Kategorie

Nasza oferta

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Przestrzenne aspekty kształtowania i rozwoju morskich terminali kontenerowych

Wydawnictwo: Politechnika Gdańska
Autor: Krośnicka Karolina A.
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
35,70 zł

ISBN 978-83-7348-684-3

Oprawa miękka, Format  cm, Stron 233, 2016 r.

Terminale kontenerowe są obiektami pełniącymi obecnie niezmiernie ważną rolę w dystrybucji dóbr na świecie i stanowią niezbędny element współczesnej struktury osiedleńczej. W książce zawarte są odpowiedzi na pytania dotyczące kierunków zmian przestrzennych zachodzących w morskich terminalach kontenerowych w skali lokalnej, aglomeracji, regionu portowego czy kontynentu, w tym m.in.: 

 • Jak funkcjonują i jaką mają organizację przestrzenną terminale kontenerowe?
 • Jak przebiegał proces ich ewolucji przestrzennej i funkcjonalnej? Jak trwający już około 50 lat proces konteneryzacji zmienił układ przestrzenny terminali i ich otocze­­nia?
 • Jakie są kierunki i trendy rozwoju terminali kontenerowych?
 • Jakie aspekty powinny być brane pod uwagę przez planistów przestrzennych i urbanistów w związku z funkcjonowaniem terminali kontenerowych? Jak zarządzać zagospodarowaniem terenów terminali kontenerowych i ich otoczenia? Jaki jest optymalny sposób „wmontowania” terminalu kontenerowego w strukturę miasta?
 • Gdzie w przestrzeni przebiega granica między obszarem funkcjonalnym portu a pozostałymi terenami regionu?

Książka prezentuje modele jakościowe, pozwalające na przewidywanie kierunków rozwoju przestrzennego terminali kontenerowych w kontekście portu, aglomeracji portowej i regionu. Modele te posiadają walory aplikacyjne poprzez umożliwienie oszacowania niezbędnej powierzchni i określenia potencjalnych lokalizacji przyszłych inwestycji transportowo-logistycznych związanych z pracą terminali kontenerowych.

Spis treści:

Wykaz skrótów i oznaczeń
Od autora

 1. WPROWADZENIE

 2. STAN BADAŃ 

 3. PORTOWE TERMINALE KONTENEROWE I ICH ZASADNICZE KOMPONENTY PRZESTRZENNE 

  3.1.  Portowy terminal kontenerowy jako złożony przestrzennie obiekt transportowy 

  3.2.  Kontener jako moduł projektowy terytorium terminalu 

  3.3.  Statek jako moduł projektowy akwatorium przyterminalowego

 4. EWOLUCJA MORSKICH TERMINALI KONTENEROWYCH

  4.1.  Ewolucja zasadniczych uwarunkowań rozwoju terminali kontenerowych

  4.1.1.  Zmiany parametrów eksploatacyjnych kontenerowców 

  4.1.2.  Zmiany wielkości obrotów kontenerowych w portach morskich świata 

  4.2.  Ewolucja struktury terminali kontenerowych w zasadniczym obszarze ich funkcjonowania

  4.2.1.  Zmiany metod obsługi i układu funkcjonalno-przestrzennego terminali kontenerowych

  4.2.2.  Model zmian struktury przestrzennej terminali kontenerowych w zasadniczym obszarze ich funkcjonowania w ujęciu analizy progowej 

  4.3.  Ewolucja zmian lokalizacji elementów terminali kontenerowych w skali aglomeracji i regionu 

  4.3.1.  Zmiany lokalizacji elementów terminali kontenerowych w skali aglomeracji i regionu

  4.3.2.  Model ewolucji rozwoju przestrzennego terminali kontenerowych w ujęciu teorii lokalizacji

  4.4.  Ewolucja przestrzenna systemu kontenerowego 

  4.4.1.  Zmiany w obrębie systemu kontenerowego

  4.4.2.  Model ewolucji przestrzennej systemu kontenerowego w ujęciu teori i lokalizacji 

 5. FUNKCJONOWANIE, ORGANIZACJA I PROJEKTOWANIE KOMPONENTÓW PRZESTRZENNYCH MORSKICH TERMINALI KONTENEROWYCH W ICH ZASADNICZYM OBSZARZE 

  5.1. Strefa nabrzeża

  5.2.  Strefa składowa
  5.2.1. Place składowe kontenerów
  5.2.2. Magazyny zbiorczo-rozdzielcze 

  5.3.  Strefa technologiczna
  5.3.1. Zaplecze techniczne
  5.3.2. Inne obiekty iinstalacje 

  5.4.  Strefa wjazdowo-wyjazdowa
  5.4.1. Strefa operacji kolejowych
  5.4.2. Kompleks bramy i parkingów terminalowych
  5.4.3. Budynki administracyjne
  5.5.  Wewnętrzny układ drogowy
  5.6.  Metodyka tworzenia koncepcji zagospodarowania przestrzennego terminalu kon-tenerowego w jego zasadniczym obszarze 

6. FUNKCJONOWANIE, ORGANIZACJA I PLANOWANIE ZEWNĘTRZNYCH OBIEKTÓW SPRZĘŻONYCH FUNKCJONALNIE Z PORTOWYMI TERMINALAMI KONTENEROWYMI 
6.1.  Zewnętrzne elementy funkcjonalne terminali kontenerowych położone w pobliżu zasadniczej części terminalu
6.1.1.  Zaplecze techniczne terminalu
6.1.2.  Obiekty obsługi zewnętrznych środków transportu
6.1.3.  Zewnętrzne obiekty, strefy magazynowo-logistyczne i logistyczno- przemysłowe morskich terminali kontenerowych
6.1.4.  Terminale satelickie
6.2.  Zewnętrzne elementy funkcjonalne terminali kontenerowych położone w obrębie aglomeracji portowej
6.2.1.  Obiekty obsługi zewnętrznych środków transportu
6.2.2.  Terminale intermodalne położone w obrębie aglomeracji portowej (suche porty bliskiego zasięgu) i stowarzyszone z nimi korytarze transportowe
6.2.3.  Strefy logistyczno-magazynowe położone w obrębie aglomeracji portowej
6.3.  Zewnętrzne elementy funkcjonalne terminali kontenerowych położone w regionie aglomeracji portowej
6.3.1. Suche porty średniego zasięgu
6.3.2. Transport synchromodalny
6.4.  Zewnętrzne elementy funkcjonalne terminali kontenerowych położone na dalszym zapleczu portu
6.5.  Obiekty na przedpolu portów
6.5.1.  Obiektynaobszarzeinnegoportu
6.5.2.  Głębokowodne kontenerowe tranzytowe terminale przedpola (intermediatehubs,transshipmentports)
6.6.  Planowanie rozwoju przestrzennego elementów zewnętrznych sprzężonych z portowymi terminalami kontenerowymi 

7. KONKLUZJE

7.1.  Kierunki rozwoju terminali kontenerowych
7.2.  Prognoza rozwoju terminali kontenerowych
7.3.  Implikacje rozwoju terminali kontenerowych dla planowania przestrzennego aglomeracji portowych
7.4.  Zarys dalszych kierunków badań
7.5.  Podsumowanie

BIBLIOGRAFIA 

Literatura zwarta 

Akty prawne

Normy i przepisy

Inne źródła 

Strony internetowe

Notatki prasowe

Terminale

Producenci sprzętu 

Strony firm transportowych i związanych z zarządzaniem transportem. 

Odniesienia do opracowań branżowych firm i instytucji związanych z gospodarką morską

Spis tabel
Spis rysunków
Spis fotografii
Słownik terminów
Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim (Summary)