Kategorie

Nasza oferta

Największa oferta w Polsce - 6000 tytułów 

książek polskich

książek zagranicznych

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Renowacje obiektów budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Wydawnictwo: Medium
Autor: Maciej Rokiel, Cezariusz Magott
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
43,00 zł

Oprawa: miękka, Format: cm, Stron: 150, 2013 r.


Książka szczegółowo omawia sprawy dotyczące zabezpieczania murów w takich obiektach przed kapilarnym podciąganiem wód gruntowych, które zawarte zostały w pięciu grupach zagadnień stanowiących jej rozdziały.


Otwierający ją rozdział „Diagnostyka w renowacji – zalecenia ogólne” przedstawia wiedzę teoretyczną dotyczącą zjawisk oddziaływania wody i wilgoci na budynki. Przywołano tu najważniejsze parametry fizyczne oraz definicje określające zachowanie się materiałów pod wpływem wody i wilgoci oraz zawarto opisy zjawisk oddziaływania tej wody i wilgoci na budynek, a także ogólne zalecenia diagnostyczne wraz z planowaniem prac renowacyjnych.

Rozdział „Przepona pozioma” wyszczególnia grupy materiałów iniekcyjnych i przedstawia ogólne wymogi stawiane podłożu jak też zasady wykonywania prac z podaniem poszczególnych ich etapów ze zwróceniem uwagi na ich poprawne wykonanie oraz kontrolowanie jakości robót.

Rozdział „Materiały do wykonywania izolacji powłokowych” dotyczy poznania bezspoinowych materiałów bitumicznych i cementowych, rolowych materiałów bitumicznych i z tworzyw sztucznych z uwzględnieniem wymagań stawianych podłożu, sposobów jego przygotowania oraz zasad ich doboru do wykonywania powłok wodochronnych. Szczegółowo omówiono w nim sposoby ochrony murów w oparciu o technologie stosowania wymienionych materiałów, w tym także z uwzględnieniem faz kontroli jakości robót.

W rozdziale „System tynków renowacyjnych” poznajemy składniki takich tynków, wymagania ogólne oraz fazy wykonawcze dla tynków o różnym stopniu zasolenia.
Rozdział „Detale i prace uzupełniające” nawiązuje do zagadnień związanych z wtórną izolacją zewnętrzną, czyli powłokową, wtórną izolacją pionową typu wannowego, iniekcjami kurtynowymi, strukturalnymi i uszczelniającymi, doborem iniektu, a także iniekcjami zamykającymi oraz uszczelniającymi rysy i pęknięcia.

Publikację oparto o bogatą bibliografię, którą stanowią obowiązujące normy techniczne polskie i niemieckie, a także komentarze do norm, aktualne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przywołane książki i publikacje z literatury technicznej.

Spis treści:
O Autorze 

Wstęp 

1. Diagnostyka w renowacji – zalecenia ogólne 
1.1. Najważniejsze parametry oraz definicje określające zachowanie się materiałów pod wpływem wody i wilgoci 
1.2. Źródła zawilgocenia obiektów 
1.3. Wybrane przyczyny zawilgocenia obiektów i ich objawy wizualne 
1.3.1. Ukształtowanie terenu i odprowadzenie wód opadowych 
1.3.2. Woda podciągana kapilarnie 
1.3.3. Ominięcie izolacji 
1.3.4. Bezpośrednie oddziaływanie wód opadowych 
1.3.5. Kondensacja pary wodnej 
1.3.6. Higroskopijność materiałów budowlanych 
1.3.7. Łączne oddziaływanie kilku rodzajów wilgoci 
1.4. Ogólne zalecenia diagnostyczne 
1.5. Planowanie prac renowacyjnych 

2. Przepona pozioma 
2.1. Materiały iniekcyjne 
2.2. Wymogi ogólne stawiane podłożu 
2.3. Zasady ogólne wykonywania prac 
2.3.1. Iniekcja ciśnieniowa 
2.3.1.1. Przygotowanie podłoża 
2.3.1.2. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac 
2.3.1.3. Przygotowanie materiału 
2.3.1.4. Wykonywanie iniekcji 
2.3.2. Iniekcja grawitacyjna (bezciśnieniowa) 
2.3.2.1. Przygotowanie podłoża 
2.3.2.2. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac 
2.3.2.3. Przygotowanie materiału 
2.3.2.4. Wykonywanie iniekcji 
2.3.3. Iniekcja wstępna wypełniająca pustki 
2.3.4. Kontrola podczas wykonywania iniekcji 
2.3.5. Kontrola po wykonaniu robót 

