Nakład wyczerpany

Walka o polski styl narodowy w architekturze. Na przykładzie stylu zakopiańskiego i dworkowego na przełomie XIX i XX wieku

Walka o polski styl narodowy w architekturze. Na przykładzie stylu zakopiańskiego i dworkowego na przełomie XIX i XX wieku

Celem tego opracowania jest zwrócenie uwagi młodych architektów na różnicę w odnoszeniu się do własnego krajobrazu na przestrzeni ostatnich stukilkudziesięciu lat: po pierwszej i po drugiej wojnie światowej. To jak nam się to udało, ocenią w polskim krajobrazie przyszłe pokolenia. ...

Architektura - idea i jej realizacja 1998-1999

Architektura - idea i jej realizacja 1998-1999

Książka zawiera analizę wybranych dziesięciu autorskich prac projektowych i realizacyjnych, wykonanych w latach 1973-1998. Autor, na przykładzie prac, przedstawia czynniki, które wpływają na przemianę pierwotnej idei w ostateczny kształt. Publikację polecamy wszystkim architektom, studentom architektury i historykom sztuki. ...

Współczesne witraże polskie

Współczesne witraże polskie

Przede wszystkim praca ta dokumentuje zjawisko współczesnego witrażownictwa w Polsce. Dotyczy zarówno zagadnień projektowania, jak również wytwórczości. Ambicją autorki było odnotowanie wszelkich aspektów sztuki i rzemiosła witrażowniczego, a nie jedynie koncentrowanie się na dziełach najwybitniejszych. ...

Konstrukcje murowe. Przykłady i algorytmy obliczeń z komentarzem

Konstrukcje murowe. Przykłady i algorytmy obliczeń z komentarzem

W niniejszej książce przedstawiono podstawy projektowania i przykłady wymiarowania konstrukcji murowych z uwzględnieniem poprawek i zmian ustanowionych w normach po 2001 roku. Szczególnie dużo miejsca w pracy poświęcono przykładom obliczeniowym. Prezentowane obliczenia obejmują swym zakresem różne rodzaje ścian murowych w budynkach mieszkalnych, biurowych, oświatowych i przemysłowych. Część zagadnień i procedur obliczeniowych przedstawiono w poddręczniku w postaci algorytmów, co powinno ułatwić czytelnikowi analizę i obliczenia konstrukcji murowych. ...

Podstawy kosztorysowania robót budowlanych

Podstawy kosztorysowania robót budowlanych

W opracowaniu zawarto podstawowe informacje na temat kosztorysowania roobót budowlanych, szczególną uwagę zwracając na nowości wprowadzane w tej dziedzinie w latach 2001-2004. Celem opracowania jest pomoc w zrozumieniu idei zmian w zasadach kosztorysowania, a także, w praktyce, wspomaganie właściwej kalkulacji cen robót budowlanych. Zamieszczone formularze, wzorce opracowań i przykłady stanowią praktyczną pomoc dla studentów wykonujących ćwiczenia projektowe z przedmiotów związanych z kosztorysowaniem. ...

Architektura a natura. Problem mimesis w architekturze

Architektura a natura. Problem mimesis w architekturze

  Przedmiotem niniejszej monografii jest sformułowanie problemu poszukiwania i twórczego kształtowania formy architektonicznej w złożonej relacji do ogólnie rozumianej natury oraz badawcze przeanalizowanie jej zmiennej specyfiki, czyli modalności relacji zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnego charakteru i zakresu oddziaływania. Pojęcie mimesis w zastosowaniu do architektury może na wstępie rozważań budzić kontrowersje, niemniej mimetyczne nawiązania i inspiracje w architekturze współczesnej są bezspornym faktem - stąd wynika uzasadnienie prezentowanej kwestii badawczej.         ...

Rola ornamentyki w architekturze do okresu modernizmu

Rola ornamentyki w architekturze do okresu modernizmu

W pracy przeprowadzony został wywód analityczny, którego przedmiotem było: wyjaśnienie pojęcia ornamentu, prześledzenie teorii dotyczących ornamentyki w historii architektury, analiza czynników decydujących o potrzebie ornamentyki; spojrzenie na różnorodność i wszechstronność roli ornamentyki oraz w architekturze. Ornamentyka w architekturze, choć spełnia funkcję uzupełniającą, jest jej istotnym składnikiem, pomaga odczytać przynależności formy do określonej epoki, kultury, rozpoznać panujący styl i modę. Stanowi wraz z innymi składnikami architektury pewną ciągłość historyczną, którą niewątpliwie warto kontynuować. ...

Urban planning. Teoretyczne i metodyczne podstawy projektowania urbanistycznego

Urban planning. Teoretyczne i metodyczne podstawy projektowania urbanistycznego

Opracowanie to, pomyślane jako pomoc dydaktyczna dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, jest kompendium niezbędnej wiedzy z teorii i praktyki urbanistycznej oraz planowania przestrzennego. Opracowanie stanowi vademecum studenta - nie tylko zawiera współczesną wiedzę urbanistyczną i planistyczną, ale także prezentuje istotne podstawy metodyczne niezbędne zarówno dla studenta, jak i magistra inżyniera architekta w czasie jego działalności zawodowej....

Architektura estuarium Odry

Architektura estuarium Odry

Książka tańsza niż ksero!!! "Architektura estuarium Odry" obejmuje zagadnienia kształtowania architektonicznego tego obszaru. Porusza problemy związane ze specyfiką estuarium odrzańskiego, występujące unikalnie na tym obszarze. Zdaniem autorki Zalew Szczeciński stanowi dominantę regionu, co wydaje się nie zostałodotychczas dostrzeżone ani w opracowaniach naukowych, ani zagospodarowaniu jego pobrzeża. Streszczenie w języku angielskim i niemieckim.  ...

Architektura w przestrzeni ludzkich zachowań

Architektura w przestrzeni ludzkich zachowań

Architektura przyjazna dla środowiska przyrodniczego i kulturowego powinna być przyjazna człowiekowi i zapewnić mu warunki bezpiecznej i godnej egzystencji. Powinna być w  większym niż dotychczas stopniu architekturą antropocentryczną, podążającą za biologicznymi uwarunkowaniami ludzkiej natury, hierarchią potrzeb człowieka i uniwersalnymi, społecznie akceptowanymi wartościami. Szeroka wiedza antropologiczna jest kluczem do terapii wadliwie zaprojektowanych  behawioralnych i społecznych przestrzeni architektury.  Pozwala  unikać powielania błędów, przez co oszczędza użytkownikom trudów działań przystosowawczych. ...

Odwodnienia budowli komunikacyjnych

Odwodnienia budowli komunikacyjnych

Autorzy podręcznika omawiają zagadnienia związane z projektowaniem i wykonawstwem odwodnień budowli komunikacyjnych. Zakres tematyczny ksiązki obejmuje opis najważniejszych obiektów komunikacyjnych: budownictwa drogowego i wodnego oraz komunalnego, architektury i urbanistyki oraz kształtowania krajobrazu i ochrony środowiska. Podręcznik przeznaczony jest dla kadry technicznej różnych specjalności a także studentów wyższych uczelni technicznych. ...

Zabudowy rynków. Średniowieczne bloki śródrynkowe wybranych dużych miast Śląska

Zabudowy rynków. Średniowieczne bloki śródrynkowe wybranych dużych miast Śląska

Średniowieczne miasta Śląska miały regularny układ urbanistyczny z umieszczonym pośrodku placem targowym - rynkiem. Środek tego placu zajmowała, i zwykle nadal zajmuje, zwarta grupa budynków, w których koncentrowały się administracja i handel. Niniejsza praca stanowi podsumowanie wieloletnich studiów. Zawiera uogólnienia, porównania i opisy charakterystycznych rozwiązań. Przedstawia chronologię powstawania budowli zajmujących środki rynków oraz ich typowe formy i rozwiązania architektoniczne. (ze wstępu)...

