AutoCAD 2006 i 2006 PL

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 520, 2006 rok

AutoCAD to program do komputerowego wspomagania projektowania, który od lat wyznacza standardy na rynku takich aplikacji. Z jego możliwości korzystają projektanci różnych branż, a ogromna liczba bibliotek, modułów i nakładek sprawia, że realizacja nawet najbardziej złożonych projektów przebiega szybko i sprawnie. Każda kolejna wersja AutoCAD-a jest bardziej rozbudowana. W wersji 2006 autorzy aplikacji zadbali o optymalizację znanych już użytkownikom narzędzi i zwiększenie produktywności pracy. Zmodernizowany interfejs użytkownika oraz nowe możliwości docenią nie tylko profesjonaliści, ale również ci, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie komputerowego wspomagania projektowania.

Książka "AutoCAD 2006 i 2006 PL" to wyczerpujące omówienie najnowszej edycji tej aplikacji. Każdy użytkownik AutoCAD-a, niezależnie od stopnia zaawansowania, znajdzie w niej interesujące informacje. Czytając tę książkę, nauczysz się tworzyć i modyfikować rysunki, wymiarować je, korzystać z warstw, bloków i stylów oraz drukować projekty. Poznasz zasady modelowania bryłowego, tworzenia szablonów oraz rysowania w trybie aksonometrycznym. Każde z narzędzi dostępnych w aplikacji jest dokładnie omówione, a ilustrowane przykłady ułatwiają poznanie ich w praktyce.

Interfejs użytkownika, menu i paski narzędzi
Praca z dokumentami
Układy współrzędnych
Tworzenie podstawowych obiektów i definiowanie ich właściwości
Napisy i tabelki
Rysowanie precyzyjne
Rysunek aksonometryczny
Kreskowanie
Naprawianie uszkodzonych rysunków
Techniki wymiarowania, modyfikowanie wymiarów i style wymiarowe
Modelowanie 3D i bryły ACIS

Spis treści:
Wstęp
Wprowadzenie
Uruchamianie AutoCAD-a
Ekran AutoCAD-a
Obszar rysunku
Linia statusowa
Paski narzędzi
Palety
Obszar dialogowy i linia poleceń
Menu górne
Menu kontekstowe
Menu kursora
Okna dialogowe
Kursor
Ikona układu współrzędnych LUW
Okno tekstowe
Jak komunikować się z programem
Polecenia
Wskazywanie punktów
Wskazywanie obiektów
Przestrzeń AutoCAD-a
Globalny Układ Współrzędnych - GUW (WCS)
Lokalny Układ Współrzędnych - LUW (UCS)
Współrzędne
Współrzędne prostokątne (kartezjańskie)
Współrzędne biegunowe
Współrzędne bezwzględne i względne
Domyślna orientacja osi i kierunki mierzenia kątów
Jednostki, skala i rozmiar papieru
Nowy rysunek - NOWY (NEW)
Otwarcie rysunku - OTWÓRZ (OPEN)
Wybór widoku
Zapis rysunku na dysku
Polecenie SZAPISZ (QSAVE)
Polecenie SAVEALL
Zapis rysunku pod nową nazwą - ZAPISZ (SAVE) i NZAPISZ (SAVEAS)
Kopia bezpieczeństwa
Zmiana folderu kopii bezpieczeństwa - MOVEBAK
Pomoc - POMOC (HELP)
Zamknięcie rysunku
Polecenie ZAMKNIJ (CLOSE)
Zamknięcie wszystkich rysunków - CLOSEALL
Praca w środowisku wielodokumentowym
Paleta asystenta - ASYSTENT (ASSIST)
Koniec pracy
Polecenie REZYGNUJ (END)
Polecenie QQUIT
Klawisz ESC
Rysunki na pasku zadań - TASKBAR
