Beton i jego technologie

  • Dodaj recenzję:
    (Zobacz recenzje)
  • Producent: PWN
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 96,00 zł

ISBN 978-83-01-18210-6

Okładka: miękka, Format: 16,5x24 cm, Stron: 520, rok wydania 2015 r.

Wznowienie znakomitego opracowania na temat technologii betonu uwzgledniające normę PN-EN 206-1. W książce omówiono podstawowe zagadnienia związane z betonem – materiałem budowlanym, podlegającym ciągłemu oskonalaniu i modyfikacji składu oraz technologii. Książka o charakterze praktycznym, uwzględniająca najważniejsze osiągnięcia z zakresu technologii betonu i obowiązujące przepisy normowe. Autor wykorzystał w książce informacje uzyskane podczas wyjazdów do Belgii, Finlandii, Szwecji, Norwegii, b. Czechosłowacji, Afryki Zachodniej i USA.

Książka przeznaczona dla stentów i wykładowców wydziałów budowlanych wyższych uczelni technicznych oraz dla inżynierów praktyków.

Spis treści:
Przedmowa 
Przedmowa do wydania trzeciego 
SymboIe i skróty 

1. WPROWADZENIE 
1.1. Rys historyczny rozwoju betonu 
1.2. Ważniejsze określenia 
1.3. Postępowanie w robotach betonowych 
1.4. Zasadniczy podział betonów 
1.4.1. Podział ze względu na gęstość objętościową (Pu) 
1.4.2. Podział ze względu na przeznaczenie w konstrukcji 
1.4.3. Podział ze względu na technologiczne warunki pracy 
1.4.4. Podział ze względu na miejsce urabiania mieszanki 
1.4.5. Nazwy betonów 

2. SPOIWO 
2.1. Pojęcie spoiwa 
2.2. Rodzaje spoiw 
2.2.1. Spoiwa powietrzne 
2.2.2. Spoiwa hydrauliczne 
2.2.3. Spoiwa żywiczne 
2.2.4. Spoiwa bitumiczne 
2.3. Dodatki do cementu 
2.4. Cement 
2.4.1. Uwagi wstępne 
2.4.2. Charakterystyka chemiczna cementu 
2.4.3. Znaczenie składu chemicznego cementu 
2.4.4. Postępowanie w praktyce przy wyborze cementu 
2.4.5. Podział cementów
2.4.6. Skład chemiczny cementów powszechnego użytku 
2.5. Cement portlandzki - CEM I 
2.6. Cementy z grupy CEM II (portlandzkie mieszane) 
2.7. Cement hutniczy - CEM III
2.8. Cement pucolanowy - CEM IV i wieloskładnikowy - CEM V 
2.9. Właściwości cementów powszechnego użytku
2.10. Cement szybkotwardniejący 
2.11. Cement portlandzki szybkowiążący 
2.12. Cement belitowy 
2.13. Cement niskokaloryczny
2.14. Cement wysokoalkaliczny
2.15. Cement do budowy mostów 
2.16. Cement do budowy dróg 
2.17. Cement hydrotechniczny 
2.18. Cement dla górnictwa 
2.19. Cement wiertniczy 
2.20. Cement biały i cementy innych kolorów 
2.21. Cement plastyfikowany 
2.22. Cement hydrofobudowy 
2.23. Cement siarczanowo-żużlowy 
2.24. Cement ekspansywny
2.25. Cement glinowy 
2.26. Cement bezgipsowy
2.27. Starzenie się cementów
2.28. Transport cementu 
2.29. Przechowywanie cementu

