Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Budowa domu

Wydawnictwo: WGP
Autor: Tadeusz Fijałkowski
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Oprawa: miękka, Format: 16x23 cm, Stron: 546, 2012 rok

Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne, koncesja na roboty budowlane lub usługi, wspieranie termomodernizacji i remontów, świadectwa energetyczne, akty prawne, orzecznictwo sądowe, komentarz, wzory umów i formularzy. A ponadto książka opisuje tematy:
• Szkolenie i egzamin dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego;
• Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku;
• Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie;
• Szczególne zasady odbudowy, remontu i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych przez żywioł;
• Gwarancje zapłaty za roboty budowlane.

Spis treści:
Wprowadzenie                          
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844; z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276, T.K., Nr 161, poz. 1279)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-11)                  
Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (art. 12-16)    
Rozdział 3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (art 17-27)  
Rozdział 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych (art. 28-40)
Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych (art. 41-60) 
Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych (art. 61-72)         
Rozdział 7. Katastrofa budowlana (art. 73- 79)               
Rozdział 8. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (art. 80-89c)                        
Rozdział 9. Przepisy karne (art. 90- 94)                   
Rozdział 10. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie (art. 95-102)    
Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 103-108)          
2. Zadania i kompetencje: gminy, powiatu, samorządu, województwa, wojewody, centrum
3. Ustanowienie drogi koniecznej
4. Umowy o roboty budowlane - wyciąg                
Wzory umów
1. Umowa o roboty budowlane                       
2. Umowa przedwstępna o roboty budowlane                
3. Umowa o pełnieniu nadzoru inwestorskiego                
4. Umowa o sprawowanie funkcji kierownika budowy             
5. Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży nieruchomości           
6. Umowa o prace projektowe                      
7 Umowa o wykonanie usług remontowych                
5. Wzory pism
1. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków   
2. Oświadczenie inspektora nadzoru autorskiego o przyjęciu obowiązków     
3. Oświadczenie o wykonaniu projektu dornu jednorodzinnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej     
4. Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków          
5. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy/robót budowlanych  
6. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele Budowlane
7. Pełnomocnictwo ogólne                        
7a. Pełnomocnictwo do spraw reprezentacji                  
7b. Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej           
7c. Pełnomocnictwo do spraw doręczeń                   
8. Protokół odbioru końcowego                     
9. Protokół przekazania terenu budowy                  
10. Wniosek o pozwolenie na bowę/wykonanie robót budowlanych       
11. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na bowę              
12. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego/warunków zabudowy
13. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego        
14. Wniosek o wgląd do planu zagospodarowania przestrzennego       
15. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                   
16. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych                        
17. Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na bowę             
18. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych         
19. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego        
20. Zawiadomienie o pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego     
21. Zawiadomienie o pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót budowlanych   
22. Zawiadomienie o pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad budową/robotami budowlanymi
23. Zawiadomienie o pełnieniu nadzoru autorskiego nad budową/robotami budowlanymi
24. Zgłoszenie budowy/robót budowlanych                 
25. Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej         
26. Ustawy                              
27. Rozporządzenia                           
28. Inne akty prawne                           
29. Wzory dokumentów w kategorii „Budowlane"              
30. Przepisy prawne dotyczące rewindykacji                 
31. Aktualności                           
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690; z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, Nr 228, poz. 1514; z 2009 r. Nr 56, poz. 461)
Dział I. Przepisy ogólne (§ 1-9)                  
Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej
Rozdział 1. Usytuowanie budynku (§ 10-13)                
Rozdział 2. Dojścia i dojazdy (§ 14-17)                  
Rozdział 3. Miejsca postojowe dla samochodów osobudowych (§ 18-21)      
Rozdział 4. Miejsca gromadzenia odpadków stałych (§ 22-25)         
Rozdział 5. Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych (§ 26-30)
Rozdział 6. Stnie (§ 31-33)                       .
