Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie. Zagadnienia administracyjnoprawne

Wydawnictwo: LexisNexis
Autor: Mikołaj Bojarski
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Okładka: miękka Format: 14x20,5 cm, Stron: 456,  2009 r.

Warunki techniczne i usytuowanie budynków. Zagadnienia administracyjnoprawne to poradnik, w którym autor m.in.: omawia wymagania, które muszą spełniać działki budowlane, budynki, a także instalacje w nich zamontowane, by było bezpiecznie dla życia i zdrowia lzi, a także nie powodowały degradacji środowiska, przybliża zagadnienia podstawowych parametrów architektonicznych i konstrukcyjnych obiektów budowlanych, przedstawia wymagania higieniczno-zdrowotne które muszą spełniać obiekty przeznaczone dla lzi i zwierząt, opisuje warunki mające na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania budowli na otoczenie, z uwzględnieniem ochrony przed hałasem i drganiami oraz wyszczególnia rozwiązania techniczne umożliwiające korzystanie z budynków przez osoby niepełnosprawne.

Omawiane zagadnienia zostały opisane prostym językiem oraz zilustrowane, co stanowi dużą zaletę publikacji. Książka przeznaczona jest dla prawników, techników oraz projektantów. Może być cenną pomocą dla stentów kierunków związanych z budownictwem, a także osób przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia budowlane. Zainteresuje również pracowników administracji publicznej uczestniczących w procesie wydawania decyzji w sprawach budowlanych.

Mikołaj Bojarski – jest projektantem konstrukcji geotechnicznych i melioracyjnych. W praktyce zawodowej zajmuje się problemami obiektów posadowionych na gruntach słabych, bezpiecznym wykonywaniem głębokich wykopów oraz projektowaniem zbiorników wodnych. Ma kwalifikacje do wykonywania dokumentacji projektowych bez ograniczeń, dokumentacji geotechnicznych i hydrogeologicznych, a także hydrologicznych.

Spis treści:
Wprowadzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)
Dział I. Przepisy ogólne

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej
Rozdział 1. Usytuowanie budynku
Rozdział 2. Dojścia i dojazdy
Rozdział 3. Miejsca postojowe dla samochodów osobudowych
Rozdział 4. Miejsca gromadzenia odpadów stałych
Rozdział 5. Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych
Rozdział 6. Stnie
Rozdział 7. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe
Rozdział 8. Zieleń i urządzenia rekreacyjne
Rozdział 9. Ogrodzenia

Dział III. Budynki i pomieszczenia
Rozdział 1. Wymagania ogólne
Rozdział 2. Oświetlenie i nasłonecznienie
Rozdział 3. Wejścia do budynków i mieszkań
Rozdział 4. Schody i pochylenie
Rozdział 5. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt lzi
Rozdział 6. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Rozdział 7. Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych
Rozdział 8. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze
Rozdział 9. Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych
Rozdział 10. Garaże dla samochodów osobudowych
Rozdział 11. Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich

Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków
Rozdział 1. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody
Rozdział 2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa
Rozdział 3. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych
Rozdział 4. Instalacje ogrzewcze
Rozdział 5. Przewody kominowe
Rozdział 6. Wentylacja i kanalizacja
Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe
Rozdział 8. Instalacja elektryczna
Rozdział 9. Urządzenia dźwigowe

Dział V. Bezpieczeństwo konstrukcji

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe
Rozdział 1. Zasady ogólne
Rozdział 2. Odporność pożarowa budynków
Rozdział 3. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe
Rozdział 4. Drogi ewakuacyjne
Rozdział 5. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego
Rozdział 6. Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji
Rozdział 7. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
Rozdział 8. Wymagania przeciwpożarowe dla garaży
Rozdział 9. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich
Rozdział 10. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych

Dział VII. Bezpieczeństwo użytkowania

Dział VIII. Higiena i zdrowie
Rozdział 1. Wymagania ogólne
Rozdział 2. Ochrona czystości powietrza
Rozdział 3. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi
Rozdział 4. Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną
Dział IX. Ochrona przed hałasem i drganiami

Dział X. Oszczędność energii i izolacji ciepła

Dział XI. Przepisy przejściowe i końcowe
Załącznik nr 1. Wykaz polskich norm przywołanych w rozporządzeniu
Załącznik nr 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii
Spis rysunków