3. ZACZYN CEMENTOWY 
3.1. Opis ogólny 
3.2. Właściwości reologiczne zaczynu 
3.3. Proces dojrzewania zaczynu cementowego 
3.4. Stopień i zakres hydratacji ziaren cementowych 
3.5. Struktura stwardniałego zaczynu cementowego 
3.6. Ciepło hydratacji
3.7. Wpływ miałkości, temperatury i wilgotności na proces dojrzewania 
3.8. Kształtowanie się fizykochemicznych właściwości zaczynu w miarę jego dojrzewania 
3.9. Odkształcalność 
3.9.1. Skurcz wewnętrzny 
3.9.2. Skurcz zewnętrzny 
3.9.3. Odkształcalność termiczna 
3.9.4. Odkształcenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych 
3.10. Charakterystyka i celowość badania cementu 
3.10.1. Właściwości przewidziane do badań 
3.10.2. Czas wiązania 
3.10.3. Zmiana objętości 
3.10.4. Stopień rozdrobnienia 
3.10.5. Skurcz 
3.10.6. Wytrzymałość na ściskanie 
3.10.7. Cement zwietrzały _ ocena i postępowanie 
3.10.8. Fałszywe wiązanie 
3.11. Podsumowująca analiza właściwości zaczynu 

4. KRUSZYWO 
4.1. Kruszywo jako składnik betonu
4.2. Podział kruszyw 
4.3. Określenie ważniejszych nazw i pojęć 
4.4. Powstawanie ziaren 
4.5. Charakterystyka ziaren kruszywa 
4.6. Rodzaje skał, z których pochodzi kruszywo do betonów zwykłych 
4.7. Ogólna charakterystyka skał 
4.8. Właściwości fizyczne skał 
4.9. Szczególne cechy skał 
4.10. Wymagania techniczne dla kruszyw do betonu 
4.11. Wymagania wobec kruszyw łamanych 
4.12. Granulometryczna charakterystyka kruszyw 
4.12.1. Ważniejsze pojęcia
4.12.2. Wymagania normy 
4.12.3. Optymalne uziarnienie 
4.12.4. Krzywa uziarnienia .
4.12.5. Ograniczenie największej średnicy ziaren kruszywa 
4.12.6. Sporządzenie krzywej uziarnienia 
4.12.7. Sposoby doboru uziarnienia 
4.12.8. Granice krzywych przesiewu 
4.12.9. Dobór uziarnienia metodą kolejnych przybliżeń (iteracji) 
4.12.10. Szczególne przypadki komponowania kruszyw 
4.12.11. Powierzchnia właściwa kruszywa 
4.13. Produkcja kruszywa skalnego 
4.13.1. Produkcja kruszywa naturalnego 
4.13.2. Produkcja kruszywa łamanego
4.13.3. Produkcja kruszywa betonowego (z recyklingu) 
4.14. Transport kruszywa 
4.15. Składowanie kruszywa 
4.16. Istota badań kruszyw skalnych 

5. WODA ZAROBOWA 
5.1. Warunki dopuszczenia wody do zarabiania betonu 
5.2. Ilość wody zarobowej 
5.3. Wodożądność składników betonu 
5.4. Woda w stosie kruszywa 
5.5. Doświadczalne wyznaczenie wodożądności kruszywa 

6. WłAŚCIWOŚCI MIESZANKI BETONOWEJ 
6.1. Ogólna charakterystyka 
6.2. Właściwości mieszanki betonowej 
6.2.1. Urabialność 
6.2.2. Konsystencja 
6.2.3. Zdolność do zagęszczania 
6.2.4. Uwagi dodatkowe 

7. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE - PODSTAWOWA CECHA BETONU ZWYKŁEGO 
7.1. Określenia 
7.2. Warunki wykonywania 
7.3. Warunki dojrzewania 
7.4. Klasa betonu 
7.5. Wytrzymałość charakterystyczna fek
7.6. Wytrzymałość średnia 
7.7. Współzależność wytrzymałości charakterystycznej i średniej 
7.8. Ustalanie wytrzymałości średniej w celu zaprojektowania założonej klasy betonu
7.9. Związek pomiędzy wytrzymałością średnią a składem betonu 
7.10. Optymalna ilość zaczynu 
7.11. Dodatkowe informacje 

