Mosty

Najpiękniejsze mosty świata

Najpiękniejsze mosty świata

W prezentowanej książce zebrano ponad 50 obiektów, których wygląd nierzadko zapiera dech w piersiach, a rozwiązania konstruktorskie zastosowane nierzadko zaskakują swoim poziomem. Książka zawiera liczne kolorowe fotografie....

Mosty łukowe w Polsce. Historia współczesność przyszłość

Mosty łukowe w Polsce. Historia współczesność przyszłość

Jako jeden z niewielu narodów nie mamy nowoczesnej historiografi i polskiej inżynierii mostowej ani wartościowych prac popularyzujących polskie dokonania w tej dziedzinie....

25,20 zł
Mosty betonowe. Wznoszenie metodą sekcja po sekcji

Mosty betonowe. Wznoszenie metodą sekcja po sekcji

Do budowy długich wielkoprzęsłowych obiektów [estakad] z betonu sprężonego często jest stosowana metoda sekcji po sekcji [przęsło po przęśle].

Obliczanie mostów z betonowych belek prefabrykowanych

Obliczanie mostów z betonowych belek prefabrykowanych

Książka podejmuje zagadnienia prefabrykacji przęseł mostowych oraz naprężeń i odkształceń w betonie

27,80 zł
Mosty wstęgowe

Mosty wstęgowe

Niniejsza pozycja jest pierwszym w Polsce szerszym opracowaniem tego tematu i może być pomocną dla inżynierów oraz studentów specjalności mostowej chcących bliżej poznać specyfi kę konstrukcji taśmowych z betonu sprężonego....

29,40 zł
Pontifex Maximus. Ponad przestrzenią i czasem

Pontifex Maximus. Ponad przestrzenią i czasem

Bogato ilustrowany szkicami zbiór czterdziestu opowieści o słynnych mostach i ich twórcach – od najstarszych dziejów do czasów współczesnych. Ci opisani w książce i inni do nich podobni do wykonania swoich dzieł potrzebowali wielkiej siły - mieli tę siłę, ale potrzebowali także iskry bożej - zaprzęgali gwiazdy. I pokazują nam do dziś, jak to się robi! To ważna i potrzebna nauka. Obecnie w tym nowym, trudnym świecie nie możemy przeżyć swego czasu dobrze, przejść przez swoje miejsce w historii z wyprostowanym czołem, jeśli nie będziemy w jakimś stopniu tacy jak bohaterowie tych opowieści....

Mosty betonowe. Podstawy konstruowania i obliczenia.

Mosty betonowe. Podstawy konstruowania i obliczenia.

Pod ogólną nazwą mosty betonowe rozumie się obiekty mostowe o dźwigarach głównych wykonanych z betonu.

Belkowe mosty betonowe

Belkowe mosty betonowe

Metodę betonowania wspornikowego zastosował po raz pierwszy, w roku 1930, brazylijski inżynier Emilio H. Baumgart podczas budowy żelbetowego mostu nad Rio de Peixe....

33,60 zł
Modelowanie sprężania mostów

Modelowanie sprężania mostów

W niniejszej książce prezentowane jest ujęcie statyczne efektów sprężenia, dające pogląd na redystrybucje˛ sił wewnętrznych w elementach konstrukcji.

34,00 zł
Mosty świata

Mosty świata

Celem tej książki jest przybliżenie czytelnikowi wyjątkowych, pięknych mostów całego świata.

Wybrane zagadnienia modelowania przęseł mostów belkowych

Wybrane zagadnienia modelowania przęseł mostów belkowych

Niniejsza praca stanowi próbę przybliżenia metod projektowania przęseł mostów belkowych z konwencjonalnych (klasycznych) dźwigarów zespolonych stalowo-betonowych....

35,70 zł
Badania mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych

Badania mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych

W monografi i przedstawiono wiele wyników badań obiektów o przeznaczeniu komunikacyjnym, a przede wszystkim technik przetwarzania danych stosowanych w mechanice budowli....

36,00 zł
Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-betonowe

Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-betonowe

Książka wypełnia lukę spowodowaną brakiem polskiej normy dotyczącej projektowania, tak powszechnie stosowanych w Polsce, mostów zespolonych. Zalecenia konstrukcyjne są zgodne z aktualnym systemem norm projektowania mostów w Polsce i nawiązują do systemu norm europejskich, a zwłaszcza do normy ENV Eurocode 4.  Drugie wydanie rozszerzono o zasady wymiarowania mostów z belek obetonowanych, a także wzory przydatne przy obliczaniu przekrojów zespolonych. Odbiorcy: inżynierowie projektanci zajmujący się budownictwem komunikacyjnym i mostownictwem oraz studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych....

