Budowa i utrzymanie mostów

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: WKŁ
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 117,00 zł

ISBN 9788320618488

Oprawa: twarda, Format: B5, Stron: 644, 2013 r., 313 rysunków, 124 tablic, wydanie IV zmienione

Podręcznik akademicki omawiający zagadnienia związane z budową i utrzymaniem mostów. Przedstawiono w nim badania dotyczące realizacji konstrukcji oraz odbioru obiektów mostowych, organizacji przeglądów użytkowych mostów. Omówiono zagadnienia związane z utrzymaniem poszczególnych elementów obiektów mostowych (nawierzchni i elementów wyposażenia, przestrzeni podmostowej oraz podpór przęseł mostów stalowych i betonowych). Podano informacje na temat najnowszych technologii budowy, badań i materiałów stosowanych do budowy i naprawy mostów. W czwartym wydaniu uwzględniono zmiany dotyczące obowiązujących przepisów i norm.
Odbiorcy: stenci wydziałów budowlanych wyższych uczelni, inżynierowie i technicy zajmujący się budownictwem komunikacyjnym i mostownictwem oraz budownictwem ogólnym, przemysłowym i hydrotechnicznym. Nagroda Ministra Infrastruktury 2002 i wyróżnienie IX KTKA ATENA 2002.

