AutoCAD 2008 i 2008 PL

Oprawa: miękka, Format: 16,8x23,7 cm, Stron: 528, 2008 rok

AutoCAD to program do komputerowego wspomagania projektowania, który od lat wyznacza standardy na rynku takich aplikacji. Z jego możliwości korzystają projektanci różnych branż, a ogromna liczba bibliotek, modułów i nakładek sprawia, że realizacja nawet najbardziej złożonych projektów przebiega szybko i sprawnie. Każda kolejna wersja AutoCAD-a jest bardziej rozbudowana. W wersji 2008 autorzy aplikacji zadbali o optymalizację znanych już użytkownikom narzędzi i zwiększenie produktywności pracy. Zmodernizowany interfejs użytkownika oraz nowe możliwości docenią nie tylko profesjonaliści, ale również ci, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie komputerowego wspomagania projektowania.

Książka „AutoCAD 2008 i 2008 PL” to wyczerpujące omówienie najnowszej edycji tej aplikacji. Każdy użytkownik AutoCAD-a, niezależnie od stopnia zaawansowania, znajdzie w niej interesujące informacje. Czytając tę książkę, nauczysz się tworzyć i modyfikować rysunki, wymiarować je, korzystać z warstw, bloków i stylów oraz drukować projekty. Poznasz zasady modelowania bryłowego, tworzenia szablonów oraz rysowania w trybie aksonometrycznym. Każde z narzędzi dostępnych w aplikacji jest dokładnie omówione, a ilustrowane przykłady ułatwiają poznanie ich w praktyce.

Interfejs użytkownika, menu i paski narzędzi
Praca z dokumentami
Układy współrzędnych
Tworzenie podstawowych obiektów i definiowanie ich właściwości
Napisy i tabelki
Rysowanie precyzyjne
Rysunek aksonometryczny
Kreskowanie
Naprawianie uszkodzonych rysunków
Techniki wymiarowania, modyfikowanie wymiarów i style wymiarowe
Modelowanie 3D i bryły ACIS
Poznaj najnowszą wersję narzędzia, które zrewolucjonizowało pracę projektantów na całym świecie.

Spis treści:

Wprowadzenie  

Uruchamianie AutoCAD-a

Ekran AutoCAD-a

Obszar rysunku

Linia statusowa

Paski narzędzi

Palety

Obszar dialogowy i linia poleceń 

Menu górne

Menu kontekstowe

Menu kursora

Kursor

Klawisz ESC 

Wprowadzanie dynamiczne

Przestrzeń AutoCAD-a

Globalny Układ Współrzędnych – GUW (WCS)

Lokalny Układ Współrzędnych – LUW (UCS)

Współrzędne  

Współrzędne prostokątne (kartezjańskie)

Współrzędne biegunowe

Współrzędne bezwzględne i względne

Domyślna orientacja osi i kierunki mierzenia kątów

Jednostki, skala i rozmiar papieru

Tworzenie nowego rysunku – NOWY (NEW)

Otwarcie rysunku – OTWÓRZ (OPEN)

Zapis rysunku na dysku

Polecenie SZAPISZ (QSAVE)

Polecenie SAVEALL

Zapis rysunku pod nową nazwą – ZAPISZ (SAVE) i NZAPISZ (SAVEAS)

Pomoc – POMOC (HELP)

Zamknięcie rysunku  

Polecenie ZAMKNIJ (CLOSE)

Zamknięcie wszystkich rysunków – CLOSEALL

Koniec pracy

Polecenie REZYGNUJ (END)

Polecenie QQUIT

Jednostki – JEDN (UNITS)

Granice rysunku – GRANICE (LIMITS)

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Odcinek linii prostej – LINIA (LINE)

Punkt – PUNKT (POINT)

Okrąg – OKRĄG (CIRCLE)

Łuk – ŁUK (ARC)

Polilinia – PLINIA (PLINE)

Automatyczne tworzenie polilinii – OBWIEDNIA (BOUNDARY)

Elipsa – ELIPSA (ELLIPSE)

Prostokąt – PROSTOK (RECTANG)

Wielobok – WIELOBOK (POLYGON)

Właściwości obiektów  

Wybór właściwości domyślnych

Kolor

Typy linii

Okno dialogowe RODZLIN (LINETYPE)

Grubość kreski

Bieżąca i domyślna grubość kreski – SZERLIN (LWEIGHT)

Współczynnik skali linii

Globalny współczynnik skali linii – RLSKALA (LTSCALE)

Indywidualny współczynnik skali linii

Modyfikacje właściwości obiektów

Modyfikacja właściwości za pomocą list

Menedżer właściwości – WŁAŚCIWOŚCI (PROPERTIES)

Zamknięcie menedżera właściwości

– WŁASCIWOŚCIZAMKNIJ (PROPERTIESCLOSE)

Malarz formatów – UZGWŁAŚCIWOŚCI (MATCHPROP)

Oglądanie rysunku  

Szybkie powiększanie i przesuwanie

Szybkie powiększanie – SZOOM (RTZOOM)

Szybkie przesuwanie – NFRAGM (PAN)

Powiększanie i przesuwanie za pomocą myszy z kółkiem

Powiększanie okna prostokątnego

Przywoływanie poprzedniego powiększenia

Powiększanie do zakresu

Zakołczenie szybkiego powiększania i przesuwania

Powiększanie do zakresu obiektów – ZOOM Obiekt (ZOOM Object)

Inne możliwości polecenia ZOOM

Podgląd dynamiczny – PODGLĄD (DSVIEWER)

Odświeżanie ekranu i regeneracja rysunku

Odświeżanie wszystkich rzutni – PRZERYSW (REDRAWALL)

Odświeżanie bieżącej rzutni – PRZERYS (REDRAW)

Regeneracja rysunku – REGEN (REGEN)

Regeneracja i odświeżenie rzutni – REGENW (REGENALL)

Wyświetlanie grubości linii

Wyświetlanie pełnoekranowe

Wypełnianie obiektów – WYPEàNIJ (FILL)

Okno tekstowe – TEKRAN (TEXTSCR)

Widoki

Menedżer widoków – WIDOK (VIEW)

Tworzenie nowego widoku

Zmiana granic obszaru widoku

Zapis stanu warstw z widokiem

Modyfikacje rysunku  

Jak wybierać obiekty?

