Woda w krajobrazie miasta

Oprawa: miękka, Format:  17x24 cm, Stron: 190, 2011 rok

Ożywcza silą wody jest motorem napędowym rozwoju obszarów nadbrzeżnych miast, sposobem poprawy jakości przestrzeni publicznych i wzmacniania ekosystemu miasta. Styk miasta i wody jest również obszarem licznych konfliktów wynikających z konieczności ochrony przestrzeni zurbanizowanych przed zagrożeniami ze strony wody oraz ochrony zasobów wodnych przed negatywnym oddziaływaniem miasta. Niniejsza publikacja jest wynikiem naukowej debaty na temat możliwości wykorzystania potencjału wody w kształtowaniu krajobrazu miasta na różnych poziomach planowania i projektowania uwzględniających kulturowe, społeczne, środowiskowe i gospodarcze aspekty zrównoważonych relacji między miastem a wodą w ramach następujących grup tematycznych: rewitalizacja miejskich obszarów nadwodnych, woda jako element przestrzeni publicznych miasta i kultura akwatyczna w architekturze i zrównoważonym planowaniu.


Spis treści:

Przedmowa 

 Jadwiga ROTNICKA
Słowo wstępne 

I - REWITALIZACJA MIEJSKICH OBSZARÓW NADWODNYCH
Aleksandra CZYŻEWSKA

Programy waterfront - wyzwania dla rewitalizacji 
The Waterfront Programs - a Challengefor Revitalization

Piotr LORENS
Kształtowanie nowego oblicza Młodego Miasta w Gdańsku 
Shaping the New Image of the Young City in Gdańsk 

Rafał GRACZYK
Wpływ zbiorników wodnych na koncepcje zagospodarowania miast 
The Influence of Resercoir on the Conception of Developing Cities

Marzena BANACH-ZIAJA
Warta - charakterystyczny element kraj obrazu Puszczykowa 
Warta River - a Characteristic Element of the Townscape of Puszczykowo 

II - ROLA WARTY W KSZTAŁTOWANIU KRAJOBRAZU POZNANIA
Hanna GRZESZCZUK-BRENDEL

Tereny nadwarciańskie Poznania w planach Józefa Stübbena z lat 1903-1915 
Warta Areas in Josef Stübben's Plans for Years 1903-1915 

Przemysław BISKUPSKI
Obszary wodne w strukturze centrum Poznania 
Water Areas in the Structure of the Downtown of Poznań City 

Waldemar SZESZUŁA
Rewitalizacja dzielnicy Środka w Poznaniu - aspekt urbanistyczny 
Revitalization of Środka District in Poznań - the Urban-Planning Aspect 

Adam SINIECKI
Rzeka jako czynnik aktywizujący Zagórze w Poznaniu 
River as an Activating Factor of Zagórze in Poznań 

III - WODA JAKO ELEMENT PRZESTRZENI PUBLICZNYCH MIASTA
Karolina SOBCZYŃSKA-JEŻEWSKA

Rzeka jako przestrzeń kulturowa na przykładzie czeskiego Krumlova i Pashupatinath 
The River as a Cultural Area Basedon the Example of Ceski Krumlov and Pashupatinath

Borys SIEWCZYŃSKI
Wybrane aspekty wizualizacji przestrzeni nadwodnych w kontekście faz procesu projektowego  1
The Chosen Aspects of Visualization of Waterside Urban Spaces in the Context of Design Process Stages

Katarzyna PLESIŃSKA-WĄSIK
Międzynarodowy festiwal teatralny Malta jako impuls do przemian przestrzeni publicznych Poznania 
Malta International Theatre Festival as an Element of Changing the Public Spaces of Poznań

Rafał SZRAJBER
Ujarzmić żywioł - plac Dąbrowskiego w Łodzi 
Harness the Water Element - Dąbrowski Sąuare in Lodź

Jarosław PIESIK
Woda na terenie nekropolii miejskiej w Szczecinie 
Water in the Urban Necropolis of Szczecin

IV - KULTURA AKWATYCZNA W ARCHITEKTURZE I ZRÓWNOWAŻONYM PLANOWANIU
Elżbieta KUSIŃSKA

Rola zbiorników wodnych we współczesnej kompozycji urbanistycznej 
The Role of Water Reservoirs in the Contemporary Urban Planning

Maciej JANOWSKI
Akwatyczne elementy architektury domów jednorodzinnych 
Aąuatic Elements of Private Houses Architecture

Alina PANCEWICZ
Antropogeniczne zbiorniki wodne w krajobrazie aglomeracji górnośląskiej 
Anthropogenic Water Reservoirs in Upper Silesian Landscape

Maria BOGACZ-RYGAS
Retencja wody deszczowej. Stosowanie rozwiązań do odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych 
Attenuation of Storm Water. Providing Solutions for Transport and Management of Storm Water

Jorge Sousa BRITO, Włodzimierz Józef SZYMANIAK

Zapomniane badania oceanograficzne na wyspach Zielonego Przylądka. Jacques-Yves Cousteau, Theodore Monod i Auguste Piccard w Zatoce Świętej Klary 
Forgotten Oceanographic Research on Cape Yerde Islands. Jacąues Yves Cousteau, Theodore Monod and Auguste Piccard in the Santa Clara Bay