Willa w krajobrazie miasta przemysłowego

Oprawa miękka, Format 17x24cm, Stron 204, 94 ryciny i współczesne zdjęcia, tabele, mapy, 2015 r.

Książka stanowi próbę syntetycznego ujęcia zagadnienia budownictwa w typie willowym z terenów pruskiego Górnego Śląska z XIX i początku XX w., ze szczególnym uwzględnieniem willi miejskich. 

Podjęte prace zawierać się będą w trzech zasadniczych grupach, mających na celu: 

1. Nakreślenie zjawisk społeczno-kulturowych, oddziałuących na kształt przestrzenny willi oraz krajobraz, który współtworzyły w strukturze miasta lub zespołu przemysłowego.
2. Stworzenie typologii architektury willowej, wyodrębnienie jej indywidualnych cech oraz charakteru zróżnicowania.
3. Określnie współczesnego stanu zachowania tych obiektów wraz z wytycznymi konserwatorskimi oraz ich znaczenia w dawnych i współczesnych przestrzeniach miast gómośląskich.
W zamierzeniu niniejsza praca ma na celu przedstawienie zróżnicowania architektury willowej, ich specyfiki oraz znaczenia dla tożsamości gómośląskiej. 

Równie istotne wydaje się zwrócenie uwagi na współczesne problemy układów willowych, ich pogarszający się stan techniczny i niewłaściwe prace prowadzone w ich obrębie, jak też na potrzebę ochrony ich wartości oraz przywrócenia do świadomości społeczeństwa właściwego obrazu architektury willowej i jej znaczenia dla współczesnego krajobrazu miasta.
 
SPIS TREŚCI:

1. Wprowadzenie 
1.1. Cel pracy 
1.2. Zakres opracowania 
1.3. Metoda i konstrukcja pracy 9
1.4. Stan badań 11
1.5. Materiały źródłowe 15
1.6. Podstawowe pojęcia i definicje 15

2. Willa w XIX i na początku XX wieku 25
2.1. Ogólna charakterystyka 26
2.2. Przyczyny popularności willi w XIX wieku 28
2.3. Niemieckie „szkoły” architektoniczne 34
2.4. Kolonie willowe - geneza i przykłady realizacji europejskich 41
2.5. Willa w układach osiedli robotniczych 48
2.6. Wille w układach miast przemysłowych Królestwa Polskiego 52

3. Krajobraz kulturowy Górnego Śląska59
3.1. Uwarunkowania lokalizacyjne 60
3.2. Uwarunkowania historyczne 61
3.3. Tradycja i tożsamość 63
3.4. Rezydencje wiejskie, podmiejskie i miejskie w XVIII i XIX wieku na Gómym Śląsku 68

4. Miasta i ośrodki przemysłowe Górnego Śląska 73
4.1. Uwarunkowania ogólne urbanistyki okresu XVIII i XIX wieku  74
4.2. Rozwój gómośląskich miast i osiedli przemysłowych 79
4.3. Miasta 81
4.4. Układy robotnicze 87
4.5. Tereny XIX-wiecznej zielni miejskiej i przyprzemysłowej 91
4.6. Przepisy i rozporządzenia 95

5. Typologia budownictwa o charakterze willowym z obszaru Górnego Śląska 99
5.1. Sposób użytkowania 99
5.2. Właściciele i użytkownicy 103
5.3. Bryła 107
5.4. Wystrój elewacji 113
5.5. Symboleialegorie 116
5.6. Układ i wyposażenie wnętrz 121
5.7. Widok z okna 126

6. Willa w górnośląskich przestrzeniach kulturowych 135
6.1. Willa w krajobrazie miejskim 136
6.2. Uwarunkowania lokalizacji 140
6.3. Samodzielna willa miejska 145
6.4. Powiązania z terenami zieleni publicznej 147
6.5. Kolonie i mniejsze zespoły o charakterze miejskim - reprezentacyjnym  149
6.6. Zabudowa willowa w wyodrębnionych zespołach użyteczności publicznej 153
6.7. Wille przyzakładowe (przemysłowe) 160
6.8. Wille w mniejszych układach przemysłowych (zakłady, warsztaty, składy budowlane) 164

7. Podsumowanie 167
7.1. Typologia willi- zestawienie 168
7.2. Ogólne uwarunkowania współczesnego stanu układów willowych 169
7.3. Stan zachowania 171
7.4. Uwarunkowania konserwatorskie 176
7.4.1. Kryteria waloryzacji 177
7.4.2. Wytyczne konserwatorskie 178
7.5. Znaczenie willi w strukturze miast i ośrodków przemysłowych 179
7.6. Wnioski końcowe 182

Literatura 185
Streszczenia 199