Rozpoczynamy od wybrania polecenia

Rozpoczynamy od wybrania obiektów

Podstawowe metody wyboru obiektów

Pasek narzędzi Zmiana (Modify)

Usuwanie obiektów – WYMAŻ (ERASE)

Kopiowanie – KOPIUJ (COPY)

Szyk – SZYK (ARRAY)

Kopiowanie równoległe – ODSUŃ (OFFSET)

Odbicie lustrzane – LUSTRO (MIRROR)

Przesuwanie – PRZESUŃ (MOVE)

Obracanie – OBRÓT (ROTATE)

Dopasowanie – DOPASUJ (ALIGN)

Rozdzielanie – PRZERWIJ (BREAK)

Przedłużanie – WYDŁUŻ (EXTEND)

Ucinanie – UTNIJ (TRIM)

Zintegrowane ucinanie i przedłużanie

Automatyczne ucinanie – EXTRIM

Rozciąganie – ROZCIĄGNIJ (STRETCH)

Ścinanie narożników – FAZUJ (CHAMFER)

Zaokrąglanie – ZAOKRĄ GL (FILLET)

Zmiana wielkości obiektów – SKALA (SCALE)

Modyfikacja polilinii – EDPLIN (PEDIT)

Rozbijanie obiektów

Polecenie ROZBIJ (EXPLODE)

Polecenie XPLODE

Łączenie obiektów – POŁĄCZ (JOIN)

Napisy

Napisy proste

Rysowanie napisu prostego – DTEKST (DTEXT)

Akapit tekstowy

Tworzenie akapitu – WTEKST (MTEXT)

Edytor napisów

Parametry akapitu

Wyrównywanie poziome

Tło akapitu

Wypunktowanie i numerowanie

Znaki specjalne

Import pliku tekstowego

Wyszukiwanie i zastępowanie

Kombinacje klawiszy edytora

Wyświetlanie na wierzchu napisów 

– TEKSTNAWIERZCH (TEXTTOFRONT)

Styl napisu – STYL (STYLE)

Bieżący styl napisu

Modyfikacja napisów

Modyfikacja treści napisu – ODTEKST (DDEDIT)

Właściwości napisu

Dopasowanie szerokości napisu – TEXTFIT

Wypełnianie napisów

Markowanie napisów – MTEKST (QTEXT)

Zmiana wielkości i sposobu wyrównywania

Zmiana wielkości napisów – SKALUJTEKST (SCALETEXT)

Tworzenie zasłony – TEXTMASK

Usuwanie zasłony – TEXTUNMASK

Tabelki

Tworzenie tabel – TABELA (TABLE)

Modyfikacja tekstu w tabelce – EDYCJATABELI (TABLEDIT)

Modyfikacja tabelki za pomocą uchwytów

Wstawianie kolumn i wierszy

Usuwanie kolumn i wierszy

Obramowanie komórek

Wyrównywanie tekstu w komórkach

Styl tabelki – STYLTABELI (STYLETABLE)

Tworzenie nowego stylu tabelki

Modyfikacja stylu

Usunięcie stylu

Wybór stylu bieżącego

Wstawianie bloku do komórki

Wstawianie formuły do komórki

Rysowanie precyzyjne

Skok i węzły – USTAWIENIARYS (DSETTINGS)

Skok – SKOK (SNAP)

Siatka węzłów – SIATKA (GRID)

Tryb ortogonalny – ORTO (ORTHO)

Współrzędne punktów wpisywane z klawiatury

Punkty charakterystyczne obiektów

Wskazywanie punktów charakterystycznych

Automatyczna lokalizacja punktów charakterystycznych 

– OBIEKT (OSNAP)

_Środek odcinka między wskazanymi punktami – MTP
Przykłady 
Śledzenie (tymczasowe linie konstrukcyjne)
Śledzenie kołowe (biegunowe)
Śledzenie punktów charakterystycznych ŚLEDZENIE (OTRACK)
Punkt względny – OD (FROM)
Anulowanie poleceń
Polecenia COFAJ (UNDO), ODTWÓRZ (REDO)
i WODTWÓRZ (MREDO)
Odwołanie ostatniego polecenia – C (U) 

Uchwyty 

Opcje wspólne

Rozciąganie

Przesuwanie

Obracanie

Zmiana wielkości

Odbicie lustrzane

Warstwy

Sterowanie warstwami – WARSTWA (LAYER)

Tworzenie nowej warstwy

Zaznaczanie (wybór) warstw

Wybór warstwy bieżącej

Usuwanie warstw

Zmiana nazwy warstwy

Właściwości warstw

Status warstw

Sortowanie warstw

Uwagi

Właściwości JakWarstwa (ByLayer) i JakBlok (ByBlock) 

i definicja bloków

Wyświetlanie warstw według nazwy

Łatwe sterowanie warstwami

Wybór warstwy obiektu

Przywoływanie poprzedniego stanu warstw – PWARSTWA (LAYERP)

Warstwa 0

Stan i właściwości warstw

Usuwanie warstw – USUŃ (PURGE)

Pasek narzędzi Warstwy II

Kopiowanie obiektów na wybraną warstwę