Zapewnienie komfortu wibracyjnego ludziom w budynkach narażonych na oddziaływanie komunikacyjne

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 142, 2013 r.


Tematyka książki dotyczy istotnych problemów zapewnienia lziom przebywającym w budynkach właściwej ochrony przed drganiami mechanicznymi, przekazywanymi z zewnątrz od ruchu środków transportu po drogach kołowych i szynowych. Wymagania komfortu wibracyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt lzi mieszczą się w ogólnych warunkach zapewnienia jakości życia współczesnego człowieka, chociaż nie są jeszcze dostatecznie rozpoznane i upowszechnione.

Książa jest ściśle związana z problemami współczesnego budownictwa. Jej treść dotyczy m.in.: diagnostyki istniejących budynków w strefach dynamicznych oddziaływań komunikacyjnych, projektowania nowych obiektów budowlanych w takich strefach, pomiarów i obliczeń dynamicznych budynków, sposobów redukcji nadmiernych drgań komunikacyjnych, przekazywanych na budynki i lzi w budynkach. Jako istniejące lub projektowane źródła drgań uwzględniono ruch samochodów po drogach i ulicach o zróżnicowanych stanach nawierzchni, przejazdy tramwajów kilku rodzajów po torowiskach o zróżnicowanych stanach technicznych, a także przejazdy pociągów metra w Warszawie po torowiskach z wibroizolacją i bez niej. Odbiorcą drgań komunikacyjnych przekazywanych od źródła na obiekt budowlany jest bynek i lzie znajdujący się wewnątrz. W omawianej książce istotnym biernym odbiorcą drgań jest człowiek, tak więc problemy badawcze, obliczeniowe, rozwiązania projektowe czy zastosowane środki techniczne są w tej pracy skierowane na potrzeby lzi. Ten wyrazisty cel pracy jest godny podkreślenia.

Tematyka i treść książki jest zawarta w 10 rozdziałach, przy czym rozdział pierwszy (Wstęp) i ostatni (Podsumowanie) ujęto bardzo zwięźle. W rozdziałach 2. i 3. omówiono oddziaływania dynamiczne w sytuacjach projektowych i diagnostycznych oraz procedury postępowania dotyczące budynków istniejących oraz budynków dopiero projektowanych, z uwzględnieniem prognozowania wpływu drgań na budynki i lzi w budynkach. Kryteria oceny komfortu wibracyjnego lzi przebywających w budynkach narażonych na drgania komunikacyjne są przedmiotem rozdziału 4. W rozdziale 5. omówiono szerzej pomiary dynamiczne jako źródło informacji przydatnych w ocenie wpływu drgań na lzi w budynkach, a w rozdziale 6. – modele budynków do dynamicznych analiz numerycznych. Procedury postępowania diagnostycznego ujęte w rozdziale 7. odniesiono do budynków istniejących i projektowanych. W następnym rozdziale przedstawiono warunki i sposoby redukowania drgań komunikacyjnych m.in. przez zastosowanie wibroizolacji i przegród w gruncie. Najobszerniejszy rozdział 9., zawierający dziesięć konkretnych przykładów z zakresu prac diagnostycznych, projektowych i innych, stanowi szczególnie cenne odniesienie treści naukowych do inżynierskich zastosowań praktycznych.

Książka kończy się wykazem literatury, norm i aktów prawnych zawierających 85 pozycji.

Omawiana książka naukowa, z obszernymi odniesieniami do zagadnień i zastosowań praktycznych, jest nową, aktualną i pożyteczną publikacją w dziedzinie budownictwa. Monograficzne ujęcie m.in. licznych, rozproszonych prac i publikacji, w tym opracowań Autorów książki oraz dostosowanie treści do potrzeb i możliwości praktyki inżynierskiej przyczyni się niewątpliwie do spopularyzowania dość trnych, ale nowych i ważnych zadań współczesnego budownictwa.

