Bezpieczeństwo w umowach budowlanych Sposoby modyfikacji umowy, gwarancja zapłaty, zasady odpowiedzialności

Oprawa: miękka, Format: 16,5x23,8 cm, Stron: 592, 2013 r., zawiera płytę CD (zawartość opisana na dole)

Proces budowlany jest regulowany przepisami prawa administracyjnego – w tym przede wszystkim procedurami określonymi w ustawie Prawo budowlane, natomiast umowy zawierane w ramach inwestycji budowlanej to przede wszystkim dziedzina prawa cywilnego. Niniejsza publikacja omawia zarówno wymogi administracyjno-prawne jak i cywilno-prawne. Jednak szczególny nacisk kładzie na omówienie praw i obowiązków stron umów, rozwiązań zabezpieczających interesy uczestników procesu budowlanego z punktu widzenia prawa cywilnego.

Publikacja, ma na celu pomóc uczestnikom procesu budowlanego w konstruowaniu bezpiecznych umów i ustrzec przed niekorzystnymi zapisami w umowach o roboty budowlane oraz poinformować jakie dozwolone przez prawo instrumenty zabezpieczające umowy budowlane można do nich wprowadzić.

Publikacja omawia przede wszystkim najważniejsze zasady obowiązujące przy sporządzaniu umów o roboty budowlane oraz sankcje grożące za nieprzestrzeganie zapisów, zawiera porady jak ustrzec się przed niewypłacalnością inwestora, wymienia obowiązki stron umowy, przedstawia procedurę odbiorów technicznych robót budowlanych.

Publikacja przedstawia takie zagadnienia jak:

wytyczne dotyczące tworzenia umów o roboty budowlane,

- prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (inwestora, projektanta, inspektora nadzoru budowlanego, kierownika budowy),

- określanie wynagrodzenia za roboty budowlane,

prawa autorskie w budownictwie

- dozwolone przez prawo instrumenty uzyskania należytego wykonania umowy przez kontrahenta orasz wiele innych zagadnień.

 

Istotną zaletą tego opracowania jest płyta CD, na której umieszczono wszystkie ujęte w publikacji 49 wzorów umów i klauzul do umów oraz innych dokumentów w postaci gotowych do pracy plików Word oraz 53 akty prawne związane z tematyką publikacji.

 

Spis treści:

1. Zasady bezpiecznego konstruowania umów budowlanych 

2. Pełnomocnictwo do podpisania umowy 

3. Powierzenie robót podwykonawcy 

4. Klauzule poufności w umowach o roboty budowlane 

5. Prawa autorskie w budownictwie 

6. Wykonanie prac projektowych 

7. Realizacja przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 

8. Siła wyższa w umowach budowlanych 

9. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego 

9.1. Inwestor 

9.2. Projektant 

9.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

9.4. Kierownik budowy 

10. Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

11. Przeniesienie pozwolenia na bowę 

12. Zmiana pozwolenia na bowę 

13. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp na bowie 

14. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

15. Wynagrodzenie za roboty budowlane 

16. Wynagrodzenie ryczałtowe 

17. Zabezpieczenie wykonania umowy 

17.1. Prawo zatrzymania części wynagrodzenia 

17.2. Gwarancja bankowa 

17.3. Gwarancja ubezpieczeniowa 

17.4. Weksel jako zabezpieczenie umów budowlanych 

17.5. Kara umowna 

17.6. Odstąpienie od umowy o roboty budowlane 

17.7. Wykonanie zastępcze 

17.8. Rękojmia w umowach o roboty budowlane 

17.9. Gwarancja w umowach o roboty budowlane 

17.10. Szczególne ustawowe zabezpieczenie otrzymania należnego świadczenia przez wykonawcę 

17.11. Umowne ograniczenia odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego 

17.12. Rodzaje ubezpieczeń w procesie inwestycyjnym 

18. Odbiór robót budowlanych 

18.1. Odbiór końcowy 

18.2. Odbiór częściowy 

18.3. Odbiór robót usterkowych 

18.4. Uczestnicy odbioru – pełnomocnictwo 

 

Spis treści CD 

1. Komentarze 

2. Wzory dokumentów 

2. Akty prawne