Fasady wrocławskich obiektów komercyjnych z lat 1890-1930

Fasady wrocławskich obiektów komercyjnych z lat 1890-1930

Tematem niniejszej książki są fasady wrocławskich budynków komercyjnych, powstałych między 1890 a 1930 rokiem. Jest ona adresowana do szerokiego grona odbiorców interesujących się teorią i historią architektury Wrocławia. Przedstawione w niej badania mają jednocześnie charakter podstawowy dla konserwatorstwa w architekturze. Zasadniczym celem opracowania jest analiza przemian stylowych, jakim podlegały fasady budowli, z uwzględnieniem przeobrażeń ich struktury i kolorystyki oraz podkreśleniem funkcji reklamowej - istotnego ich novum. Ważny element pracy stanowi udokumentowanie stanu zachowania tych obiektów w mieście oraz usystematyzowanie ich elewacji w zależności od stylu architektonicznego, kompozycji, użytego materiału oraz funkcji....

Metoda ustalania kolejności przedsięwzięć polityki przestrzennej miasta wielkiego

Metoda ustalania kolejności przedsięwzięć polityki przestrzennej miasta wielkiego

W książce zaproponowano zasady i metody wyboru przedsięwzięć polityki przestrzennej do wdrożenia w danym okresie rozwoju miasta. Rozważania przedstawione w pracy koncentrują się na zbudowaniu systemu odzwierciedlającego zależności pomiędzy polityką społeczno-gospodarczą i polityką przestrzenną miasta oraz wewnętrzne związki pomiędzy przedsięwzięciami w polityce przestrzennej. Opracowane zasady i metoda zostały częściowo próbnie zastosowane we Wrocławiu do wyboru przedsięwzięć do wdrożenia w okresie średnioterminowym na podstawie przyjętych ustaleń określających politykę społeczno-gospodarczą w okresie długoterminowym i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego....

Kształtowanie krajobrazu: idee, strategie, realizacje cz. I

Kształtowanie krajobrazu: idee, strategie, realizacje cz. I

W nawiązaniu do nowych zadań edukacyjnych powstał scenariusz szóstego z cyklu zagranicznych seminariów, organizowanych corocznie przez Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. Książka jest zbiorem seminaryjnych tekstów. Wybrane idee, strategie oraz realizacje dotyczą szeroko rozumianej architektury krajobrazu, akcentują różne sposoby interpretacji tradycji miejsca, a jednocześnie różne koncepcje rozwoju o charakterze harmonijnym i trwałym....

Sieć osadnicza jako przedmiot badań

Sieć osadnicza jako przedmiot badań

Sieć osadnicza jest przedmiotem badań wielu planistów przestrzennych, zarówno z punktu widzenia nauki, jak i praktyki planistycznej i inwestycyjnej. W książce przedstawiono sieci osadnicze Wrocławia, Dolnego Śląska, Republiki Czeskiej, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii (w Europie) oraz Boliwii w Ameryce Południowej i w Australii. Omówiono regułę Zipfa, która może mieć zastosowanie w tego rodzaju badaniach niezależnie od położenia geograficznego....

Psychologia organizacji przestrzeni środowiska mieszkaniowego - HABITATY 2003

Psychologia organizacji przestrzeni środowiska mieszkaniowego - HABITATY 2003

Materiały z XVI Międzynarodowej Konferencji-Seminarium i Aarsztatów architektonicznych Szkoły Naukowej HABITAT'03, które odbyły się we Wrocławiu w 2003 r. Wejdź w rozszerzony opis -  prezentujemy tam spis tekstów, referatów i warsztatów będących treścią książki....

Ocena bezpieczeństwa płaskich konstrukcji prętowych w aspekcie teorii przystosowania

Ocena bezpieczeństwa płaskich konstrukcji prętowych w aspekcie teorii przystosowania

W pracy przedstawiono algorytm probabilistycznej oceny bezpieczeństwa płaskich konstrukcji prętowych wykonanych z materiałów sprężysto idealnie plastycznych. Ukazano także rys historyczny teorii przystosowania oraz wyniki badań doświadczalnych uzasadniające wybór tej teorii jako podstawy oceny bezpieczeństwa konstrukcji wykonanych z materiałów sprężysto idealnie plastycznych. Przedstawiono też podstawowe założenia i twierdzenia tej teorii.  Aby zobaczyć spis treści zobacz rozszerzony opis....

Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej

Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej

Pozycja omawia przesłanki historyczne, socjologiczne i psychologiczne środowiska mieszkaniowego, kierunki modernizacji osiedli mieszkaniowych oraz opisuje modernizację i przekształcenia wybranych wrocławskich osiedli mieszkaniowych powstatych w latach 1970-1990. Przeczytaj koniecznie wstęp i spis treści!   ...

Ochrona prawno-autorska obiektu architektonicznego

Ochrona prawno-autorska obiektu architektonicznego

Poniższa publikacja ma na celu przybliżyć architektom i inwestorom zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w stosunku do obiektów architektury. Porusza także tematykę naruszania prawa autorskiego w odniesieniu do  Zasad Etyki Zawodu Architekta. "W architekturze, czy też także w architekturze, obserwujemy dziś kompletny brak odpowiedzialności za to, co się mówi (pomijając, że często także za to, co się robi!). (Andrzej Zwierzchowski, ze wstępu)  ...

Projektowanie obiektów biurowych. Cz. I. Historia.

Projektowanie obiektów biurowych. Cz. I. Historia.

Książka tańsza niż ksero!!!Często wymaga się od architekta, by obiekt biurowy był wizytówką firmy, by był jego "logo", by był łatwo odnajdywany. Na podstawie badań ustalono, że w nowych obiektach biurowych potrzeba od 13 -15 m2 powierzchni biurowej na pracownika, przy czym w zależności od proponowanych funkcji towarzyszących powierzchnia całkowita wzrasta od 25 do 45 m2 na pracownika. Przy tak rozbudowanej części socjalnej obiektu biurowego obniżanie kosztów utrzymania obiektu wydaje się być bardzo ważne. W niniejszym skrypcie Autorka koncentruje się na tych zagadnieniech oraz historii i rodzaju obiektów biurowych....

Socjokulturowe aspekty miejsc zamieszkania

Socjokulturowe aspekty miejsc zamieszkania

Niniejsza praca stanowi próbę dokonania syntezy istotnych, związanych z kształtowaniem miejsc zamieszkania, zagadnień w kontekście kulturowym. Temat rozważań jest zawężony do urbanistyki osad mieszkalnych, gdzie badaniu będą poddane - traktowane jako decydujące ich związki z kulturą i naturalnymi predyspozycjami człowieka. Poszukiwania wiodą zatem w dziedziny wiedzy o człowieku, kulturze, zbiorowiskach ludzkich, ale istotne tropy pojawiają się także w refleksji filozoficznej zdającej sprawę z wzajemnych relacji natury i kultury....

Odnawialne źródła energii w architekturze

Odnawialne źródła energii w architekturze

Książka stanowi zbiór podstawowych informacji z zakresu architektury energooszczędnej przydatny zarówno w procesie dydaktycznym, jak i w pracy zawodowej. Układ opracowania oparto na podstawowym schemacie cyklu obiegu energii związanym z procesami jej pozyskiwania, magazynowania i eksploatacji oraz ochrony przed stratami energetycznymi w budynkach. ...