3. Izolacja pionowa oraz izolacja posadzki 
3.1. Materiały do wykonywania izolacji powłokowych 
3.1.1. Bezspoinowe materiały bitumiczne 
3.1.1.1. Masy asfaltowe 
3.1.1.2. Polimerowo-bitumiczne, grubowarstwowe masy uszczelniające (masy KMB) 
3.1.2. Bezspoinowe materiały cementowe 
3.1.2.1. Elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające 
3.1.2.2. Sztywne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające 
3.1.3. Rolowe materiały bitumiczne 
3.1.4. Rolowe materiały z tworzyw sztucznych 
3.1.5. Zasady doboru materiałów do wykonywania powłok wodochronnych 
3.1.6. Wymagania ogólne stawiane uszczelnianemu podłożu 
3.2. Izolacja z mas asfaltowych i mas KMB 
3.2.1. Wymagania stawiane podłożu 
3.2.2. Przygotowanie podłoża 
3.2.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac 
3.2.4. Przygotowanie materiału 
3.2.5. Aplikacja materiału 
3.2.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej 
3.2.7. Kontrola po wykonaniu robót 
3.2.8. Ułożenie warstw ochronnych 
3.3. Izolacja z mikrozapraw (szlamów) uszczelniających 
3.3.1. Wymagania stawiane podłożu 
3.3.2. Przygotowanie podłoża 
3.3.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac 
3.3.4. Przygotowanie materiału 
3.3.5. Aplikacja materiału
3.3.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej 
3.3.7. Kontrola po wykonaniu robót 
3.3.8. Ułożenie warstw ochronnych 
3.4. Izolacja z rolowych materiałów bitumicznych 
3.4.1. Wymagania stawiane podłożu 
3.4.2. Przygotowanie podłoża 
3.4.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac 
3.4.4. Przygotowanie materiału 
3.4.5. Aplikacja materiału 
3.4.5.1. Papy termozgrzewalne 
3.4.5.2. Membrany samoprzylepne 
3.4.5.3. Papy klejone masą asfaltową 
3.4.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej 
3.4.7. Kontrola po wykonaniu robót 
3.4.8. Ułożenie warstw ochronnych 
3.5. Izolacja z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych 
3.5.1. Wymagania stawiane podłożu
3.5.2. Przygotowanie podłoża 
3.5.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac 
3.5.4. Przygotowanie materiału 
3.5.5. Aplikacja materiału 
3.5.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej 
3.5.7. Kontrola po wykonaniu robót 
3.5.8. Ułożenie warstw ochronnych 
3.6. Warstwy rozdzielające i ochronne 
3.7. Materiały do wykonywania iniekcji 
3.7.1. Materiały do iniekcji strukturalnych 
3.7.2. Materiały do iniekcji kurtynowych 
3.8. Iniekcja strukturalna
3.8.1. Przygotowanie podłoża 
3.8.2. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac 
3.8.3. Wykonywanie iniekcji 
3.8.4. Kontrola podczas wykonywania iniekcji 
3.8.5. Kontrola po wykonaniu robót 
3.9. Iniekcja kurtynowa 
3.9.1. Przygotowanie podłoża 
3.9.2. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac 
3.9.3. Wykonywanie iniekcji 
3.9.4. Kontrola podczas wykonywania iniekcji 
3.9.5. Kontrola po wykonaniu robót 