Spis treści:
Przedmowa 

1. Wstęp 
2. Wymagania ogólne wykonania i odbioru obiektów mostowych 
2.1. Przebieg procesu inwestycyjnego 
2.2. Zasady organizacji i przeprowadzania przetargów 
2.3. Uczestnicy procesu budowlanego 
2.4. Elementy organizacyjno-prawne procesu budowlanego 
2.5. Kontrola jakości 
3. Wymagania techniczne i kontrola jakości robót w procesie budowy mostów 
3.1. Prace przygotowawcze na terenie budowy 
3.2. Roboty ziemne, budowa fundamentów i podpór 
3.3. Badania wyrobów budowlanych 
3.3.1. Uwagi ogólne 
3.3.2. Beton zwykły 
3.3.2.1. Wprowadzenie 
3.3.2.2. Wymagania dla betonu zwykłego według PN-S-10040;1999 [N65] oraz [N237] i [N238] 
3.3.2.2.1. Wymagane właściwości betonu 
3.3.2.2.2. Wymagania dotyczące składników mieszanek betonowych 
3.3.2.2.3. Wymagania dotyczące mieszanki betonowej, transportu, układania i pielęgnacji betonu 
3.3.2.2.4. Kontrola procesu produkcji i właściwości mieszanki betonowej oraz betonu 
3.3.2.3. Wymagania dla betonu zwykłego według PN-EN206-1 [N99] 
3.3.2.3.1. Wymagania dotyczące jakości betonu 
3.3.2.3.2. Wymagania dotyczące składników mieszanek betonowych 
3.3.2.3.3. Wymagania dotyczące procesów technologicznych 
3.3.2.3.4. Badania kontrolne i ocena jakości betonu 
3.3.3. Betony samozagęszczalne 
3.3.4. Betony wysokiej wytrzymałości (BWW) 
3.3.5. Betony na cementach hutniczych 
3.3.6. Zaprawy 
3.3.7. Stale 
3.3.8. Drewno 
3.3.9. Materiały kompozytowe 
3.3.10. Inne materiały i wyroby 
3.4. Wymagania i badania związane z budową przęseł stalowych 
3.4.1. Wykonanie konstrukcji stalowej w wytwórni 
3.4.2. Badanie konstrukcji stalowej w czasie transportu i montażu 
3.5. Wymagania i badania związane z budową przęseł z betonu (na podstawie PN-S-10040: 1999) [N65] 
3.6. Wymagania i badania związane z budową mostów zespolonych 
3.7. Wymagania i badania związane z budową mostów drewnianych 
3.8. Kontrola robót dotycząca wyposażenia mostów 
4. Badania odbiorcze obiektów mostowych po zakończeniu budowy 
4.1. Badania po zakończeniu budowy. Cel badań 
4.2. Próbne obciążenie 
4.2.1. Cel próbnych obciążeń 
4.2.2. Projekt próbnego obciążenia 
4.2.3. Badania pod próbnym obciążeniem statycznym 
4.2.4. Badania pod próbnym obciążeniem dynamicznym 
4.3. Typowe błędy badań doświadczalnych 
4.4. Zasady odbioru końcowego 
5. Utrzymanie i przeglądy użytkowanych mostów 
5.1. Organizacja służb utrzymaniowych i organizacja przeglądów 
5.2. Dokumentacja obiektów mostowych 
5.3. Zasady wykonywania badań i przeglądów 
5.4. Podstawowy sprzęt do badań mostów 
5.5. Nośność użytkowa obiektów 
5.6. Trwałość obiektów mostowych 
6. Utrzymanie pomostów i elementów wyposażenia mostów
6.1. Nawierzchnia mostów i inne elementy wyposażenia a warunki utrzymania. Uwagi ogólne 
6.2. Nawierzchnie mostów drogowych 
6.2.1. Przyczyny niszczenia nawierzchni na mostach 
6.2.2. Ocena stanu technicznego nawierzchni 
6.2.3. Uszkodzenia nawierzchni na mostach drogowych i sposoby naprawy 
6.2.3.1. Nawierzchnie z elementów drobnowymiarowych 
6.2.3.2. Nawierzchnie bitumiczne 
6.2.3.3. Nawierzchnie drewniane 
6.3. Nawierzchnia mostów kolejowych 
6.3.1. Typy nawierzchni kolejowej a warunki utrzymania 
6.3.2. Tor na mostach. Wymagania ogólne 
6.3.3. Przyrządy wyrównawcze 
6.3.4. Urządzenia zabezpieczające pociągi w razie wykolejenia 
6.3.5. Utrzymanie nawierzchni na moście w zależności od typu 
6.3.5.1. Pomost typu zamkniętego 
6.3.5.2. Pomost typu otwartego 
6.4. Izolacja pomostów 
6.4.1. Stan izolacji a trwałość mostu 
6.4.2. Wymagane właściwości podłoża 
6.4.3. Wymagane właściwości warstw izolacyjnych 
6.4.4. Rodzaje materiałów hydroizolacyjnych 
6.4.5. Zasady układania izolacji 
6.4.6. Lokalne naprawy izolacji 
6.5. Odwodnienie pomostów 
6.5.1. Mosty drogowe 
6.5.2. Mosty kolejowe 
6.6. Dylatacje 
6.6.1. Dylatacje mostów drogowych 
6.6.2. Dylatacje mostów kolejowych 
6.7. Bariery ochronne i poręcze 
6.8. Urządzenia obce na mostach 
6.9. Bezpieczeństwo pożarowe 
7. Utrzymanie przestrzeni podmostowej oraz podpór 
7.1. Utrzymanie przestrzeni podmostowej w obszarze rzeki i jej zalewów 
7.1.1. Obserwacje stanu koryta rzeki i podwodnych części podpór 
7.1.2. Obserwacje zjawisk hydrologicznych w rzece 
7.1.3. Zabezpieczenie obiektów mostowych przed niszczącym działaniem wód powodziowych i kry lodowej 
