Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

A...symetria umowy

Wydawnictwo: Jasiewicz
Autor: Waldemar Jasiewicz
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka,  Format: 16,5x24 cm, Stron: 272, 2006 r., w załączniku wzór umowy między architektem a klientem
Przeczytaj zanim podpiszesz umowę na projekt architektoniczny. Jak określić przedmiot i zakres umowy o projekt architektoniczno-budowlany? Na co powinien zwrócić uwagę architekt, a na co inwestor negocjując i podpisując taką umowę? Co ryzykują strony i jak zapewnić sobie symetryczną współpracę? Jest to pierwsza w Polsce książka o negocjacjach architekta i inwestora. W literaturze prawnej, jak i architektonicznej, problem umów  o prace architektoniczne praktycznie nie występuje. Nieliczne pozycje poruszające ten problem, pisane są przez prawników, a więc z definicji "nie do czytania dla normalnego człowieka". Tymczasem problem istnieje. Klienci architekta nie zdają sobie sprawy ze złożoności i stopnia skomplikowania wykonywania zawodu architekta. Z kolei architekci, przez wrodzonš awersję do formalistyki, popełniają błędy natury prawnej, za które przychodzi im słono płacić.

 

 

 

"A...symetria umowy" w nietypowy sposób porusza aspekty prawne rządzące negocjacjami przed podpisaniem umowy na projekt architektoniczny. Autor, ze swadą i niezwykle przyjaznym językiem, omawia długą drogę do powstania projektu umowy planowanej inwestycji. Całość ilustrują anegdotyczne przykłady nie zawsze uczciwej współpracy pomiędzy architektem a jego klientem. Drastyczne, groteskowe, a czasami smutne w swojej wymowie nie przynoszą chluby żadnej ze stron, ośmieszając i obnażając przy okazji system zamówień publicznych, jak i nowobogacki świat biznesu.

 

 

 

"A...SYMETRIA UMOWY" adresowana jest do: inwestorów, architektów, inżynierów budownictwa, prawników, urzędników, stentów architektury i prawa. Książka zawiera wzór umowy pomiędzy architektem i klientem.  

 

Podsumowaniem książki jest przykładowy wzór uniwersalnej umowy, gwarantujĄcej stronom symetryczną współpracę, bez ryzyka pominięcia istotnych punktów w trakcie negocjacji klient - architekt. Uniwersalność tego wzoru pozwala podpisać diametralnie różne kontrakty nawet na bliźniaczo do siebie podobne typy zleceń. I można to zrobić dla niemal każdego typu obiektów od domku jednorodzinnego zaczynając na spektakularnych zamówieniach o wielomilionowych bżetach kończąc. Zawarty w książce wzór został w 2006 roku przyjęty przez Izbę Architektów RP jako rekomendowany wzór umowy o wykonanie projektu architektonicznego.

 

O autorze:
Waldemar Jasiewicz - architekt. Praktykę zawodową rozpoczynał w 1982 r. w białostockim "Inwestprojekcie". Od 1987 r. do 2004 r. działalność zawodową kontynuował w pracowni architektonicznej, której był współzałożycielem. Obecnie wykonuje wolny zawód. Jest rzeczoznawcą budowlanym w specjalności architektonicznej. Od 2001 roku jest ściśle związany z Izbą Architektów RP. Członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, współpracował w Krajowej Komisji ds. Standardów.

Spis treści:
I OD AUTORA
II PROLOG
III ARCHITEKT I JEGO PRACA
1. Kategorie trności
2. Świadczenia podstawowe (P)
3. Świadczenia wydzielone (W)
4. Świadczenia dodatkowe (D)
5. Podsumowanie dotyczące zakresu prac

IV RODZAJE UMÓW
1. Umowa na opracowanie analiz przedprojektowych
2. Umowa o opracowanie stium programowo-przestrzennego
3. Umowa o wykonanie projektu koncepcyjnego
4. Umowa o wykonanie projektu budowlanego
5. Umowa o pomoc w uzyskaniu pozwolenia na bowę
6. Umowa o wykonanie projektu wykonawczego i opracowanie kosztorysu inwestorskiego
7. Umowa o wykonanie dokumentacji przetargowej
8. Umowa w zakresie powierniczego przeprowadzenia przetargu
9. Umowa o nadzór autorski
10. Umowa o uczestnictwo w pracach związanych z przekazaniem obiektu do użytku
11. Umowa kompleksowa obejmująca swoim zakresem wszystkie wyżej opisane rodzaje umów
12. Inne umowy uzupełniające

V PIĘĆ STAŁYCH WARUNKÓW UMOWY
1. Czas
2. Miejsce
3. Przedmiot umowy
4. Warunki finansowe
5. Sankcje za naruszenie warunków umowy

 VI MODUŁY UMOWY ARCHITEKTONICZNEJ
1. Terminologie (definicje)
2. Strony umowy
3. Przedmiot umowy
4. Ochrona praw autorskich (rozdział o charakterze szczególnym)
5. Zobowiązania architekta
6. Odpowiedzialność architekta
7. Podzlecanie prac projektowych i niezależni specjaliści
8. Ograniczenie odpowiedzialności architekta
9. Nadzór autorski
10. Zobowiązania zamawiającego
11. Procedury usuwania usterek
12. Ubezpieczenie architekta
13. Wykluczenia z przedmiotu umowy
14. Projekty zamienne
15. Przekazanie projektu
16. Terminy realizacji umowy
17. Honorarium architekta i zwrot kosztów
18. Warunki płatności honorarium
19. Inne prace architekta
20. Przedstawiciele stron w zakresie realizacji umowy
21. Powiadamianie stron
22. Polubowne rozwiązanie umowy
23. Zawieszenie realizacji umowy
24. Rozwiązanie umowy
25. Rozwiązywanie sporów, mediacje i arbitraż
26. Ochrona danych osobudowych
27. Pierwszeństwo norm prawnych
28. Postanowienia końcowe
29. Miejsce na ustalenia dodatkowe
30. Kwestionariusz dla zamawiającego

VII Rokowanie przedumowne
VIII Przykładowa umowa
IX Epilog