Drogownictwo

Asfalty drogowe

Asfalty drogowe

Zwięzły i przejrzysty wykład z zakresu asfaltów drogowych stosowanych w drogownictwie

69,00 zł
Badania nieniszczące nawierzchni drogowych

Badania nieniszczące nawierzchni drogowych

Monografia jest zbiorem referatów i artykułów naukowych prezentowanych przez autora podczas krajowych, międzynarodowych, europejskich i światowych konferencji badań nieniszczących...

54,50 zł
Do koszykaNiedostępny
Budowa dróg - podstawy projektowania

Budowa dróg - podstawy projektowania

Kolejne wydania podręcznika powstały z powodu wprowadzenia istotnych zmian dotyczących projektowania dróg.

88,00 zł
Budowle urządzeń technicznych dróg i ulic

Budowle urządzeń technicznych dróg i ulic

Opracowanie zawiera podstawowe zasady projektowania i realizacji budowli stałych urządzeń technicznych wyposażenia dróg i ulic występujących w obszarze pasa drogowego....

24,00 zł
Budownictwo drogowe w zarysie

Budownictwo drogowe w zarysie

W książce zebrano ogólne wiadomości o stosowanych materiałach, miernictwie oraz technologii budowy dróg i montażu mostów, a także w zakresie inżynierii komunikacyjnej....

96,60 zł
Budownictwo komunikacyjne

Budownictwo komunikacyjne

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku budownictwo.

84,00 zł
Geodezja inżynieryjno-drogowa

Geodezja inżynieryjno-drogowa

Nowe, rozszerzone wydanie podręcznika dotyczącego pomiarów geodezyjnych związanych z budową i eksploatacją dróg....

59,60 zł
Gruntowo-powłokowe konstrukcje z blach falistych

Gruntowo-powłokowe konstrukcje z blach falistych

Monograficzne bogato ilustrowane opracowanie zawierające zasady projektowania, wykonawstwa i utrzymania gruntowo-powłokowych konstrukcji ze stalowych i aluminiowych blach falistych....

75,00 zł
Inżynieria betonowych nawierzchni drogowych

Inżynieria betonowych nawierzchni drogowych

W Polsce, w ciągu ostatnich dwóch dekad, widoczna jest znaczna intensyfikacja budowy autostrad i dróg ekspresowych oraz modernizacji już istniejących.

96,00 zł
Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka

Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka

Odbiorcy książki: studenci wyższych uczelni technicznych o specjalnościach drogowych oraz słuchacze studiów podyplomowych w zakresie drogownictwa, organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz osoby i instytucje związane z drogownictwem....

85,80 zł
Katalog cen jednostkowych robót i obiektów drogowych III kw. 2019

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów drogowych III kw. 2019

Publikacja zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych i remontowych drogowych w poziomie cen średniokrajowych, które zostały opracowane na bazie normatywów z dostępnych na rynku katalogów z nakładami rzeczowymi: KNR; KNNR i innych oraz bazę obiektów modelowych inwestycyjnych i remontowych z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i zieleni drogowej...

85,32 zł
Katalog cen jednostkowych robót i obiektów drogowych III kw. 2020

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów drogowych III kw. 2020

Publikacja zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych i remontowych drogowych w poziomie cen średniokrajowych

95,00 zł
Katalog cen robót kolejowych i tramwajowych III k. 2019

Katalog cen robót kolejowych i tramwajowych III k. 2019

Publikacja zawiera ceny jednostkowe robót kolejowych i tramwajowych w poziomie cen średniokrajowych, które zostały opracowane na bazie normatywów z dostępnych na rynku katalogów z nakładami rzeczowymi: KNR; KNNR i innych oraz bazę obiektów modelowych kolejowych i tramwajowych....

95,04 zł
Materiały i nawierzchnie drogowe

Materiały i nawierzchnie drogowe

Podręcznik Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej.

Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie

Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie

Po raz pierwszy w kraju, w formie zwartej, przedstawiono całościowo zagadnienia mechaniki nawierzchni drogowych jako konstrukcji budowlanych.

79,90 zł
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania

W książce przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem, wykonawstwem, eksploatacją i badaniami gorących mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do budowy nowych i naprawy istniejących dróg....

79,60 zł
Od promenady do autostrady. Komunikacja z naturą

Od promenady do autostrady. Komunikacja z naturą

Zdawać by się mogło, że z rozwojem cywilizacji miejsce dla roślin przy drogach zniknęło. Antagonizm między pędzącym samochodem i drzewem stojącym przy drodze, podkreślony bólem uczestników wypadków i ich bliskich zdawał się jednoznacznie przekreślić dotychczasową ideę drogi wśród zieleni. Zarówno nauka, jak praktyka ukazują nam jednak szereg twórczych podejść do opisywanych problemów, dzięki którym można bezpiecznie użytkować drogi, zachwycając się jednocześnie ich otoczeniem. Roślinność introdukowana na obrzeża pasów drogowych, w pasy rozdzielające jezdnie oraz na rondach, wysepkach i w szeregu innych miejsc może też zachować sprawność biologiczną ułatwiając życie mieszkańcom miast. W niniejszej monografii, wskazana jest jednoznacznie ważna rola roślin towarzyszących drogom oraz sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych, pojawiających się jako nieuchronne następstwo takiego sąsiedztwa....

Odwodnienie dróg

Odwodnienie dróg

W książce przedstawiono metody projektowania odwodnienia dróg i ulic z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i najnowszych norm obowiązujących w krajach Unii Europejskiej....

