytyjska
5.4. Metoda PCA
5.5. Metoda AASHTO
5.6. Metoda stosowana w projektowaniu polskiego katalogu nawierzchni sztywnych
Literatura

6. Katalogi typowych konstrukcji nawierzchni
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Katalog polski
6.3. Katalog francuski
6.4. Katalog niemiecki
6.5. Katalog amerykański
Literatura

7. Podłoże gruntowe nawierzchni betonowych
7.1. Wprowadzenie
7.2. Metody badań odkształcalności i nośności podłoża
7.3. Warunki konstruowania podłoża nawierzchni
7.4. Podsumowanie
Litratura

8. Podbudowy nawierzchni betonowych
8.1. Rodzaje oraz zadania podbudów
8.2. Podbudowy z chudych betonów
8.3. Podbudowy z gruntów (kruszyw) stabilizowanych cementem
8.4. Podbudowy z kruszyw łamanych stbilizowanych mechanicznie
8.5. Podbudowy z betonów asfaltowych
8.6. Przekładki z geowłókniny
8.7  Podsumowanie
Literatura

9. Rodzaje betonowych nawierzchni drogowych
9.1. Uwagi ogólne
9.2. Nawierzchnie niezbrojone i niedyblowane
9.3. Nawierzchnie dyblowane i kOtwione
9.4. Nawierzchnie zbrojone
9.5. Nawierzchnie o ciągłym zbrojeniu
9.6. Nawierzchnie złożone
9.7. Szczeliny w nawierzchniach
9.8. Inne rodzaje nawierzchni
Literatura

10. Projektowanie mieszanek betonowych
10.1. Wprowadzenie
10.2. Cement
10.3. Kruszywo
10.4. Woda 212
10.5. DomieSZki chemiczne 
10.6. Właściwości mieszanki betonowej
10.7. Wymagania wytrzymałościowe dla betonów nawierzchniowych
Literatura

11.Wytwarzanie, wbudowywanie mieszanek betonowych oraz wykańczanie nawierzchni
11.1. Wytwarzanie mieszanek betonowych
11.2. Transport mieszanki
11.3. Wbudowywanie mieszanki betonowej
11.4. Wykańczanie powierzchni jezdni
11.5. Odcinek próbny
Literatura

12. Badania nawierzchni betonowych
12.1. Wprowadzenie
12.2. Pomiar tekstury
12.3. Właściwości przeciwpoślizgowe
12.4. Pomiar równości podłużnej nawierzchni
12.5. Nieniszczące metody pomiarów wytrzymałości
12.6. Zastosowanie penetroradarów do identyfikacji grubości warstw
12.7. Badania nośności nawierzchni z zastosowaniem FWD
Literatura

13. Utrzymanie nawierzchni betonowych
13.1. Wprowadzenie
13.2. Opis typowych zniszczeń nawierzchni
13.3. Zabiegi utrzymaniowe
13.4. Przykład wymiarowania wzmocnień
Literatura
Skorowidz