Budownictwo - ujednolicone przepisy stan prawny - 1 września 2015 r.

Okładka: miękka, Format: A4, Stron: 386, 2015 r., stan prawny 1 września 2015 r. plus wykaz wszystkich dokumentów na CD


Publikacja podzielona jest na dziesięć głównych działów:


1. Ustawa - Prawo budowlane
2. Warunki techniczne obiektów budowlanych
3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
4. Projekty budowlane
5. Budowa, użytkowanie, utrzymanie obiektów budowlanych
6. Nadzór budowlany
7. Przepisy BHP i PPOŻ
8. Wyroby budowlane
9. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
10. Kodeks postępowania administracyjnego

GRATIS płyta CD na której: Książka obiektu budowlanego w formie pliku PDF; Wybrane umowy i formularze funkcjonujące w budownictwie; Dodatkowe akty prawe - Geodezja i kartografia, Geologia i górnictwo, Inspekcja sanitarna, Ochrona środowiska, Prawo pracy, Ceny, Dozór techniczny, Drogi publiczne, Gospodarka nieruchomościami, Ochrona gruntów, Ochrona przeciwpożarowa, Ochrona zabytków, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Prawo autorskie, Prawo energetyczne, Przepisy dla lotnisk, Systemy oceny zgodności, Kodeks cywilny, Transport kolejowy, PKOB, Odpady i wiele innych; Załączniki.

Książka ma czytelny i przejrzysty układ. Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem. Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem  prawnym została wprowadzona.

 

page1image512 page1image672 page1image832 page1image992 page1image1152 page1image1312 page1image1472 page1image1632

Spis treści:

1. USTAWA – PRAWO BUDOWLANE

— Ustawa - Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. 

2. WARUNKI TECHNICZNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 • —  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
  odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

 • —  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
  odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
  z dnia 26 października 2005 r.

 • —  Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
  odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie
  z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

 • —  Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
  odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
  z dnia 20 kwietnia 2007 r. 

 • —  Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
  odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do
  transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
  z dnia 21 listopada 2005 r.

 • —  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych,
  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
  z dnia 2 marca 1999 r.

 • —  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych,
  jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
  z dnia 26 lutego 1996 r. 

 • —  Rozporządzenie Ministra Łączności w sprawie warunków technicznych zasilania energią
  elektryczną obiektów budowlanych łączności
  z dnia 21 kwietnia 1995 r. 

 • —  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków
  technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
  z dnia 7 października 1997 r. 

 • —  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
  odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich
  usytuowanie
  z dnia 2 sierpnia 1996 r. 

 • —  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych
  użytkowania budynków mieszkalnych
  z dnia 16 sierpnia 1999 r.

 • —  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych
  dotyczących autostrad płatnych
  z dnia 16 stycznia 2002 r.

  3. SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE

 • —  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
  w budownictwie
  z dnia 11 września 2014 r.

 • —  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
  cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu
  mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
  z dnia 28 grnia 2009 r.

 • —  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których
  realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
  z dnia 19 listopada 2001 r.

page2image496 page2image656 page2image816 page2image976 page2image1136 page2image1296 page2image1456 page2image1616

4. PROJEKTY BUDOWLANE

 • —  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na bowę,
  oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  i decyzji o pozwoleniu na bowę
  z dnia 23 czerwca 2003 r. 

 • —  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowe-
  go zakresu i formy projektu budowlanego
  z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

 • —  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
  geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
  z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

  5. BUDOWA, UŻYTKOWANIE, UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

  • —  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu
   opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących
   w budownictwie
   z dnia 21 lutego 1995 r. 

  • —  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
   informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
   zdrowia
   z dnia 26 czerwca 2002 r.

  • —  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli
   z dnia 23 czerwca 2003 r.

  • —  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego
   z dnia 3 lipca 2003 r. 

  • —  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach
   rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych
   z dnia 30 sierpnia 2004 r.

  • —  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywa-
   nych metodą wybuchową
   z dnia 3 lipca 2003 r. 

  • —  Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
   zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
   z dnia 11 sierpnia 2001 r.

  • —  Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi
   z dnia 9 stycznia 2009 r.

  • —  Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg)
   z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

  • —  Ustawa Prawo zamówień publicznych
   z dnia 29 stycznia 2004 r. 

  • —  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
   kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
   planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
   z dnia 18 maja 2004 r.

  • —  Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
   z dnia 8 lipca 2010 r. 

  • —  Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających
   z realizacji zielonych zamówień publicznych
   z dnia 28 czerwca 2012 r.
    page2image24840page2image25000page2image25160page2image25320

page3image496 page3image656 page3image816 page3image976 page3image1136 page3image1296 page3image1456 page3image1616

6. NADZÓR BUDOWLANY

 • —  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na
  bowę i decyzji o pozwoleniu na bowę
  z dnia 11 lutego 2009 r. 

 • —  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji
  rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
  z dnia 23 czerwca 2003 r.

 • —  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie
  elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z
  tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
  z dnia 23 października 2014 r.

 • —  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi
  Nadzoru Budowlanego
  z dnia 19 marca 1999 r. 

 • —  Ustawa o kontroli w administracji rządowej
  z dnia 15 lipca 2011 r. 

 • —  Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
  z dnia 15 grnia 2000 r.

 • —  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
  cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa
  z dnia 11 grnia 2003 r.

 • —  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania
  dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów
  budownictwa oraz urbanistów
  z dnia 31października 2002 r. 

 • —  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru
  budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
  z dnia 16 października 2002 r. 

 • —  Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Wyciąg)
  z dnia 13 października 1998 r. 

  7. PRZEPISY BHP I PPOŻ

  • —  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
   i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
   z dnia 23 czerwca 2003 r. 

  • —  Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
   Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych
   i mostowych
   z dnia 10 lutego 1977 r. 

  • —  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
   wykonywania robót budowlanych
   z dnia 6 lutego 2003 r.

  • —  Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
   eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych
   i drogowych
   z dnia 20 września 2001 r.

  • —  Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Wyciąg)
   z dnia 24 sierpnia 1991 r.

  • —  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
   budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
   z dnia 16 czerwca 2003 r. 

  • —  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpoża-
   rowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
   z dnia 7 czerwca 2010 r.

  • —  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego
   zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
   z dnia 24 lipca 2009 r.  page3image28232page3image28392page3image28552page3image28712

page4image504 page4image664 page4image824 page4image984 page4image1144 page4image1304 page4image1464 page4image1624

8. WYROBY BUDOWLANE

 • —  Ustawa o wyrobach budowlanych
  z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

 • —  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
  budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
  z dnia 11 sierpnia 2004 r.

 • —  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
  organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
  z dnia 8 listopada 2004 r. 

 • —  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu informacji o
  przeprowadzanych kontrolach wyrobów budowlanych i wydawanych postanowieniach,
  decyzjach i opiniach, a także o sposobie i terminie przekazywania tych informacji
  z dnia 23 grnia 2010 r. 

 • —  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu
  Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych
  z dnia 8 kwietnia 2011 r.

 • —  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzo-
  nych do obrotu
  z dnia 2 września 2009 r. 

 • —  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzo-
  nych do obrotu
  dnia 25 stycznia 2011 r. 

 • —  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt lzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów z dnia 2 stycznia 2007 r.

  9. PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

10. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

— Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. 

11. WYKAZ DOKUMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PŁYCIE CD

page4image17968 page4image18128 page4image18288 page4image18448 page4image18608 page4image18768 page4image18928 page4image19088