Budownictwo ekologiczne

Budownictwo ekologiczne

Podręcznik ma służyć edukacji ekologicznej w budowniclwie. Omówiono w nimrelacje pomiędzy budownictwem a systemami przyrodniczymi. Sformułowano nowe kryteria oceny stopnia ekologiczności materiałów, systemów budowlanych i budynków. Wyjaśniono związki między energooszczędnością a ekologicznością. Podano przykłady analizy stopnia ekologiczności rozwiązań z uwzględnieniem pełnego cyklu "życia" obiektów budowlanych od pozyskania surowców do recyklingu. Ponadto omówiono wykorzystanie czystej energii słonecznej w budynkach i podano przykłady budynków tego typu oraz przedstawiono metody oceny ich rozwiązań. ...

Cyberprzestrzeń - architektura@urbanistyka 1/2007

Cyberprzestrzeń - architektura@urbanistyka 1/2007

Dla architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego kluczowym jest rozumienie przestrzeni i czasu. Cyberprzestrzeń to tytuł seminarium, które odbyło się w 2002 roku na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przedstawione referaty podejmowały zagadnienia podstawowe i przyczynkowe, prezentowały podejście bardziej intuicyjne i bardziej obiektywne. Wszystkie zaś próbowały przybliżyć odpowiedź na wiele pytań z tym zagadnieniem związanych - co to jest cyberprzestrzeń? jakie są jej atrybuty? jak ją opisywać? jakie są związki między przestrzenią realną, wirtualną i cyberprzestrzenią? Książka próbuje odpowiedzieć na te pytania....

Architektura budynku szkolnego lat najnowszych

Architektura budynku szkolnego lat najnowszych

Celem opracowania jest zbadanie i opisanie współczesnej szkoły jako obiektu architektonicznego służšcego edukacji i wychowaniu. W pracy podano szereg przykładów wybranych budynków szkolnych ponadpodstawowych pochodzšcych głównie z krajów Europy Zachodniej. Na tle aktualnych tendencji ukazano również architekturę budynku szkolnego w Polsce. Zakres czasowy badań obejmuje realizacje powstałe po 1980 roku. Dla ukazania genezy panujšcych obecnie tendencji sięgnięto do przykładów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z lat 1900 – 1980....

Architektura Polska po 1990 roku

Architektura Polska po 1990 roku

Polsko-angielski przewodnik, który prezentuje architekturę małopolski powstałą po 1990 roku (127 przykładowych realizacji). Lokalizacja budynków pokazana jest na mapie Małopolski....

Katalog projektów domów pasywnych i energooszczędnych

Katalog projektów domów pasywnych i energooszczędnych

 Katalog jest podzielony na kilka części tak aby pomóc inwestorowi w zrozumieniu idei energooszczędności i zasad poprawnego budowania. W pierwszej części autorstwa dr inż. Ryszarda Wnuka wyjaśnione są definicje i nazewnictwo oraz zasady działania m.in. pompy ciepła czy kolektorów słonecznych. W środkowej części katalogu znajdują się projekty domów Energooszczędnych, Pasywnych oraz Eksperymentalnego Domu Pasywnego. W katalogu znajdziecie również kronikę budowy Domu Pasywnego dzień po dniu. Na kilkudziesięciu zdjęciach poznacie tajniki prac budowlanych, perypetie i boje z wykonawcami oraz efekt końcowy....

Architektura i tożsamość. Rzecz o antropologii architektury

Architektura i tożsamość. Rzecz o antropologii architektury

Temat książki dotyczy problematyki z dziedziny antropologii architektury, przedstawionej w szerokim, wieloaspektowym kontekście. Autor omawia współczesną rolę architektury w dobie przemijającej trwałości miasta, utraty zwartości przestrzennej i społecznej jego struktur. Poszukuje odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań, dotyczących znaczenia architektury w czasach słabnącej tożsamości, wyobcowania społeczeństwa miejskiego z wartości środowiskowych i relacji kulturowych z 'otoczeniem. Wskazując na jej antropologiczny wymiar, dostrzega tkwiące w niej napięcia, złożoność i wielopoziomowość interpretacji. ...

Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej

Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej

Gettoizacją przestrzeni miejskiej Autorzy tomu nazywają nasilające się zjawisko powstawania zamkniętych, strzeżonych osiedli mieszkaniowych i postępującej jednocześnie degradacji osiedli starych, głównie przemysłowych. Konsekwencją tego procesu jest powstawanie gett dobrobytu i ubóstwa, co zagraża spójności społecznej polskich miast. Ze względu na indywidualne szanse życiowe zamieszkanie na zamkniętym osiedlu bywa postrzegane jako największe osiągnięcie, dowód materialnego powodzenia. Ma przyczynić się do zwiększenia poczucia egzystencjalnego bezpieczeństwa. Może się jednak okazać pułapką dla odizolowanych w nim mieszkańców.  ...

Architektura wzruszeniowa Włodzimierza Gruszczyńskiego

Architektura wzruszeniowa Włodzimierza Gruszczyńskiego

Książka dwojga krakowskich historyków sztuki poświęcona sylwetce Włodzimierza Gruszczyńskiego (1906-1973) architekta, malarza, teoretyka urbanistyki zwišzanego m.in. z Politechniką Krakowską i Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Publikacja składa się z części analitycznej, poświęconej postaci artysty, jego poszczególnym pracom (projekty uporządkowania Wzgórza Wawelskiego oraz Rynku Głównego; projekty kościołów i kapliczek).  Bogaty zbiór (ponad 80 stron reprodukcji) projektów architektonicznych, urbanistycznych oraz akwarel Włodzimierza Gruszczyńskiego dopełnia książkę....

Nawierzchnie w ogrodzie. Poradnik z cyklu "Zrób to sam"

Nawierzchnie w ogrodzie. Poradnik z cyklu "Zrób to sam"

Poradnik omawia podstawowe zasady projektowania ogrodów oraz podpowiada wiele rozwiązań, które można zrealizować we własnym zakresie. Zawiera ponadto liczne wskazówki dotyczące budowy schodów, ścieżek, tarasów i obrzeży, przydatne zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów.  W poradniku znajdziesz 20 stylowych i nowoczesnych, dopasowanych do każdej kieszeni, projektów, które powinny zaspokoić wszystkie gusty. Pozwoli ci wykreować ogród i cieszyć nim oczy przez długi czas. Zrobione na zlecenie fotografie oraz jasne i zrozumiałe objaśnienia, jak zbudować poszczególne elementy "krok po kroku" czynią książkę inspirującą i bardzo przydatną....

Poradnik WNĘTRZA planowanie, wykańczanie i wystrój

Poradnik WNĘTRZA planowanie, wykańczanie i wystrój

Wejdź na rozszerzony opis i przekartkuj ksiażkę !!!Książka jest ilustrowanym poradnikiem przedstawiającym różne warianty urządzania domu i zapoznaje czytelników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z jego wykończeniem. Od zaplanowania prac, przez podstawowe techniki przydatne przy wykończeniu i remoncie, po style i możliwości dekoracji. Dostarcza także pomysłów oraz inspiracji na temat urządzania poszczególnych pomieszczeń. Z pomocą własnej wyobraźni i opisanych tu rozwiązań, każdy może stworzyć wnętrze, za którym zawsze tęsknił. ...

Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problemy rozwoju stylu w sztuce nowożytnej

Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problemy rozwoju stylu w sztuce nowożytnej

Znaczenie wydanej w roku 1915 książki Heinricha Wölfflina porównać można jedynie do przełomu rewolucji Kopernikańskiej. Wniosła ona bowiem do warsztatu historyka sztuki cały szereg nowych narzędzi badawczych, takich jak analiza strukturalna i opisowa koncepcja metody historycznej, oraz dokonała błyskotliwego podziału na styl klasycystyczny i barokowy na podstawie pojęć odnoszących się do cech formalnych.  Dzieło niemieckiego badacza stanowi lekcję, jak wnikliwie odczytywać malarstwo, rzeźbę i architekturę....

Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX. cz. 1

Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX. cz. 1

Monograficzne opracowanie budownictwa kościelnego oraz pionierskie opracowanie ołtarzy w Krakowie. Autorzy opierają swe badania na źródłach pisanych, charakteryzują omawiane zabytki pod względem stylowym i ikonograficznym. ...

Japońska sztuka odnajdywania piękna w kamieniu. Sztuka suiseki i jej zastosowanie w sztuce bonsai

Japońska sztuka odnajdywania piękna w kamieniu. Sztuka suiseki i jej zastosowanie w sztuce bonsai

Prezentowanie kamieni, udoskonalone przez Japończyków przez następne stulecia - bądź w formie martwej natury, bądź w towarzystwie miniaturowych drzewek - przerodziło się w elegancką i wyrafinowaną sztukę, zwaną suiseki. Podstawy tej sztuki zostały opisane w tej książce....

Kompozycja dzieła architektury

Kompozycja dzieła architektury

W swojej książce autor analizuje kompozycję dzieł architektury, które poznał i fotografował w wielu krajach Europy, Ameryki Północnej i na Bliskim Wschodzie. Dopatruje się zasad w przykładach historycznych i współczesnych, standardowych i osobliwych, wybitnych i powszednich. Wszystkie przykłady zobrazowane fotografiami....

Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń

Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń

Prezentowane artykuły stanowią zasadniczo plon międzynarodowej konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w Toruniu w dniach 24-25 września 1999 roku. W jej toku interdyscyplinarny zespół autorów zaprezentował niezwykle szerokie i wielowątkowe podejście do spraw związanych z badaniami zabytków drewnianych oraz ich ochroną. W wielu wypadkach ukazują one nie tylko nowe możliwości poznawcze w stosunku do budownictwa drewnianego, ale w powiązaniu z rozwiniętymi już także na terenie Polski badaniami dendrochronologicznymi w znaczący sposób uzupełniają wiedzę o architekturze murowanej.  ...

Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy

Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy

Rozważania autora prowadzą od problematyki tożsamości przestrzeni do przestrzeni tożsamości, a następnie poprzez ujęcie ogólne miejskiej przestrzeni tożsamości do konkretyzacji empirycznej przestrzeni Warszawy. Praca zawiera najpełniejsze w literaturze geograficznej rozważania o tożsamości przestrzeni i miejscu, osadzone głęboko w kontekście filozoficznym, prowadzone szeroko w kategoriach ontologicznych, epistemologicznych, a nawet metafizycznych. W tym ogólnofilozoficznym ujęciu wykraczają one poza geografię i tym samym wnoszą nowe odniesienie do dyskusji prowadzonej w geografii człowieka na temat tożsamości przestrzeni, tożsamości regionalnej lub lokalnej, tożsamości miejsca.    ...

Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej

Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej

Książka jest interdyscyplinarnym studium, w którym przedstawiciele geografii, socjologii, filozofii kultury, architektury, urbanistyki, antropologii kulturowej, literaturoznawstwa, sztuki i mediów prezentują problematykę percepcji przestrzeni miejskiej w świetle teorii i praktyki. Poczynając od teoretycznych, metodologicznych i funkcjonalnych aspektów badań percepcji miasta (część I), poprzez postrzeganie i waloryzację przestrzeni zurbanizowanej (część II) oraz miejską przestrzeń w świadomości mieszkańców (część III), kończąc zaś na mieście jako miejscu rzeczywistym i miejscu postrzeganym (część IV). Książka to niezastąpiony przewodnik-podręcznik dla każdego, kto chce być świadomym obserwatorem i odpowiedzialnym uczestnikiem polifonicznego dyskursu miejskiego. ...

Świątynie Wrocławia w rysunku i grafice XIX i początku XX wieku

Świątynie Wrocławia w rysunku i grafice XIX i początku XX wieku

Książka tańsza niż ksero!!!Przepiękne, trzyjęzyczne opracowanie (polski, niemiecki, angielski) dotyczące architektury sakralnej Wrocławia. 35 czarno-białych ilustracji katedry, cerkwi, synagogi, kościołów i kaplic Wrocławia....

Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Św. Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku

Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Św. Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku

Zróżnicowany pod względem tematycznym i form wypowiedzi materiał został w niniejszym tomie podzielony na dwie części. W pierwszej, zatytułowanej "Góra Świętej Anny, jej sztuka i znaczenie", zamieszczono wszystkie teksty związane bezpośrednio z miejscem wyznaczającym niejako centralną oś tematyki poruszanej podczas sesji. W części drugiej "Artyści, kulty, pielgrzymowanie" zgromadzono artykuły o szerszej perspektywie, porządkując je chronologicznie....

Prawo budowlane

Prawo budowlane

Podręcznik jest  materiałem pomocniczym do poznania i zrozumienia otoczenia instytucjonalnego i prawnego procesu budowlanego. Nie stanowi komentarza do ustawy Prawo budowlane, ani podstawy prawnej, do interpretacji, do rozstrzygania spornych kwestii czy tez uzasadnień ich rozstrzygnięć.  Uwagę skoncentrowano na procesie budowlanym. Przedstawiono niektóre definicje ustawowe pojęć (słowniczek), organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, zakres ich kompetencji. Podręcznik będzie pomocny nie tylko dla studentów kierunku "budownictwo" i kierunku "architektura", ale także dla uczestników procesu budowlanego, w tym dla osób przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia budowlane.    ...

Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki

Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki

Kolejny tom "Konwersatorium Wiedzy o Mieście" poświęcony został problematyce  procesów urbanizacji. Szczególne zainteresowanie tymi procesami związane było zarówno na świecie, jak i w Polsce w okresach intensywnej industrializacji, która prowadziła do koncentracji ludności na niewielkich obszarach, zmian ekonomicznych podstaw życia, a w konsekwencji kształtowania się nowych zachowań indywidualnych i społecznych.  Tom zawiera 37 prac autorów reprezentujących wszystkie ośrodki geograficzne w Polsce.  ...

Wrocław na starych planach 1562-1946

Wrocław na starych planach 1562-1946

Teczka zawiera wybór planów ilustrujacych przemiany urbanistyczno-architektoniczne Wrocławia. Syntetyczny tekst omawia te przemiany, jest cennym uzupełnieniem i komentarzem do plansz. Pozycja dostępna u nas także w języku angielskim i niemieckim....

Wrocław on former plans 1562-1946

Wrocław on former plans 1562-1946

Teczka zawiera wybór planów ilustrujacych przemiany urbanistyczno-architektoniczne Wrocławia. Syntetyczny tekst omawia te przemiany, jest cennym uzupełnieniem i komentarzem do plansz. Prezentowane plany są własnością Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Pozycja dostępna u nas także w języku polskim i niemieckim....

Breslau auf alten Plänen 1562-1946

Breslau auf alten Plänen 1562-1946

Teczka zawiera wybór planów ilustrujacych przemiany urbanistyczno-architektoniczne Wrocławia. Syntetyczny tekst omawia te przemiany, jest cennym uzupełnieniem i komentarzem do plansz. Pozycja dostępna u nas także w języku polskim i angielskim....

