Architektura służby zdrowia. Wybór przepisów i literatury przedmiotu

ISBN 978-83-7348-648-5

Okładka: miękka, Stron: 198, Format:  cm, 2017 r.


Projektowanie architektury służby zdrowia, zwłaszcza złożonych funkcjonalnie obiektów lecznictwa, ma charakter wysoce specjalistyczny. Problematyka związku architektury i zdrowia nie ogranicza się jednak do obiektów medycznych. Kształtowanie architektury per se wywiera wpływ na zdrowie i wymaga wiedzy o człowieku i jego relacjach z otoczeniem. Architektura i zdrowie mają wymiar nie tylko indywidualny, ale także społeczny, publiczny i środowiskowy.

Publikacja, stanowiąca wybór autorski o charakterze przeglądu, została przygotowana przede wszystkim jako pomoc dydaktyczna dla stentów architektury i doktorantów. Składa się z dwóch części: przepisów regulujących wymagania stawiane obiektom medycznym i służącym ochronie zdrowia oraz literatury przedmiotu. Wybrano przepisy dotyczące m.in.: obiektów, w których wykonuje się działalność leczniczą, laboratoriów diagnostycznych, aptek, żłobków, domów pomocy społecznej oraz zakładów leczniczych dla zwierząt. W omówieniu literatury przedstawiono głównie pozycje monograficzne dotyczące problematyki projektowania obiektów służby zdrowia, kształtowania przestrzeni dla osób o specyficznych wymaganiach oraz problematyki profilaktyki zdrowotnej.

Spis treści

Od autora 7

1. WYBÓR PRZEPISÓW

9

1.1. Zagadnienia ogólne

11

 

1.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

11

 

1.1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

12

 

1.1.3. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

20

1.2. Obiekty, w których wykonuje się działalność leczniczą

29

 

1.2.1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

29

 

1.2.2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

37

 

1.2.3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

56

 

1.2.4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

67

 

1.2.5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego

71

 

1.2.6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi

73

 

1.2.7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia zielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych

84

 

1.2.8. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na zielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej

87

 

1.2.9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1984 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w poradniach i pracowniach stomatologicznych

90

 

1.2.10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych

93

 

1.2.11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta

99

 

1.2.12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

100

 

1.2.13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

112

1.3. Medyczne laboratoria diagnostyczne

113

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne

113

1.4. Apteki, punkty apteczne i sklepy zielarsko-medyczne

115

 

1.4.1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

115

 

1.4.2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

121

 

1.4.3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną

124

 

1.4.4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki

126

 

1.4.5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych

128

     

 


1.5. Żłobki i kluby dziecięce 130

130

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych

130

1.6. Domy pomocy społecznej i rodzinne domy pomocy

132

 

1.6.1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

132

 

1.6.2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

134

 

1.6.3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy

140

1.7. Zakłady odnowy biologicznej

144

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej

144

1.8. Zakłady lecznicze dla zwierząt

150

 

1.8.1. Ustawa z dnia 18 grnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt

150

 

1.8.2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych

156

 

1.8.3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych

158

 

1.8.4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych

161

 

1.8.5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych

164

 

1.8.6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych

167

2. WYBÓR LITERATURY PRZEDMIOTU

171

2.1. Zagadnienia ogólne

173

 

2.1.1. Historia medycyny

173

 

2.1.2. Kontekst socjologiczny, psychologiczny i antropologiczny

173

 

2.1.3. Ergonomia, terapie i technologie

174

2.2. Obiekty służby zdrowia

176

 

2.2.1. Ośrodki opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia

176

 

2.2.2. Szpitale

179

2.3. Kształtowanie przestrzeni dla osób o specyficznych wymaganiach

185

 

2.3.1. Przestrzeń dla dzieci

185

 

2.3.2. Niepełnosprawni i projektowanie uniwersalne

186

 

2.3.3. Przestrzeń dla osób w trzecim wieku

189

 

2.3.4. Ośrodki specjalistyczne

193

2.4. Kształtowanie przestrzeni związane z profilaktyką zdrowotną

194

 

2.4.1. Kształtowanie środowiska o cechach prozdrowotnych

194

 

2.4.2. Ośrodki sportu i rekreacji

196

2.5. Wydawnictwa ciągłe, czasopisma i strony internetowe

197

     

 

Od autora

Skupiając się na specyfice obiektów służby zdrowia, pominięto tu problematykę zakładów karnych i poprawczych, schronisk dla nieletnich, przedszkoli i punktów przedszkolnych[i]. Oprócz lecznictwa uzdrowiskowego pominięto wymagania, jakie stawiają przepisy w sprawie świadczeń gwarantowanych − do których ubezpieczony pacjent ma prawo w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego[ii]. W jednym przypadku – zakładów odnowy biologicznej – przytoczono przepis aktualnie nieobowiązujący (uchylona podstawa prawna). Przepisy często ulegają zmianie, dlatego w przypadku stosowania ich w praktyce trzeba sprawdzić ich poprawność i aktualność w odpowiednich dziennikach ustaw. 

Literatura ilustrująca związki architektury i zdrowia jest bardzo rozległa. W niniejszym opracowaniu przedstawiono literaturę o charakterze monograficznym (wyjątek stanowią publikacje prof. Stefana Porębowicza, twórcy Katedry Architektury Służby Zdrowia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej). Aby ułatwić poruszanie się po zbiorze liczącym setki pozycji, na początku zaprezentowano zagadnienia ogólne, następnie problematykę projektowania obiektów służby zdrowia, dalej − kształtowania przestrzeni dla osób o specyficznych wymaganiach, a na końcu – problematykę profilaktyki zdrowotnej. Odnośnikiem w postaci gwiazdki oznaczono publikacje, które są dostępne na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Przyjęta systematyka jest niestety obarczona pewną niedoskonałością – niektóre publikacje mogłyby się znaleźć w rożnych kategoriach, inne sklasyfikowano nieco „na siłę”.

 

Robert Idem, Gdańsk, 2014