Rozdział 7. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe (§ 34-38)      
Rozdział 8. Zieleń i urządzenia rekreacyjne (§ 39-40)             
Rozdział 9. Ogrodzenia (§ 41-43)                    
Dział III. Budynki i pomieszczenia
Rozdział 1. Wymagania ogólne (§ 44-56)                 
Rozdział 2. Oświetlenie i nasłonecznienie (§ 57-60)              
Rozdział 3. Wejścia do budynków i mieszkań (§ 61-65)           
Rozdział 4. Schody i pochylnie (}' 66-71)                 
Rozdział 5. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt lzi (§ 72-75)      
Rozdział 6. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne (§ 76-89)           
Rozdział 7. Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych (§ 90-95)                        
Rozdział 8. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze (§ 96-98)        
Rozdział 9. Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych (§ 99-101)     
Rozdział 10. Garaże dla samochodów osobudowych (§ 102-108)        
Rozdział 11. Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich (§ 109-112)
Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków
Rozdział 1. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody (§ 113-121)     
Rozdział 2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa (§ 122-127)           
Rozdział 3. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych (§ 128-131)  
Rozdział 4. Instalacje ogrzewcze (§ 132-139)                
Rozdział 5. Przewody kominowe (§ 140-146)                
Rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja (§ 147-155)              
Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe (§ 156-179)        
Rozdział 8. Instalacja elektryczna (§ 180-192)              
Rozdział 9. Urządzenia dźwigowe (§ 193-202)               
Dział V. Bezpieczeństwo konstrukcji (§203-206)           
Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe
Rozdział 1. Zasady ogólne (§ 207-211)                   
Rozdział 2. Odporność pożarowa budynków (§ 212-225)           
Rozdział 3. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe (§ 226-235)     
Rozdział 4. Drogi ewakuacyjne (§ 236-257)                 
Rozdział 5. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego (§ 258-264)                  
Rozdział 6. Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji (§ 265-270) 
Rozdział 7. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe (§ 271-273)
Rozdział 8. Wymagania przeciwpożarowe dla garaży (§ 274-281)        
Rozdział 9. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich (§ 282-285)
Rozdział 10. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych (§ 286-290)
Dział VII. Bezpieczeństwo użytkowania (§291-308)         
Dział VIII. Higiena i zdrowie
Rozdział 1. Wymagania ogólne (§ 309)                  
Rozdział 2. Ochrona czystości powietrza (§ 310-312)            
Rozdział 3. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi (§ 313-314)                     
Rozdział 4. Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczna (§ 315-322)  
Dział IX. Ochrona przed hałasem i drganiami (§323-327)     
Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna (§ 328-329) 
Dział XI. Przepisy przejściowe i końcowe (§330-332)       
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836; z 2009 r. Nr 205, poz. 1584)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1-3)                 
Rozdział 2. Kontrole okresowe budynków (§ 4-6)
Rozdział 3. Remont budynku (§ 7-8)
Rozdział 4. Ogólne warunki użytkowania budynku (§ 9-14)
Rozdział 5. Użytkowanie lokali (§ 15-21)
Rozdział 6. Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych (§ 22-24)
Rozdział 7. Użytkowanie kanałów i przewodów spalinowych i dymowych (§ 25-27)
Rozdział 8. Użytkowanie instalacji ciepłej wody użytkowej (§ 28-30)
Rozdział 9. Użytkowanie instalacji wodociągowej (§ 31-33)
Rozdział 10. Użytkowanie instalacji kanalizacyjnej (§ 34-35)
Rozdział 11. Użytkowanie wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych (§ 36-38) 
Rozdział 12. Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania (§ 39-42)
Rozdział 13. Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych (§ 43-47)
Rozdział 14. Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym (§ 48-51)
Rozdział 15. Użytkowanie instalacji elektrycznej (§ 52-55)
Rozdział 16. Użytkowanie instalacji piorunochronnej (§ 56-57)         
Rozdział 17. Przepis końcowy (§ 58)                   
8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z 2007 r., Nr 210, poz. 1528)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1-2)                    
Rozdział 2.Praktyka zawodowa (§ 3-5)                  
Rozdział 3.Nadawanie uprawnień budowlanych, zakres i sposób przeprowadzania egzaminu oraz zasady odpłatności za postępowanie (§6-14)      
Rozdział 4. Specjalności budowlane (§ 15-24)               
Rozdział 5. Specjalizacja techniczno-budowlana (§ 25-27)          
Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 28-30)            
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. W sprawie przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, loka-ln mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz.U. z 2008 r. Nr 17, poz. 104)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1-2)                   