Ludwik Wojtyczko Krakowski architekt i konserwator zabytków pierwszej połowy XX wieku

Ludwik Wojtyczko Krakowski architekt i konserwator zabytków pierwszej połowy XX wieku

Praca Michała Wiśniewskiego poświęcona jest Ludwikowi Wojtyczce, krakowskiemu architektowi i konserwatorowi zabytków I połowy XX wieku. Swą karierę rozpoczął on od sukcesu w konkursie na kamienicę Czynciela w Krakowie, stając się jednym z nielicznych architektów XX wieku, którzy zdołali wpisać się na trwałe w pejzaż Rynku Głównego. Jeszcze przed I wojną światową Wojtyczko stał się obok swego rówieśnika Franciszka Mączyńskiego najwybitniejszym przedstawicielem młodszej generacji krakowskich architektów, co potwierdził m. in. projektem prestiżowego pawilonu głównego na słynnej Wystawie Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym w roku 1912 na krakowskich Oleandrach. ...

Lekkie konstrukcje oporowe

Lekkie konstrukcje oporowe

Kompleksowy i wyczerpujący wykład dotyczący projektowania i budowy nowoczesnych rozwiązań lekkich konstrukcji oporowych, stosowanych przy budowie obiektów mostowych, tuneli oraz różnorodnych budowli ziemnych, wzbogacony licznymi przykładami rozwiązań. Opisano podstawowe zasady projektowania konstrukcji oporowych i sposoby zmniejszania parcia gruntu na nie. Książka otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej 2000....

Po pałacach i dworach Mazowsza. Przewodnik część 1

Po pałacach i dworach Mazowsza. Przewodnik część 1

W założeniu autorów książki te mają pełnić podwójną rolę: rodzaju atlasu architektury rezydencjonalnej i przewodnika po prezentowanych obiektach. Ich usytuowanie i znalezienie dróg dojazdu ułatwia dołączona mapka. Wybór dworów, dworków i pałaców na terenie historycznego Mazowsza obejmuje w części pierwszej   200 obiektów opisanych w układzie alfabetycznym. Znajdują się w nim takie wiadomości, jak lata budowy, autor projektu, styl, kolejni właściciele, dzisiejszy stan i użytkownicy, najbliższe otoczenie. Jest to zarówno przewodnik dla turysty, jak i źródło informacji o tym, co ocalało na Mazowszu z tradycyjnej polskiej architektury rezydencjonalnej....

Po pałacach i dworach Mazowsza. Przewodnik część 2

Po pałacach i dworach Mazowsza. Przewodnik część 2

Książka stanowi wybór 120 siedzib ziemiańskich rozrzuconych na obszarze historycznego Mazowsza i opisanych w układzie alfabetycznym. Jest też przewodnikiem dla turystów pragnących udać się w wędrówkę "od dworu do dworu". Usytuowanie i odnalezienie dróg dojazdu do każdego obiektu ułatwiają zamieszczone mapki. Piękne rysunki opisywanych pałaców i dworów podnoszą urodę książki....

Po pałacach i dworach Mazowsza. Przewodnik część 3

Po pałacach i dworach Mazowsza. Przewodnik część 3

Książka stanowi wybór 120 siedzib ziemiańskich rozrzuconych na obszarze historycznego Mazowsza i opisanych w układzie alfabetycznym. Jest też przewodnikiem dla turystów pragnących udać się w wędrówkę "od dworu do dworu". Usytuowanie i odnalezienie dróg dojazdu do każdego obiektu ułatwiają zamieszczone mapki. Piękne rysunki opisywanych pałaców i dworów podnoszą urodę książki....

Cmentarz zasłużonych na Wzgórzu Świętego Wojciecha w Poznaniu

Cmentarz zasłużonych na Wzgórzu Świętego Wojciecha w Poznaniu

Książka tańsza niż ksero!!!Każde miasto o wielowiekowej tradycji otacza troskliwą opieką cmentarze, będące jakby zaklętą w mogiłach i pomnikach historią jego trwania, dokumentem wydarzeń oraz ludzkich żywotów i ich osiągnięć. W Cmentarzu Zasłużonych na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu, jako zabytku uporządkowanym i z opracowaną dokumentacją, tkwią olbrzymie możliwości wychowywania młodych pokoleń w duchu patriotyzmu i dumy z pamiątek bogatej przeszłości narodowej....

Świątynie Polski

Świątynie Polski

Na ponad 300 stronach tekstu i około 400 zdjęciach zebraliśmy obszerną panoramę polskiego budownictwa sakralnego od najstarszych katedr w Poznaniu i Gnieźnie, przez gotyckie fary Pomorza i Warmii, oszałamiające barokowe kościoły opactw śląskich, modernistyczną "kamienną litanię" Oskara Sosnowskiego, aż po wybitne przedsięwzięcia doby najnowszej - kościół Świętego Ducha w Tychach oraz sanktuaria w Łagiewnikach i Licheniu. Staraliśmy się przy tym wyjść poza ustalony kanon, wyszukując ciekawe obiekty w regionach mniej znanych, takich jak Ziemia Lubuska, Podlasie czy dolina Bugu. ...

Projektowanie graficzne dla laików

Projektowanie graficzne dla laików

Projektowanie graficzne dla laików to poradnik dla osób, które chcą zrealizować własne pomysły, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na skorzystanie z usług profesjonalnego studia. ...

Bioklimatyka a forma architektoniczna

Bioklimatyka a forma architektoniczna

Tematem pracy jest dążenie do ukształtowania szeroko pojętego tzw. zrównoważenia środowiska bioklimatycznego. Opisano w niej na konkretnych przykładach dynamicznie rozwijające się metody projektowania i budowania obiektów architektonicznych, które byłyby przyjazne środowisku....

Wielorodzinna architektura mieszkaniowa w Polsce okresu transformacji na przykładzie Trójmiasta

Wielorodzinna architektura mieszkaniowa w Polsce okresu transformacji na przykładzie Trójmiasta

Wielorodzinna architektura mieszkaniowa w Polsce okresu transformacji w Polsce daje sie ująć w 3 nurtach: antymodernizmu, postmodernizmu i neomodernizmu.

Śmierć nadeszła nocą

Śmierć nadeszła nocą

Kryminał znanego wrocławskiego architekta Janusza L. Dobesza rozgrywający się w pięknej, willowej dzielnicy Wrocławia.

Wybrane elementy facility management w architekturze

Wybrane elementy facility management w architekturze

Książka jest zbiorem kluczowych informacji przydatnych w procesie dydaktycznym i w pracy zawodowej architekta i zarządcy budynku. W pozycji między innymi o: planowaniu inwestycji, programowaniu obiektów architektonicznych, budowaniu relacji przestrzenno-funkcjonalnych w budynkach, badaniu potrzeb i tworzeniu architektonicznego wizerunku instytucji, także o metodach i ocenach jakości obiektów architektonicznych....

ArchiCAD 8.1/9

ArchiCAD 8.1/9

ArchiCAD, produkt węgierskiej firmy Graphisoft, zyskał popularność wśród architektów.

Budownictwo i prawo nr 4/2009

Budownictwo i prawo nr 4/2009

Opracowanie wydawnictwa Polcen. Prosimy o zapoznanie się ze spisem treści: Kuchnia w mieszkaniu. Modna czy funkcjonalna?, wzajemne sytuowanie sieci elektroenergetycznych i niektórych budowli, przeglądy i kontrole instalacji elektrycznych w budynkach, o historii i jubileuszu 75-lecia PZITB....