8. WPROWADZENIE DO PROJEKTOWANIA BETONU ZWYKŁEGO 
8.1. Podstawowe określenia 
8.2. Podział betonu zwykłego na grupy projektowania 
8.3. Określenie dobrze zaprojektowanego betonu 
8.4. Tok postępowania przy projektowaniu betonu 
8.5. Dobór konsystencji 
8.6. Dobór rodzaju cementu 
8.7. Dobór rodzaju kruszywa 
8.8. Badania przydatności i cech charakterystycznych składników 
8.9. Graniczne ilości cementu 
8.10. Podstawa projektowania ilości składników 
8.11. Klasyfikacja metod projektowania 

9. PROJEKTOWANIE SKŁADU BETONU KLAS ~ C20/25 
9 .1. Metody obliczeniowe 
9.1.1. Metody trzech równań 
9.1.2. Metoda B. Bukowskiego 
9.1.3. Metoda T. Kluza-K. Eymana 
9.104. Metody czterech równań 
9.1.5. Metoda punktu piaskowego 
9.1.6. Metoda dwustopniowego otulenia W. Paszkowskiego 
9.1.7. Metoda dwustopniowego otulenia według B. Kopycińskiego 
9.1.8. Metoda dwustopniowego przepełnienia B. Kopycińskiego 
9 .2. Metody doświadczalne 
9.2.1. Idea metod 
9.2.2. Metoda znanego zaczynu 
9.3. Szczególne sposoby projektowania 
9.3.1. Projektowanie według "recepty podanej graficznie" 
9.3.2. Projektowanie według "recepty podanej tabelarycznie" 
9.3.3. Projektowanie ze wspomaganiem komputerowym 
904. Sprawdzenie zaprojektowanego składu betonu 
9.5. Uwzględnienie w projektowaniu betonu dodania domieszki 
9.6. Roboczy skład betonu - recepta robocza 

10. PROJEKtOWANIE BETONÓW KLAS OD C25/30 DO C45/50 
10.1. Uwagi wstępne 
10.2. Wymagania dotyczące składników betonu 
10.3. Charakterystyka zaczynu 
10.4. Dobór uziarnienia kruszywa 
10.5. Postępowanie przy projektowaniu 

11. PROJEKTOWANIE BETONÓW WYSOKICH KLAS ~ C50/60 
11.1. Wprowadzenie 
11.2. Istota sposobu uzyskiwania betonów wysokich klas 
11.3. Przykładowe składy betonów ustalone przez autora bądź zaczerpnięte z literatury krajowej 
11.4. Szczególne właściwości BWW 
11.5. Organizacyjne zasady postępowania w projektowaniu składu betonu (kompetencje kadry) 

12. PROJEKTOWANIE BETONU, KTÓRY BĘDZIE WYKONYWANY W WARUNKACH PRYMITYWNYCH 
12.1. Postępowanie zasadnicze 
12.2. Informacje pomocnicze

13. DOMIESZKI 
13.1. Określenie 
13.2. Podział 
13.3. Ocena
13.4. Domieszki polepszające urabialność mieszanki betonowej
13.4.1. Domieszki upłynniające przez zwilżanie 
13.4.2. Superplastyfikatory 
13.4.3. Cel stosowania plastyfikatorów 
13.5. Domieszki napowietrzające 
13.6. Domieszki regulujące wiązanie 
13.6.1. Domieszki opóźniające wiązanie 
13.6.2. Domieszki przyspieszające wiązanie i twardnienie 
13.7. Domieszki uszczelniające przeciw przenikaniu wody
13.8. Domieszki podwyższające mrozoodporność 
13.9. Domieszki barwiące 
13.10. Domieszki spulchniające 
13.11. Inne domieszki 