Budowa konstrukcji gruntowo-powłokowych

Budowa konstrukcji gruntowo-powłokowych

Konstrukcje gruntowo-powłokowe jako obiekty komunikacyjne pod względem wyglądu i sposobu użytkowania są podobne do klasycznych mostów. Elewacje obiektów wykonanych z powłok o kształcie parabolicznym są zbliżone do klasycznych mostów sklepionych....

38,00 zł
Jak czytać mosty. Konstrukcje łączące stulecia

Jak czytać mosty. Konstrukcje łączące stulecia

Mosty odgrywają niezwykle ważną rolę w rozwoju nowoczesnej infrastruktury drogowej. Niegdyś łączyły głównie brzegi rzek, obecnie przekraczają oceany i granice państw. Ten tom zawiera bogato ilustrowany katalog różnorodnych rozwiązań inżynieryjnych, które umożliwiają ludziom pokonywanie przeszkód przy przemieszczaniu się z miejsca na miejsce....

39,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Kierunki rozwojowe mostownictwa

Kierunki rozwojowe mostownictwa

Ta pozycja wydawnicza jest znacznie rozszerzoną wersją referatu pod tytułem „Dokąd zmierza mostownictwo – świat i Polska”

39,90 zł
Katastrofy mostów historia i teraźniejszość

Katastrofy mostów historia i teraźniejszość

Monografia jest pierwszą tak obszerną krajową pozycją poświęconą różnym aspektom katastrof mostowych

39,90 zł
Nawierzchnie asfaltowe na obiektach mostowych

Nawierzchnie asfaltowe na obiektach mostowych

Monografia dotyczy rozwiązań materiałowo-technologicznych w zakresie izolacji pomostów oraz asfaltowych nawierzchni na obiektach mostowych.

40,00 zł
Zastosowanie Eurokodów w projektowaniu mostów

Zastosowanie Eurokodów w projektowaniu mostów

Jednym z działań niezbędnych do praktycznego wdrożenia Eurokodów w projektowaniu mostów jest edukacja, która powinna być prowadzona przez mostowe środowiska akademickie w programie kształcenia studentów specjalności mostowych...

Urządzenia dylatacyjne w mostowych obiektach drogowych. Projektowanie, montaż i utrzymanie

Urządzenia dylatacyjne w mostowych obiektach drogowych. Projektowanie, montaż i utrzymanie

Pierwszy w polskiej literaturze poradnik opisujący projektowanie, montaż i utrzymanie przekryć i urządzeń dylatacyjnych przeznaczony głównie do mostowych obiektów drogowych....

46,20 zł
Ruchome obciążenia obiektów mostowych

Ruchome obciążenia obiektów mostowych

Seria adresowana jest do inżynierów i studentów chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie najnowszych osiągnięć inżynierii mostowej.

48,10 zł
Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych

Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych

Obiekty mostowe ze stalowych blach falistych dzięki wielu zaletom technologicznym są powszechnie stosowane w budownictwie komunikacyjnym. 

48,30 zł
Projektowanie mostów zespolonych według Eurokodu 4

Projektowanie mostów zespolonych według Eurokodu 4

Mosty zespolone stalowo-betonowe są najczęściej projektowanymi i budowanymi obiektami mostowymi w klasie mostów średniej i dużej rozpiętości. Powodem wzrastającego zainteresowania mostami zespolonymi jest zarówno ich wysoka nośność, trwałość i niezawodność, potwierdzona przez ponad 50 lat doświadczeń, jak i nowe możliwości kształtowania przekrojów poprzecznych oraz rozwój metod budowy mostów zespolonych....

48,50 zł
Mosty. Trzy tysiące lat zmagań z naturą

Mosty. Trzy tysiące lat zmagań z naturą

Wejdź na rozszerzony opis i przekartkuj ksiażkę !!!Książka niezwykła i ekscytująca. David J. Brown opisał 100 najważniejszych mostów świata, od kamiennych konstrukcji z czasów cesarstwa rzymskiego i pięknych drewnianych mostów japońskich aż po smukłe obiekty wznoszone obecnie. Przedstawił sylwetki projektantów mostów i opisał trudności, z jakimi borykali się podczas ich budowy, omówił zastosowane rozwiązania, a także zwrócił uwagę na niedostatki projektów, w wyniku których dochodziło niejednokrotnie do katastrof. Opisywane obiekty, stanowiące wspaniałe osiągnięcia techniczne, są ilustrowane doskonałymi zdjęciami...