Architektura ogrodów

Architektura ogrodów

Książka ta nie jest klasycznym podręcznikiem ogrodnictwa ani instrukcją zakładania ogrodu. ...

Wrocławska architektura spod znaku swastyki na tle budownictwa III Rzeszy

Wrocławska architektura spod znaku swastyki na tle budownictwa III Rzeszy

Książka stanowi pierwszy, analityczny i krytyczny przegląd wrocławskiej architektury z okresu III Rzeszy, ukazanej na szerokim tle ówczesnego imperium Hitlera. Ponieważ sztuka narodowego socjalizmu nie powstała nagle - w 1933 roku, w pracy znalazły się. również wątki poświęcone procesowi narodzin tej sztuki, społecznej atmosferze tamtych czasów oraz ważniejszym aktorom politycznej sceny jako jej współtwórcom. Oprócz architektury wspomniane zostały związane z nią dzieła malarstwa oraz pomniki. Przegląd obiektów zachowanych, zniszczonych lub tylko planowanych wzbogaca analiza ich roli jako propagandowych narzędzi reżimu, świadomie kształtujących zniewolone społeczeństwo III Rzeszy. ...

Habitaty pro-eko-logiczne. Habitaty 2009

Habitaty pro-eko-logiczne. Habitaty 2009

XXI Międzynarodowa Konferencja Szkoły Naukowej HABITATY odbyła się pod hasłem ,,Habitaty proekologiczne". Dotyczyła niezwykle ważkiego dla współczesnego świata tematu poszukiwania proekologicznych sposobów kształtowania środowiska mieszkaniowego człowieka wobec postępującej degradacji ekologicznej i eskalacji demograficznej planety. Konferencja, trwająca 18-21 listopada 2009 r. obejmowała trzydniową sesję seminaryjną oraz warsztatową....

Świadectwa energetyczne w budownictwie

Świadectwa energetyczne w budownictwie

Książka została przygotowana z myślą o osobach zajmujących się sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Obejmuje cały zakres normatywny (z wyjątkiem norm PN-EN), który reguluje zagadnienia sporządzania świadectw energetycznych. Zawiera najnowsze wersje przepisów z uwzględnieniem zmian z grudnia 2008 r., wyciąg z prawa budowlanego i z rozporządzeń dot. formy i zakresu projektu budowlanego, warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pełny tekst rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej....

Niekonwencjonalne źródła energii

Niekonwencjonalne źródła energii

W skrypcie zawarto podstawowe informacje o możliwości zwiększenia udziału poszczególnych odnawialnych nośników energii, których udział zwłaszcza w rolnictwie może być znaczący. Teoretycznie zasoby odnawialnych (niekonwencjonalnych) źródeł energii w Polsce są bardzo duże i przekraczają zużycie wszystkich paliw kopalnych. Istnieje jednak szereg uwarunkowań, które ograniczają wykorzystanie tego potencjału. Do najważniejszych należy zaliczyć opłacalność ich stosowania przy danym poziomie cen tradycyjnych nośników energii, ale ważne jest także stworzenie właściwego lobby w społeczeństwie , które promować będzie paliwa odnawialne jako proekologiczne....

Przewodnik po architekturze modernistycznej Breslau/Wrocław

Przewodnik po architekturze modernistycznej Breslau/Wrocław

Pierwszy przewodnik po architekturze modernistycznej we Wrocławiu.  Opisy poszczególnych obiektów prezentowanych w książce opatrzono zdjęciami, planami i dokładnymi adresami oraz uzupełniono informacjami na temat możliwości zwiedzania, obecnej funkcji i stanu zachowania. Niniejszy przewodnik po istniejących modernistycznych budowlach Wrocławia ma za zadanie zwrócić uwagę na wspólne niemiecko-polskie dziedzictwo, przyczyniając się do ponownego odkrycia i zachowania częściowo zapomnianych obiektów....

Małe powierzchnie. Inspiracje

Małe powierzchnie. Inspiracje

Kupujesz swoje pierwsze mieszkanie i próbujesz jak najlepiej wykorzystać jego małą powierzchnię? A może celowo chcesz ją zmniejszyć ze względu na wygodę? Małe mieszkanie sprzyja różnym twórczym inicjatywom. Ważna jest jednak umiejętność dostosowania każdego pomysłu do istniejących warunków. Ta książka z pewnością to ułatwi....

Dom - żyj na zielono!

Dom - żyj na zielono!

Ekologiczny dom – tańsze życie. Jak wprowadzić we własnym domu ekologiczne, a zarazem tańsze rozwiązania? Poradnik przedstawia 250 pomysłów, dzięki którym Twoja rodzina może żyć zdrowiej i oszczędniej. Dowiedz się, jakie żarówki wybrać i z jakiego światła najlepiej korzystać, jak ograniczyć straty energii np. przez lodówkę, dlaczego warto wykorzystywać energię cieplną, jakich środków czyszczących unikać? Porady prezentowane są w formie niedużych bloków informacji, co ułatwia wyszukiwanie interesujących nas zagadnień....

Widok z drogi. Krajobraz w percepcji dynamicznej

Widok z drogi. Krajobraz w percepcji dynamicznej

Książka poświęcona jest zagadnieniu, które może i powinno interesować osoby podróżujące samochodem, a zwłaszcza tych wszystkich, którzy uprawiają zmotoryzowaną turystykę. Powinni po nią sięgnąć także ci wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób są odpowiedzialni za stan krajobrazu w Polsce, a więc również ojcowie miast i gmin, planiści przestrzenni i projektanci dróg. Dzięki książce tej z większą świadomością będą mogli wykonywać swoją pracę. Autorka omawia w niej: stan krajobrazu, tak jak go widzimy (a może raczej widujemy) będąc w ruchu, krajobraz widziany z drogi, porządkowanie krajobrazu widzianego z drogi i propozycje działań w celu owego porządkowania....

Historia architektury. Od starożytności po czasy współczesne

Historia architektury. Od starożytności po czasy współczesne

Książka stanowi zwarty przegląd dokonań sztuki architektonicznej od antyku po czasy współczesne.  Zamieszczono w niej ponad 1000 wspaniałych fotografii, dzięki którym czytelnicy mogą poznać historię 600 ważnych obiektów uzupełnionych o rzuty i detale. Tekstom wprowadzającym w kolejne epoki, odnoszącym się zarówno do poszczególnych budowli, jak i konkretnych dziedzin, m.in. teorii architektury, języka formalnego i dekoracji, towarzyszą znakomite reprodukcje....

Lofty. 150 najlepszych pomysłów

Lofty. 150 najlepszych pomysłów

Lofty przebyły długą drogę, odkąd pojawiły się po raz pierwszy na Manhattanie w latach 50. Początkowo opuszczone fabryki i magazyny były zasiedlane przez artystów, którzy ogromne przestrzenie przekształcali w przystępne cenowo siedziby, nadające się do życia i pracy. Obecnie lofty te należą do najdroższych posiadłości w mieście i najczęściej zamieszkują je młodzi przedsiębiorcy, graficy i kolekcjonerzy sztuki. Lofty zainspirowały zupełnie nowy styl życia. Przy zwiększającej się gęstości zabudowy i zredukowanych rozmiarach mieszkań w większości obecnych metropolii, lofty z ich otwartą, często rozciągniętą przestrzenią, cieszą się ogromnym zainteresowaniem....