14. DODATKI
14.1. Dodatki pylaste
14.1.1. Popiół lotny jako dodatek 
14.1.2. Żużel wielkopiecowy jako dodatek 
14.1.3. Pył krzemionkowy jako dodatek 
14.1.4. Mączki skalne jako dodatek 
14.1.5. Bentonit jako dodatek 
14.2. Dodatki okruchowe 
14.3. Żywice syntetyczne jako dodatki
14.4. Dodatki uodporniające na oddziaływania mechaniczne 
14.5. Dodatki kompleksowe 
14.6. Projektowanie betonów z domieszkami i dodatkami 
14.7. Uwagi technologiczne dotyczące domieszek i dodatków 

15. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE BETONU 
15.1. Określenia 
15.2. Rodzaje właściwości
15.3. Wytrzymałość na ściskanie i jej kształtowanie 
15.3.1. Czynniki składowe wytrzymałości betonu na ściskanie 
15.3.2. Rodzaje przyczepności 
15.3.3. Strefa stykowa zaczynu z kruszywem 
15.3.4. Mechanizm i przebieg niszczenia próbki zgniatanej 
15.3.5. Wzór wytrzymałościowy Fereta 
15.3.6. Określanie wytrzymałości 28-dniowej na podstawie wytrzymałości wcześniejszej 
15.3.7. Rozwój wytrzymałości po 28 dniach 
15.3.8. Rozwój wytrzymałości betonów klas 2- C50/60 
15.3.9. Wpływ kształtu i wielkości elementu na ocenę wytrzymałości 
15.3.10. Wytrzymałość przy miejscowym docisku 
15.3.11. Wytrzymałość przy ściskaniu wieloosiowym 
15.3.12. Wytrzymałość w przypadku obciążeń pulsujących (dynamicznych) 
15.3.13. Czynniki wpływające na chwilowe zmiany wytrzymałości na ściskanie 
15.3.14. Wpływ temperatury 
15.3.15. Wpływ wilgoci 
15.3.16. Wytrzymałość betonu w warunkach kriogenicznych 
15.4. Wytrzymałość na rozciąganie 
15.4.1. Badanie na osiowe rozciąganie (fI) 
15.4.2. Badanie na zginanie (fg)
15.4.3. Badanie na łupanie (fł) 
15.4.4. Współzależność wielkości fl; fg i fł 
15.5. Specjalne właściwości wytrzymałościowe 
15.5.1. Wytrzymałość na skręcanie (fskr)
15.5.2. wytrzymałość na ścinanie (ft) 
15.5.3. Wytrzymałość arowa (fu)
15.5.4. Odporność na ścieranie 
15.5.5. Odporność na wysoką temperaturę 
15.5.6. Przyczepność do stali 
15.6. Odkształcalność 
15.6.1. Skurcz 
15.6.2. Skurcz karbonizacyjny 
15.6.3. Odkształcalność termiczna 
15.6.4. Odkształcenia pod rosnącym obciążeniem 
15.7. Moduł sprężystości E 
15.8. Naprężenia krytyczne
15.9. Pełzanie 
15.9.1 Zjawiska zachodzące w strukturze betonu przy pełzaniu 
15.9.2. Przebieg pełzania 
15.9.3. Czynniki wpływające na wielkość pełzania
15.9.4. Rzeczywista wielkość pełzania 
15.9.5. Wskaźnik pełzania (@p)
15.10. Właściwości fizyczne 
15.10.1. Porowatość 
15 .10.2. Nasiąkliwość 
15.1 0.3. Wodoszczelność 
15.10.4. Mrozoodporność 
15.10.5. Przewodność cieplna 
15.11. Odporność na wpływ środowisk chemicznie agresywnych 
15.11.1. Typy korozji i ich objawy 
15.11.2. Postać środowiska agresywnego 
15.11.3. Opis rodzajów agresywności 
15.11.4. Ogólny opis środowiska agresywnego 
15.11.5. Klasy środowiska i stąd klasy ekspozycji 
15.12. Zestawienie czynników wpływających na właściwości betonu 

