Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Architektura renesansowa jako przejaw prestiżu fundatora i pozycji twórcy

Autor: Joanna Arlet
Dostępność:
Nakład wyczerpany

ISBN 978-83-7663-242-1, 2017 r.

Renesans we Francji, Włoszech, Niemiec, Niderlandach, Danii, Hiszpanii, Anglii, Polsce.

Spis treści

Rozdział 1. WSTĘP – CHARAKTERYSTYKA TEMATU PRACY

1.1. Wprowadzenie 

1.2. Cel i zakres pracy
1.2.1. Cel pracy
1.2.2. Zakres badań
1.3. Metoda pracy
1.4. Stan badań oraz przegląd źródeł i literatury

Rozdział 2. WCZESNY RENESANS W ITALII
2.1. Przesłanki zapowiadające nową epokę
2.2. Florencja u progu renesansu
2.3. Wczesny renesans we Florencji
2.3.1. Mecenat Giovanniego di Bicci de’Medici i Kosmy Medyceusza
2.3.2. Filippo Brunelleschi
2.3.3. Leo Battista Albert
2.3.4. Mecenat książąt: Francesca Sforzy w Mediolanie, Lovica III Gonzagi w Mantui i Federica da Montefeltro w Urbino
2.3.5. Mecenat Wawrzyńca Wspaniałego i jego następców
2.3.6. Wczesnorenesansowy pałac florencki

Rozdział 3. DOJRZAŁY RENESANS W RZYMIE
3.1. Mecenat papieski
3.1.1. Donato Bramante
3.1.2. Szkoła Bramantego, jej przedstawiciele i cechy
3.1.3. Typ pałacu rzymskiego
3.1.4. Michał Anioł
3.1.5. Początki manieryzmu
3.1.6. Giacomo Barozzi da Vignola

Rozdział 4. PÓŹNY RENESANS W WENECJI I VICENZY
4.1. Mecenat w Republice Weneckiej
4.1.1. Jacopo Sansovino
4.1.2. Andrea Palladio i grono jego mecenasów
4.2. Teoretycy architektury i ich rola w rozwoju architektury
4.3. Rola mecenatu i wzrost pozycji twórców w renesansie włoskim – podsumowanie 

Rozdział 5. RENESANS FRANCUSKI
5.1. Wczesny renesans francuski – rola mecenatu królewskiego
5.1.1. Przesłanki stylu i tło historyczne
5.1.2. Zamki nad Loarą
5.1.3. Szkoła Fontainebleau – przedstawiciele i cechy
5.2. Dojrzały renesans francuski – mecenat Henryka II i Katarzyny Medycejskiej
5.2.1. Sebastian Serlio i rola jego traktatu
5.2.2. Philibert Delorme – poszukiwanie własnego stylu
5.2.3. Późny renesans francuski – styl Henryka IV
5.3. Wpływ władców na architekturę renesansu francuskiego – podsumowanie 

Rozdział 6. RENESANS NIEMIECKI, NIDERLANDZKI I DUŃSKI

6.1. Rozdrobnienie władzy politycznej w Rzeszy Niemieckiej i wczesny renesans niemiecki
6.2. Architektura rezydencjonalna i mecenat książąt niemieckich .
6.3. Rola miast, ratusze i kamienice mieszczańskie – nowożytny mecenat mieszczański w Niemczech 
6.4. Architektura sakralna w renesansie niemieckim
6.5. Mecenat cesarzy Ferdynanda I, Maksymiliana II i Rolfa II z rodu Habsburgów, unia personalna Niemiec, Węgier i Czech
6.6. Opór miast i mieszczaństwa wobec władzy Habsburgów w Niderlandach 
6.7. Cornelis Floris i Hans Vredeman de Vries jako propagatorzy nowego stylu
6.8. Szwedzki renesans Wazów i mecenat Chrystiana IV Oldenburga,króla Danii i Norwegii
6.9. Architektura renesansowa w Niemczech, Niderlandach, Szwecji i Danii – podsumowanie