Otto Wagner. Wiedeń - Architektura - około 1900 roku

Otto Wagner. Wiedeń - Architektura - około 1900 roku

Autorzy przedstawiają bogaty dorobek znakomitego architekta Otto Wagnera (Wiedeńska Kolej Miejska, Wiedeńska Kasa Oszczędności, kościół n Steinhofie czy kamienica Majolikahaus). W pracach Wagnera zwraca uwagę prymat funkcji nad formą, utylitaryzm, odważne stosowanie nowoczesnych materiałów i ekonomika projektowania. Album zawiera eseje wybitnych znawców twórczości architekta, a także biografie Wagnera oraz wykaz projektów i zrealizowanych budowli....

Renowacja przedmiotów z drewna

Renowacja przedmiotów z drewna

Niejednokrotnie dobrej jakości stary mebel jest lepszy od tego, który pochodzi z seryjnej produkcji. Twoje stare komody, stoły, fotele i krzesła, przykryte warstwą kurzu i zniszczone upływem czasu, mogą odzyskać swój dawny blask, nawet jeśli nie jesteś profesjonalnym restauratorem. Dzięki tej książce dowiesz się, jak krok po kroku odnowić m.in. drewnianą ramę lustra, krzesło, stolik do kawy, stylową komodę, sekretarzyk....

Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego. Teoria, Wymiarowanie, Realizacja

Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego. Teoria, Wymiarowanie, Realizacja

W niniejszej monografii przedstawiono historię rozwoju drogowych nawierzchni betonowych w świecie i w Polsce oraz ich podział. ...

Woda w krajobrazie miasta

Woda w krajobrazie miasta

Ożywcza silą wody jest motorem napędowym rozwoju obszarów nadbrzeżnych miast, sposobem poprawy jakości przestrzeni publicznych i wzmacniania ekosystemu miasta. Styk miasta i wody jest również obszarem licznych konfliktów wynikających z konieczności ochrony przestrzeni zurbanizowanych przed zagrożeniami ze strony wody oraz ochrony zasobów wodnych przed negatywnym oddziaływaniem miasta....

Konstrukcje żelbetonowe. Atlas rysunków z płytą CD

Konstrukcje żelbetonowe. Atlas rysunków z płytą CD

W książce przedstawiono szczegółowe rozwiązania podstawowych elementów budownictwa żelbetowego w postaci rysunków konstrukcyjnych opracowanych w sposób zgodny z wymaganiami dotyczącymi projektów budowlano-wykonawczych. Do każdego rysunku dołączono zwięzły opis techniczny wraz z komentarzem wyjaśniającym zasady postępowania przy projektowaniu danego elementu. Rozwiązania obejmują stropy płytowo-belkowe, stropy gęstożebrowe, słupy, ściany, stropy wielokierunkowo zbrojone, stropy płaskie, tarcze, schody, fundamenty i ściany oporowe....

Kamienice mieszczańskie Zamościa

Kamienice mieszczańskie Zamościa

Książka ma na celu ukazanie wielu nieznanych dotąd faktów, mających duże znaczenie dla dalszych studiów i badań zespołu zabytkowego Zamościa.

Miejsce kościoła w mieście

Miejsce kościoła w mieście

Celem pracy jest próba określenia roli budowli sakralnych w kształtowaniu przestrzeni współczesnego miasta, ich związków kompozycyjnych z otoczeniem, a także w definiowaniu czytelnego i zrozumiałego języka form przestrzennych. Autorka zastanawia się, w jakim stopniu współczesne świątynie stanowią znak w miejskim pejzażu kulturowym, a także, czy kościół, jako uosobienie tradycji, może tolerować nowe formy, które wyrosły na gruncie jej negocjacji. Jako laboratorium badawcze do szczegółowych analiz autorka wybrała twórczość sakralną Witolda Cęckiewicza....

Historia Ogrodów T. 2 (oprawa twarda)

Historia Ogrodów T. 2 (oprawa twarda)

Tom 2 prezentuje ostatnie 250 lat rozwoju sztuki ogrodowej, czyli okres od połowy XVIII wieku do końca wieku XX.  ...

89,90 zł
Do koszykaNiedostępny
Historia architektury zachodniej

Historia architektury zachodniej

Książka ta jest nie tylko historią architektury zachodniej, ale także zawiera dzieje myśli architektonicznej. ...

Najpiękniejsze zamki i pałace świata

Najpiękniejsze zamki i pałace świata

Najpiękniejsze zamki i pałace świata to piękny album, który jest przewodnikiem po najwspanialszych budowlach na kuli ziemskiej.

34,90 zł
70 cudów architektury

70 cudów architektury

70 imponujących arcydzieł wybranych spośród obiektów uznanych przez UNESCO za dziedzictwo ludzkości. Niezwykła podróż po pięciu kontynentach: ponad 300 kolorowych zdjęć oraz dokładne, bogate w informacje opisy. W tej książce przedstawiamy 70 najsłynniejszych, najciekawszych, najbardziej reprezentacyjnych obiektów architektury świata. Czytelnik znajdzie tu m.in. Zadziwiające grot y w Altamirze, prekolumbijskie puebla w Mesa Verde w Kolorado, nubijskie zabytki a Abu Simbe, ateński Teotihuacan w meksyku, londyńska twierdzę Tower, zespół zabytkowy w Santiago de Compostella, moskiewski Kreml czy dzielnicę portową kanadyjskiego Quebecu....

Informator Architekta 2008

Informator Architekta 2008

Ekskluzywny katalog skierowany do architektów, projektantów. Zawiera prezentacje firm branży budowlanej i wnętrzarskiej. Składa sie z dwóch książek: materiały budowlane (album z płytą DVD) i Wnętrza (album z płytą DVD). Elegancka forma wydania (piękne zdjęcia, wysokiej klasy papier). Informator Architekta to pozycja o charakterze informacyjnym, przedstawiająca tematykę budowlaną w kontekście współczesnej architektury....

Ochrona Zabytków nr 2/2006

Ochrona Zabytków nr 2/2006

"Ochrona zabytków" jest wydawnictwem o 50 letniej tradycji. Jest to forum wymiany i doświadczeń specjalistów z różnych dziedzin: architektury, historii sztuki, rzemiosła artystycznego, archeologii, ochrony krajobrazu, zagadnien prawnych dotyczących ochrony zabytków itp. Aby zorientować się w dokładnej zawartości wydawnictwa prosimy zapoznać się ze spisem treści pod opisem....

Architektura Węgier

Architektura Węgier

Publikacja jest próbą przedstawienia architektury węgierskiej - jej przeszłości i dnia dzisiejszego - w obecnych granicach Węgier. Oprócz części opisowej i ilustracyjnej książka zawiera wykaz ważniejszych obiektów oraz refleksje współczesnych architektów węgierskich na temat architektury....

Polska. Pałace i dwory

Polska. Pałace i dwory

Pierwsza tego typu publikacja, która w tak obszerny sposób prezentuje pałace i dwory z całej Polski. Znalazły się tu obiekty udostępnione do zwiedzania, w których znajdują się siedziby znanych muzeów, np. Kozłówka, Pszczyna, Nieborów, Wilanów. W wielu innych rezydencjach mieszczą się obecnie hotele, restauracje oraz ośrodki konferencyjne, np. w Kraskowie, Rzucewie, Krokowej, Korczewie. Walorem książki są także opisy obiektów do tej pory mniej znanych, może nieco zapomnianych, ale na pewno wartych uwagi i poznania. ...

