Kategorie

Nasza oferta

Największa oferta w Polsce - 6000 tytułów 

książek polskich

książek zagranicznych

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Prawne aspekty procesu inwestycyjnego

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Autor: pod red. Maksymiliana Cherki
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: miękkaFormat: A5 , Stron: 252,  2009 r.

"Praca zbiorowa pt. Prawne aspekty procesu inwestycyjnego - zagadnienia praktyczne stanowi ciekawy przykład połączenia na gruncie spójnego w swym zamyśle opracowania wykładu teoretycznych i praktycznych aspektów stosowania regulacji o charakterze administracyjnoprawnym. Jej autorzy, będący w większości aktywnymi zawodowo prawnikami, zaangażowanymi równocześnie w pracę naukową na szczeblu akademickim, w sposób zwięzły, a zarazem wszechstronny rozważają w swych artykułach kontrowersyjne lub rzadko opracowywane kwestie pojawiające się nagminnie w toku procedur immanentnie związanych z realizacją każdej większej inwestycji, w szczególności na terenach miejskich. (...) Jako zaś, że przedmiotowe opracowanie adresowane jest przede wszystkim do inwestorów, osób na różnych etapach zajmujących się obsługą procesu inwestycyjnego (projektantów, prawników itp.), a także pracowników organów administracji publicznej (pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, przedstawicieli służb konserwatorskich), przyjęty przez jej autorów stopień szczegółowości należy uznać za pożądany, a formę graficzną tekstu za przejrzystą i funkcjonalną."

Spis treści:
Wykaz skrótów
Wstęp

Dział I
Pozwolenia na budowę
Przesłanki dokonania zmiany pozwolenia na budowę w trybie art. 36a prawa budowlanego
Analiza zależności pomiędzy wyznaczonym inwestorowi terminem na uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń a ustawowym terminem na wydanie decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę
Dopuszczalność rozpatrywania kwestii dostępu do drogi publicznej na poziomie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę
Umowa cywilnoprawna jako tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Dopuszczalność wydania pozwolenia na budowę w dniu wznowienia postępowania w tym przedmiocie

Dział II
Rozbiórki
Rozbiórka w trybie art. 31 ust. 5 prawa budowlanego – aspekty proceduralne
Konsekwencje dokonania rozbiórki obiektu bez zachowania wymaganego prawem trybu

Dział III
Zagospodarowanie przestrzenne
Wpływ wystąpienia o wydanie pozwolenia na przebudowę sieci infrastruktury technicznej na zakres uprawnień przysługujących inwestorowi na mocy decyzji o warunkach zabudowy
Zasady wykładni miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sposoby wpływania na kształt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dział IV
Ochrona zabytków
Aksjologia polskich regulacji z zakresu ochrony zabytków
Pozycja prawna wojewódzkiego konserwatora zabytków w latach 1975-1983
Status prawny stołecznego konserwatora zabytków w okresie stanu wojennego
Wpływ postępowania w sprawie wpisu danego obiektu do rejestru zabytków na postępowanie w przedmiocie wydania pozwolenia na rozbiórkę tego obiektu
Prawne przesłanki wpisu do rejestru zabytków otoczenia zabytku
Warunki zgodności z prawem decyzji o wpisie do rejestru zabytków zabytku nieruchomego
Status zaleceń konserwatorskich wydanych dla obiektu nieobjętego żadną z prawnych form ochrony zabytków
Działalność muzeum prywatnego, nieposiadającego osobowości prawnej – wybrane aspekty administracyjnoprawne
Pojęcie zabytku nieruchomego w prawie polskim

Dział V
Kwestie proceduralne
Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego w procesie inwestycyjnym
Status prawny zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przewidzianej w art. 5a ust. 1 ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
Procedura dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony
Decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego jako decycja kończąca postępowanie w sprawie
Artykuł 152 $ 1 k.p.a. jako podstawa wstrzymania wykonalności decyzji administracyjnej
Zakres postępowania wyjaśniającego przy ponownym rozpatrywaniu sprawy przez organ pierwszej instancji
Wyłączenie piastuna funkcji ministra w postępowaniu w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Udział prokuratora w procesie inwestycyjnym
Sytuacja bez wyjścia? Możliwości rozwiązania problemów powstałych na tle obowiązywania niekonstytucyjnych przepisów (na przykładzie ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych)
Postępowanie w trybie art. 208 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Roszczenie o zwrot nakładów jako źródło interesu prawnego w postępowaniu o ustanowienie użytkowania wieczystego w trybie dekretu warszawskiego
Zbycie środków trwałych przez przedsiębiorstwo państwowe w okresie stanu wojennego
Zakres praw autorskich autora projektu zamierzenia architektoniczno-urbanistycznego
Bibliografia