Architektura budynku szkolnego lat najnowszych

Oprawa: miękka, Format: 21x29 cm, Stron: 149, 2008 r., liczne fotografie oraz rysunki barwne i czarno-białe

Celem opracowania jest zbadanie i opisanie współczesnej szkoły jako obiektu architektonicznego służšcego edukacji i wychowaniu a w szczególności:
- zaprezentowanie zmian układu funkcjonalno-przestrzennego budynku szkoły, które zaszły w XX wieku pod wpływem rozwoju możliwości technicznych w budownictwie oraz zmieniających się wymagań społecznych, zwłaszcza trendów w pedagogice,
- wyszczególnienie najważniejszych, aktualnych wymagań społecznych oraz wymogów narzuconych przez współczesną technikę i technologie, w odniesieniu do projektowanych obecnie budynków szkolnych,
- omówienie współczesnych tendencji w kształtowaniu budynku szkolnego na przykładzie dyskutowanych i reprezentatywnych realizacji lat ostatnich, w odniesieniu do wyżej wymienionych wymagań,
- pokazanie szkoły jako miejsca szczególnego w środowiskach: społecznym, kulturowym i architektonicznym, opisanie związków pomiędzy obiektem a jego usytuowaniem.

W pracy podano szereg przykładów wybranych budynków szkolnych ponadpodstawowych pochodzących głównie z krajów Europy Zachodniej. Na tle aktualnych tendencji ukazano również architekturę budynku szkolnego w Polsce. Zakres czasowy badań obejmuje realizacje powstałe po 1980 roku. Dla ukazania genezy panujących obecnie tendencji sięgnięto do przykładów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z lat 1900 - 1980, Intencją autora było stworzenie opracowania, które mogłoby posłużyć jako materiał pomocniczy w działalności projektowej.

Spis treści:

1.Wstęp
Przedmiot, zakres i cel opracowania
Uzasadnienie podjęcia tematu
Podstawa opracowania

2. Idee pedagogiczne oraz możliwości techniki a ewolucja budynku szkolnego w latach 1900-1980
Wprowadzenie
Tradycyjny układ funkcjonalno-przestrzenny budynku szkolnego
Idee pedagogiczne początku XX wieku jako źródło inspiracji
Możliwości techniki majšce wpływ na kształtowanie budynku szkolnego
Wnioski

 

3. Wybrane przykłady z lat 1900-1980
Wprowadzenie
Budynki szkolne z lat 1900-1960
Budynki szkolne z lat 1960-1980
Wnioski

4. Koncepcje współczesnych budynków szkolnych w aspekcie uwarunkowań urbanistyczno-architektonicznych
Wprowadzenie
Uwarunkowania projektowe zwišzane z lokalizacją obiektu
Program budynku szkolnego
Wnioski

5. Rozwiązania wybranych przykładów lat najnowszych pod kątem usytuowania
Wprowadzenie
Rozwiązania współczesnych budynków szkolnych
Wnioski

6. Układ funkcjonalno-przestrzenny współczesnego budynku szkolnego w odniesieniu do wymagań programu
Wprowadzenie
Układ funkcjonalno-przestrzenny współczesnego budynku szkolnego
Wnioski

7. Podsumowanie
Podstawowe typy budynków szkolnych
Rozwiązania funkcjonalne - różnorodność
Układy przestrzenna współczesnych obiektów szkolnych
Architektura budynku szkolnego w Polsce na tle omawianych tendencji
Wnioski końcowe

Bibliografia
Spis ilustracji
Streszczenie