Rozdział 2. Sposób przeprowadzenia oraz zakres programowy szkoleń (§ 3-4) 
Rozdział 3. Sposób przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego oraz zakres programowy egzaminu (§ 5-18)                 
Rozdział 4. Warunki i wysokość odpłatności za szkolenia i postępowanie egzaminacyjne (§ 19) Rozdział 5. Przepis końcowy (§ 20)  
               
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839)                 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. W sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953, z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1)                    
Rozdział 2. Dziennik budowy (§ 2-12)                 
Rozdział 3. Tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (§ 13-14) 
Rozdział 4. Przepis końcowy (§15)                  
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 120, poz. 1130)       
Załącznik nr 1. Wzór ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania. Ewidencja budynków            
Załącznik nr 2. Wzór ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania. Ewidencja budowli             
Załącznik nr 3. Wzór ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania. Ewidencja dróg               
Załącznik nr 4. Wzór ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania. Ewidencja obiektów mostowych        Załącznik nr 5. Wzór ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania. Ewidencja rurociągów, przewodów, linii i sieci   
Załącznik nr 6. Wzór ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania. Ewidencja obiektów budowlanych nie wymienionych w § 1 pkt 1-5 rozporządzenia          
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133, z 2008 r. Nr 201, poz. 1239, Nr 228, poz. 1513)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1-2)                   
Rozdział 2. Wymagania dotyczące formy projektu budowlanego (§ 3-7)    
Rozdział 3. Projekt zagospodarowania działki lub terenu (§ 8-10)       
Rozdział 4. Projekt architektoniczno-budowlany (§ 11-13)         
Rozdział 5. Przepisy końcowe (§14)                   
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na bowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na bowę (Dz.U. Nr 120, poz. 1127; z 2004 r. Nr 242, poz. 2421)       
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134)
Wzór: Książka obiektu budowlanego                   
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz.U. Nr 132, poz. 1231)      
17 . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)           
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. W sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania (Dz.U. Nr 179, poz. 1494)               
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. Nr 138, poz. 1554)   
20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25,poz. 133)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1-2)                    
Rozdział 2. Opracowania geodezyjno-karatograficzne do celów projektowych (§ 3-7)
Rozdział 3. Geodezyjne wyznaczanie obiektów budowlanych w terenie (§ 8-11)  
Rozdział 4. Czynności geodezyjne w toku budowy (§ 12-16)        
Rozdział 5. Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy (§ 17-18)       
Rozdział 6. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza (§ 19-21)      
Rozdział 7. Przepisy końcowe (§ 22-23)                 
21 . Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1-2)                    
Rozdział 2. Szczegółowe zasady i tryb zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (§ 3-7)                Rozdział 3. Szczegółowe zasady i tryb uzgadniania usytuowania projektowanych sieci (§ 8-16)
Rozdział 4. Szczegółowe zasady i tryb współdziałania między jednostkami prowadzącymi geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu i jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci (§ 17-19)             
Rozdział 5. Organizacja, kompetencje i sposób wynagradzania zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (§ 20-22)              
Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 23-25)            
22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1-3)                   
Rozdział 2. Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej (§4-6)                           
Rozdział 3. Materiały niebezpieczne (§ 7-10)                
Rozdział 4. Ewakuacja (§ 11-13)                     
Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa (§ 14-22)         
Rozdział 6. Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych i gaśnic (§23-29)   
Rozdział 7. Instalacje i urządzenia techniczne (§ 30-31)            
Rozdział 8. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym oraz ocena zagrożenia wybuchem (§ 32-33)                     
Rozdział 9. Zabezpieczenia przeciwpożarowe lasów (§ 34-36)         
Rozdział 10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowanie palnych płodów rolnych (§ 37-39)                   
Rozstał 11. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 40-41)            
