Współczesna jakość spółdzielczej przestrzeni osiedlowej w świetle zasad rozwoju zrównoważonego na wybranych przykładach

Oprawa: miękka, Format: A4, Stron: 335, 2014 rok

Przedmiotem monografii jest jakość przestrzeni urbanistycznych spółdzielczych osiedli mieszkaniowych w Polsce, które powstały przed okresem transformacji ustrojowej, czyli przed 1989 rokiem. Zmiana ustroju w Polsce z jednej strony przyczyniła się do wyzwolenia przestrzeni osiedlowych z ram zaleceń normatywnych i infrastrukturalnych, a z drugiej zrodziła nowe potrzeby. Przestrzeń osiedlową przebadano w pracy z punktów widzenia ekologicznego, ekonomicznego i społeczno-kulturalnego. Publikacja adresowana jest do urbanistów i architektów, zarządców spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów – wszystkich, którzy mają wpływ na kształtowanie przestrzeni społeczno-mieszkaniowej w polskich miastach.

Spis treści:

WPROWADZENIE 
1. Wstęp
2. Stan badań
3. Przedmiot, cel, metody i zakres pracy

Część I

1. OSIEDLE MIESZKANIOWE W STRUKTURZE MIASTA  
1.1. Rozwój idei mieszkaniowych od XIX wieku po czasy współczesne 
1.2. Osiedla mieszkaniowe w procesach rozwojowych miast 
1.2.1. Przyczyny i rozwój suburbanizacji 
1.2.2. Compact city 
1.2.3. Shrinking cities - kurczące się miasta 
1.2.4. Slow city 

2. CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ W EUROPIE I W POLSCE 
2.1. Początki ruchu spółdzielczego na świecie 
2.2. Pierwsze ustawy o mieszkalnictwie  
2.3. Spółdzielczość w krajach Europy Zachodniej  
2.4. Spółdzielczość w Polsce  
2.4.1. Rozwój polskiej spółdzielczości mieszkaniowej w okresie przedwojennym i w czasie okupacji niemieckiej  
2.4.2. Rozwój polskiej spółdzielczości mieszkaniowej w okresie powojennym

3. HISTORIA MIESZKALNICTWA W PRL-U NA TLE OKRESU POWOJENNEGO 
3.1. Normy i normatywy wyznacznikiem jakości urbanistycznej
przestrzeni osiedlowych 
3.1.1. Przypadek - Nowe Tychy  
3.2. Struktura przestrzemia wielkich osiedli mieszkaniowych  
3.3. Wielkie zespoły mieszkaniowe na tle zmian formalnych, technologicznych
i społecznych po 1989 roku

Część II

4. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE WOBEC PRZESTRZENI URBANISTYCZNYCH
WIELKOPŁYTOVVYCH OSIEDLI MIESZKANIOVVYCH  
89
4.1. Rozwój zrównoważony - uwarunkowania prawne i wskaźniki badawcze 90
4.2. Rozwój zrównoważony w środowisku osiedlowym - wymagania ekologiczne 94
4.2.1. Komunikacja zbiorowa i trasy rowerowe 95
4.2.2. Segregacja odpadów 98
4.3. Rozwój zrównoważony w środowisku osiedlowym - wymagania ekonomiczne 99
4.3.1. Energooszczędność 100
4.4. Rozwój zróvvnoważony w środowisku osiedlowym - wymagania z zakresu społeczeństwo i kultura 105
4.4.1. Kompozycja urbanistyczna osiedla  106
4.4.2. Parkingi 111
4.4.3. Infrastruktura wypoczynkowa. Zieleń osiedlowa 111
4.4.4. Infrastruktura wypoczynkowa. Place zabaw i tereny rekreacji dla młodzieży i osób dorosłych 112
4.4.5. Infrastruktura społeczna 114
4.4.5.1. Osiedlowa infrastruktura społeczna w kontekście uwarunkowań prawnych i prognozowania perspektywicznego 116
4.4.6. Bezpieczeństwo (Design out Crime) 120
4.4.6.1. Bezpieczeństwo. Zagadnienia prawne 120
4.4.6.2. Zagadnienie bezpieczeństwa w ujęciu teoretycznym i praktycznym dla spółdzielni mieszkaniowych 121
4.4.7. Projektowanie uniwersalne (Universal Design) 129
4.4.7.1. Projektowanie uniwersalne. Uwarunkowania prawne 129
4.4.7.2. Projektowanie uniwersalne w przestrzeni urbanistycznej 131
4.4.8. Estetyczna i użytkowa jakość przestrzeni osiedlowych 148
4.4.9. Partycypacja społeczna 154

5. BADANIA JAKOŚCIOVVE PRZESTRZENI URBANISTYCZNYCH WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH W MYŚL ZASAD ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO 159
5.1. Wprowadzenie do badań 159
5.2. Etapy badawcze 160
5.2.1. I Etap. Presja - wybór i opis materiału badawczego 160
5.2.2. II Etap. Stan 187
5.2.3. III Etap. Reakcja 233
5.2.3.1. Opracowanie strategii modernizacyjnych dla analizowanych polskich osiedli mieszkaniowych 233
5.3. Kierunki strategii modemizacyjnych spółdzielni mieszkaniowych określone na podstawie badań eksperckich i ankietowych 242
5.4. Uwarunkowania finansowania inwestycji przez spółdzielnie mieszkaniowe 249
5.4.1. Udział funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji w spółdzielniach mieszkaniowych 251

Część III

6. KIERUNKI MODERNIZACYJNE ISTNIEJĄCYCH OSIEDLI
BLOKOWYCH
 257
6.1. Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych 257
6.2. Kienmki modernizacyjne istniejących osiedli i ich ograniczenia
oraz szanse zewnętrzne 261
6.3. Kierunki modernizacyjne osiedli istniejących i ich ograniczenia
oraz szanse wewnętrzne 267

7. STRATEGIE ROZWOJOWE DLA ISTNIEJĄCYCH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH. SCENARIUSZE ROZWOJU, STAGNACJI I UPADKU 274

PODSUMOWANIE I VVNIOSKI 285
BIBLIOGRAFIA 288
ANEKS 308
STRESZCZENIE 334