Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

  • 99,00 zł
  • Niedostępny

ISBN 978-83-264-3979-7

Oprawa: twarda, Format: 17,6x25 cm, Stron: 336, 2012 r.

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego. 

Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:
- określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
- uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
- prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
- przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na bowę;
- użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.


SPIS TREŚCI:

Wykaz skrótów 

Wstęp 

Rozdział 1. Zagadnienia ogólne 

1.1. Pojęcie inwestycji budowlanej 

1.2. Pojęcie procesu budowlanego 

1.3. Źródła prawa regulujące proces budowlany 

1.4. Reglamentacyjny i policyjny charakter regulacji administracyjnoprawnych w procesie budowlanym 

 

Rozdział 2. Przeznaczenie terenu, sposób jego zagospodarowania oraz warunki zabudowy 

2.1. Akty określające przeznaczenie terenu, sposób jego zagospodarowania oraz warunki zabudowy 

2.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

2.2.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w systemie aktów kształtujących ład przestrzenny 

2.2.2. Uwzględnienie w treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustaleń zawartych w innych aktach planistycznych 

2.2.3. Szczególna rola miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w systemie aktów kształtujących ład przestrzenny 

2.2.4. Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

2.2.5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako podstawa pozwoleń budowlanych 

2.2.6. Sądowoadministracyjna kontrola legalności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

2.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

2.3.1. Organ właściwy w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

2.3.2. Strony postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

2.3.3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

2.3.4. Termin zakończenia postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

2.3.5. Zawieszenie postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.3.6. Przesłanki ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 

2.3.7. Tryb ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.3.8. Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

2.3.9. Uzgodnienie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z innymi organami 

2.3.10. Rozstrzygnięcie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

2.3.10.1. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

2.3.10.2. Odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 

2.3.11. Weryfikacja decyzji wydanej w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

2.3.11.1. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

2.3.11.2. Wygaśnięcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

2.3.11.3. Nieważność decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

2.3.11.4. Wznowienie postępowania zakończonego decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

2.4. Decyzja o warunkach zabudowy 

2.4.1. Organ właściwy w sprawie o ustalenie warunków zabudowy 

2.4.2. Strony postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy 

2.4.3. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 

2.4.4. Zawieszenie postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

2.4.5. Przesłanki ustalenia warunków zabudowy 

2.4.6. Tryb ustalania warunków zabudowy

2.4.7. Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 

2.4.8. Uzgodnienie wydania decyzji o warunkach zabudowy z innymi organami 

2.4.9. Rozstrzygnięcie w sprawie o ustalenie warunków zabudowy 

2.4.9.1. Ustalenie warunków zabudowy 

2.4.9.2. Odmowa ustalenia warunków zabudowy 

2.4.10. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na inną osobę 

2.4.11. Weryfikacja decyzji wydanej w sprawie o ustalenie warunków zabudowy 

2.4.11.1. Wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy 

 

Rozdział 3. Zgoda na podjęcie robót budowlanych polegających na bowie, przebowie, montażu lub remoncie 

3.1. Roboty budowlane podlegające reglamentacji administracyjnej 

3.2. Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych

3.2.1. Organ właściwy w przedmiocie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych 

3.2.2. Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych

3.2.3. Ocena dokumentacji złożonej ze zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót budowlanych 

3.2.4. Rozstrzygnięcie podjęte w związku z dokonaniem zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych 

3.2.4.1. Sprzeciw dotyczący przystąpienia do wykonywania robót budowlanych 

3.2.4.2. Nałożenie na inwestora obowiązku uzyskania pozwolenia na bowę 

3.2.4.3. Zgoda na przystąpienie do wykonywania robót budowlanych 

3.3. Pozwolenie na bowę 

3.3.1. Organ właściwy w sprawie o pozwolenie na bowę 

3.3.2. Strony postępowania w sprawie o pozwolenie na bowę 

3.3.3. Wniosek o pozwolenie na bowę 

3.3.4. Termin zakończenia postępowania w sprawie o pozwolenie na bowę 

3.3.5. Przesłanki wydania pozwolenia na bowę 

3.3.6. Tryb podejmowania rozstrzygnięcia w sprawie o pozwolenie na bowę 

3.3.7. Rozstrzygnięcie w sprawie o pozwolenie na bowę

3.3.7.1. Udzielenie pozwolenia na bowę 

3.3.7.2. Udzielenie pozwolenia na bowę dla części inwestycji budowlanej 

3.3.7.3. Odmowa zielenia pozwolenia na bowę 

3.3.8. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na bowę na inną osobę 

3.3.9. Weryfikacja decyzji wydanej w sprawie o pozwolenie na bowę 

3.3.9.1. Zmiana decyzji o pozwoleniu na bowę 

3.3.9.2. Uchylenie decyzji o pozwoleniu na bowę 

3.3.9.3. Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na bowę 

3.4. Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego 

 