Rozdział 7. RENESANS HISZPAŃSKI
7.1. Wczesny renesans w Hiszpanii
7.2. Styl plateresco
7.3. Styl greco-romano – mecenat Karola V Habsburga
7.4. Styl desornamentado – mecenat Filipa II
7.5. Mecenat królewski w Hiszpanii – podsumowanie

Rozdział 8. RENESANS ANGIELSKI

8.1. Wczesny renesans w Anglii
8.2. Styl elżbietański
8.3. Inigo Jones
8.4. Mecenat władców i zamożnej szlachty w Anglii – podsumowanie

Rozdział 9. RENESANS POLSKI
9.1. Tło historyczne i przesłanki renesansu w Polsce
9.1.1.  Mecenat króla Zygmunta I
9.1.2.  Rezydencje wznoszone w kręgu osób związanych z dworem królewskim Zygmunta I
9.2. Mecenat króla Zygmunta Augusta 
9.2.1. Mecenat możnych rodów magnackich w okresie panowania ostatnich Jagiellonów
9.2.2. Mecenat możnych rodów magnackich – w późnym renesansie polskim
9.3. Renesansowa architektura mieszczańska
9.3.1. Wpływ mecenatu na rozwój miast we wczesnym renesansie
9.3.2. Polskie ratusze renesansowe
9.3.3. Renesansowe kamienice jako odzwierciedlenie pozycji i aspiracji właścicieli
9.3.4. Zamość miasto idealne – mecenat kanclerza Jana Zamoyskiego
9.3.5. Wpływ traktatu Sebastiana Serlia na architekturę renesansu polskiego
9.3.6. Manieryzm Gdańska
9.4. Architektura sakralna w renesansie polskim
9.4.1. Kościoły typu mazowieckiego
9.4.2. Kościoły typu lubelskiego
9.4.3. Czołowe warsztaty rzeźbiarskie i rzeźba nagrobna
9.4.4. Kaplice grobowe jako wyraz prestiżu fundatorów
9.5. Renesans na Pomorzu Zachodnim
9.6. Renesans w Polsce – podsumowanie roli mecenatu i pozycji artystów

Rozdział 10. ANALIZA UKŁADÓW PRZESTRZENNYCH, FORMY I DETALU W ŚWIETLE ROLI MECENASA I POZYCJI TWÓRCY 

10.1. Wpływ mecenatu na układ przestrzenny i kompozycję architektoniczną
10.1.1. Humanizm renesansowy a mecenat
10.1.2. Forma i warstwa znaczeniowa architektury renesansu
10.1.3. Symetria, plany centralne, proporcje
10.1.4. Mecenat Medyceuszy i jego oddziaływanie.
10.1.5. Mecenat papieski
10.1.6. Mecenat królewski
10.1.7. Mecenat mieszczański
10.2. Place miejskie i ulice
10.3. Plany i realizacje miast idealnych
10.4. Ekspozycja formy 
10.4.1. Kościoły
10.4.2. Pałace
10.4.3. Wille podmiejskie
10.5. Archaizowanie formy
10.6. Analiza i rozprzestrzenianie się nowych idei i wzorów w renesansie europejskim na wybranych przykładach
10.6.1. Rozprzestrzenianie się nowych idei i wzorów w aspekcie historycznym
10.6.2. Rozprzestrzenianie się nowych idei i wzorów w aspekcie geograficznym
10.6.3. Rola komasków w szerzeniu renesansu i manieryzmu w Europie
10.6.4. Wędrówka wzorów „w dół drabiny społecznej”
10.6.5. Rola i zasięg oddziaływania traktatów architektonicznych
10.7. Wybrane motywy, alegorie i detale konotujące przekaz
0.8. Architektura jako oprawa scenograficzna ważnych wydarzeń
10.9. Monumentalne architektoniczne tła renesansowych obrazów
10.10. Architektura renesansu jako przejaw prestiżu mecenasa
10.11. Architektura renesansu jako przejaw prestiżu architekta
10.12. Architektura renesansowa w różnych okresach jako pożądany i chętnie stosowany wzór 

PODSUMOWANIE
SUMMARY
ZUSAMMENFASSUNG
SPIS ILUSTRACJI