Badania zachowania się gruntów spoistych poddanych obciążeniom cyklicznym w zakresie małych odszktałceń

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm,  Stron: 216, 2010 rok, rysumki i fotografie barwne i czarno-białe
 
Problematyka związana z bardzo małymi i małymi odkształceniami sięga początku lat siedemdziesiątych. Wtedy to podjęto szerokie badania własciwości odpowiedzi gruntu na obciążenia dynamiczne. Ta publikacja poświęcona jest w całości badaniom zachowania się gruntów spoistych poddanych obciążeniom.


 
Spis treści:
Oznaczenia (po polsku)
Oznaczenia (po angielsku)
1. Wprowadzenie
1.1. Przedmiot rozważań
1.2. Cel naukowy pracy
1.3. Układ pracy

2. Zjawiska w zakresie małych odkształceń - aktualny stan wiedzy
2.1. Koncepcja dynamicznych i statycznych modułów scinania i odkształcania objętościowego w zakresie małych odkształceń

3. Zachowanie się gruntów spoistych pod obciążeniami cyklicznymi - obecny stan badań
3.1. Ogólna charakterystyka procesów cyklicznych
3.2. Rozwój badań gruntów spoistych obciążonych cyklicznie
3.2.1. Wpływ prekonsolidacji na zachowanie się gruntów spoistych
3.2.2. Wpływ amlity dewiatora naprężenia na zachowanie się gruntu spoistego
3.2.3. Wpływ prędkości obciążania i częśtotliwości na zachowanie się gruntu spoistego
3.3. Typowe przypadki obciążeń cyklicznych

4. Aparatura i procedury badawcze
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Zmodyfikowana komora aparatu trójosiowego
4.3. System lokalnego pomiaru odkształceń
4.4. Automatyczna rejestracja danych
4.5. Stanowisko badawcze w Katedrze Geotechniki Politechniki Śląskiej

5. Badany materiał
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Przerobiona struktura gruntu
5.3. Jednorodność faktury
5.4. Identyfikacja materiału

6. Przygotowanie próbek do badań trójosiowych
6.1. Wpływ wybranych czynników na wiarygodność otrzymywanych wyników
6.2. Przygotowanie i wstępna konsolidacja pasty
6.3. Nasycanie próbek
6.3.1. Uwagi wstępne
6.3.2. Znaczenie pełnego nasycenia gruntu przy wyznaczaniu parametrów mechanicznych
6.3.3. Metoda ciśnienia wyrównawczego
6.3.4. Procedura nasycania płytek - uwagi ogólne
6.3.5. Nasycanie próbek - tok postępowania
6.4. Konsolidacja właściwa

7. Badania własne
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Program badań
7.3. Charakterystyka odpowiedzi na obciążenia cykliczne w zbadanych przypadkach
7.3.1. Stała amplita
7.3.2. Wybrane złożone procesy
7.4. Wpływ parametrów procesu cyklicznego na zależność "Gs - (E1 lub q)"
7.4.1. Uwagi wstępne
7.4.2. Stała amplita
7.4.2.1. Wpływ wielkości amlity na moduł ścinania Gs
7.4.2.2. Wpływ początkowego poziomu odprężenia na moduł ścinania Gs
7.4.2.3. Wpływwspólczynnika prekonsolidacji OCR na moduł ścinania Gs
7.4.2.4. Wpływ efektywnegonaprężenia bocznego alfa 3 na moduł ścinania Gs
7.4.2.5. Wpływ prędkości przemieszczenia na moduł ścinania Gs
7.4.2.6. Wpływ liczby cykli na moduł scinania Gs
7.4.2.7. Wskaźnik liniowości L dla rozkładu sztywności

8. Wnioski końcowe i podsumowanie rozprawy
Wyniki badań
Załącznik 1 - Identyfikacja materiału
Załącznik 2 - Wyniki badań trój osiowych

Bibliografia
Streszczenie po polsku
Streszczenie po angielsku