7.1.4. Zabezpieczenie filarów mostów 
7.1.5. Zabezpieczenie stożków przy przyczółkach oraz nasypów na dojazdach 
7.1.6. Budowle regulacyjne. Wały kierujące 
7.2. Utrzymanie przestrzeni podmostowej pod wiaduktami 
7.3. Utrzymanie podpór 
7.3.1. Ogólne zasady utrzymania podpór 
7.3.2. Ocena stanu technicznego podpory 
7.4. Niektóre sposoby naprawy uszkodzonych podpór 
7.4.1. Naprawa fugowania podpór ceglanych i kamiennych (lub licówki) 
7.4.2. Naprawa uszkodzonej powierzchni podpory 
7.4.3. Naprawa zarysowanych korpusów podpór 
7.4.4. Uszczelnianie gruntu 
7.4.5. Podniesienie nośności fundamentu 
8. Utrzymanie przęseł mostów stalowych 
8.1. Utrzymanie konstrukcji stalowych 
8.1.1. Charakterystyka uszkodzeń, przyczyny ich powstawania i zapobieganie 
8.1.2. Zasady podnoszenia trwałości mostu na etapie projektowania 
8.2. Korozja mostów stalowych 
8.2.1. Uwagi ogólne 
8.2.2. Rodzaje korozji, podział techniczny 
8.2.3. Podatność na korozję w zależności od kształtu 
8.3. Zabezpieczenia antykorozyjne 
8.3.1. Uwagi ogólne 
8.3.2. Metody zabezpieczenia konstrukcji przed korozją 
8.3.3. Projekt zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji 
8.3.4. Oczyszczanie powierzchni 
8.3.5. Powłoki antykorozyjne i metody ich nakładania 
8.3.5.1. Powłoki metaliczne 
8.3.5.2. Powłoki malarskie 
8.3.5.3. Wymalowania referencyjne 
8.3.5.4. Powłoki ochronne lin 
8.3.6. Dozór oraz kontrola prac i pokryć antykorozyjnych 
8.3.7. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego 
8.4. Uszkodzenia połączeń nitowanych 
8.5. Odporność mostu na obciążenia zmienne 
8.5.1. Podstawowe informacje dotyczące zmęczenia 
8.5.2. Pękanie stali 
8.5.3. Przyczyny powstawania rys i pęknięć 
8.5.4. Wykrywanie rys i pęknięć 
8.5.5. Lokalizacja najczęściej występujących pęknięć zmęczeniowych i ich klasyfikacja 
8.6. Spawalność stali 
8.7. Mosty ze stali zgrzewnej i wczesnych stali zlewnych 
8.7.1. Charakterystyka stali zgrzewnych i zlewnych 
8.7.2. Starzenie jako proces zmieniający właściwości stali 
8.7.3. Naprężenia dopuszczalne (wytrzymałość obliczeniowa) dla stali zgrzewnych i starych stali zlewnych 
8.8. Niektóre metody usuwania uszkodzeń mostów stalowych 
8.8.1. Ogólne uwarunkowania wykonywania napraw konstrukcji stalowej 
8.8.2. Prostowanie elementów 
8.8.3. Sposoby doraźnego usuwania skutków pęknięć 
9. Utrzymanie przęseł mostów betonowych 
9.1. Charakterystyka uszkodzeń, przyczyny ich powstawania i zapobieganie 
9.2. Korozja mostów betonowych 
9.2.1. Uwagi ogólne 
9.2.2. Korozja betonu 
9.2.2.1. Ogólna charakterystyka korozji betonu
9.2.2.2. Typy korozji betonu w mostach 
9.2.2.3. Klasyfikacja środowisk korozyjnych 
9.2.2.4. Wpływ wybranych czynników na korozję betonu 
9.2.2.5. Ocena stopnia skorodowania i przewidywane postępy korozji 
9.2.3. Korozja żelbetu i konstrukcji sprężonych 
9.2.3.1. Korozyjne niszczenie konstrukcji zbrojonych. Czas życia konstrukcji 
9.2.3.2. Czynniki mające wpływ na tempo korozji stali w betonie 
9.2.3.3. Zabezpieczenie stali zbrojeniowej przed korozją. Inhibitory korozji 
9.2.3.4. Badanie zbrojenia w konstrukcjach betonowych 
9.2.3.5. Określenie rodzaju stali zbrojeniowej i wytrzymałości na podstawie odkrywek 
9.2.3.6. Wykrywanie korodującego zbrojenia w mostach betonowych 
9.3. Ochrona przed korozją konstrukcji betonowych 
9.3.1. Uwagi ogólne 
9.3.2. Zabezpieczenie powierzchniowe konstrukcji 
9.3.3. Wybrane sposoby zabezpieczeń powierzchniowych 
9.3.3.1. Impregnacja betonu materiałami obojętnymi 
9.3.3.2. Impregnacja materiałami reaktywnymi 
9.4. Sposób wykonywania zabezpieczenia powierzchniowego 
9.5. Ocena stanu zabezpieczeń powierzchniowych 
9.6. Uszkodzenia struktury betonu 
9.6.1. Charakterystyka uszkodzeń struktury betonu 
9.6.2. Metody wykrywania niektórych uszkodzeń struktury betonu 
9.6.3. Rysy w konstrukcjach betonowych. Klasyfikacja 
9.7. Niektóre metody usuwania uszkodzeń mostów betonowych 
9.7.1. Materiały do napraw uszkodzeń mostów betonowych i warunki ich stosowania 
9.7.2. Przygotowanie podłoża 
9.7.3. Iniekcje 
9.7.4. Torkretowanie 
9.7.4.1. Metody torkretowania 
9.7.4.2. Materiały 
9.7.4.3. Technologia 
9.7.4.4. Właściwości betonu nałożonego metodą torkretowania 
9.7.4.5. Badania jakości torkretu 
9.7.4.6. Nowe materiały stosowane do torkretu 
Literatura