Rozdział 4. Roboty budowlane prowadzone z naruszeniem prawa 

4.1. Przypadki kwalifikowane jako prowadzenie robót budowlanych z naruszeniem prawa 

4.2. Organ właściwy do podejmowania rozstrzygnięć determinowanych prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa 

4.3. Adresaci rozstrzygnięć podjętych w związku z prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa 

4.4. Strony postępowań podjętych w związku z prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa 

4.5. Prowadzenie budowy bez wymaganego pozwolenia na bowę 

4.5.1. Przesłanki podjęcia procedury legalizacji budowy prowadzonej bez wymaganego pozwolenia na bowę 

4.5.2. Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych przy obiekcie budowanym bez wymaganego pozwolenia na bowę 

4.5.3. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i – jeżeli budowa nie została zakończona – pozwolenie na wznowienie robót budowlanych przy obiekcie budowanym bez wymaganego pozwolenia na bowę 

4.5.4. Tryb podejmowania rozstrzygnięcia w sprawie legalizacji budowy prowadzonej bez wymaganego pozwolenia na bowę 

4.5.5. Rozstrzygnięcie podjęte w związku ze stwierdzeniem prowadzenia budowy bez wymaganego pozwolenia na bowę 

4.5.5.1. Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w bowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na bowę
4.5.5.2. Zatwierdzenie projektu budowlanego obiektu, którego budowa była prowadzona bez wymaganego pozwolenia na bowę, i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych 

4.5.5.3. Zatwierdzenie projektu budowlanego obiektu, którego budowa była prowadzona bez wymaganego pozwolenia na bowę 

4.5.6. Weryfikacja decyzji podjętej w związku ze stwierdzeniem prowadzenia budowy bez wymaganego pozwolenia na bowę

4.6. Prowadzenie budowy bez wymaganego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych lub pomimo sprzeciwu właściwego organu 

4.6.1. Przesłanki podjęcia procedury legalizacji budowy prowadzonej bez wymaganego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych lub pomimo sprzeciwu właściwego organu 

4.6.2. Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych przy obiekcie budowanym bez wymaganego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych lub pomimo sprzeciwu właściwego organu

4.6.3. Tryb podejmowania rozstrzygnięcia w sprawie legalizacji budowy prowadzonej bez wymaganego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych lub pomimo sprzeciwu właściwego organu 

4.6.4. Rozstrzygnięcie podjęte w związku ze stwierdzeniem prowadzenia budowy bez wymaganego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych lub pomimo sprzeciwu właściwego organu 

4.6.4.1. Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w bowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych lub pomimo sprzeciwu właściwego organu 

4.6.4.2. Zezwolenie na dokończenie budowy, która była prowadzona bez wymaganego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych lub pomimo sprzeciwu właściwego organu 

4.7. Inne niż budowa prowadzona bez wymaganego pozwolenia na bowę lub zgłoszenia zamiaru jej rozpoczęcia . bądź pomimo sprzeciwu właściwego organu przypadki prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem prawa 

4.7.1. Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych w – innych niż budowa prowadzona bez wymaganego pozwolenia na bowę lub zgłoszenia zamiaru jej rozpoczęcia bądź pomimo sprzeciwu właściwego organu – przypadkach wykonywania robót budowlanych z naruszeniem prawa

4.7.2. Tryb podejmowania rozstrzygnięcia w – innych niż budowa prowadzona bez wymaganego pozwolenia na bowę lub zgłoszenia zamiaru jej rozpoczęcia bądź pomimo sprzeciwu właściwego organu – przypadkach wykonywania robót budowlanych z naruszeniem prawa 

4.7.3. Rozstrzygnięcie podjęte w związku ze stwierdzeniem – innego niż budowa prowadzona bez wymaganego pozwolenia na bowę lub zgłoszenia zamiaru jej rozpoczęcia bądź pomimo sprzeciwu właściwego organu – przypadku prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem prawa 