Książka jest wydana bardzo starannie, w sztywnej i estetycznej oprawie. Może zainteresować pracowników naukowych i doktorantów, projektantów i rzeczoznawców budowlanych. Może również wpłynąć na upowszechnienie, podanej w książce, metodyki pomiarowo-interpretacyjnej, przydatnej w pracach projektowych i diagnostycznych.

Spis treści:
1. Wstęp 


2. Sytuacje projektowe i diagnostyczne 

3. Ogólny opis procedury w sytuacjach projektowych i diagnostycznych 
3.1. Procedura dotycząca budynków projektowanych 
3.2. Procedura dotycząca budynków istniejących 

4. Kryteria oceny komfortu wibracyjnego 
4.1. O badaniach wpływu drgań na lzi 
4.2. Parametry oceny i opisanie progu odczuwalności drgań 
4.3. Kryteria oceny komfortu wibracyjnego 
4.4. Nowe kierunki badań dotyczących kryteriów oceny 
4.5. Porównanie różnych parametrów oceny wpływu drgań na lzi 

5. Pomiary dynamiczne w ocenie wpływu wibracji na lzi w budynkach 
5.1. Parametry drgań 
5.2. Wymagania dotyczące pomiarów dynamicznych 
5.3. Pomiary dynamiczne w diagnozach wpływu drgań na lzi przebywających w budynkach 
5.4. Bazy danych pomiarowych 45
5.5. Błędy najczęściej występujące w pomiarach dynamicznych oraz sposoby ich unikania 

6. Kształtowanie modelu obliczeniowego budynku 
6.1. Zasady ogólne 
6.2. Weryfikacja modeli obliczeniowych budynków 

7. Procedury występujące w metodyce pomiarowo-interpretacyjnej 
7.1. Procedury dotyczące budynków istniejących 
7.1.1. Źródło drgań jest eksploatowane 
7.1.2. Źródło drgań jest projektowane 
7.2. Procedury dotyczące budynków projektowanych 
7.2.1. Źródło drgań jest eksploatowane 
7.2.2. Źródło drgań jest projektowane 

8. Redukcja nadmiernych drgań 
8.1. Czynniki wpływające na redukcję drgań komunikacyjnych 
8.2. Wibroizolacja drogi i budynku 
8.3. Przegrody w gruncie 

9. Przykłady 
9.1. Przykład 1. Diagnoza dynamiczna budynku w pobliżu torów tramwajowych (sytuacja „A" w tabeli 2) 
9.2. Przykład 2. Diagnoza dynamiczna budynku w pobliżu drogi kołowej (sytuacja „A" w tabeli 2) 
9.3. Przykład 3. Uzasadnienie celowości wykonania przed modernizacją nawierzchni tramwajowej analizy skuteczności zastosowania wibroizolacji (por. [49]) 
9.4. Przykład 4. Projektowanie nawierzchni szynowej z uwzględnieniem wibroizolacji (sytuacja „B" w tabeli 2) 
9.5. Przykład 5. Projektowanie obudowy tunelu metra z uwzględnieniem wpływu drgań na lzi w sąsiednim budynku (sytuacja „B" w tabeli 2, por. [47]) 
9.6. Przykład 6. Zastosowanie wibroizolacji w konstrukcji nawierzchni szynowej w tunelu metra 
9.7. Przykład 7. Projektowanie budynku na działce niezabudowanej w strefie wpływów dynamicznych eksploatowanej linii metra (sytuacja „C" w tabeli 2) 
9.8. Przykład 8. Projektowanie budynku z uwzględnieniem drgań wywołanych projektowanym źródłem drgań (sytuacja „D" w tabeli 2) 
9.9. Przykład 9. Równoczesne wpływy drgań komunikacji szynowej naziemnej i podziemnej - diagnoza (sytuacja „A" w tabeli 2) 
9.10. Przykład 10. Zastosowanie wibroizolacji w konstrukcji szynowej toru kolejowego prowadzonego w tunelu 

10. Podsumowanie 

Literatura