Trwałość mostów drogowych

Trwałość mostów drogowych

Publikacja poświęcona metodom oceny oraz badań określających trwałość wytrzymałościową mostów drogowych, głównie wykonanych ze stali, w aspekcie praktycznym.   ...

49,60 zł
Polska industrialna

Polska industrialna

65 oryginalnych obiektów postprzemysłowych będących świadectwem historii, ale i dynamicznych zmian zachodzących w naszym kraju.

49,90 zł
Mosty zintegrowane

Mosty zintegrowane

Podręcznik omawiający projektowanie mostów zintegrowanych, czyli mostów o specyficznej konstrukcji, w której nie występują dylatacje na styku przyczółka i nasypu dojazdowego. Zawiera opis rozwiązań konstrukcyjnych mostów oraz nasypów z uwzględnieniem osiadania gruntu nasypu i połączenia nasypu z konstrukcją obiektu, analizę zjawisk meteorologicznych i klimatycznych generujących oddziaływania termiczne na most, opis parcia i odporu gruntu, przemieszczeń przyczółków, wyniki badań doświadczalnych, zasady i algorytmy obliczeń niezbędne do projektowania, wskazówki dotyczące przyjmowania modeli obliczeniowych i zakresu stosowania mostów zintegrowanych. ...

50,10 zł
Most średnicowy w Warszawie

Most średnicowy w Warszawie

Dzieje warszawskiego mostu średnicowego.

51,00 zł
Estetyka konstrukcji mostowych

Estetyka konstrukcji mostowych

Książka poświęcona jest głównie podstawom formalnym pojęcia piękna w estetyce oraz aspektom architektoniczno-konstrukcyjnym estetycznego kształtowania obiektów mostowych. ...

Nawisowy most przez rzekę Odrę w ciągu południowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla

Nawisowy most przez rzekę Odrę w ciągu południowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla

Bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami pozycja dotycząca budowy mostu przez Odrę w Kędzierzynie-Koźlu.

53,00 zł
Mosty inżyniera Mariana Lutosławskiego w Lublinie

Mosty inżyniera Mariana Lutosławskiego w Lublinie

Opracowanie poświęcono dwóm mostom wybudowanym w Lublinie w latach 1908 i 1909 przez inż.. Mariana Lutosławskiego

54,00 zł
Mosty podwieszone. Projektowanie i realizacja

Mosty podwieszone. Projektowanie i realizacja

W książce przedstawiono m.in. zasady kształtowania, obliczania statyczne i technologię budowy mostów podwieszonych. Dzieło jest bogato ilustrowane, a wiele przykładów w nim zamieszczonych dotyczy najwybitniejszych osiągnięć z ostatnich lat w dziedzinie mostownictwa. Książka jest przeznaczona dla inżynierów mostowców, a także dla studentów wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych....

59,00 zł
Mosty ruchome

Mosty ruchome

Autorzy, ograniczając się do spraw związanych z konstrukcją nośną części ruchomej mostów i podpór specyficznych tylko dla tych konstrukcji, przedstawili klasyfikację mostów ruchomych ...

59,90 zł
Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych, wyd. 1

Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych, wyd. 1

Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych, uszkodzenia poszczególnych rodzajów konstrukcji mostowych (betonowych, stalowych, murowanych), jak również uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych oraz ich diagnostykę....

60,64 zł
Podstawy projektowania budowli mostowych

Podstawy projektowania budowli mostowych

W podręczniku podano zasady projektowania budowli mostowych z uwzględnieniem najnowszych wymagań formalnych i merytorycznych oraz kompleksowo przedstawiono proces projektowania od wstępnych założeń i oceny, aż do przekazania obiektów do użytku. W książce opisano: projektowanie przejścia mostowego, materiały i wyroby do budowy mostów, kształtowanie komunikacyjne mostów, światła mostów i przepustów, formy konstrukcyjne mostów oraz ich klasyfikację wraz z przykładami, podstawowe metody budowy mostów, obciążenia mostów, modele obliczeniowe i zasady wyznaczania sił wewnętrznych, wymiarowanie mostów wg norm PN i EC, z uwzględnieniem podobieństw i różnic. ...