4.7.3.1. Nakaz zaniechania dalszych – innych niż budowa prowadzona bez wymaganego pozwolenia na bowę lub zgłoszenia zamiaru jej rozpoczęcia bądź pomimo sprzeciwu właściwego organu – robót budowlanych bądź rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części bądź doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego 

4.7.3.2. Odstąpienie od wykonania określonych czynności lub robót budowlanych 

4.7.3.3. Stwierdzenie doprowadzenia – innych niż budowa prowadzona bez wymaganego pozwolenia na bowę lub zgłoszenia zamiaru jej rozpoczęcia bądź pomimo sprzeciwu właściwego organu – robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem 

4.7.3.4. Zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego obiektu, przy którym roboty budowlane były prowadzone w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na bowę bądź w przepisach, i pozwolenie na wznowienie robót 

4.7.3.5. Zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego obiektu, przy którym roboty budowlane były prowadzone w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na bowę bądź w przepisach

4.7.4. Weryfikacja decyzji podjętej w związku ze stwierdzeniem – innego niż budowa prowadzona bez wymaganego pozwolenia na bowę lub zgłoszenia zamiaru jej rozpoczęcia bądź pomimo sprzeciwu właściwego organu – przypadku prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem prawa

 

Rozdział 5. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego 

5.1. Podlegające reglamentacji administracyjnej przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego 

5.2. Zawiadomienie o zakończeniu budowy

5.2.1. Organ właściwy w przedmiocie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy 

5.2.2. Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy 

5.2.3. Ocena dokumentacji złożonej z zawiadomieniem o zakończeniu budowy 

5.2.4. Rozstrzygnięcie podjęte w związku ze złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy 

5.2.4.1. Sprzeciw wobec przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego

5.2.4.2. Zgoda na przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego

5.2.5. Zwrot dokumentów złożonych z zawiadomieniem o zakończeniu budowy 

5.3. Pozwolenie na użytkowanie 

5.3.1. Organ właściwy w sprawie o pozwolenie na użytkowanie

5.3.2. Strony postępowania w sprawie o pozwolenie na użytkowanie 

5.3.3. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie 

5.3.4. Obowiązkowa kontrola budowy

5.3.5. Kara za nieprawidłowości stwierdzone w trakcie obowiązkowej kontroli budowy 

5.3.6. Rozstrzygnięcie w sprawie o pozwolenie na użytkowanie 

5.3.6.1. Udzielenie bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie 

5.3.6.2. Udzielenie pozwolenia na użytkowanie przed zakończeniem robót budowlanych 

5.3.6.3. Udzielenie pozwolenia na użytkowanie z zastrzeżeniem warunków użytkowania obiektu budowlanego

5.3.6.4. Udzielenie pozwolenia na użytkowanie pod warunkiem wykonania określonych robót budowlanych 

5.3.6.5. Odmowa zielenia pozwolenia na użytkowanie 

5.3.7. Zwrot dokumentów złożonych z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie 

5.4. Nielegalne przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

 

Rozdział 6. Użytkowanie obiektu budowlanego 

6.1. Ustawowe obowiązki związane z użytkowaniem obiektu budowlanego 

6.1.1. Adresaci ustawowych obowiązków związanych z użytkowaniem obiektu budowlanego 

6.1.2. Obowiązek przechowywania i ostępniania dokumentacji obiektu budowlanego 

6.1.3. Obowiązek właściwego utrzymywania lub użytkowania obiektu budowlanego 

6.1.4. Obowiązek przeprowadzania kontroli stanu obiektu budowlanego

6.2. Nakazy podjęcia określonego działania związane ze stwierdzeniem uchybień w zakresie właściwego utrzymywania . lub użytkowania obiektu budowlanego 

6.2.1. Organ właściwy do wydania nakazu określonego działania związanego ze stwierdzeniem uchybień w zakresie właściwego utrzymywania lub użytkowania obiektu budowlanego 

6.2.2. Adresaci nakazów określonego działania związanych ze stwierdzeniem uchybień w zakresie właściwego utrzymywania lub użytkowania obiektu budowlanego 

6.2.3. Strony postępowań w przedmiocie wydania nakazów związanych ze stwierdzeniem uchybień w zakresie właściwego utrzymywania lub użytkowania obiektu budowlanego 

