Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 168, 2013 r.


W książce w syntetyczny i przejrzysty sposób przedstawiono analizę instytucji oraz procedur z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, od genezy i istoty planowania przestrzennego począwszy, poprzez omówienie systemu planowania, ze szczególnym uwzględnieniem planowania lokalnego, po kwestie związane z realizacją planu miejscowego (lokalizacja inwestycji). 
Publikacja zawiera omówienie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z ustawy o odpadach. Autorzy zaprezentowali również aktualny przebieg prac legislacyjnych związanych z reformą regulacji prawnych dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego, wskazali też pewne rozwiązania, które mogą przyczynić się do poprawy jakości planowania i zagospodarowania przestrzennego. 


Czytelnik znajdzie tu również przegląd procedur planistycznych w ujęciu porównawczym oraz wybór najważniejszych i najciekawszych orzeczeń sądów administracyjnych.
 

Adresaci: 
Opracowanie adresowane jest do radców prawnych, adwokatów, aplikantów, do stentów prawa i administracji, a także do pracowników administracji, którzy uczestniczą w procesie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i biorą ział w procesie stosowania prawa. "Trafny dobór problematyki umożliwia analizę najważniejszych problemów teoretycznych, a jednocześnie doniosłych dla praktyki stosowania prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego. Istota i zakres władztwa planistycznego gminy, miejsce planowania lokalnego w systemie planowania przestrzennego, charakter prawny, stium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy czy wreszcie charakter prawny decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to rzeczywiście problemy, które wymagają szczególnej analizy". prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski

Spis treści:
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I.
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako polityka działania państwa
1. Cele zagospodarownia przestrzennego
2. Problematyka zagospodarowania przestrzennego w polskich regulacjach prawnych
3. Problematyka zagospodarownia przestrzennego w aktualnych regulacjach prawnych
3.1. Zakres przedmiotowy ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
3.2. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w innych ustawach
4. Zasady ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
4.1.Zasada ładu przestrzennego
4.2. Zasada zrównoważonego rozwoju
4.3. Zasada uwzględnienia w planowaniu przestrzennym wartości określonych ustawowo
4.4. Zasada władztwa planistycznego gminy
4.5. Zasada ziału obywateli w kształtowaniu ładu przestrzennego
5. Podstawowe pojęcia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
6. Planowanie przestrzennea prawo własności (wpływ instrumentów planowania na prawao własności)

Rozdział II.
Charakter prawny, treść i rola stium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego gminy
1. charakter prawny stium
1.1. Cele i funkcje stium
1.2. Zasięg terytorialny stium
1.3. Obowiązek sporządzania stium
1.4. Stium jako akt kierownictwa wewnętrznego
1.5. Finansowanie sporządzenia stium
2. Treść stium

2.1. Uwagi wstępne o strukturze stium
2.2. Tekstowa część stium
2.3. Graficzna część stium
2.4. Transparentność stium
3. Wpływ stium na plany miejscowe

Rozdział 3
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - charakter prawny, treść oraz skutki ekonomiczne
1. Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.1. Cel i funkcje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1.2. Zasięg terytorialny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1.3. Fakultatywność sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1.4. Plan miejscowy jako akt prawa miejscowego
1.5. Finansowanie sporządzenia planu miejscowego
2. Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2.1. Struktura miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2.2. Część tekstowa
2.3. Część graficzna
2.4. Dostępność treści planu miejscowego
3. Skutki ekonomiczne związane z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3.1. Cechy wspólne
3.2. Roszczenia związane z uniemożliwieniem lub utrnieniem korzystania z nieruchomości
3.3. Roszczenia związane ze zmianą wartości nieruchomości - odszkodowanie równe obniżeniu wartości nieruchomości
3.4. Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Rozdział 4
Procedura tworzenia i uchwalania stium i planów miejscowych na poszczególnych etapach - podobieństwa i różnice
1. Czynności wykonywane do momentu sporządzenia projektu stium lub planu

1.1. Uchwała rady gminy w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia stium lub planu
1.2. Sporządzenie projektu. Wnioski do stium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2. Procedura opiniowania i uzgadniania
2.1. Organy właściwe do opiniowania i uzgadniania
2.2. Charakter prawny opinii i uzgodnień
3. Partycypacja społeczna - wyłożenie projektu do publicznego wglądu, dyskusja publiczna, uwagi do projektu stium bądź planu
4. Uchwalanie i wejście w życie stium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5. Zarządzenie zastępcze wojewody

Rozdział 5
Charakter prawny decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Skutki prawne zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy
1. Zagadnienia ogólne

2. Decyzja lokalizacyjna jako decyzja administracyjna
3. Czas obowiązywania decyzji
4. Skutki prawne zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy

Rozdział 6
Materialnoprawne przesłanki i cele decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1. Zakres decyzji

2. Inwestycje niewymagające ustalenia lokalizacji celu publicznego
3. Cel wprowadzenia decyzji o ustaleniu inwestycji lokalizacji celu publicznego

Rozdział 7
Materialnoprawne przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy
1. Zakres decyzji

2. Przesłanki ustalenia warunków zabudowy
2.1. Rodzaje przesłanek
2.2. Dobre sąsiedztwo
2.3. Analiza
2.4. Dostęp do drogi publicznej
2.5. Uzbrojenie terenu
2.6. Zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na inne cele
2.7. Zgodność z przepisami odrębnymi
3. Ustalenie warunków zabudowy a stium
4. Skutki wydania decyzji o warunkach zabudowy

Rozdział 8
Procedura wydawania decyzji lokalizacyjnych - podobieństwa i różnice
1. Przyczyny podobnych uregulowań proceduralnych odnoszących się do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy

2. Właściwość organu
3. Wniosek inwestora
4. Strona
5. Projekt decyzji lokalizacyjnej
6. Uzgodnienia
7. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie uzgodnienia
8. Zawieszenie postępowania
9. Elementy decyzji
10. Możliwość przeniesienia uprawnień wynikających z decyzji
11. Zaskarżalność decyzji
12. Wygaśnięcie decyzji lokalizacyjnych
13. Tryby nadzwyczajne zezwalające na zmianę bądź wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji lokalizacyjnych
14. Rejestry decyzji

Rozdział 9
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na szczeblu krajowym, regionalnym i ponadgminnym
1. Charakter prawny koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju

2. Treść KPZK
3. Procedura sporządzania i przyjmowania KPZK
4. Planowanie przestrzenne w województwie
4.1. Opracowania planistyczne obejmujące obszar województwa
4.2. Charakter prawny wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego
4.3. Treść wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego
4.4. Procedura sporządzania i uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego województwa
5. Rola powiatu w planowaniu przestrzennym

Rozdział 10
Problemy planowania przestrzennego w obecnym kształcie. Perspektywy na przyszłość
1. Problemy planowania przestrzennego

2. Kierunki zmian legislacyjnych
3. Ocena funkcjonowania systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego w obecnym kształcie. Perspektywy na przyszłość

Orzeczenia

Akty prawne

Bibliografia