Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Budownictwo - ujednolicone przepisy, stan prawny - 1 marca 2013 r. + płyta CD

Wydawnictwo: Legis
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Okładka: miękka, Format: A4, Stron: 410,  2013 r., stan prawny - 1 marca 2013 r. + płyta CD

Publikacja zawiera ustawy oraz akty wykonawcze dotyczące prawa budowlanego oraz przepisów powiązanych. Książka ma czytelny i przejrzysty układ. W publikacji ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem. Przy każdej zmianie znajduje się przypis, którego odnośnik na końcu aktu prawnego informuje od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem  prawnym została wprowadzona.

GRATIS PŁYTA CD NA KTÓREJ: Książka obiektu budowlanego w formie pliku PDF;Wybrane umowy i formularze funkcjonujące w budownictwie; Załączniki; Dodatkowe akty prawe - Geodezja i kartografia, Geologia i górnictwo, Inspekcja sanitarna, Ochrona środowiska, Prawo pracy, Ceny, Dozór techniczny, Drogi publiczne, Gospodarka nieruchomościami Ochrona gruntów, Ochrona przeciwpożarowa, Ochrona zabytków, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Prawo autorskie, Prawo energetyczne, Przepisy dla lotnisk, Systemy oceny zgodności, Kodeks cywilny, Transport kolejowy, PKOB, Odpady i wiele innych.

Książka podzielona jest na dziesięć głównych działów:
1. Ustawa - Prawo budowlane
2. Warunki techniczne obiektów budowlanych
3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
4. Projekty budowlane
5. Budowa, użytkowanie, utrzymanie obiektów budowlanych
6. Nadzór budowlany
7. Przepisy BHP i PPOŻ
8. Wyroby budowlane
9. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
10. Kodeks postępowania administracyjnego
 

Spis treści:

1. USTAWA – PRAWO BUDOWLANE - Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 

2. WARUNKI TECHNICZNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowaniez dnia 26 października 2005 r.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowez dnia 30 lipca 2001 r.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie z dnia 20 kwietnia 2007 r.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie z dnia 21 listopada 2005 r.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie z dnia 26 lutego 1996 r. 

- Rozporządzenie Ministra Łączności w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r.

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie z dnia 7 października 1997 r.

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie z dnia 2 sierpnia 1996  r.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnychnz dnia 16 stycznia 2002 r.

3. SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwiem z dnia 28 kwietnia 2006 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową z dnia 21 stycznia 2008 r.

- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową z dnia 28 grnia 2009 r. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 19 listopada 2001 r.

4. PROJEKTY BUDOWLANE

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na bowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na bowę z dnia 23 czerwca 2003 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 24 września 1998 r.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej z dnia 2 kwietnia 2001 r.

5. BUDOWA, UŻYTKOWANIE, UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej z dnia 6 listopada 2008 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli z dnia 23 czerwca 2003 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych z dnia 30 sierpnia 2004 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową z dnia 3 lipca 2003 r.

- Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu z dnia 11 sierpnia 2001 r.

- Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 9 stycznia 2009 r.

- Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r.

- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót  budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004 r.

- Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych z dnia 8 lipca 2010 r.

- Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji zielonych zamówien publicznych z dnia 28 czerwca 2012 r.

 6. NADZÓR BUDOWLANY

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na bowę i decyzji o pozwoleniu na bowę z dnia 11 lutego 2009

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych z dnia 23 czerwca 2003 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania z dnia 9 października 2002 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie z dnia 11 lutego 2009 r.

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego z dnia 19 marca 1999 r.

- Ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z dnia 15 grnia 2000 r.

- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 11 grnia 2003 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z dnia 31października 2002 r.

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego dnia 16 października 2002 r.

- Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Wyciąg) z dnia 13 października 1998 r. 

7. PRZEPISY BHP I PPOŻ

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r.

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony

Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych z dnia 10 lutego 1977 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 września 2001 r.

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Wyciąg) z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowejz dnia 16 czerwca 2003 r.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r.

8. WYROBY BUDOWLANE

 - Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE z dnia 11 sierpnia 2004 r. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania z dnia 14 października 2004 r.

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu mandatów zielonych przez Komisję

Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do

europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów z dnia 5 lipca 2004 r.

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw

członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat

technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych z dnia 18 maja 2011 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 11 sierpnia 2004 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania z dnia 8 listopada 2004 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu

Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych z dnia 8 kwietnia 2011 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu z dnia 2 września 2009 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu dnia 25 stycznia 2011 r.

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt lzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów z dnia 2 stycznia 2007 r. 

9. PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

10. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

- Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.