60,90 zł
Kurs budowy mostów

Kurs budowy mostów

Celem, jaki postawił przed sobą Pszenicki, pisząc Kurs budowy mostów, było stworzenie zwięzłego i nie nazbyt obszernego zbioru wykładów tyczących się omawianej dziedziny...

61,00 zł
Mosty drewniane

Mosty drewniane

W książce zaprezentowano aktualny stan wiedzy na temat mostów drewnianych. 

63,00 zł
Trwałość obiektów mostowych

Trwałość obiektów mostowych

Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 22-23 listopada 2012, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej....

63,00 zł
Most Grunwaldzki – Kaiserbrücke 1910-2010

Most Grunwaldzki – Kaiserbrücke 1910-2010

Na 188 stronach, w językach polskim i niemieckim, opisano jeden z symboli miasta Wrocławia – Most Grunwaldzki – od projektu do dnia dzisiejszego.

Mosty łukowe - dzieła kultury. Projektowanie budowa utrzymanie

Mosty łukowe - dzieła kultury. Projektowanie budowa utrzymanie

Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 29-30 listopada 2015 roku, organizowaną przez Zakład Mostów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej....

63,00 zł
Współczesne technologie budowy mostów

Współczesne technologie budowy mostów

Mosty podwieszone i wiszące, stalowe i hale, betonowe, innowacyjne z drewna, tworzyw sztucznych i inne. Badania i analizy.

Mosty hybrydowe

Mosty hybrydowe

Tytuł ten podsumowuje seminarium Naukowo-Techniczne, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 29-30 listopada 2018 roku

Bezpieczeństwo budowli mostowych

Bezpieczeństwo budowli mostowych

Tytuł ten podsumowuje seminarium Naukowo-Techniczne, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 24-26 listopada 2021 roku

63,00 zł
Piękno konstrukcji mostowych

Piękno konstrukcji mostowych

Most staje się już świadomym elementem kształtowania krajobrazu miejskiego czy pozamiejskiego, jest przedmiotem doznań estetycznych oraz obiektem dumy mieszkańców....

68,00 zł
Mosty świata II. Wyprawa naukowo-dydaktyczna

Mosty świata II. Wyprawa naukowo-dydaktyczna

W 2008 r. Katedra Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej zorganizowała - wspólnie z Agencją Turystyczną ,,Animator" z Czechowic-Dziedzic - wyprawę naukowo-dydaktyczną ,,Mosty Świata - I" do Tajlandii, Wietnamu i Kambodży. Zafascynowani południowo-wschodnią Azją tak pod względem kulturowym, społecznym, jak i technicznym, postanowiono w 2009 r. zorganizować wyprawę ,Mosty Świata - II" do Chin, dynamicznie rozwijającego się kraju o prastarej (co najmniej 5 tysięcy lat liczącej) kulturze, do kraju skąd pochodzą wynalazki m.in. prochu strzelniczego, jedwabiu, pierwszych maszyn ,,samosterujących", quasi-martenowskiego procesu wytapiania stali, napędu łańcuchowego itp. Kraju, który także zasłużył się dobrze ludzkości w rozwoju sztuki budowy mostów. ...

68,00 zł
Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej

Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej

Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 21-22 listopada 2013, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej....

69,30 zł
Mosty Przemiany w projektowaniu i technologiach budowy

Mosty Przemiany w projektowaniu i technologiach budowy

Tytuł ten podsumowuje seminarium Naukowo-Techniczne, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 28-29 listopada 2017 roku, organizowane przez Katedrę Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej....

69,30 zł
Duże mosty wieloprzęsłowe

Duże mosty wieloprzęsłowe

W książce zawarto 42 prace związane z omawianym zagadnieniem.

69,65 zł
Artysta betonu i stali. Mosty Rudolfa Modrzejewskiego

Artysta betonu i stali. Mosty Rudolfa Modrzejewskiego

Pierwsza  na  polskim rynku monografia kompleksowo omawiająca  dokonania tego wielkiego konstruktora mostów.

70,00 zł
Mosty na pocztówkach

Mosty na pocztówkach

W książce przedstawionych  na pocztówkach i opisanych jest ponad 400 mostów na całym świecie. ...

95,00 zł
75,00 zł
Podstawy budownictwa mostowego

Podstawy budownictwa mostowego

Niniejszy podręcznik powstał na podstawie cyklu wykładów z przedmiotu podstawy mostownictwa prowadzonych dla studentów kierunku budownictwo na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej...

