Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych

Wydawnictwo: DWE
Autor: praca zbiorowa
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
68,25 zł
Oprawa: twarda, Format: 17x25 cm, Stron: 406,  2009 r., liczne fotografie i rysunki czarno-białe

Książka ta jest kontynuacją wydanej w 2007 r. pracy pt. Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych i aktualizuje wiedzę o najnowszych krajowych i wybranych zagranicznych osiągnięciach w dziedzinie metodyki napraw obiektów budowlanych. W związku z tym książkę podzielono na dwa główne działy. W pierwszym zawarto podstawy naukowe, w drugim przedstawiono zastosowania praktyczne metod napraw i wzmocnień elementów obiektów budowlanych. Treści podzielono na 33 rozdziały, których autorami są często wysokiej klasy specjaliści od napraw obiektów budowlanych, działający zarówno w kraju jak i za granicą. Przygotowana monografia jest adresowana do środowisk naukowych i projektowych, producentów materiałów stosowanych w naprawach obiektów budowlanych oraz wykonawców tych robót, a także do stentów kierunków związanych z budownictwem.

Światowy kryzys ekonomiczny przyhamował wprawdzie znaczący wzrost nowych inwestycji, co wcale nie wyklucza dbałości o obiekty istniejące, ponieważ brak tej dbałości może prowadzić do zagrożenia ich bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa bezpośrednich użytkowników. Niestety w praktyce nadal mamy do czynienia z lekceważeniem tej idei zarówno w przypadku obiektów nowoprojektowanych i noworealizowanych jak i wcześniej oddanych do użytku. Dobrze jest, jeśli błędy te są zauważone w trakcie realizacji obiektów, gorzej gdy ujawniają się dopiero w okresie użytkowania konstrukcji. Nie bez znaczenia jest tu też szkodliwe oddziaływanie na obiekty środowiska naturalnego i negatywnych wpływów człowieka. Z powodu zwiększającej się agresywności środowisk oraz naturalnych procesów starzenia się obiektów budowlanych coraz częściej potrzebne są naprawy i ochrona konstrukcji.

Spis treści:
Contents
1. Podstawy naukowe
1. Scientific basis

J. Submuth, Daniela Saskia Oehmichen, Andreas Gerdes
Chemia budowlana - od cząsteczki do budowli
Construction Chemistry from the molecule to the construction

Wiesława Głodkowska
Trwałość materiałów stosowanych do napraw i ochrony betonu
Durability of materials for concrete repair and protection

Lech Czarnecki, Piotr Łukowski
Stan normalizacji europejskiej w zakresie  napraw i ochrony konstrukcji betonowych
Status of European standardisation in the range of materials for repair and protection of concrete structures

Andrzej Garbacz, L. Courard, T. Piotrowski
Znaczenie inżynierii powierzchniw naprawach betonu
Meaning of surface engineering in repair of concrete structures

Monika Siewczyńska
Nowa metoda oblicznia parametrów chropowatości powierzchni
New method of calculation of surface roughness parameters

Maria Kaszyńska
Betony SCC w naprawach
Self-compacting concrete for the repair of concrete structures

Tomasz Błaszczyński, Marta Przybylska, Jerzy Hoła, Tomasz Gorzelańczyk
Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny i naprawczy
SFRC as structural and repair material

Andrzej s. Nowak, Sangjin Kim, Junsik Eom
Diagnostyka mostów na bazie prób terenowych
Bridge diagnostics using field testing

Johannes Mueller
Wykorzystanie zjawiska fotokatalizy w budownictwie komunikacyjnym
Practice of photo-catalysis phenomenon in case of traffic constructions

Mirosław Ilski
Diagnostyka obiektów komunikacyjnch w świetle hydrofobizacji wgłębnej
Diagnostics of transportation objects by the deep-set hydrophobisation

Józef j. Łuszko, W.A. Liwdar, E.G. Iwanyk
Optymalne projektowanie konstrukcji płytowych z otworami na bazie całkowitej likwidacji koncentracji naprężeń
Optimum designing of plate structures with openings on basis of entire stress concentration liquidation

Walerij Marucha, Jaroslav Serednicki
Modelowanie eksperymentalne procesów niszczenia pod obciążeniem układów naprawianych iniekcją
Experimental modelling of damage processes under loading in case of injection repairs