6.2.4. Nakaz usunięcia nieprawidłowości w zakresie utrzymywania lub użytkowania obiektu budowlanego 

6.2.5. Nakaz rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego 

6.2.6. Nakaz opróżnienia bądź wyłączenia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt lzi 

6.3. Niezwłoczne podjęcie działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla lzi lub mienia związanego z użytkowaniem  obiektu budowlanego 

6.3.1. Adresaci obowiązku niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla lzi lub mienia związanego z użytkowaniem obiektu budowlanego 

6.3.2. Środki zabezpieczające podejmowane w celu usunięcia niebezpieczeństwa dla lzi lub mienia związanego z użytkowaniem obiektu budowlanego 

6.4. Obowiązki determinowane wystąpieniem katastrofy budowlanej w użytkowanym obiekcie budowlanym 

6.4.1. Adresaci obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej w użytkowanym obiekcie budowlanym 

6.4.2. Działania podejmowane po wystąpieniu katastrofy budowlanej 

 

Rozdział 7. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

7.1. Podlegające reglamentacji administracyjnej działania kwalifikowane jako zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego . lub jego części 

7.2. Zgłoszenie zamiaru dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

7.2.1. Organ właściwy w przedmiocie przyjęcia zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

7.2.2. Dokonanie zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

7.2.3. Ocena dokumentacji złożonej ze zgłoszeniem zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

7.2.4. Rozstrzygnięcie podjęte w związku z dokonaniem zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

7.2.4.1. Sprzeciw dotyczący zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

7.2.4.2. Zgoda na dokonanie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

7.3. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonana bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo sprzeciwu właściwego organu 

7.3.1. Organ właściwy do podejmowania działań determinowanych zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonanej bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo sprzeciwu właściwego organu 

7.3.2. Adresaci rozstrzygnięć determinowanych zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonanej bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo sprzeciwu właściwego organu 

7.3.3. Strony postępowania podjętego w związku ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonaną bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo sprzeciwu właściwego organu 

7.3.4. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonana bez wymaganego zgłoszenia 

7.3.4.1. Wstrzymanie użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, którego zmiana sposobu użytkowania została dokonana bez wymaganego zgłoszenia 

7.3.4.2. Tryb podejmowania rozstrzygnięcia w sprawie legalizacji sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, którego zmiana została dokonana bez wymaganego zgłoszenia 

7.3.4.3. Rozstrzygnięcie podjęte w związku ze stwierdzeniem dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia 

7.3.5. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonana pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ 

 

Rozdział 8. Rozbiórka obiektu budowlanego lub urządzenia budowlanego

8.1. Roboty rozbiórkowe podlegające reglamentacji administracyjnej 

8.2. Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót rozbiórkowych 

8.2.1. Organ właściwy w przedmiocie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonywania robót rozbiórkowych

8.2.2. Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonywania robót rozbiórkowych

8.2.3. Ocena dokumentacji złożonej ze zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót rozbiórkowych 

8.2.4. Rozstrzygnięcie podjęte w związku z dokonaniemzgłoszenia zamiaru wykonywania robót rozbiórkowych 

8.2.4.1. Sprzeciw dotyczący przystąpienia do wykonywania robót rozbiórkowych 

8.2.4.2. Nałożenie na zgłaszającego obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę 

8.2.4.3. Zgoda na przystąpienie do wykonywania robót rozbiórkowych 

8.3. Pozwolenie na rozbiórkę 

8.3.1. Organ właściwy w sprawie o pozwolenie na rozbiórkę 

8.3.2. Strony postępowania w sprawie o pozwolenie na rozbiórkę 

8.3.3. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę 

8.3.4. Termin zakończenia postępowania w sprawie o pozwolenie na rozbiórkę

8.3.5. Przesłanki wydania pozwolenia na rozbiórkę 

8.3.6. Tryb podejmowania rozstrzygnięcia w sprawie o pozwolenie na rozbiórkę

8.3.7. Rozstrzygnięcie w sprawie o pozwolenie na rozbiórkę 

8.3.7.1. Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę
8.3.7.2. Odmowa zielenia pozwolenia na rozbiórkę 

8.3.8. Weryfikacja decyzji wydanej w sprawie o pozwolenie na rozbiórkę 

8.4. Legalne przystąpienie do wykonywania robót rozbiórkowych przed dokonaniem zgłoszenia zamiaru ich wykonywania lub.przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę 

8.5. Wykonywanie robót rozbiórkowych z naruszeniem prawa 

 

Wykaz powołanej literatury 

Wykaz powołanych orzeczeń 
Wykaz powołanych aktów prawnych