Problematyka geodezyjno-prawna w procesie ustalania stanu prawnego nieruchomości w Polsce

 • 32,00 zł 23,00 zł

ISBN 978-83-7814-698-8

Oprawa: miękka, Format:  cm, Stron: 134, 2017 r.

W monografi i przedstawiono obecny stan wiedzy dotyczącej prawnych i geodezyjnych aspektów regulowania stanu prawnego nieruchomości w Polsce oraz sporządzanych do tego celu opracowań geodezyjnych. Przybliżono skalę i przyczyny zjawiska nieuregulowanego stanu prawnego oraz możliwości naprawy tej sytuacji, a także wyszczególniono wymagania stawiane sporządzanej dokumentacji geodezyjno-prawnej.

Spis treści:

 1. WPROWADZENIE 

 2. POJĘCIE REGULACJI STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI 

 3. PRZYCZYNY POWSTANIA I SKALA NIEUREGULOWANEGO STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI W POLSCE
  3.1. Historia powstawania nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości w Polsce
  3.2. Ocena skali problemu nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości
  3.3. Główne problemy regulacji stanu prawnego nieruchomości .

 4. PODSTAWY PRAWNE REGULACJI STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI W POLSCE 

  4.1.  Analiza przepisów prawa stanowiących podstawę regulacji stanu prawnego nieruchomości 

  4.2.  Przepisy prawa i możliwości regulowania stanu prawnego nieruchomości w zależności od sposobu użytkowania gruntów 

  4.3.  Przepisy prawa i możliwości regulowania stanu prawnego nieruchomości niezależne od sposobu użytkowania grunt 

  1. DOKUMENTACJA GEODEZYJNO-PRAWNA NIEZBĘDNA W PROCESIE REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI

  5.1.  Dokumentacja prawna
  5.1.1.  Księgi wieczyste
  5.1.2.  Zbiory dokumentów
  5.1.3.  Akty notarialne
  5.1.4.  Prawomocne orzeczenia i ugody sądowe
  5.1.5.  Ostateczne decyzje lub ugody administracyjne
  5.1.6.  Zaświadczenia wydane przez władze i urzędy w zakresie ich właściwości
  5.1.7.  Tabele nadawcze i tabele likwidacyjne
  5.2.  Katasternieruchomości
  5.2.1. Zarys historii katastru w Polsce
  5.3.  Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
  5.3.1.  Wykorzystanie opracowań powstałych w wyniku prac geodezyjnych i karto- graficznych przy określaniu położenia punktów granicznych i przebiegu linii granicznych
  5.3.2.  Problem rozbieżności między stanem użytkowania na gruncie a granicą ewi- dencyjną 5.3.3.  Problem różnicy między zasięgiem posiadania na gruncie i granicami ewiden- cyjnymi przy sporządzaniu mapy do zasiedzenia
  5.3.4.  Problem słabej jakości i czytelności dokumentacji określającej położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości na podstawie analizy szkiców archiwalnych
  5.3.5.  Dokumentacja fotogrametryczna przy odtwarzaniu przebiegu granic oraz jako materiał dowodowy w sprawach sądowych
  5.4.  Materiały historyczno-archiwalne
  5.5.  Opracowania kartograficzne

  1. PROCEDURY GEODEZYJNO-PRAWNE W USTALANIU STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI
   6.1.  Pozyskanie danych dla nieruchomości wymagającej ustalenia stanu prawnego
   6.2.  Analiza geodezyjno-prawnych danych wyjściowych
   6.2.1. Struktura granic nieruchomości jako podstawa procesu ustalenia podmiotu, któremu przysługują prawa do gruntu
   6.3.  Systematyka przypadków postępowań w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości
  2. ZAKOŃCZENIE

  Bibliografia 

   

   
  1.