Bezpieczeństwo pożarowe budowlanych konstrukcji metalowych

ISBN/ISSN: 978-83-7242-909-4
Rok wydania: 2016
Ilość stron: 180
Format: B-5
Wymiary: 24x17 cm
Rodzaj okładki: miękka

 

Przedmowa:

Pożary poprzez swoją żywiołowość oraz trną do opanowania naturę i energię zamkniętą w ogniu są jednym z głównych zagrożeń współczesnej cywilizacji.         W potocznym rozumieniu pojęcie pożaru nie stwarza problemów, ponieważ jest identyfikowane z zagrożeniem życia i mienia jakie powoduje niekontrolowany ogień. Istnieje także prawne pojęcie pożaru, który został zdefiniowany w normie PN-ISO 8421-1 [N13] jako: spalanie o niekontrolowanym przebiegu w czasie i przestrzeni, zaś ogień określono jako: proces spalania charakteryzujący się emisją cieplną, któremu towarzyszy dym i/lub płomienie. Wydana w Polsce w 2014 r. Czerwona Księga Pożarów [6] (skrót CKP), prezentuje społeczno-ekonomiczne koszty związane z pożarami, a w szczególności skutki pożarów dla bezpieczeństwa państwa, społeczności lokalnych oraz indywidualnego człowieka. Skutki pożarów są szczególnie dotkliwie w dziedzinie budownictwa, które jest powszechne i ma wymiar zarówno indywidualny jak i ogólno krajowy. Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji budowlanych zostało dowartościowane w normach europejskich, a w szczególności w pierwszej edycji norm projektowania takich konstrukcji zwanych eurokodami. Na ogólną liczbę 58 norm składających się na Eurokody, problematyka pożarowa w budownictwie została uwzględniona w siedmiu normach. Zamieszczono tam jakościowo nowe procedury i specyfikacje, które wcześniej nie były znane w normalizacji krajowej, a które powstały jako rezultat wieloletnich badań w ośrodkach badawczych Europy (por. np. prace [2],[5],[25],[26], [28] i in.).      

W konsekwencji dezaktualizacji uległy wcześniejsze prace naukowe i dydaktyczne, wydane w Polsce do 2000 r., a oparte o normalizację krajową (por. np. monografie [14],[15], prace [17], [20], [21], [22] i in.).

Kierunki zmian w normalizacji obliczeń pożarowych konstrukcji metalowych sygnalizowały prace krajowych specjalistów z lat 2000-2008 (por. prace np. [1], [8], [11],[12],[13],[18],[19],[23]). Obszerne cytowania prac specjalistów zagranicznych i krajowych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji metalowych, uzasadniających nowoczesne procedury przyjęte później w eurokodach, zamieszczono w monografii [19] i przywołano na końcu niniejszej książki.

Pomimo upływu kilku lat od daty przyjęcia przez Polski Komitet Normalizacyjny Eurokodów (kwiecień 2010 r.) oraz wydania w tym czasie co najmniej kilku znaczących publikacji i wykładów interpretacyjnych (w zakresie bezpieczeństwa pożarowego por. np. [3], [8], [12], [13],[19], [24]), środowisko krajowych architektów i projektantów konstrukcji metalowych ma nadal trności z ich interpretacją i wdrażaniem do projektowania. Powyższa ocena dotyczy w szczególności oceny bezpieczeństwa pożarowego w opracowaniach projektowych współczesnych konstrukcji metalowych.    

Niniejsza książka ma przyczynić się do uzupełnienia dostępnej oferty wydawniczej w zakresie analizy bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji budowlanych stalowych i aluminiowych, objętych rekomendacjami norm: PN-EN 1990 [N5], PN-EN 1991-1-2 [N6], PN-EN 1993-1-2 [N8] i PN-EN 1999-1-2 [N10].    

Spis treści:

Przedmowa                                                                                                              

  1. Wstęp

1.1. Terminy i definicje

1.2. Symbole

1.3. Podstawy formalne bezpieczeństwa pożarowego

1.4. Wybrane statystyki pożarowe

1.5. Zakres obliczeń i analiz

  1. Normalizacja obliczeń konstrukcji metalowych z uwagi na warunki pożarowe

2.1. Wprowadzenie

2.2. Modele pożaru

2.3. Modele termiczne

2.4. Modele konstrukcyjne

2.4.1. Metoda temperatury krytycznej

2.4.2. Prosta metoda projektowania elementów metalowych

2.4.3. Nośność przekrojów i nośność prętów w temperaturze pożaru

2.4.4. Obliczanie odporności ogniowej elementów stalowych na podstawie nomogramów

2.4.5. Równoważny czas oddziaływania pożaru

  1. Ochrona przeciwpożarowa konstrukcji metalowych

3.1. Współczesne ogniochronne środki izolacyjne

3.1.1. Ogniochronne zestawy malarskie

3.1.2. Zabezpieczenia ochronne płytowe

3.1.3. Ogniochronne powłoki natryskowe

3.2. Projektowanie zabezpieczeń ogniochronnych metodą tradycyjną

3.3. Systemy sygnalizacji pożarowej i transmisji alarmów pożarowych

3.3.1. Uwagi wprowadzające

3.3.2. Struktura monitoringu pożarowego

3.4. Systemy przeciwpożarowe, dymoszczelne i oddymiające

  1. Przykłady obliczenia konstrukcji metalowych na warunki pożarowe

4.1. Obliczenia zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowej hali składowania biomasy

4.1.1. Założenia

4.1.2. Opis techniczny

4.1.3. Klasa odporności pożarowej budynku

4.1.4. Obliczenia statyczne układu przestrzennego

4.2. Obliczenia konstrukcji stalowej budynku zakładów poligrafii w sytuacji pożarowej

4.2.1. Założenia

4.2.2. Opis techniczny

4.2.3. Klasa odporności pożarowej budynku

4.2.4. Modelowanie pożaru lokalnego w strefach pożarowych budynku

4.2.5. Obliczenia statyczne układu przestrzennego

4.2.6. Obliczenia konwencjonalne zabezpieczeń ogniochronnych

4.2.7. Analiza numeryczna MES w sytuacjach pożaru w strefie II lub III

4.3. Ocena bezpieczeństwa pożarowego budynku mieszkalnego o konstrukcji stalowej

4.3.1. Założenia

4.3.2. Opis techniczny

4.3.3. Klasa odporności pożarowej budynku

4.3.4. Modelowanie pożaru w pomieszczeniach budynku

4.3.5. Wyciąg z obliczeń statycznych szkieletu stalowego budynku

  1. Odbudowa hal stalowych uszkodzonych w przebytym pożarze

5.1. Wprowadzenie

5.2. Identyfikacja uszkodzeń pożarowych przykładowych hal przemysłowych

5.2.1. Hala 1

5.2.2. Hala 2

5.2.3. Hala 3

5.3. Programy naprawcze badanych hal

5.3.1. Założenia projektowe

5.3.2. Przykładowe programy naprawcze

Literatura cytowana

Normy, ustawy i rozporządzenia

Literatura związana nie cytowana w tekście

Materiały pobrane z internetu