16. ISTOTA BADAŃ TECHNICZNYCH BETONU 
16.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie na próbkach normowych 
16.2. Badania wytrzymałości na ściskanie betonu w elemencie lub w konstrukcji 
16.3. Badanie skurczu 
16.4. Badanie modułu sprężystości E 
16.5. Badanie pełzania 
16.6. Badania wodoszczelności 
16.7. Badanie nasiąkliwości 
16.8. Uwagi dodatkowe 

17. WYKONYWANIE BETONU 
17.1. Przyjmowanie i magazynowanie składników 
17.2. Dozowanie składników 
17.3. Mieszan ie składników 
17.4. Transport mieszanki betonowej 
17.4.1. Środki transportu bliskiego 
17.4.2. Środki transportu dalekiego 
17.4.3. Transport pompowy 
17.4.4. Transport metodą rynnową 
17.5. Układanie i zagęszczanie
17.5.1. Sposób wprowadzania mieszanki do miejsca przeznaczenia 
17.5.2. Sposób układania mieszanki betonowej 
17.5.3. Metody rozprowadzania 
17.5.4. Zasady zagęszczania 
17.5.5. Dziobanie 
17.5 .6. Ubijanie 
17.5.7. Wibrowanie 
17.5 .8. Prasowanie 
17.5.9. Walcowanie 
17.5 .10. Utrząsanie 
17.5 .11. Wirowanie 
17.5 .12. Próżniowanie 
17.5.13. Przerwy robocze przy betonowaniu 
17.5.14. Samozagęszczanie 
17.6. Pielęgnacja 
17.6.1. Wprowadzenie 
17.6.2. Wpływ oddziaływań mechanicznych 
17.6.3. Praktyczne sposoby postępowania 
17.6.4. Długość okresu pielęgnacji wilgotnej 
17. 7. Natryskiwanie 
17.7.1. Systemy natryskiwania 
17.7.2. Właściwości betonu natryskowego 
17.8. Betonowanie pod wodą 
17.8.1. Metoda Contractor 
17.8.2. Metoda dwuetapowego betonowania 
17.8.3. Betonowanie pojemnikami 
17.8.4. Betonowanie w wąskich wykopach pod wodą 
17.8.5. Betonowanie przez wypełnienie zatopionej powłoki z tworzywa sztucznego (folii) 
17.8.6. Betonowanie z zastosowaniem bloków prefabrykowanych 
17.8.7. Szczególny tryb postępowania 
17.9. Sprawdzanie - ocena wykonywania i jakości betonu 
17.9.1. Sprawdzanie składników (cementu, kruszywa i wody) 
17.9.2. Sprawdzanie mieszanki betonowej 
17.9.3. Sprawdzanie klasy betonu 
17.9.4. Ocena poziomu wytwarzania mieszanki betonowej lub betonu stałego 
17.10. Problem deskowania a jakość uzyskanego betonu 
17.11. Betonowanie mieszanką samozagęszczalną 

18. WYKONYWANIE BETONU W ZAKŁADZIE PREFABRYKACJI 
18.1. Charakterystyka postępowania 
18.2. Przyspieszone dojrzewanie betonu 
18.2.1. Ultrawibracja 
18.2.2. Obróbka cieplna
18.2.3. Nagrzewanie w podwyższonej temperaturze
18.2.4. Nagrzewanie w wysokiej temperaturze> 60°C 
18.2.5 . Naparzanie 
18.2.6. Autoklawizacja 
18.2.7. Elektronagrzew 
18.2.8. Sposoby nagrzewania pośredniego 
18.2.9. Nagrzewanie energią promieni podczerwonych 
18.2.10. Sposoby zwiększania efektywności nagrzewania
18.2.11. Sprawdzanie przebiegu nagrzewania
18.2.12. Pielęgnacja

