Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania 2013 + zmiany na 01-01-2014 r.

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 521, 2013 r., stan prawny na 01.01.2013 r.

Niewątpliwą zaletą poradnika jest opisowo-graficzny komentarz zawierający 160 rysunków (w tym 38 nowych oraz 15 zaktualizowanych) opracowanego przez znanego i cenionego autora architekta Władysława Korzeniewskiego. Komentarz wkomponowany jest w treść przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Do ujednoliconego tekstu rozporządzenia dodano treść jego ostatniej nowelizacji, która wchodzi w życie 23 lutego 2013 r., stanowiącej w dziale IV nowy rozdział 8a „Instalacja telekomunikacyjna”. Warto tu wspomnieć, że znajomość ww. przepisów jest niezbędna, gdyż ich stosowanie ma charakter obligatoryjny. W poradniku znajdują się przepisy techniczno-budowlane dotyczące m.in.: – przyłączenia działki budowlanej do sieci ogólnej infrastruktury technicznej, jej uzbrojenia oraz sposobu zagospodarowania – dojścia, dojazdów i wejść do budynków, w tym przystosowanych dla osób niepełnosprawnych – komunikacji pionowej w formie schodów, pochylni i dźwigów również przystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych – warunków użytkowych pomieszczeń, mieszkań i lokali w zakresie oświetlenia dziennego i elektrycznego, nasłonecznienia oraz ogrze-wania i wymiany powietrza – warunków bezpieczeństwa konstrukcji budynków, w tym ich posadowienia w zależności od stosunków gruntowo-wodnych, sąsiedniej zabudowy i przeznaczenia budynków – ochrony budynku przed hałasem i drganiami zewnętrznymi. 

Szybki postęp techniczny w budownictwie zmusza uczestników procesu budowlanego zarówno do podwyższania kwalifikacji, jak i do bardzo dobrej znajomości poszczególnych przepisów techniczno-budowlanych oraz ich wzajemnych zależności dotyczących projektowania budynku, jego budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. Uwaga! W związku z projektowanymi zmianami w zakresie „oszczędności energii i izolacyjności cieplnej” budynku (dział X) wydawca POLCEN przewiduje opracowanie kompleksowego kompendium wiedzy na ten temat w wydaniu odrębnym. Pozycja ta ukaże się tuż po ogłoszeniu tych zmian w Dz. U. i będzie stanowiła uzupełniającą część podstawowego wydania Warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania 2013.

Spis treści:

Przedmowa

Wprowadzenie

Wykaz skrótów i oznaczeń 

Komentarz

Dział I. Przepisy ogólne

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej

Rozdział 1. Usytuowanie budynku 

Rozdział 2. Dojścia i dojazdy

Rozdział 3. Miejsca postojowe dla samochodów osobudowych

Rozdział 4. Miejsca dla gromadzenia odpadów stałych

Rozdział 5. Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych

Rozdział 6. Stnie

Rozdział 7. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe 

Rozdział 8. Zieleń i urządzenia rekreacyjne

Rozdział 9. Ogrodzenia

Dział III. Budynki i pomieszczenia 

Rozdział 1. Wymagania ogóle

Rozdział 2. Oświetlenie i nasłonecznienie

Rozdział 3. Wejścia do budynków i mieszkań

Rozdział 4. Schody i pochylnie 

Rozdział 5. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt lzi 

Rozdział 6. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Rozdział 7. Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych 

Rozdział 8. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze 

Rozdział 9. Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych

Rozdział 10. Garaże dla samochodów osobudowych 

Rozdział 11. Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń Inwentarskich 

Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków

Rozdział 1. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody (wybrane przepisy)

Rozdział 2. Kanalizacja deszczowa i ściekowa

Rozdział 3. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych

Rozdział 4. Instalacje ogrzewcze

Rozdział 5. Przewody kominowe 

Rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja

Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe

Rozdział 8. Instalacja elektryczna

Rozdział 8a. Instalacja telekomunikacyjna

Rozdział 9. Urządzenia dźwigowe 

Dział V. Bezpieczeństwo konstrukcji

Dział VI. Bezpieczeństwo

Rozdział 1. Zasady ogólne

Rozdział 2. Odporność pożarowa budynków 

Rozdział 3. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe

Rozdział 4. Drogi ewakuacyjne

Rozdział 5. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów

wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego

Rozdział 6. Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji 

Rozdział 7. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 

Rozdział 8. Wymagania przeciwpożarowe dla garaży

Rozdział 9. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków Inwentarskich 

Rozdział 10. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych

Dział VII. Bezpieczeństwo użytkowania

Dział VIII. Higiena i zdrowie

Rozdział 1. Wymagania ogólne

Rozdział 2. Ochrona czystości powietrza

Rozdział 3. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi

Rozdział 4. Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną

Dział IX. Ochrona przed hałasem i drganiami 

Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność ciepła

Dział XI. Przepisy końcowe i przejściowe 

Załącznik nr 1. Wykaz Polskich Norm przywołanychw rozporządzeniu 

Załącznik nr 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii

Załącznik nr 3. Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny 

Aneks 1. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dla pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w zakładach pracy

Aneks 2. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego

Aneks 3. O przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę i drogach Pożarowych

Skorowidz rzeczowy do tekstu rozporządzenia WT-2013