Kategorie

Nasza oferta

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku

Autor: Grzegorz Wojtkun
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
26,14 zł

ISBN 978-83-8088-210-2

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 288, 2004 r., ilustracje, plany, fotografie czarno-białe, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej

Dr inż. architekt Grzegorz Wojtkun (ur. 25.05.1970 roku w Szczecinie) jest adiunktem na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, gdzie pracuje w Zakładzie Projektowania Architektonicznego (w zespołach, dydaktycznych Projektowania , Obiektów Rehabilitacji i Lecznictwa oraz Projektowania Zespołów Mieszkaniowych); projektant uprawniony; realizacje m.in. w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz obiektów oświaty i wychowania. Główną dyscypliną badawczą. którą , zajmuje się dr inż. arch. G. Wojtkun jest problematyka warunków życia i zamieszkania, a także norm i standardów użytkowych mieszkań  (również w odniesieniu do osób niepełnosprawnych) w osiedlach mieszkaniowych zrealizowanych w drugiej połowie XX wieku w kontekście ich dalszej eksploatacji  i skali przedsięwzięć restrukturyzacyjnych.

Książka pt. "Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku" stanowi próbę syntezy praktycznie wszystkich znaczących dla historii rozwoju urbanistyki nowożytnej modeli teoretycznych i rozwiązań praktycznych aż do koncepcji budowy współczesnego miasta na kanwie wydzielonych zespołów mieszkaniowo-usługowych w powiązaniu z towarzyszącymi tym koncepcjom uwarunkowaniami ekonomicznymi, legislacyjnymi i politycznymi. Główny materiał badawczy stanowią szczecińskie osiedla mieszkaniowe zrealizowane w latach 1970 -1990.

Spis treści:
WPROWADZENIE
BADANIA NAD PRZESTRZENIĄ ZAMIESZKANIA  

WSTĘP  
PRZEDSTAWIENIE PROBLEMATYKI 

PROJEKT BADAŃ  
PRZEPROWADZENIE BADAŃ  
ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO
Analiza wybranych koncepcji miast teoretycznych (XV - XVIII wiek) i jednostek mieszkaniowych
(XIX - XX wiek)

Analiza wybranych szczecińskich osiedli mieszkaniowych
Osiedla mieszkaniowe z lat 70
Osiedla mieszkaniowe z lat 80
Osiedla mieszkaniowe z lat 90

TABELE PORÓWNAWCZE
Część I Zestawienie charakterystycznych cech koncepcji miast teoretycznych (XV - XVIII wiek) - wybrane przykłady
Część I Zestawienie charakterystycznych cech koncepcji jednostki mieszkaniowej (rozwój teorii - XIX, XX wiek) - wybrane przykłady
Część II Zestawienie charakterystycznych cech badanych osiedli mieszkaniowych

Waloryzacja struktury funkcjonalno-przesbzennej osiedla mieszkaniowego

ANALIZA PRZYGOTOWANYCH ZESTAWIEŃ
Zestawienie cech koncepcji miast teoretycznych (XV - XVIII wiek) i jednostki mieszkania (rozwój teorii - XIX, XX wiek) - wybrane przykłady (tabele 28 i 29)
Zestawienie charakterystycznych cech przestrzenno-społecznych badanych osiedli mieszkaniowych (tabela 30) Stopień upowszechnienia określonych postaw w stosunku do własnego osiedla w badanych jednostkach mieszkaniowych (tabela 31)
Waloryzacja struktury funkcjonalno-przestrzennej osiedla mieszkaniowego
Krytyczna analiza sposobu przeprowadzenia badań
Niepowodzenia w przeprowadzonych badaniach
Sprawozdanie z wyników badań

VII WNIOSKI 
VIII PRZYKŁADY PRZEKSZTAŁCEŃ STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ OSIEDLI MIESZKANIOWYCH

VIII BIBLIOGRAFIA   
Wydawnictwa zwarte (publikacje książkowe)
Wydawnictwa ciągle (periodyki)
Zbiory specjalne (akty prawne, broszury, druki okolicznościowe, informatory, maszynopisy powielone, materiały pokonferencyjne, strony www, zeszyty naukowe)
Wykaz niektórych skrótów użytych w tekście

IX SPIS RYSUNKÓW, TABEL I FOTOGRAFII
Rysunki     
Fotografie     
Tabele        

ANEKS
ZARYS TEORII URBANISTYKI NA TlE ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO SPOŁECZEŃSTW

Zjawisko osadnictwa 
Formy osadnicze - ogólne pojęcia i definicje 
Okres doskonalenia cywilizacji technicznej 
Rozwój teorii społecznych w początkach XIX wieku
Wspólnoty utopijne i inne formy organizacji bytu - przykłady
Przełom w procesach urbanizacyjnych po II wojnie światowej
Koncepcje "Jednostki sąsiedzkiej" z lat 40 XX wieku
Osiedla patronackie w Europie w XIX wieku
Rozwój teorii jednostki mieszkaniowej w Europie
Rozwój teorii jednostki mieszkaniowej w Niemczech ,
Rozwój teorii jednostki mieszkaniowej w Związku Radzieckim
Wiek XX Urbanistyka polska po II wojnie światowej
Przesłanki rozwoju jednostki sąsiedzkiej po II wojnie światowej
ZARYS ROZWOJU MIESZKALNICTWA W SZCZECINIE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
ZUSAMMENFASSUNG
SUMMARY