19. BETONOWANIE W WARUNKACH OBNIŻONEJ TEMPERATURY
19.1. Charakterystyka warunków 
19.2. Wpływ okresu chłodów na dojrzewanie betonu 
19.3. Wpływ okresu mrozów na dojrzewanie betonu 
19.4. Prowadzenie robót betonowych w zimie 
19.4.1. Podstawowe zasady wpływające na postępowanie 
19.4.2. Metody postępowania
19.4.3. Metoda modyfikacji wykonywania mieszanki betonowej 
19.4.4. Metoda zachowania ciepła 
19.4.5. Metoda nagrzewania betonu 
19.4.6. Metoda cieplaków 
19.5. Agregaty grzewcze 

20. BETON CEMENTOWY SPECJALNY 
20.1. Beton hydrotechniczny 
20.1.1. Podział konstrukcji hydrotechnicznych mających wpływ na dobór składu betonu 
20.1.2. Jakość betonu hydrotechnicznego 
20.1.3. Skład mieszanek betonowych 
20.1.4. Techniki betonowania 
20.2. Beton wodoszczelny 
20.3. Beton przewidziany do pracy w środowisku chemicznie agresywnym 
20.4. Beton kwasoodporny 
20.5. Beton o podwyższonej odporności na ścieranie
20.6. Betony z dodatkiem składnika włóknistego (fibrobetony) 
20.7. Beton cementowy do nawierzchni drogowych 
20.8. Beton cementowy do nawierzchni lotniskowych 
20.9. Beton ciężki jako beton ochronny przed promieniowaniem aktywnym 
20.10. Betony żaroodporne i ogniotrwałe 
20.10.1. Pojęcia 
20.10.2. Betony na cemencie portlandzkim 
20.10.3. Betony na cemencie glinowym 
20.10.4. Betony na szkle wodnym 
20.11. Beton architektoniczny 
20.12. Geobeton 
20.13. Be ton chy 
20.14. Beton polimerowo-cementowy 
20.14.1. Podstawowe właściwości spoiwa polimerowego 
20.14.2. Beton cementowy impregnowany polimerami 
20.14.3. Beton polimerowo-cementowy 
20.15. Beton samozagęszczony 
20.16. Betony szczególne 

21. BETONY BEZCEMENTOWE 
21.1. Beton polimerowy 
21.2. Beton żużlowo-alkaliczny 
21.3. Beton bitumiczny 
21.4. Gipsobeton 
21.5. Beton sylikatowy 
21.6. Inne przypadki 

22. BETON LEKKI 
22.1. Klasyfikacja 
22.2. Kruszywo do betonów lekkich 
22.2.1. Kruszywa sztuczne 
22.2.2. Charakterystyka struktury ziaren 
22.2.3. Zasada produkcji kruszyw ziarnowych 
22.2.4. Właściwości fizyczne kruszyw sztucznych 
22.2.5. Wymagania techniczne dla kruszyw sztucznych 
22.3. Kruszywa skalne do betonów lekkich 
22.4. Mikrokruszywa zwane inaczej mikrowypełniaczami 
22.5. Kruszywa organiczne 
22.6. Beton lekki kruszywowy 
22.6.1. Składniki betonów 
22.6.2. Dobór składu betonu zwartego 
22.6.3. Dobór składu betonu półzwartego 
22.6.4. Dobór składu betonu jamistego 
22.6.5. Technologia wykonywania 
22.6.6. Właściwości betonów kruszywowych 
22.6.7. Możliwość przewidywania wytrzymałości lekkiego betonu kruszywowego klas do LC16/18 
22.6.8. Badania 
22.7. Betony komórkowe (mikrokruszywowe) 
22.7.1. Istota betonu mikrokruszywowego 
22.7.2. Rodzaj e betonów 
22.7.3. Właściwości fizyko-mechaniczne 
22.7.4. Zastosowanie 
22.8. Betony na kruszywie organicznym 
22.8.1. Rodzaje i właściwości 
22.8.2. Problemy wykonawcze 
22.9. Szczególne typy betonu lekkiego