23 . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072; z 2005 r. Nr 75, poz. 664)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1-2)                   
Rozdział 2. Zakres i forma dokumentacji projektowej (§ 3-11)         
Rozdział 3. Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (§ 12-14)                     
Rozdział 4. Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego (§ 15-19)   
Rozdział 5. Przepis końcowy (§ 20)                   
24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U Nr 121, poz. 1137; z 2009 r. Nr 119, poz. 998)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1-3)                   
Rozdział 2. Zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego (§ 4-5)    
Rozdział 3. Tryb dokonywania uzgodnień projektu budowlanego (§ 6-7)   
Rozdział 4. Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (§ 8-14)  
Rozdział 5. Zasady prowadzenia kontroli nad uzgadnianiem projektu budowlanego (§ 15-16) Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 17-19)            
25 . Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 33, poz. 144, z 2000 r. Nr 100, poz. 1082)
Rozdział 1, Przepisy ogólne (§ 1-8)                   
Rozdział 2. Klasyfikacja przejazdów i przejść (§ 9-22)            
Rozdział 3. Warunki techniczne oraz inne wymagania w zakresie projektowania i budowy przejazdów i przejść (§ 23-37)              
Rozdział 4. Warunki techniczne oraz inne wymagania w zakresie projektowania i budowy skrzyżowań dwupoziomowych (§ 38-43)  
Rozdział 5. Warunki techniczne oraz inne wymagania w zakresie budowy rogatek (zapór) (§ 44-59)                       
Rozdział 6. Warunki techniczne oraz inne wymagania w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na przejazdach (§ 60- 76)              
Rozdział 7. Znaki, wskaźniki i tablice ostrzegawcze (§ 77-80)         
Rozdział 8. Warunki techniczne oświetlenia przejazdów i przejść (§ 81- 87)   
Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 88-90)                       
26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. Nr 97, poz. 1055)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1-4)                   
Rozdział 2. Gazociągi (§ 5-23)                    
Rozdział 3. Stacje gazowe (§ 24-55)                    
Rozdział 4. Tłocznie gazu (§ 56-82)                  
Rozdział 5. Magazyny gazu (§ 83-88)                  
Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 89-91)            
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1135)
Załącznik nr 1. Treść dokumentacji strzałowej                 
Załącznik nr 2. Treść metryki strzałowej                 
Załącznik nr 3. Wzór tablicy ostrzegawczej                 
28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. W sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterysty ki energetycznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240)   
29. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.u.Nr80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-8)      
Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie (art. 9-37)
Rozdział 3. Planowanie przestrzenne w województwie (art. 38-45)        
Rozdział 4. Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym (art. 46-49)     
Rozdział 5. Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalania warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji (art. 50-67)   Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 68-82)         
Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 83-89)         
30. Przepisy prawne do ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym      
31. Zagospodarowanie przestrzenne - wzory wniosków            
32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. W sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1588)                 
34. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.uz2008r.Nr223, poz. 1459; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-2)                  
Rozdział 2. Premia termomodernizacyjna (art. 3-5)            
Rozdział 3. Premia remontowa (art. 6-9)                 
Rozdział 4. Premia kompensacyjna (art. 10-11)              
Rozdział 5. Zasady zielania premii (art. 12-27)               
Rozdział 6. Przepisy zmieniające i końcowe (art. 28-32)           
Wzór służący do obliczania wysokości premii kompensacyjnej        
Wykaz przepisów^ prawnych                    
35. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906)
36. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2009 r. W sprawie gmill I miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2009 r. Nr 193, poz. 1492) 
37. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o konsesji na roboty budowlane lub ustugi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101; Nr 157, poz. 1241; Nr 223, poz. 1778)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-5)                  
Rozdział 2. Postępowanie o zawarcie umowy koncesji (art. 6-20)    
Rozdział 3. Umowa koncesji (art. 21-26)                
Rozdział 4. Skarga (art. 27-32)                 
Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 32-36)         
Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 37-38)