Kategorie

Nasza oferta

Największa oferta w Polsce - 6000 tytułów 

książek polskich

książek zagranicznych

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK
Autor: Substyk Michał
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
168,00 zł

ISBN: 978-83-7804-278-5

Oprawa miękka, Format 16,5x24 cm, Stron 198, 2016 r.

Każdy obiekt budowlany wymaga, aby o niego dbać, a zatem wymaga nieustannego utrzymywania w dobrym stanie technicznym, funkcjonalnym i estetycznym, dzięki czemu będzie mógł służyć właścicielowi zgodnie z przeznaczeniem. Bardzo ważną kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z niego osób. Bezpieczeństwo to osiąga się dzięki niedopuszczeniu do powstawania awarii i katastrof budowlanych.

Przepisy Prawa budowlanego zawierają ścisłe wytyczne na temat tego, w jaki sposób należy prowadzić obsługę nieruchomości, by utrzymać ją w dobrym stanie technicznym. Zobowiązują one właściciela lub zarządcę do kontrolowania obiektu w aspekcie stanu technicznego, usuwania nieprawidłowości i dbałości o nieruchomość. Co ważne, zmiany prawa idą w kierunku zwiększenia obowiązków i odpowiedzialności właściciela i zarządcy nieruchomości w zakresie zapewnienia bezpiecznej eksploatacji nieruchomości.

W II wydaniu publikacji omówione zostały praktyczne aspekty obowiązków nałożonych przez znowelizowane w ostatnich latach przepisy Prawa budowlanego na właściciela i zarządcę, w tym obowiązkowych kontroli (przeglądów). Opracowanie powstało w oparciu o przepisy, literaturę, doświadczenie własne autora. Wykorzystane zostały komentarze dostępne na stronach internetowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Ministerstwa Infrastruktury. Załącznikiem do niniejszej publikacji są przykłady formularzy różnego rodzaju protokołów, w tym protokołu inwentaryzacji obiektu budowlanego i protokołów z obowiązkowych kontroli.

Dołączony do opracowania suplement elektroniczny zawiera edytowalne wzory tych formularzy, a także teksty najważniejszych przepisów (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce).

 

O Autorze:

Substyk Michał - Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości od 2001 roku. Od połowy lat 90. jest związany z gospodarką i zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi, początkowo spółdzielczymi, a później powstałymi w wyniku realizacji projektów deweloperskich. Uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, w których jednym z obszarów jego działalności było zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, w tym ich organizowanie i przekazywanie im zarządu nieruchomością. Od 2009 roku prowadzi własną działalność gospodarczą, między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami, a przede wszystkim wspólnotami mieszkaniowymi. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, oraz członkiem zwykłym Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości „Warecka”. Był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych, oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach obejmujących szeroką tematykę związaną z nieruchomościami, a w szczególności z zarządzaniem nimi.

Spis treści
Wstęp

 1. Odpowiedzialność właściciela i zarządcy nieruchomości 

 2. Podstawowe terminy i definicje

 3. Nadzór nad dokumentacją 
  3.1.  Przejęcie nieruchomości i jej dokumentacji 
  3.2.  Zawartość dokumentacji

 4. Obowiązki właściciela i zarządcy

 5. Bezpieczeństwo użytkowania
  5.1. Określenie zużycia obiektu budowlanego
  5.2. Przeglądy i kontrole obiektu budowlanego 
  5.2.1.  Przeglądy nieobligatoryjne
  5.2.2.  Przeglądy obligatoryjne
  5.2.2.1. Dozór techniczny
  5.2.2.2. Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  5.2.2.3. Kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego
  Kontrole coroczne
  Kontrole dużych obiektów
  Kontrole pięcioletnie
  Kontrola bezpiecznego użytkowania.
  Kontrola w przypadku zgłoszenia o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń obiektu budowlanego
  Kontrola stanu technicznego kotłów
  Kontrola urządzeń w systemach klimatyzacji
  Kontrola wypełniania ustawowych obowiązków przez właściciela lub zarządcę
  Zwolnienia z wykonywania kontroli
  Osoby uprawnione do wykonywania kontroli
  Działania w trakcie kontroli
  Nieodpowiednistantechnicznyobiektubudowlanego
  Wytyczne do prowadzenia kontroli
  Czynności wstępne
  Zakres kontroli
  Zawartość protokołu z kontroli

  6. Książka obiektu budowlanego
  6.1. Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego
  6.2. Zawartość książki obiektu budowlanego 

 1. Zaplanowanie robót remontowo-budowlanych
  7.1.  Ustalenie zakresu rzeczowego robót
  7.2.  Wytyczne do projektowania
  7.3.  Zaplanowanie budżetu
  7.4.  Harmonogramdziałań

 2. Przygotowanie robót remontowo-budowlanych
  9.7.2.  Odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikowych 
  9.7.3.  Określenie zasad dokonywania odbiorów budowlanych
  9.7.4.  Odbiór do użytkowania 
  9.7.5.  Warunkowe pozwolenie na użytkowanie 

  Realizacja i odbiory robót remontowo-budowlanych 
  9.1.  Kiedy zgłoszenie, a kiedy pozwolenie na budowę? 
  9.2.  Dokumentacja robót remontowo-budowlanych
  9.3.  Rozpoczęcie robót remontowo-budowlanych
  9.3.1. Plan BIOZ
  9.4. Dokumentowanie realizacji robót remontowo-budowlanych
  9.5. Nadzór i kontrola realizacji robót remontowo-budowlanych
  9.6. Zmiany w trakcie realizacji robót remontowo-budowlanych
  9.7. Odbiory robót
  9.7.1.  Odbiory w przepisach prawa
  9.7.2.  Odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikowych
  9.7.3.  Określenie zasad dokonywania odbiorów budowlanych 
  9.7.4.  Odbiór do użytkowania
  9.7.5.  Warunkowe pozwolenie na użytkowanie 

  10. Rozliczenie wykonanych robót

  11. Procedury postępowania przy wykryciu wad i usterek budowlanych
  11.1. Pojęcie wady i rękojmi
  11.2.  Umowa o roboty budowlane 
  11.3.  Narzędzia prawne do egzekwowania usuwania wad, rękojmia
  11.4.  Termin w dochodzeniu roszczeń z tytułu wad przedmiotu umowy
  11.5.  Nienależyte wykonanie zobowiązania
  11.6.  Gwarancja
  11.7.  Odpowiedzialność za wady
  11.8.  Źródła wad i błędów budowlanych
  11.9.  Zapisy w umowie o roboty budowlane ułatwiające egzekwowanie usuwania wad
  11.10.  Jak skutecznie dochodzić usunięcia wad

  12. Użytkowanie budynków

  12.1.  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  12.2.  Warunki techniczne użytkowania budynków
  13. Kary za brak wypełniania obowiązków w zakresie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych

  14. Formularze

  Załączniki 
  Źródła 

  Przepisy prawne 
  Literatura 
  Strony internetowe