Nowy rysunek
Rozpoczęcie edycji nowego rysunku - NOWY (NEW)
Jednostki - JEDN (UNITS)
Granice rysunku - GRANICE (LIMITS)
Okno tworzenia rysunku
Kreator rysunku
Kreator prosty (Ustawienia szybkie (Quick Setup))
Kreator rozbudowany (Ustawienia zaawansowane)
Podstawowe obiekty AutoCAD-a
Odcinek linii prostej - LINIA (LINE)
Punkt - PUNKT (POINT)
Okrąg - OKRĄG (CIRCLE)
Łuk - ŁUK (ARC)
Polilinia - PLINIA (PLINE)
Automatyczne tworzenie polilinii - OBWIEDNIA (BOUNDARY)
Elipsa - ELIPSA (ELLIPSE)
Prostokąt - PROSTOK (RECTANG)
Wielobok - WIELOBOK (POLYGON)
Szkic - SZKICUJ (SKETCH)
Właściwości obiektów
Wybór właściwości domyślnych
Kolor
Typy linii
Okno dialogowe RODZLIN (LINETYPE)
Grubość kreski
Bieżąca i domyślna grubość kreski - SZERLIN (LWEIGHT)
Współczynnik skali linii
Globalny współczynnik skali linii - RLSKALA (LTSCALE)
Indywidualny współczynnik skali linii
Modyfikacje właściwości obiektów
Modyfikacja właściwości za pomocą list
Menedżer właściwości - CECHY (PROPERTIES)
Zamknięcie menedżera właściwości - CECHYZAMKNIJ (PROPERTIESCLOSE)
Malarz formatów - UZGCECHY (MATCHPROP)
Oglądanie rysunku
Szybkie powiększanie i przesuwanie
Szybkie powiększanie - SZOOM (RTZOOM)
Szybkie przesuwanie - NFRAGM (PAN)
Powiększanie i przesuwanie za pomocą myszy z kółkiem
Powiększanie okna prostokątnego
Przywoływanie poprzedniego powiększenia
Powiększanie do zakresu
Zakończenie szybkiego powiększania i przesuwania
Inne możliwości polecenia ZOOM
Powiększenie do zakresu obiektów - ZOOM Obiekt (ZOOM Object)
Podgląd dynamiczny - PODGLĄD (DSVIEWER)
Odświeżanie ekranu i regeneracja rysunku
Odświeżanie wszystkich rzutni - PRZERYSW (REDRAWALL)
Odświeżanie bieżącej rzutni - PRZERYS (REDRAW)
Regeneracja rysunku - REGEN
Regeneracja i odświeżenie rzutni - REGENW (REGENALL)
Wyświetlanie grubości linii
Wyświetlanie pełnoekranowe
Wypełnianie obiektów - WYPEŁNIJ (FILL)
Okno tekstowe - TEKRAN (TEXTSCR)
Widoki
Menedżer widoków - WIDOK (VIEW)
Tworzenie nowego widoku
Zmiana granic obszaru widoku
Zapis stanu warstw z widokiem
Modyfikacje rysunku
Jak wybierać obiekty?
Rozpoczynamy od wybrania polecenia
Rozpoczynamy od wybrania obiektów
Podstawowe metody wyboru obiektów
Pasek narzędzi Zmiana (Modify)
Usuwanie obiektów - WYMAŻ (ERASE)
Kopiowanie - KOPIUJ (COPY)
Szyk - SZYK (ARRAY)
Kopiowanie równoległe - ODSUŃ (OFFSET)
Odbicie lustrzane - LUSTRO (MIRROR)
Przesuwanie - PRZESUŃ (MOVE)
Obracanie - OBRÓT (ROTATE)
Dopasowanie - DOPASUJ (ALIGN)
Rozdzielanie - PRZERWIJ (BREAK)
Przedłużanie - WYDŁUŻ (EXTEND)
Ucinanie - UTNIJ (TRIM)
Zintegrowane ucinanie i przedłużanie
Automatyczne ucinanie - EXTRIM
Rozciąganie - ROZCIĄGNIJ (STRETCH)
Ścinanie narożników - FAZUJ (CHAMFER)
Zaokrąglanie - ZAOKRĄGL (FILLET)
Zmiana wielkości obiektów - SKALA (SCALE)
Modyfikacja polilinii - EDPLIN (PEDIT)
Rozbijanie obiektów
Polecenie ROZBIJ (EXPLODE)
Polecenie XPLODE
Łączenie obiektów - POŁĄCZ (JOIN)
Napisy
Napisy proste
Rysowanie napisu - DTEKST (DTEXT)
