Audiosfera miasta

Oprawa: broszurowa, Format: B5, Stron: 188, 2012 r.

Kolejny tom serii „Prace Kulturoznawcze” zatytułowany Aiosfera miasta jest zbiorem artykułów, w których autorzy opisują dźwięki występujące w miastach, przede wszystkim we Wrocławiu, ale również w Wenecji czy Londynie. Przedstawione zostały dźwięki obecne między innymi w sztuce ogrodowej, architekturze krajobrazu oraz przestrzeni domowej. Autorzy często skupiają się na konkretnych przykładach, takich jak wrocławskie instalacje dźwiękowe „(Od)głosy w zaułkach”, muzyka w ogrodach wrocławskich, aiosfera dolnośląskich wystaw rzemiosła i przemysłu, aiosfera wczesnych kin. Tom wydany pod redakcją Roberta Losiaka i Renaty Tańczuk.

 

Spis treści:

Wpowadzenie

Robert Losiak, Słuchanie miasta? Wokół koncepcji badań miejskiej aiosfery

Dźwięki w przestrzeni miasta

Sebastian Bernat, Zarządzanie krajobrazem dźwiękowym miast

Krystyna Pawłowska, Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań środek wyrazu w sztuce ogrodowej i architekturze krajobrazu

Dariusz Czaja, Szmery, szepty i krzyki. Muzyka wenecka

Ewa Kofin, Muzyka jako hałas

Robert Losiak, Foniczne ingerencje w miejskiej przestrzeni. Instalacja dźwiękowa „(Od)głosy w zaułkach”

Aiosfera w perspektywie antropologicznej

Agnieszka Janiak, Aialny wymiar codzienności. O celowości badania aiosfery przestrzeni domowej

Agata Stanisz, Aiografia i dewizualizacja antropologii w badaniu miejskiej aiosfery

Katarzyna Wala, Spacery miejskie — od badań nad fonosferą do refleksji nad wielozmysłową konstrukcjąlzkiego doświadczenia bycia-w-świecie

Aiosfera przeszłości

Maria Zduniak , Muzyka w ogrodach wrocławskich

Joanna Gul, Ogłuszający hałas i wabiąca muzyka, czyli o aiosferze dolnośląskich wystaw rzemiosła i przemysłu

Andrzej Dębski, Aiosfera wczesnych kin na przykładzie Wrocławia

Renata Tańczuk, Aiosfera powojennego Wrocławia w relacjach autobiograficznych pierwszych jego mieszkańców

Noty o autorach

 

Introduction

Robert Losiak, Listening to the city? On the concept of research into urban aiosphere

Sounds in cityscape

Sebastian Bernat, Managing the urban soundscape

Krystyna Pawłowska, Sound in the landscape as a subject of research and means of expression in garden art and landscape architecture

Dariusz Czaja, Murmurs, whispers and cries. Venetian music

Ewa Kofin, Music as noise

Robert Losiak, Aio interferences in urban space. Sound installation “Backstreet sounds”

Aiosphere in an anthropological perspective

Agnieszka Janiak, The aial dimension of everyday life. On the usefulness of stying the aiosphere of domestic space

Agata Stanisz, The aiography and devisualisation of anthropology in stying urban aiosphere

Katarzyna Wala, Walking in the city — from aiosphere research to a reflection on the multi-sensory structure of human experience of being-in-theworld

The aiosphere of the past

Maria Zduniak , Music in Wrocław gardens

Joanna Gul, Deafening noise and alluring music: On the sonic environment of Lower Silesian craft and industry exhibitions

Andrzej Dębski, The aiosphere of early cinemas as seen in Wrocław

Renata Tańczuk, The aiosphere of post-war Wrocław in autobiographical accounts of its first residents

Notes on Authors