Analizy przestrzenne w badaniach warunków gospodarowania na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 154, 2008 rok

Prezentowane w monografii badania zostały zrealizowane w ramach projektu badawczego, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W opracowaniu tym oceniana jest przestrzenna struktura warunków gospodarowania na obszarach gmin wiejskich i częściowo wiejskich gmin miejsko-wiejskich w województwie dolnośląskim. Przybliżona jest też charakterystyka poszczególnych regionów i ich warunków przyrodniczych oraz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, a także możliwości wykorzystania założeń GIS, modelowania kartograficznego przy analizowaniu tych niekorzystnych warunków gospodarowania i metod taksonomicznych do oceny zmienności warunków gospodarowania oraz przydatności rolniczej obszarów wiejskich Dolnego Śląska.

Spis treści:
Wstęp (Halina Klimczak)
1. Charakterystyka warunków gospodarowania w województwie dolnośląskim (Halina Klimczak)
1.1. Podział na regiony funkcjonalne i fizjograficzny
1.2. Warunki przyrodnicze i społeczne produkcji rolnej
1.2.1. Ukształtowanie terenu
1.2.2. Gleby
1.2.3. Klimat
1.2.4. Rolnictwo
1.2.5. Charakterystyka demograficzna

2. Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (Halina Klimczak)
2.1. Wstęp
2.2. Kryteria delimitacji ONW w Polsce
2.3. Charakterystyka rozmieszczenia ONW na tle wybranych warunków środowiskowych
3. Opracowanie założeń GIS dla inwentaryzacji i analizy rozmieszczenia zjawisk niekorzystnych dla rozwoju rolnictwa (Halina Klimczak, Katarzyna Galant, Marta Kąciak)

3.1. Zakres informacyjny i dóbr jednostek odniesienia systemu GIS
3.2. Źródła danych
3.3. Koncepcyjny i logiczny model danych

4. Modelowanie kartograficzne w ocenie struktury przestrzennej elementów środowiska dla potrzeb ONW (Halina Klimczak, Katarzyna Galant)
4.1 Przedmiot i zakres badań stryktury przestrzennej
4.2. Zastosowanie kartogramu dazymetrycznego do oceny zmienności przestrzennej zjawisk
4.3. Zastosowanie analizy obrazu do wyznaczania typów układów przestrzennych
4.4. Entropia względna jako narzędzia analizy zróżnicowania przestrzennego wybranych zjawisk
4.5. Zastosowanie geometrii fraktalnej do modelowania kartograficznego struktury przestrzennej wybranych cech środowiska przyrodniczego
4.6. Wielowskaźnikowe analizy przestrzenne w stiach rozkładu zjawisk

5. Zastosowanie taksonomii w ocenie zmienności warunków gospodarowania (Ewa Krzywicka-Blum, Halina Klimczak, Andrzej Klimczak)
5.1. Wstęp
5.2. Zakres badań, założenia metodyczne
5.2.1. Model I
5.2.2. Model II
5.3. Analiza obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego
5.3.1. Model IA
5.3.1.1. Zastosowanie taksonomii metodą Warda do charakterystyki przydatności rolniczej obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego (model IA)
5.3.1.2. Zastosowanie taksonomii wrocławskiej do charakterystyki przydatności rolniczej obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego (model IA)
5.3.1.3. Ocena efektywności metod
5.3.2. Model IIA
5.3.2.1. Model IIA, IID: porównanie wyników typologicznego rozkładu dla 133 gmin, metodą Warda z rozkładem według modelu IA
5.3.3. Zastosowanie metody taksonomii wrocławskiej w analizie przydatności rolniczej wiejskich obszarów województwa dolnośląskiego, warianty IB i IC
5.4. Analiza przydatności rolniczej nizinnych obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego, położonych poniżej 500 m. n.p.m.
5.5. Analiza przydatności rolniczej nizinnych obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego, położonych poniżej 350 m. n.p.m.
5.5.1. Zastosowanie taksonomii do określenia warunków produkcji rolnej nizinnych obszarów województwa dolnośląskiego - model IA - IID
5.5.2. Zastosowanie taksonomii do określenia przydatności rolniczej nizinnych obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego - modele zorientowane na znaczenie cech lnościowych IIB i IB
5.5.3. Zastosowanie taksonomii do określenia przydatności rolniczej nizinnych obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego - modele zorientowane na znaczenie cech gospodarczych IIC i IC
5.5.4. Zastosowanie taksonomii do określenia przydatności rolniczej nizinnych obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego - modele zorientowane na znaczenie cech naturalnych IID i ID
5.6. Warunki końcowe

6. Podsumowanie (Halina Klimczak)
7. Literatura
Załączniki