Akapit tekstowy
Tworzenie akapitu - WTEKST (MTEXT)
Edytor napisów
Wcięcia i tabulatory
Wyrównywanie poziome
Tło akapitu
Wypunktowania i listy
Znaki specjalne
Import pliku tekstowego
Wyszukiwanie i zastępowanie
Kombinacje klawiszy edytora
Wyświetlanie na wierzchu napisów - TEKSTNAWIERZCH (TEXTTOFRONT)
Styl napisu - STYL (STYLE)
Domyślny styl napisu
Modyfikacja napisów
Modyfikacja treści napisu - ODTEKST (DDEDIT)
Właściwości napisu - CECHY (PROPERTIES)
Dopasowanie szerokości napisu - TEXTFIT
Wypełnianie napisów
Markowanie napisów - MTEKST (QTEXT)
Zmiana wielkości i sposobu wyrównywania
Zmiana wielkości napisów - SKALUJTEKST (SCALETEXT)
Tworzenie zasłony - TEXTMASK
Usuwanie zasłony - TEXTUNMASK
Tabelki
Tworzenie tabel - TABELA (TABLE)
Modyfikacja tekstu w tabelce - EDYCJATABELI (TABLEDIT)
Modyfikacja tabelki za pomocą uchwytów
Wstawianie kolumn i wierszy
Usuwanie kolumn i wierszy
Obramowanie komórek
Wyrównywanie tekstu w komórkach
Styl tabelki - STYLTABELI (STYLETABLE)
Tworzenie nowego stylu
Modyfikacja stylu
Usunięcie stylu
Wybór stylu bieżącego
Wstawianie bloku do komórki
Wstawianie formuły do komórki
Rysowanie precyzyjne
Skok i węzły - USTAWIENIARYS (DSETTINGS)
Skok - SKOK (SNAP)
Siatka węzłów - SIATKA (GRID)
Tryb ortogonalny - ORTO (ORTHO)
Współrzędne punktów wpisywane z klawiatury
Punkty charakterystyczne obiektów
Wskazywanie punktów charakterystycznych
Automatyczna lokalizacja punktów charakterystycznych - OBIEKT (OSNAP)
Środek odcinka między wskazanymi punktami - MTP
Przykłady
Śledzenie (tymczasowe linie konstrukcyjne)
Śledzenie kołowe BIEGUN (POLAR)
Śledzenie punktów charakterystycznych ŚLEDZENIE (OTRACK)
Punkt względny - OD (FROM)
Anulowanie poleceń
Polecenia COFAJ (UNDO), ODTWÓRZ (REDO) i WODTWÓRZ (MREDO)
Odwołanie ostatniego polecenia - C (U)
Anulowanie odwołania polecenia - ODTWÓRZ (REDO)
Odzyskanie ostatnio skasowanego obiektu - ODDAJ (OOPS)
Uchwyty
Opcje wspólne
Rozciąganie
Przesuwanie
Obracanie
Zmiana wielkości
Odbicie lustrzane
Warstwy
Sterowanie warstwami - WARSTWA (LAYER)
Tworzenie nowej warstwy
Zaznaczanie (wybór) warstw
Wybór warstwy bieżącej
Usuwanie warstw
Zmiana nazwy warstwy
Właściwości warstw
Status warstw
Sortowanie warstw
Uwagi
Właściwości JakWarstwa (ByLayer) i JakBlok (ByBlock) i definicja bloków
Wyświetlanie warstw według nazwy
Łatwe sterowanie warstwami
Wybór warstwy obiektu
Przywoływanie poprzedniego stanu warstw - PWARSTWA (LAYERP)
Warstwa 0
Stan i właściwości warstw
Usuwanie warstw - USUŃ (PURGE)
Narzędzia pakietu Express Tools
Kopiowanie obiektów na wybraną warstwę - COPYTOLAYER
Oglądanie obiektów położonych na wybranych warstwach - LAYWALK
Zmiana warstwy - LAYMCH
Przeniesienie obiektów na bieżącą warstwę - LAYCUR
Wyłączenie wszystkich warstw z wyjątkiem wskazanej - LAYISO
Włączenie warstw wyłączonych poleceniem LAYISO - LAYUNISO
Wyłączanie warstw - LAYOFF
Kasowanie warstwy i obiektów - LAYDEL
Bloki