4. System tynków renowacyjnych 
4.1. Składniki systemu tynków renowacyjnych 
4.2. Wymagania ogólne stawiane podłożu pod pierwszą warstwę systemu 
4.3. Wykonanie systemu tynków dla wysokiego stopnia zasolenia 
4.3.1. Wymagania stawiane podłożu 
4.3.2. Przygotowanie podłoża 
4.3.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac 
4.3.4. Przygotowanie materiału 
4.3.4.1. Obrzutka 
4.3.4.2. Tynk podkładowy i renowacyjny 
4.3.4.3. Szpachla wygładzająca 
4.3.5. Aplikacja systemu 
4.3.5.1. Tynk podkładowy 
4.3.5.2. Kontrola podczas nakładania tynku podkładowego 
4.3.5.3. Pielęgnacja tynku podkładowego 
4.3.5.4. Kontrola przed nakładaniem tynku renowacyjnego 
4.3.5.5. Tynk renowacyjny 
4.3.5.6. Kontrola podczas nakładania tynku renowacyjnego 
4.3.5.7. Pielęgnacja tynku renowacyjnego 
4.3.5.8. Kontrola po związaniu tynku renowacyjnego 
4.3.5.9. Kontrola przed nakładaniem zaprawy wygładzającej 
4.3.5.10. Zaprawa (szpachla) wygładzająca 
4.3.5.11. Kontrola podczas nakładania szpachli wygładzającej 
4.3.5.12. Pielęgnacja zaprawy wygładzającej 
4.3.5.13. Kontrola po związaniu zaprawy wygładzającej 
4.3.5.14. Kontrola przed wykonaniem wymalowań 
4.3.5.15. Wykonywanie wymalowań ochronnych 
4.3.5.16. Kontrola podczas wykonywania wymalowań 
4.3.5.17. Pielęgnacja wymalowań 
4.3.5.18. Kontrola po wyschnięciu wymalowań 
4.4. Wykonanie systemu tynków dla średniego stopnia zasolenia 
4.4.1. Wymagania stawiane podłożu 
4.4.2. Przygotowanie podłoża 
4.4.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac 
4.4.4. Przygotowanie materiału 
4.4.4.1. Obrzutka 
4.4.4.2. Tynk renowacyjny 
4.4.4.3. Szpachla wygładzająca 
4.4.5. Aplikacja systemu 
4.4.5.1. Tynk renowacyjny – pierwsza warstwa 
4.4.5.2. Kontrola podczas nakładania pierwszej warstwy tynku renowacyjnego 
4.4.5.3. Pielęgnacja pierwszej warstwy tynku renowacyjnego 
4.4.5.4. Kontrola przed nakładaniem drugiej warstwy tynku renowacyjnego 
4.4.5.5. Tynk renowacyjny – druga warstwa 
4.4.5.6. Kontrola podczas nakładania drugiej warstwy tynku renowacyjnego 
4.4.5.7. Pielęgnacja drugiej warstwy tynku renowacyjnego 
4.4.5.8. Kontrola po związaniu tynku renowacyjnego 
4.4.5.9. Kontrola przed nakładaniem zaprawy wygładzającej 
4.4.5.10. Zaprawa (szpachla) wygładzająca 
4.4.5.11. Kontrola podczas nakładania szpachli wygładzającej 
4.4.5.12. Pielęgnacja zaprawy wygładzającej 
4.4.5.13. Kontrola po związaniu zaprawy wygładzającej 
4.4.5.14. Kontrola przed wykonaniem wymalowań 
4.4.5.15. Wykonywanie wymalowań ochronnych 
4.4.5.16. Kontrola podczas wykonywania wymalowań 
4.4.5.17. Pielęgnacja wymalowań 
4.4.5.18. Kontrola po wyschnięciu wymalowań 
4.5. Wykonanie systemu tynków dla niskiego stopnia zasolenia 
4.5.1. Wymagania stawiane podłożu 
4.5.2. Przygotowanie podłoża 
4.5.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac 
4.5.4. Przygotowanie materiału 
4.5.4.1. Obrzutka 
4.5.4.2. Tynk renowacyjny 
4.5.4.3. Szpachla wygładzająca 
4.5.5. Aplikacja systemu 
4.5.5.1. Tynk renowacyjny 
4.5.5.2. Kontrola podczas nakładania tynku renowacyjnego 
4.5.5.3. Pielęgnacja tynku renowacyjnego 
4.5.5.4. Kontrola po związaniu tynku renowacyjnego
4.5.5.5. Kontrola przed nakładaniem zaprawy wygładzającej 
4.5.5.6. Zaprawa (szpachla) wygładzająca 
4.5.5.7. Kontrola podczas nakładania szpachli wygładzającej 
4.5.5.8. Pielęgnacja zaprawy wygładzającej 
4.5.5.9. Kontrola po związaniu zaprawy wygładzającej 
4.5.5.10. Kontrola przed wykonaniem wymalowań 
4.5.5.11. Wykonywanie wymalowań ochronnych 
4.5.5.12. Kontrola podczas wykonywania wymalowań 
4.5.5.13. Pielęgnacja wymalowań 
4.5.5.14. Kontrola po wyschnięciu wymalowań 
4.6. Badania stwardniałej zaprawy tynkarskiej w obiekcie 

5. Detale i prace uzupełniające 
5.1. Detale 
5.1.1. Wtórna izolacja zewnętrzna (powłokowa) 
5.1.2. Wtórna izolacja pionowa typu wannowego 
5.1.3. Iniekcja kurtynowa 
5.1.4. Iniekcja strukturalna 
5.2. Iniekcje uszczelniające 
5.2.1. Dobór iniektu 
5.2.2. Iniekcje zamykające oraz uszczelniające rysy i pęknięcia 

Literatura 

O AUTORZE