Janina bogucka, Piotr Frąszczak, Adam Uryzaj
Wilgotność materiału a wytrzymałość i odkształcalność betonu zwykłego i lekkiego konstrukcyjnego
Material moisture content and strength and deformability of ordinary and lightweight structural concrete

Adam Uryzaj
Wpływ nasycenia betonu wodą na odkształcenia podłużne zginanych elementów żelbetonowych
Influence of concrete moisture content on deformability of longitinal reinforced concrete elements

Krzysztof Zieliński
Wpływ starzenia technologocznego asfaltów modyfikowanych SBS na ich wybrane cechy techniczne
Effect of technological ageing of SBS modified bitumens on their selected technical properties

Barbara szczerbal, Dariusz Włochal
Trwałość konstrukcji szklanych mocowanych punktowo
Durability of glass structures fastened punctually

2. Zastosowanie praktyczne
2. Practical applications

2.1. Budownictwo ogólne i inżynieryjne
2.1. Builbing and civil engineering construction

Piotr oakowski
Budynki parkingowe. Drogi ku uniknięciu nadmiernych ugięć pomostów
Parking Buildings. Ways to prevent immoderate floor deflections

Wiesław Buczkowski
O sposobie naprawy pod wodą uszkodzonych filarówmostu drogowego
Underwater repair of damaged highway bridge pillars

Aldona Łowińska-Kluge, Edmund Przybyłowicz
Błędy projektowe i niewłaściwie dobrany skład betonu jako czynniki powodujące destrukcję zbiorników w jednej z oczyszczalni ścieków
Project error and wrongly chosen concrete composition as factors causing destruction of reservoirs in one of sewage treatment plant

Tomasz Błaszczyński, Czesław Bazela, tomasz Białasik, Przemysław dutkiewicz
Współczesne metody naprawcze z użyciem rozwiązań na bazie materiałów polimerowych i cementowych
Modern repair methods baszed on cement and polymer materials

Barbara Ksit, Bartłomiej Monczyński
Renowacja zawilgoconych obiektów zabytkowych na przykładzie kościoła parafialnego pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Zbąszyniu
Renovation of historic buildings damaged by dampness - case sty of St. Mary's Church in Zbaszyn

Grzegorz Wysocki
Naprawa konstrukcji budynku wykonanego w technologii tradycyjnej
Structural repair in old masonry building

Marcin Kanoniczk
Naprawy pękniętych ścian konstrukcyjnych metodami klejenia
Repairs of cracked structural walls by injection methods

Piotr Bogacz, Jacek Zabielski
Polityka renomowa w zasobach budowlanych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Renovation policy of Warmia and Mazury University in Olsztyn

2.2. Konstrukcje żelbetonowe
2.2. RC structures

Mieczysław Kamiński, Marek Maj
Wzmocnienie i naprawa silosów prefabrykowanych i monolitycznych
Strengthening of reinforced concrete structure in case of buildings and constructions

Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński, Aldona Łowińska-Kluge
Trwałość współczesnych stropów monolitycznych
Durability of contemporarymonolithic RC floors

Jacek Dyczkowski
Wpływy wykonawstwa  i sposobu eksploatacji na trwałość żelbetonowych stropów i stropodachów
Influence of the way of execution of works and manner of exploitation on durability of reinforced concrete floora and roofs

Mariusz Dembiński
Uszkodzenia i naprawa żelbetonowego stropu żebrowego w budynku kotłowni
Damages and repair of RC ribbed floor in boiler house building

Marek Maj, Tomasz Stachoń, Andzrzej Ubysz, Piotr Ulatowski
Stan przedawaryjnyprzekroju przypodporowego rygla wspornikowego
Pre-failure state of corbel support crass-section

Tomasz Jankowski, Tomasz Łodygowski
Przebicie płyty betonowej i zbrojeniowej
Perforation of concrete and reinforced concrete slabs

Tomasz Łodygowski, Piotr Sielecki
Zabezpieczenie konstrukcji narożnych na działanie wybuchu
The protection of structures against explosive loadings

Wiesław Buczkowski, Janusz Kowalski
Nietypowe uszkodzenia dachowych dźwigarów strunobetonowych po wieloletniej eksploatacji
Non-typical damages of roof priestesses concrete girders after long failure-free exploitation

Indeks autorów
Author index