Definiowanie bloku - BLOK (BLOCK)
Wstawianie bloków - WSTAW (INSERT)
Wczytywanie bloku z dysku
Wstawianie bloków za pomocą Eksploratora Windows
Wstawianie bloków za pomocą palety narzędzi
Zmiana właściwości bloku w palecie
Umieszczanie bloków na palecie za pomocą centrum danych projektowych
Zastępowanie bloków - BLOCKREPLACE
Wielokrotne wstawianie bloku - WWSTAW
Rozbijanie bloku - ROZBIJ (EXPLODE)
Właściwości bloków
Edycja bloków
Redefinicja bloku
Edycja bloku - ODNEDYCJA (REFEDIT)
Dodawanie i usuwanie elementów z bloku - ODNUSTAW (REFSET)
Zakończenie edycji bloku - ODNZAMKNIJ (REFCLOSE)
Edycja właściwości bloków - CECHY (PROPERTIES)
Biblioteki bloków
Usuwanie nieużywanych bloków - USUŃ (PURGE)
Kopiowanie z użyciem schowka
Kopiowanie do schowka - KOPIUJ_S (COPYCLIP)
Kopiowanie wraz z punktem wstawienia - KOPIUJBAZA (COPYBASE)
Przeniesienie do schowka - WYTNIJ (CUTCLIP)
Wklejanie - WKLEJ (PASTECLIP)
Wklejanie jako blok - WKLEJBLOK (PASTEBLOCK)
Wklejanie w tym samym położeniu - WKLEJBLOK (PASTEBLOCK)
Bloki dynamiczne
Edytor bloków dynamicznych - BEDIT (BEDYCJA)
Parametry
Operacje
Przesuwanie
Skalowanie
Rozciąganie
Rozciąganie biegunowe
Obracanie
Odwracanie
Szyk
Przeglądanie
Dopasowanie
Stany widoczności
Rysunek aksonometryczny
Siatka aksonometryczna
Włączanie i wyłączanie siatki aksonometrycznej - USTAWIENIARYS (DSETTINGS)
Polecenie IZO (ISOPLANE)
Okrąg aksonometryczny - ELIPSA (ELLIPSE)
Kreskowanie
Kreskowanie GKRESKUJ (BHATCH)
Wybór obszaru przeznaczonego do zakreskowania
Wybór wzoru kreskowania
Podgląd kreskowania
Wykonywanie kreskowania
Skala i kąt obrotu kreskowania
Wyświetlenie granicy kreskowania
Dziedziczenie parametrów kreskowania
Kreskowanie obiektów wewnętrznych
Zaawansowane opcje kreskowania
Uwagi odnośnie kreskowania
Kreskowanie zespolone
Oddzielne kreskowania
Tolerancja przerwy - HPGAPTOL (HPGAPTOL)
Zmiana początku kreskowania
Odtworzenie obwiedni
Pole powierzchni kreskowania
Kolejność wyświetlania kreskowania
Proste kreskowanie
Kreskowanie ISO
Kreskowanie z zastosowaniem palety narzędzi
Wypełnianie obszarów
Wypełnienie gradientowe
Edycja kreskowania
Polecenie EDKRESK (HATCHEDIT)
Przycinanie kreskowania
Kolejność wyświetlania - PORZWYŚ (DRAWORDER)
Kolejność wyświetlania w zależności od koloru - CDORDER
Rysunek prototypowy (szablon)
Korzystanie z rysunku prototypowego
Tworzenie rysunku prototypowego
Położenie katalogu rysunków prototypowych
Palety
Przeciąganie obiektów z rysunku na paletę
Umieszczanie poleceń na palecie
Tworzenie nowych palet
Zmiana nazwy i usuwanie palety
Blokowanie pasków narzędzi i palet
Zapytania
Odległość - ODLEG (DIST)
Pole powierzchni i obwód - POLE (AREA)
Współrzędne punktu - ID (ID)
Naprawianie uszkodzonych rysunków
Naprawianie rysunku - NAPRAW (RECOVER)
Sprawdzanie rysunku - TEST (AUDIT)
Menedżer naprawy rysunku - NAPRAWRYSUNEK (DRAWINGRECOVERY)
Zamknięcie menedżera naprawy rysunku - NAPRAWRYSUNEKUKRYJ (DRAWINGRECOVERYHIDE)
