Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Zarys dziejów budowy miast i wsi. Część 1-2

Autor: Mirosław Przyłęcki
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 21x30 cm, Stron: 134, 2004 rok

Ruralistyka to nauka i sztuka planowania wsi (łac. rura - wieś). Urbanistyka to nauka i sztuka planowania miast (łac. urbs - miasto). Te obydwie definicje zawierają pewne uproszczenia. Granice pomiędzy tu definiowanymi wsią a miastem często się zacierają. Ich cech funkcjonalne i przestrzenne w wielu wypadkach nie mogą być oceniane jednoznacznie, tj. wieś może posiadać cechy określone jako miejskie, a miasto może odpowiadać warunkom określonym jako wiejskie.

Również definicje wyjaśnione dla tematu, czyli ,,miasto" i ,,wieś" zawierają uproszczenia. Według takich definicji wieś to zespół osadniczy, którego mieszkańcy zajmują się produkcją rolną(uprawa zbóż, hodowla bydła i trzody, drobiu - ogólnie produkcja żywności), a mieszkańcy miast taką produkcją się nie zajmują, uprawiając handel i rzemiosło, świadcząc usługi administracyjne, specjalizując się w działaniach militarnych, sądownictwie, oświacie, rozwijając naukę, kulturę, sztukę itp. Napotykamy jednak miasta, w których duży procent mieszkańców w różnych etapach ewolucji zajmuje się również produkcją rolną i wsie, których część mieszkańców - czasem spora, zajmuje się np. rzemiosłem.

Skrypt adresowany jest do przyszłych architektów krajobrazu. Wykład dotyczący historii urbanistyki i ruralistyki zostaje zredukowany do, koniecznego minimum. Przedstawione dalej przykłady zwrócą uwagę w większym stopniu na struktury przestrzenne - krajobrazowe kreowane rozwiązaniami planistycznymi. Rozszerzone będą informacje dotyczące rozwoju struktur osadniczych na Śląsku i to ze zwróceniem uwagi również na formy osadnictwa z okresów tzw. prehistorycznych i wczesnohistorycznych. Zdaniem autora relikty i tradycje tych form dają się czasem odczytać w późniejszych formacjach urbanistycznych. W wielu miastach i wsiach widoczne są i dzisiaj.

W odpowiednim skrócie przedstawione będą także przykłady rozwiązań urbanistycznych starożytności, których osiągnięcia (zwłaszcza starożytnej Grecji i Rzymu) wykorzystane bywały w bowie średniowiecznych miast Europy Zachodniej. Wzorce tych europejskich miast kształtowały z kolei, od co najmniej XIII wieku miasta polskie - a w pierwszej kolejności właśnie miasta Śląska z zauważalnymi i bardzo nieraz interesującymi skojarzeniami z tradycją regionalną sięgają co najmniej osad i grodów plemiennych z IX i X wieku.

Spis treści:
I. Wprowadzenie
II. Wstęp
III. Początki budowy osad w Europie
IV. Wczesne osady na ziemiach Polskich. Formy osadnictwa prapolskich plemion słowiańskich

V. Rozwój urbanistyki w państwach starożytności miasto antyczne
1. Egipt starożytny (patrz tab. III, rys. 5, 6, 7)
2. Starożytne kraje Bliskiego wschodu kultury asyryjsko-babilońskiej (patrz tab. IV i V, rys. 8-13)
3. Grecja starożytna (patrz tab. VI i IX, rys. 14-26)
4. Starożytny Rzym (patrz tab. X i IX, rys. 27-36, por. tab. XIX, rys. 56-59)

VI. Formy osadnictwa na ziemiach Polskich w okresie przełomu cywilizacyjnego u schyłku wczesnego średniowiecza (tab. XII, XIII, XIV, XV, XVI)
Tło historyczne
Formy osadnictwa wczesnośredniowiecznego

VII. Wieś w średniowieczu (patrz tab. XVII i XVIII i rys. 48-55)
VIII. Miast średniowieczne (patrz tab. XIX do XXV i rys. 56-85)
IX. Miasto nowożytne
1. Miasto renesansu (patrz tab. XXVI-XXVIII i rys. 86-109)
2. Miasto baroku (patrz tab. XXIX-XXXII i rys. 110-137)
X. Wieś w czasach nowożytnych (patrz tab. XXXIII-XXXV i rys. 138-154)
XI. Miasto na przełomie ery nowożytnej i nowoczesnej (od XVIII do ok. połowy XIX w.) (patrz tab. XXXVI-XXXIX i rys. 155-179)
XII. Miasto nowoczesne Trzy etapy miast ery nowoczesnej
1. Etap I - od ok. połowy XIX wieku do wybuchu pierwszej wojny światowej (1914) (patrz tab. XL, rys. 175-179)
2. Etap II - między światowymi wojnami 1914-1945 (patrz tab. XLI-XLV i rys. 180-206)
3. Etap III - miasta ,,ery atomowej" - po drugiej wojnie światowej (patrz tab. XLVI-XLVII i rys. 220-226)

XIV. Zakończenie
XV. Wybrane pozycje bibliograficzne

Spis ilustracji:
A. Początki budowy osad w Europie (do rozdz. III i IV)
B. Miasta antyczne (do rozdz. V)
C. Osadnictwo na ziemiach polskich w okresie przełomu VII - 1 poł. XIII w. (do rozdz. VI)
D. Średniowieczne formy osadnictwa na wsi (do rozdz. VII)
E. Miasto średniowieczne (do rozdz. VIII)
F. Miasto nowożytne (do rozdz. IX)
G. Miasto, fortece i ogrody baroku (do rozdz. IX cz. II)
H. Wieś w czasach nowożytnych (do rozdz. X)
I. Miasta wieku Oświecenia Pomiędzy nowożytnością a nowoczesnością (XVIII w. - poł. XIX w.), do rozdz. XI
J - L. Miasto nowoczesne (do rozdz. XII)
J. Etap I (od ok. poł. XIX w. do 1914 r.)
K. Etap II - między wojnami 1914-1945
L. Etap III - urbanistyka po II wojnie światowej
M. Miasto doktryny ,,socjalistycznej" (do rozdz. XII)
N. Miasto w drugiej połowie XX w. (do rozdz. XII)
O. Wieś o epoce nowoczesnej (koniec XVIII - wiek XX) (do rozdz. XIII)