58,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Leksykon podstaw budownictwa niskoenergochłonnego

Leksykon podstaw budownictwa niskoenergochłonnego

Leksykon stanowi usystematyzowany zbiór kilkuset pojęć, definicji i określeń poświęconych szeroko rozumianym podstawom architechnologii obiektów niskoenergochłonnych. Materiał przedstawiono w zwartej formie, a hasła uporządkowano alfabetycznie z niezbędnymi odwołaniami. Niektóre objaśnienia uzupełniono ilustracjami, tabelami i wzorami matematycznymi. Główny nacisk położono na tematykę i terminologię praktykowaną w architekturze, budownictwie oraz inżynierii środowiska. Publikacja adresowana jest do  fachowców reprezentujących różne specjalności, studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz kursów przygotowujących do nowego zawodu audytora i doradcy energetycznego, a także uczniów średnich szkół technicznych....

Racot. Przemiany i zagrożenia zespołów podworskich

Racot. Przemiany i zagrożenia zespołów podworskich

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na wartości zabytkowych układów przestrzennych i pojedynczych obiektów architektonicznych, znajdujących się w obrębie zespołów podworskich, na przykładzie wielkopolskiej posiadłości Racot. Ramy chronologiczne obejmują okres od lat siedemdziesiątych XVII w. do chwili obecnej. Sytuację formalno-prawną folwarków przedstawiono w celu podkreślenia zagrożeń prowadzących do zniszczenia tożsamości kulturowej oraz wartości historycznych i krajobrazowych. ...

Zabytkowe kościoły polskiego Spisza

Zabytkowe kościoły polskiego Spisza

Pierwsze wydanie tej pracy z roku 1993 r. jest już od dawna wyczerpane. Książka stała się ona nieoczekiwanie zaczątkiem serii opisującej zabytkowe kościoły kolejnych regionów Polskiego Podtatrza,  Pienin, Orawy i Skalnego Podhala. Poszerzone opisy kościołów poprzedzone zostały krótkimi zarysami rozwoju osadniczego poszczelnych miejscowości. Materiał ilustracyjny powiększony został ponad trzykrotnie w porównaniu z I wydaniem.  ...

Zarys dziejów budowy miast i wsi. Część 1-2

Zarys dziejów budowy miast i wsi. Część 1-2

Skrypt adresowany jest do przyszłych architektów krajobrazu. Wykład dotyczący historii urbanistyki i ruralistyki zostaje zredukowany do, koniecznego minimum. Przedstawione dalej przykłady zwrócą uwagę w większym stopniu na struktury przestrzenne - krajobrazowe kreowane rozwiązaniami planistycznymi. Rozszerzone będą informacje dotyczące rozwoju struktur osadniczych na Śląsku i to ze zwróceniem uwagi również na formy osadnictwa z okresów tzw. prehistorycznych i wczesnohistorycznych. Zdaniem autora relikty i tradycje tych form dają się czasem odczytać w późniejszych formacjach urbanistycznych. W wielu miastach i wsiach widoczne są i dzisiaj....

Architektura budynków Uniwersyteckich. Projekty ze zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu

Architektura budynków Uniwersyteckich. Projekty ze zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu

Książka prezentuje architekturę obecnych i dawnych budynków uniwersyteckich na podstawie projektów architektonicznych z lat 1850-1945 oraz grafik i archiwalnych fotografii. Publikacja zawiera teksty autorstwa Teresy Kulak, Henryka Dziurli, Roscisława Żerelika, Marii Zwierz i Małgorzaty Wójtowicz, spis projektów architektonicznych, grafik i fotografii archiwalnych oraz plan rozmieszczenia budynków Uniwersytetu z około 1939 roku....

15,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Nieznany portret Krakowa

Nieznany portret Krakowa

Żadnych niespodzianek - jest tak, jak w tytule. W środku znajdą Państwo kilkadziesiąt fotografii dotąd szerzej nieznanych lub publikowanych niezmiernie rzadko. Dołączyliśmy do każdej z nich krótką historię. Proszę otworzyć książkę w dowolnym miejscu. Będzie nam miło....

Kamienie w ogrodzie. Brukowane nawierzchnie, murki, schody

Kamienie w ogrodzie. Brukowane nawierzchnie, murki, schody

Ilustrowany poradnik, szeroko wyjaśniający gdzie, jak i po co stosować kamień naturalny w naszym przydomowym otoczeniu. Jak zaaranżować ogródek z wybrukowaną alejką, schodami, fontanną i kamiennym miejscem do siedzenia? Jak łączyć kamienie z drewnem i z roślinami? Jak z kamienia stworzyć sztukę? Autor dokładnie wyjaśnia sposoby pracy z kamieniami, opowiada o historii używania ich przez człowieka, prezentuje inspirujące wzory....

Najpiękniejsze ogrody Europy

Najpiękniejsze ogrody Europy

Kilkadziesiąt najwspanialszych ogrodów Europy – od kameralnych, wiejskich posiadłości po pałace z ogromnymi parkami – to podróż przez pięć wieków historii sztuki, naszych upodobań, pomysłowości i kunsztu twórców. Na ponad 300 olśniewających fotografiach z opisami możemy podziwiać m.in. egzotyczne ogrody Alhambry i górzysty park Schoenbrunn, finezyjną willę San Remigio i rodzime Łazienki Królewskie. Prócz historii i sekretów zielonych zakątków znajdziemy tu wszystkie praktyczne informacje, niezbędne dla turystów, od sposobu dojazdu i godzin otwarcia po plany zwiedzania....

Biedermeier. Przewodnik dla kolekcjonerów

Biedermeier. Przewodnik dla kolekcjonerów

Książka, nie tylko dla kolekcjonerów, przedstawia biedermeierowskie meble, malarstwo, grafikę, rzemiosło artystyczne, pochodzące głównie z okresu 1815-1848. "...

Prawo budowlane oraz wybrane akty wykonawcze

Prawo budowlane oraz wybrane akty wykonawcze

Stan prawny: na dzień 15 sierpnia 2009. W książce: przepisy ogólne, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych, budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych, utrzymanie obiektów budowlanych, katastrofa budowlana, organy administracji architektoniczo-budowlanej i nadzoru budowlanego, przepisy karne, odpowiedzialność zawodowa w budownictwie, przepisy przejściowe i końcowe....

Wrocławskie hale targowe 1908-2008

Wrocławskie hale targowe 1908-2008

Publikacja przybliża nam historię i architekturę wrocławskich hal targowych. Hale targowe wznoszono w Europie już od połowy XIX wieku i były one wyznacznikami rangi miast....

Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych

Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych

Celem książki jest prezentacja najnowszych krajowych i wybranych zagranicznych osiągnięć w dziedzinie napraw obiektów budowlanych. Książkę podzielono na dwa główne działy. Pierwszy zajmuje się podstawami naukowymi, a drugi zastosowaniem praktycznym przed stawionych zagadnień. W dziale drugim wyróżniono najpowszechniejsze dziedziny praktycznych zastosowań tj. budownictwo ogólne, budownictwo wodne i konstrukcje żelbetowe.  Przygotowana monografia jest adresowana do środowisk naukowych i projektowych, producentów materiałów stosowanych w naprawach obiektów budowlanych oraz wykonawców tych robót a także do studentów kierunków związanych z budownictwem. ...

55,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Zasady obmiaru i obliczania powierzchni i kubatury budynków

Zasady obmiaru i obliczania powierzchni i kubatury budynków

W poradniku zamieszczono ok. 150 rysunków i 24 tabele obrazujące zasady obmiaru i obliczania powierzchni i kubatury oraz pytania z odpowiedziami autora, a także ilustrowany słownik pojęć niezdefiniowanych w aktach prawnych i normach....