Kopia bezpieczeństwa
Wydruk
Wydruk - KREŚL (PLOT)
Podgląd wydruku
Chowanie linii niewidocznych na wydruku
Polecenie PDRUK (PREVIEW)
Drukowanie w tle
Menedżer urządzeń drukujących - MENPLOT (PLOTTERMANAGER)
Dodanie nowego urządzenia drukującego
Edytor konfiguracji urządzenia drukującego
Informacja na temat wykonywanych wydruków - POKAŻINFODRUKU (VIEWPLOTDETAILS)
Rozmieszczenia wydruku
Przestrzeń papieru, ustawienia strony i arkusze rozmieszczenia
Włączanie przestrzeni papieru
Przełączanie pomiędzy przestrzeniami
Ustawienia strony - USTAWIENIASTR (PAGESETUP)
Kreator rozmieszczeń wydruku - KREATORARKUSZA (LAYOUTWIZARD)
Rozmieszczenia wydruku - ARKUSZ (LAYOUT)
Tworzenie nowych arkuszy
Usuwanie arkuszy
Zmiana nazwy arkusza
Kopiowanie i przesuwanie arkuszy
Szybka zmiana aktywnego arkusza
Rzutnie
Tworzenie rzutni - RZUTNIE (VPORTS)
Widok w rzutniach
Edycja obiektów w rzutniach
Skala stosowana w rzutniach
Włączanie i wyłączanie rzutni
Przycinanie rzutni - PRZYTRZUT (VPCLIP)
Cieniowanie i chowanie linii niewidocznych w rzutni
Usuwanie rzutni
Ustawienia strony
Menedżer ustawień strony - USTAWIENIASTR (PAGESETUP)
Przypisywanie ustawień strony do arkusza
Tworzenie nowych ustawień strony
Modyfikacja ustawień strony
Wczytywanie ustawień strony z innego rysunku
Usuwanie ustawień strony
Zmiana nazwy ustawień strony
Wymiarowanie
Nazwy elementów wymiaru
Wymiary liniowe - WYMLINIOWY (DIMLINEAR)
Wymiar dopasowany - WYMNORMALNY (DIMALIGNED)
Wymiarowanie długości łuku - WYMŁUK (DIMARC)
Wymiarowanie promienia - WYMPROMIEŃ (DIMRADIUS)
Ucięty wymiar promienia - WYMSKRÓCONY (DIMJOGGED)
Wymiarowanie średnicy - WYMŚREDNICA (DIMDIAMETER)
Środek okręgu i linie środkowe - WYMCENTRUM (DIMCENTER)
Wymiarowanie kątów - WYMKĄTOWY (DIMANGULAR)
Wymiarowanie współrzędnych - WYMWSPÓŁRZ (DIMORDINATE)
Łańcuch wymiarowy od linii bazowej - WYMBAZA (DIMBASELINE)
Szeregowy łańcuch wymiarowy - WYMSZEREG (DIMCONTINUE)
Szybkie wymiarowanie - SWYMIAR (QDIM)
Edycja punktów wymiarowych
Linia odniesienia z opisem - SLODNIES (QLEADER)
Tolerancje kształtu
Wymiarowanie zespolone
Nieciągłe linie wymiarowe
Pomocnicze linie wymiarowe o stałej długości
Korzystaj z punktów charakterystycznych
Umieszczanie wymiarów na osobnych warstwach
Wyświetlanie na wierzchu napisów i wymiarów - TEKSTNAWIERZCH (TEXTTOFRONT)
Edycja wymiarów
Menu kontekstowe
Odwrócenie strzałki wymiarowej
Edycja wymiarów za pomocą uchwytów
Polecenie WYMEDYCJA (DIMEDIT)
Polecenie WYMEDTEKST (DIMTEDIT)
Zmiana treści napisu wymiarowego - ODTEKST (DDEDIT)
Style wymiarowe
Menedżer stylów wymiarowych - WYMSTYL (DIMSTYLE)
Bieżący (aktualny) styl wymiarowy
Nowy styl wymiarowy
Usunięcie stylu wymiarowego
Zmiana nazwy stylu wymiarowego
Modyfikacja stylu wymiarowego
Porównanie stylów wymiarowych
Modyfikacje stylu wymiarowego
Niewielkie zmiany stylu wymiarowego
Linie (Lines)
Symbole i strzałki (Symbols and Arrows)
Napis wymiarowy - Tekst (Text)
Dopasowanie (Fit)