75,00 zł
Podwieszony most przez Wisłę w Płocku

Podwieszony most przez Wisłę w Płocku

Bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami pozycja dotycząca budowy Mostu przez Wisłę w Płocku.

78,75 zł
Aktualne realizacje mostowe

Aktualne realizacje mostowe

Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 24-25 listopada 2011.

81,00 zł
Nasze osiągnięcia w budowie mostów

Nasze osiągnięcia w budowie mostów

W  celu utrwalenia dotychczasowych dokonań Przedsiębiorstwa w historii polskiego mostownictwa, z nawiązaniem do wcześniejszej działalności na terenie „łódzkim” mostowców z Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych i Oddziału PPRM we Włocławku oraz w Łodzi, postanowił opublikować niniejszą monografię....

81,90 zł
Budownictwo komunikacyjne

Budownictwo komunikacyjne

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku budownictwo.

84,00 zł
Mosty zespolone stalowo-betonowe. Zasady projektowania wg PN-EN 1994-2

Mosty zespolone stalowo-betonowe. Zasady projektowania wg PN-EN 1994-2

Poradnik poświęcony zasadom projektowania popularnych w Polsce mostów zespolonych stalowo-betonowych według nowej normy PN-EN 1994-2.

89,00 zł
Mosty z kompozytów FRP. Kształtowanie. Projektowanie. Badania

Mosty z kompozytów FRP. Kształtowanie. Projektowanie. Badania

Głównym problemem budownictwa mostowego jest znacząca redukcja trwałości konstrukcji mostowych spowodowana korozją stali i betonu

89,00 zł
Odwodnienie dróg

Odwodnienie dróg

W książce przedstawiono metody projektowania odwodnienia dróg i ulic z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i najnowszych norm obowiązujących w krajach Unii Europejskiej....

90,00 zł
Poszerzanie mostów

Poszerzanie mostów

Niniejsza publikacja omawia zagadnienie poszerzania mostów w szerokim kontekście technicznym, ekonomicznym i estetycznym. 

95,50 zł
BIM w cyklu życia mostów

BIM w cyklu życia mostów

Niniejsza publikacja porusza zagadnienia związane z projektowaniem, budową i zarządzaniem obiektami mostowymi w kontekście metodyki BIM.

99,00 zł
Mosty dla pieszych

Mosty dla pieszych

Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów dla pieszych....

101,00 zł
Projektowanie mostów betonowych

Projektowanie mostów betonowych

Kompendium wiedzy z zakresu kształtowania, wymiarowania i konstruowania mostów betonowych – żelbetowych i sprężonych. W książce zawarto zarówno podstawowe informacje na temat żelbetu czy konstrukcji sprężonych, jak i treści dotyczące zasad projektowania i kształtowania złożonych systemów konstrukcyjnych....

103,60 zł
Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspresowych

Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspresowych

Książka w sposób ściśle praktyczny przedstawia problemy inżynierii mostowej związane z projektowaniem i budową obiektów mostowych na autostradach i drogach ekspresowych. W pracy, która jest adresowana do inżynierów, projektantów oraz osób zainteresowanych tą tematyką, przedstawiono szereg artykułów dotyczących problemów związanych z projektowaniem i budową obiektów inżynieryjnych tego typu. W książce zawarto około 40 prac związanych z omawianym zagadnieniem. Głównym redaktorem pracy jest Jan Biliszczuk....

108,15 zł
Budowa i utrzymanie mostów

Budowa i utrzymanie mostów

Podręcznik akademicki omawiający zagadnienia związane z budową i utrzymaniem mostów. Przedstawiono w nim badania dotyczące realizacji konstrukcji oraz odbioru obiektów mostowych, organizacji przeglądów użytkowych mostów....

117,00 zł
Mosty stalowe. Projektowanie, technologie, badania, utrzymanie

Mosty stalowe. Projektowanie, technologie, badania, utrzymanie

Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 27-28 listopada 2008. Książka w sposób ściśle praktyczny przedstawia problemy inżynierii mostowej związane z projektowaniem i budową mostów stalowych. W pracy, która jest adresowana do inżynierów, projektantów oraz osób zainteresowanych tą tematyką, przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące projektowania obiektów inżynieryjnych tego typu. ...

Mosty w dziejach Polski

Mosty w dziejach Polski

"Nie ma wątpliwości, że historia budowy mostów jest historią cywilizacji"

210,00 zł