Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Wytrzymałość materiałów 1

Autor: Aniela Glinka
Dostępność:

Oprawa: miękka, Format:  cm, Stron: 242, 2011 r.


Podręcznik obejmuje materiał pierwszego semestru dwusemestralnego kursu wytrzymałości materiałów, prowadzonego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Zawiera on treści wykładów i wybrane przykłady zadań. Jest przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich.

Spis treści:

Przedmowa

WPROWADZENIE

1.1.  Ogólna charakterystyka przedmiotu

1.2.  Klasyfikacja konstrukcji, klasyfikacja obciążeń, schematy statyczne

1.3.  Definicja naprężenia, przemieszczenia, odkształcenia

1.4.  Podstawowe założenia wytrzymałości materiałów

 

CHARAKTERYSTYKI GEOMETRYCZNE FIGUR PŁASKICH

2.1.  Definicje

2.2.  Położenie środka ciężkości

2.3.  Momenty bezwładności przy przesunięciu układu osi

2.4.  Momenty bezwładności przy współśrodkowym układzie osi, koło Mohra

2.5.  Przykłady obliczen

 

PŁASKIE UKŁADY PRĘTOWE STATYCZNIE WYZNACZALNE

3.1.  Płaski układ prętowy

3.2.  Analiza kinematyczna

3.3.  Warunki statycznej wyznaczalności układów prętowych

3.4.  Rodzaje płaskich układów prętowych

3.5.  Pojęcie sił wewnętrznych i przekrojowych

3.6.  Zależności różniczkowe między obciążeniem zewnętrznym a siłami przekrojowymi

3.7.  Przykłady obliczen

 

ROZCIĄGANIE OSIOWE PRĘTÓW

4.1.  Naprężenia i odkształcenia przy osiowym rozciąganiu prętów

4.2.  Statyczna próba rozciągania stali miękkiej

4.3.  Uproszczone wykresy naprężenie-odkształcenie

4.4.  Działanie siły przy obciążeniu i odciążeniu

4.5.  Zmiana objętości pręta rozciąganego (ściskanego)

4.6.  Przykłady obliczen

4.7.  Statyczne niewyznaczalne przypadki osiowego obciążenia

4.8.  Wymiarowanie prętów osiowo rozciąganych

4.9.  Połączenia techniczne w prętach obciążonych osiowo

4.9.1.  Technologiczne ścinanie

4.9.2.  Połączenia nitowane

 

STAN NAPRĘŻENIA

5.1.  Wiadomości wstępne

5.2.  Analiza płaskiego stanu naprężenia w punkcie ciała

5.2.1.  Równania równowagi

5.2.2.  Analiza płaskiego stanu naprężenia w punkcie

5.3.  Analiza przestrzennego stanu naprężenia w punkcie ciała

5.3.1.  Równania równowagi

5.3.2.  Transformacja przestrzennego stanu naprężenia w punkcie

5.3.3.  Kierunki główne i naprężenia główne

5.3.4.  Maksymalne naprężenia styczne

5.3.5.  Naprężenia w płaszczyźnie oktaedrycznej

5.3.6.  Część kulista i dewiatorowa naprężenia

5.4.  Przypadki szczególne stanu naprężenia

5.5.  Przykłady obliczen

 

STAN ODKSZTAŁCENIA

6.1.  Wektor przemieszczenia

6.2.  Płaski stan odkształcenia

6.3.  Przestrzenny stan odkształcenia

6.4.  Tensor odkształcenia i jego transformacja

6.5.  Odkształcenia objętościowe i postaciowe

6.6.  Przykłady obliczen

 

RÓWNANIA KONSTYTUTYWNE I ZAGADNIENIE BRZEGOWE LINIOWEJ TEORII SPRĘŻYSTOŚCI

7.1.  Prawo Hooke’a dla dwukierunkowego rozciągania

7.2.  Prawo Hooke’a dla czystego ścinania

7.3.  Uogólnione prawo Hooke’a dla ciała izotropowego

7.4.  Prawo Hooke’a dla płaskiego stanu naprężenia i płaskiego stanu odkształcenia

7.5.  Związki fizyczne zmiany objętości i postaci ciała

7.6.  Zagadnienie brzegowe liniowej teorii sprężystości

7.7.  Przykłady obliczen

 

SKRĘCANIE PRĘTÓW

8.1.  Skręcanie prętów o przekrojach kolistych

8.1.1.  Naprężenia i odkształcenia prętów skręcanych

8.1.2.  Obliczanie przemieszczeń w prętach statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych

8.2.  Skręcanie prętów o przekrojach niekolistych

8.2.1.  Skręcanie swobodne prętów o przekrojach prostokątnych i eliptycznych

8.2.2.  Analogia błonowa Prandtla

8.2.3.  Skręcanie prętów złożonych z cienkościennych prostokątów

8.3.  Przykłady obliczen

 

ZGINANIE PROSTE PRĘTÓW

9.1.  Charakter odkształcenia pręta przy czystym zginaniu

9.2.  Naprężenia normalne przy czystym zginaniu

9.3.  Zginanie i ścinanie

9.3.1.  Naprężenia styczne w przekrojach poprzecznych belek

9.3.2.  Połączenia belek złożonych

9.4.  Zginanie niesymetryczne

9.5.  Przykład obliczen

 

OŚ ODKSZTAŁCONA BELEK ZGINANYCH

10.1.  Równanie różniczkowe osi odkształconej belki poddanej działaniu sił zewnętrznych

10.2.  Wpływ temperatury na oś odkształconą prętów

10.3.  Przykłady obliczeń ugięć belek

10.4.  Wpływ sił poprzecznych na ugięcia belek

10.5.  Uproszczony sposób całkowania równania różniczkowego osi odkształconej belki

10.6.  Ogólny sposób całkowania równania różniczkowego osi odkształconej belki

 

ENERGIA SPRĘŻYSTA W PRĘTACH SPRĘŻYSTYCH

11.1.  Zasada prac wirtualnych

11.2.  TwierdzenieClapeyrona

11.3.  Jednostkowa energia sprężysta

11.4.  Energia sprężysta pręta osiowo rozciąganego (ściskanego)

11.5.  Energia sprężysta pręta skręcanego

11.6.  Energia sprężysta przy zginaniu pręta

11.7.  Energia sprężysta przy ścinaniu pręta

11.8.  Przykłady obliczeń

 

TWIERDZENIA ENERGETYCZNE DLA PRĘTÓW SPRĘŻYSTYCH

12.1.  TwierdzenieCastigliano

12.2.  TwierdzenieMenabre’a

12.3.  TwierdzenieMaxwella-Mohra

12.4.  Twierdzenie Bettiego o wzajemności prac

12.5.  Twierdzenie Maxwella o wzajemności przemieszczen

12.6.  Przykłady obliczeń

 

WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW PRZY OBCIĄŻENIACH STATYCZNYCH RÓŻNO- IMIENNYCH, DŁUGOTRWAŁYCH, CYKLICZNYCH I W WYSOKICH TEMPERATU- RACH

13.1.  Zjawisko Bauschingera i zjawisko histerezy sprężystej

13.2.  Wpływ temperatury na własności materiałów

13.3.  Wpływ czasu na własności materiałów

13.3.1. Pełzanie i relaksacja

13.3.2.  Opóźnienie sprężyste

13.3.3.  Wytrzymałość trwała

13.4.  Zmęczenie materiału

Załącznik – Zapis reprezentacji wektora i tensora

Bibliografia