90,00 zł
Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych

Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych

Aktualne ujęcie problemu, zgodne ze wszystkimi wytycznymi do norm PN-EN!

78,90 zł
Perspektywy i kierunki rozwoju budownictwa drogowego w Polsce na podstawie badań foresightowych

Perspektywy i kierunki rozwoju budownictwa drogowego w Polsce na podstawie badań foresightowych

W opracowaniu przedstawiono perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju....

30,90 zł
Podstawy organizacji robót drogowych

Podstawy organizacji robót drogowych

Książka jest pierwszym podręcznikiem zawierającym niezbędne wiadomości o organizacji procesów i przedsięwzięć budownictwa drogowego. Podręcznik  przeznaczony jest dla studentów budownictwa lądowego oraz inżynierów zajmujących się projektowaniem i realizacją przedsięwzięć budownictwa drogowego....

Projektowanie lotnisk i portów lotniczych

Projektowanie lotnisk i portów lotniczych

Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony projektowaniu lotnisk i portów lotniczych uwzględniający najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.

99,00 zł
Projektowanie systemów wentylacji pożarowej sieci metra. Poradnik

Projektowanie systemów wentylacji pożarowej sieci metra. Poradnik

Istotnym czynnikiem wpływającym na zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego, takiego jak tunel i stacje metra, jest skuteczne odprowadzanie dymu...

26,25 zł
Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz

W komentarzu uwzględniono najważniejsze nowelizacje ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

129,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym

Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym

W książce opisano realizacje drogowych i kolejowych budowli ziemnych. 

72,45 zł
Stałe urządzenia techniczne dróg. Materiały do wykładów i ćwiczeń

Stałe urządzenia techniczne dróg. Materiały do wykładów i ćwiczeń

W skrypcie zawarto ogólne warunki, jakim powinny odpowiadać budowle stałych urządzeń wyposażenia dróg oraz zasady budowy, wymagania konstrukcyjne i właściwości funkcjonowania urządzeń technicznych stałych (takich jak: ekrany przeciwhałasowe, ekrany antywibracyjne, urządzenia nośne znaków i sygnalizacji drogowej, bariery ochronne itd.), instalowanych w pasie drogowym....

14,00 zł
Technologia materiałów i nawierzchni asfaltowych

Technologia materiałów i nawierzchni asfaltowych

W podręczniku omówiono najnowsze metody badań kruszyw, wypełniaczy, asfaltów drogowych, asfaltów modyfikowanych oraz emulsji asfaltowych stosowanych do budowy dróg....

Technologia warstw asfaltowych

Technologia warstw asfaltowych

Praktyczny poradnik zawodowy będący rozszerzeniem książki Krzysztofa Błażejowskiego i Stanisława Styka pt. „Technologia warstw bitumicznych”

84,00 zł
Testy na uprawnienia budowlane 6. W specjalności inżynieryjnej drogowej

Testy na uprawnienia budowlane 6. W specjalności inżynieryjnej drogowej

Najnowsza seria kierowana jest do szerokiego grona odbiorców , którzy planują podjąć wysiłek zdobycia uprawnień budowlanych, aby stać się członkami zbiorowości specjalistów inżynierów budownictwa – wykonujących samodzielne funkcje techniczne w poszczególnych specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej....

60,00 zł
Trwałość mostów drogowych

Trwałość mostów drogowych

Publikacja poświęcona metodom oceny oraz badań określających trwałość wytrzymałościową mostów drogowych, głównie wykonanych ze stali, w aspekcie praktycznym.   ...

49,60 zł
Urządzenia dylatacyjne w mostowych obiektach drogowych. Projektowanie, montaż i utrzymanie

Urządzenia dylatacyjne w mostowych obiektach drogowych. Projektowanie, montaż i utrzymanie

Pierwszy w polskiej literaturze poradnik opisujący projektowanie, montaż i utrzymanie przekryć i urządzeń dylatacyjnych przeznaczony głównie do mostowych obiektów drogowych....

46,20 zł
Utrzymanie dróg. Technologia robót i sprzęt

Utrzymanie dróg. Technologia robót i sprzęt

W książce zebrano wiadomości związane z eksploatacją dróg oraz dotyczące zabiegów i robót niezbędnych do ich utrzymania w należytym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania. Omówiono też sprzęt i technologię robót związanych z utrzymaniem dróg....

41,00 zł
Węzły drogowe i autostradowe

Węzły drogowe i autostradowe

Podręcznik akademicki, będący szeroką monografią problematyki projektowania węzłów drogowych ....

74,00 zł
Właściwości asfaltów modyfikowanych gumą i mieszanek mineralno-gumowo-asfaltaowych

Właściwości asfaltów modyfikowanych gumą i mieszanek mineralno-gumowo-asfaltaowych

W publikacji przedstawiono właściwości asfaltów modyfikowanych gumą i mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych.

49,30 zł
Wzmacnianie konstrukcji dróg geosyntetykami

Wzmacnianie konstrukcji dróg geosyntetykami

Aktualny stan wiedzy na temat możliwości wykorzystania geosyntetyków do wzmacniania konstrukcji dróg opartych w sposób bezpośredni na podłożu jednorodnym

63,00 zł
Zarys geotechniki

Zarys geotechniki

Podręcznik akademicki z zakresu geotechniki zawierający podstawową wiedzę na temat gruntu, sposobów wyznaczania i oceny parametrów gruntowych oraz ich zastosowania w szeroko pojętej praktyce inżynierskiej w budownictwie....

75,00 zł