Jednostki podstawowe (Primary Units)
Jednostki dodatkowe (Alternate Units)
Tolerancje (Tolerances)
Polecenie WYMZMIEŃ (DIMOVERRIDE)
Układy współrzędnych
Sterowanie układami współrzędnych
Polecenie LUW (UCS)
Pasek narzędzi LUW II (UCS II )
Menedżer układów współrzędnych - MENLUW (UCSMAN)
Zakładka Nazwane LUW (Named UCSs)
Zakładka Ortogonalne LUW (Orthographic UCSs)
Parametry - zakładka Ustawienia (Settings)
Układ współrzędnych w rzutni
Marker układu współrzędnych - LUWSYMB (UCSICON)
Reguła prawej dłoni
Przykłady
Przykład 2D
Przykład 3D
Oglądanie rysunku w przestrzeni
Interaktywne wodzenie kamery - 3DORBITA (3DORBIT)
Przesuwanie i powiększanie
Zmiana odległości - 3DODLEG (3DDISTANCE)
Wprawianie w ruch - 3DCORBIT (3DCORBIT)
Kierunki ortogonalne
Widok z góry
Polecenie PLAN (PLAN)
Chowanie linii - UKRYJ (HIDE)
Linie niewidoczne
Parametry linii niewidocznych - USTAWLU (HLSETTINGS)
Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej
Modele szkieletowe, ściankowe i bryłowe
Filtry współrzędnych
Elementy płaskie w przestrzeni
Poziom i wysokość pogrubienia
Wysokość pogrubienia jako właściwość obiektu
Modele krawędziowe
Odcinek trójwymiarowy - LINIA (LINE)
Polilinia trójwymiarowa - 3WPLINIA (3DPOLY)
Modele ściankowe
Ścianka - 3WPOW (3DFACE)
Siatka
Powierzchnia prostokreślna - POWPROST (RULESURF)
Powierzchnia walcowa- POWWALC (TABSURF)
Powierzchnia obrotowa - POWOBROT (REVSURF)
Powierzchnia krawędziowa - POWKRAW (EDGESURF)
Siatki
Predefiniowane obiekty siatkowe
Siatka - SIATKA3W (3DMESH)
Modyfikacja obiektów 3D
Płaszczyzna XY
Szyk 3D - 3DSZYK (3DARRAY)
Zmiana położenia obiektów w przestrzeni
Kopiowanie i przesuwanie
Zmiana wielkości
Dopasowanie - DOPASUJ (ALIGN)
Obrót - OBROTY3D (ROTATE3D)
Odbicie lustrzane - LUSTRO3D (MIRROR3D)
Uchwyty
Rozbijanie obiektów 3D - EXPLODE (EXPLODE)
Modelowanie bryłowe ACIS
Bryły proste
Prostopadłościan - KOSTKA (BOX)
Kula - SFERA (SPHERE)
Walec - WALEC (CYLINDER)
Stożek - STOŻEK (CONE)
Klin - KLIN (WEDGE)
Torus - TORUS (TORUS)
Bryły złożone
Suma brył - SUMA (UNION)
Różnica brył - RÓŻNICA (SUBTRACT)
Część wspólna brył - ILOCZYN (INTERSECT)
Część wspólna brył - PRZENIKANIE (INTERFERE)
Pogrubianie - WYCIĄGNIJ (EXTRUDE)
Pogrubianie wzdłuż kierownicy - WYCIĄGNIJ (EXTRUDE)
Obracanie - PRZEKRĘĆ (REVOLVE)
Przyczepianie LUW (UCS) do ścianki bryły
Wyświetlanie brył
Gęstość linii - zmienna Isolines
Gęstość siatki - zmienna Facetres
Wyświetlanie konturów - zmienna Dispsilh
Siatkowa reprezentacja walców i stożków - zmienna Facetratio
Modyfikacja brył
Ścinanie krawędzi - FAZUJ (CHAMFER)
Zaokrąglanie krawędzi - ZAOKRĄGL (FILLET)
Przekrój - PRZEKRÓJ (SECTION)
Przecięcie - PŁAT (SLICE)
Rzutnie w przestrzeni modelu
Konfiguracja rzutni - RZUTNIE (VPORTS)
Tworzenie konfiguracji rzutni
Wybór zapisanej wcześniej konfiguracji rzutni
Układ współrzędnych w rzutni
Skróty
Skróty poleceń w wersji polskiej
Skróty poleceń w wersji angielskiej
Skróty klawiaturowe
Skorowidz